9/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet

a házszám-megállapítás szabályairól és a házszám megjelölésének módjáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében és (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Győr város közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosára, az ingatlan használójára és a Győr-Szol Zrt.-re terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. címadat: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott címadat,

2. címképzés: a jegyzőnek a Korm. rendeletben meghatározott címadatok központi címregiszterben történő bejegyzése,

3. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott közterület, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánút, valamint

4. házszámozandó ingatlan:

a) beépítésre szánt területen fekvő telek;

b) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon

ba) épületet létesítettek,

bb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince (a továbbiakban: pince) van, vagy

bc) olyan, a telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység (a továbbiakban: önálló rendeltetési egység) található, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. A házszámozás, valamint az épületek és az épületben lévő lakások ajtóinak számozása

3. § (1) A házszámozandó ingatlan házszámának megállapítása címképzés keretében valósul meg.

(2) Teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapothoz igazodik. Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámok a környező közterületek kialakult állapot figyelembevételével állapíthatók meg. Azokon a közterületeken, ahol a környező közterületek számozásának figyelembevétele nem indokolt, a házszám megállapítása a Mosoni-Duna vagy a Rába vonalától távolodva történik.

(3) A zsákutca számozása a bejáratától indul. A tér, a park és kialakítás szempontjából ahhoz hasonló jellegű közterület balról jobbra haladva folyamatos számozást kap.

(4) A kizárólag egy oldalról számozható utcában a számozás folyamatosan történik. A két oldalról számozható közterületek jobb oldala kapja a folyamatos páros, a bal oldala a folyamatos páratlan számokat.

(5) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben és oly módon kerülhet sor, hogy az minél kevesebb érintett címének megváltoztatásával járjon.

4. § (1) Azonos telken található több épület, pince vagy önálló rendeltetésű egység esetén azok jelölése lehetőség szerint

a) az utcafronttal párhuzamos vagy ahhoz hasonló elhelyezkedés esetén az utca házszámozási növekedési irányába, vagy

b) az utcafrontra merőleges vagy ahhoz hasonló elhelyezkedés esetén a telek hátsó frontja irányába

növekszik.

(2) Amennyiben a tulajdonos vagy a tulajdonosi lakóközösség nem tesz javaslatot a szintenként található ajtók jelölésére, az ajtók számozása arab számmal, a legalsó szinttől a legfelső szintig szintenként újrakezdve az épület bejáratának bal oldalától a jobb oldala felé haladva növekvő számozással történik.

2. A házszám és egyéb jelölések elhelyezése

5. § (1) A házszám a házszámozandó ingatlan kerítésén a bejárat mellett, kerítés hiányában annak közterületi határvonalán, az időjárási hatásoknak ellenálló, jól látható helyen és olvasható módon maximum 20 cm x 20 cm felületen helyezendő el. Házszám-kombináció alkalmazása esetén a házszám a jól olvasható megjelenítéséhez szükséges mértékig nagyobbítható. Házszámtáblán a közterületnév is feltüntethető.

(2) Ha a házszámozandó ingatlanon csak egy épület, pince vagy önálló rendeltetésű egység található, a házszám annak utcafronti homlokzatának bejárat felőli részén is feltüntethető, amennyiben az a közterületről jól olvasható.

(3) A házszám úgy helyezendő el, hogy a környezet beépítési adottságaihoz, a táj- és településképhez illeszkedjen, a telek és az épület rendeltetésszerű használatát, megközelítését ne akadályozza, azok állagát ne rontsa.

6. § Az épület, pince vagy önálló rendeltetésű egység, lépcsőház vagy az épületben található lakás Korm. rendelet szerinti jelölése bejárati ajtajukon vagy közvetlenül mellette, a szinteké a lépcsők mellett jól látható és olvasható módon történik.

7. § (1) A házszám, valamint a 6. §-ban említett jelölések Korm. rendelet szerinti közhírré tételét követő 60 napon belüli elhelyezéséről, majd az ezt követő folyamatos karbantartásáról, szükség szerinti pótlásáról az érintett tulajdonosok saját költségükön gondoskodnak.

(2) A házszám, valamint 6. §-ban említett jelölések megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása vagy a karbantartás időtartamát meghaladó eltávolítása tilos.

2/A. *  A közterületek elnevezése

7/A. § *  (1) A közterület elnevezésre, illetve elnevezésének megváltoztatására a polgármesternek címezve írásban, indokolással ellátott javaslat tehető. Természetes személyről történő közterület elnevezés esetén a javaslatot méltatással kell alátámasztani.

(2) A közforgalom számára megnyitott magánút közterületnévvel való ellátását a tulajdonosa kezdeményezi.

3. Hátrányos jogkövetkezmény

8. § A jegyző, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos a 7. §-ban említett kötelezettségének nem tett eleget, és azt felszólítása ellenére 30 napon belül sem pótolja, közigazgatási bírságot szab ki.

4. A közterületnév-táblák elhelyezésének szabályai

9. § (1) Az új közterületnevet és a közforgalom elől el nem zárt magánút nevét - amelyet tulajdonosai hozzájárulása alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közterületnévre vonatkozó szabályok szerint elnevezett - (a továbbiakban együtt: közterületnév) feltüntető táblának a névadást követő 90 napon belüli kihelyezéséről, a kihelyezettek karbantartásáról vagy szükség szerinti cseréjéről a Győr-Szol Zrt. gondoskodik.

(2) A közterület nevét feltüntető tábla az utca mindkét oldalán, az utca elején és végén, valamint útkereszteződésnél minden sarokingatlan kerítésén elhelyezendő.

(3) A közterület nevét feltüntető tábla - jól láthatóság érdekében - saroképületen, kerítésen vagy külön tartószerkezeten is elhelyezhető.

(4) A közterület nevét feltüntető tábla kihelyezésével vagy eltávolításával érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója annak kihelyezését vagy eltávolítását tűrni köteles.

(5) A közterület elnevezésének megváltozása esetén

a) a régi elnevezést feltüntető tábla a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén hagyandó, valamint

b) az új elnevezést feltüntető tábla közvetlenül a régi fölött vagy alatt helyezendő el.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § A rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

11. § A közterület nevét feltüntető tábla kihelyezésére, karbantartására és szükség szerinti cseréjére vonatkozó kötelezettség a jelen rendelet hatályba lépése előtt elnevezett közterületek esetében is irányadó.

12. § * 

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző