14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet

a sportról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és 53. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő

ba) az Önkormányzat vagy más szervezet által fenntartott intézményre,

bb) *  sportszervezetre és

bc) *  sportszervezet keretében sportoló természetes személyre (a továbbiakban: sportoló), valamint

c) sportrendezvényt Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén szervező természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai és azok ellátása

2. § Az Önkormányzat feladata - törvényben meghatározott, sporttal kapcsolatos kötelező feladatain kívül - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban

a) a sporttevékenység anyagi lehetőségektől függő támogatása, különösen a 4-6. §-ban meghatározott keretek között,

b) a versenysport utánpótlás nevelésének és az élsportnak az ösztönzése,

c) az óvodai-iskolai testnevelés és diáksport segítése,

d) az egyetemi sporttevékenység feltételeinek fejlesztése,

e) a szabadidősport - beleértve a szenior sportot is - és a fogyatékosok sportjának segítése,

f) nemzetközi és hazai sportrendezvény szervezésében és lebonyolításában való közreműködés,

g) a sportlétesítmények és sportpályák fejlesztése, korszerűsítése, fejlesztése anyagi lehetőségektől függően, valamint

h) a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel

(a továbbiakban együttesen: sportfeladat).

3. § Az Önkormányzat sportfeladatait Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, annak bizottsága és a polgármester jelen rendeletben és külön jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

4. § (1) Az Önkormányzat sportfeladatait a sportfeladatok támogatásával és egyéb módon valósítja meg.

(2) A sportfeladatok támogatására (a továbbiakban: sporttámogatás)

a) *  az Önkormányzat minden évben a költségvetési rendeletben meghatározott összeget fordítja, valamint

b) a mindenkori költségvetési rendelet „Sportiskolai, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel, -rendezvénnyel kapcsolatos kiadás” címe alatt további kiadási előirányzatok határozhatók meg, így különösen a „Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra” és a „Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra” című kiadási előirányzatok.

(3) Egyéb módon valósítja meg az Önkormányzat a sportfeladat ellátását különösen

a) olyan sportlétesítmény és sportpálya fenntartásával, amelynek tulajdonosa

aa) az Önkormányzat,

ab) az Önkormányzat által fenntartott intézmény vagy

ac) az Önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vagy annak legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság,

b) sporttevékenységhez szükséges eszközök és egyéb személyi, tárgyi vagy anyagi feltételek biztosításával,

c) sportrendezvények szervezésében és lebonyolításában való közreműködéssel, valamint

d) az 1. § szerinti szervezettel való együttműködés keretében, így különösen

da) *  az Önkormányzat az óvodai-iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során lebonyolítja a köznevelési intézmények részvételével a városi alapfokú bajnokság és Diákolimpia versenyeket, valamint

db) az Önkormányzat szabadidősporttal kapcsolatos feladatellátása során önállóan vagy szabadidősportot szervező, 1. § szerinti szervezettel közösen szervez és bonyolít le szabadidősport rendezvényt.

2. A sporttámogatás

5. § A sporttámogatás felosztására hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy dönt a sporttámogatással összefüggő, egyéb járulékos kérdésekről is, így különösen arról, hogy - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a támogatás felosztására pályázatot ír ki vagy egyedi döntést hoz, a pályázat feltételeiről, valamint megteszi az egyéb szükséges intézkedést, így különösen lebonyolítja a pályázatot, felosztja a rendelkezésre álló keretösszeget, megköti a támogatási szerződést és elvégzi az elszámoltatást.

6. § (1) *  Az Önkormányzat a „Sporttámogatás” kiadási előirányzat keretében a Közgyűlés által minden évben meghatározott keretösszegben

a) sportszervezeti és alapítványi támogatást (a továbbiakban: sportszervezeti támogatás), valamint

b) egyéb kiemelt célú sporttámogatást

biztosít.

(2) A Közgyűlés minden évben a sportszervezeti támogatáson belül meghatározza

a) a kiemelten támogatott sportágak esetében reklámszerződés megkötésével,

b) *  a pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak) számára,

c) a sportszervezetek keretein belül az eredményes versenyzők támogatására,

d) a sportszervezetek rendezvényeinek támogatására, valamint

e) a kiemelten támogatott sportszervezetek létesítmény-használatára

fordítható keretösszeget.

(3) A Közgyűlés minden évben az egyéb kiemelt célú sporttámogatáson belül meghatározza

a) a fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezet és intézmény számára pályázat útján adható támogatás,

b) a szeniorsport támogatásának,

c) a diáksport, az óvodai sportfoglalkozás és -rendezvény támogatásának, valamint

d) a sportrendezvény keret terhére a tömeg- és szabadidősport program szervezésére és sport népszerűsítését szolgáló esemény lebonyolítására fordítható támogatás

keretösszegét.

(4) A polgármester dönt arról, hogy

a) mely sportágak minősülnek kiemelten támogatott sportágnak, és

b) mely sportszervezetek minősülnek kiemelten támogatott sportszervezetnek.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Jelen rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

8. § *  Ahol jelen rendelet hatálybalépéséig elfogadott költségvetési rendelet, valamint jelen rendelet hatályba lépéséig Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határozata vagy átruházott hatáskörben hozott határozat a „Sporttámogatás - 10/2008. Önk. rend. 5. § alapján” kiadási előirányzatot említi, azon jelen rendelet hatályba lépésétől kezdődően a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti „Sporttámogatás” kiadási előirányzat értendő.

9-10. § * 

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelethez *