13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet

a közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, 234. § (3) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 232/A. §-ában és 237. §-ában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 200. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál és Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr működő szakszervezeti tagok véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  E rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Városrendészet Győr-nél foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban együttesen: közszolgálati tisztviselő).

(2) A 6. § (2) bekezdésének hatálya Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától, valamint annak jogelődjétől és a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr-től nyugállományba vonult közszolgálati tisztviselőre terjed ki.

(3) A 4. alcím hatálya kiterjed a szervezeti és működési szabályzat szerinti adóhatáskör címzettjére, a jegyzőre, az aljegyzőre és a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztály vezetőjére, továbbá a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály vezetőjére, valamint az adóügyi feladatokat ellátó közszolgálati tisztviselőre.

2. § E rendelet alkalmazásában köztisztviselőnek minősül a jegyző, az aljegyző, az önkormányzati főtanácsadó és az önkormányzati tanácsadó.

2/A. § *  A közszolgálati tisztviselők illetményalapja 56.000 Ft.

2. Illetménykiegészítés és vezetői pótlék

3. § A köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 40%-a, valamint

b) középiskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.

4. § Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Polgármesteri Hivatalban működő főosztály, osztály és csoport vezetőjére kiterjedően, amelynek mértéke

a) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a,

b) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a, valamint

c) a főosztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 30%-a.

3. Egyéb juttatások

5. § A közszolgálati tisztviselőnek járó juttatás - törvényben meghatározottakon túl - a gyermekszületési támogatás.

6. § (1) A közszolgálati tisztviselőnek adható juttatás

a) a lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,

b) az albérleti díj hozzájárulás,

c) a helyi közlekedési bérlet,

d) a családalapítási támogatás,

e) szociális támogatásként

ea) a szociális segély,

eb) a temetési segély, valamint

ec) a kegyeleti támogatás,

f) az egészségügyi juttatás,

g) a sport- és kultúrautalvány

h) az illetményelőleg,

i) a tanulmányi ösztöndíj,

j) a képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

k) *  a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás,

l) *  az üdülési támogatás, valamint

m) *  az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás.

(2) A nyugállományú közszolgálati tisztviselőnek a szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatás

a) az eseti szociális segély és

b) a temetési segély.

7. § (1) Az 5-6. § szerinti juttatás megítélése és kifizetése csak a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben e célra biztosított keret terhére és annak keretéig történhet.

(2) *  Az 5-6. § szerinti juttatás - a 6. § (1) bekezdés k) és l) pontjában foglalt juttatás kivételével - mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a költségvetési szerv vezetője állapítja meg a költségvetési szerv közszolgálati szabályzatában.

(3) *  A 6. § (1) bekezdés k) pontja szerinti juttatás mértéke a magasabb szintű jogszabályokban megállapított maximális mérték, annak hiányában havi nettó 1000,- forint. A bankszámla-hozzájárulás a közszolgálati tisztviselő részére félévente utólag, a félévet követő hó 10. napjáig kerül kifizetésre nettó összegben.

4. Érdekeltségi jutalék

8. § (1) Az adóalanyok terhére jogerősen megállapított és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adótartozásból az érdekeltségi jutalék akkor fizethető, ha az adóhatóság kezelésében lévő adókból elszámolt - az adott időszakban túlfizetésként jelentkező bevétellel korrigált - bevétel eléri a nála nyilvántartott folyó évi fizetési kötelezettség (folyó évi helyesbített előírás) 95%-át. A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor a visszatérítés, a nem esedékesség címén előírt, valamint a bíróság által felfüggesztett és a végelszámolási, felszámolási és csődeljárás keretében tartozásként nyilvántartott összegek nem vehetők figyelembe.

(2) Az érdekeltségi jutalék összege az értékelési időpontban - a megelőző félévben - a 23 napot meghaladó munkából való távollét esetén arányosan csökken. A 23 nap számításánál a dolgozó évi alap- és ahhoz kapcsolódó pótszabadsága nem vehető figyelembe.

(3) Az érdekeltségi jutalék az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a zárlati munkák után a félévet követő hó végéig időarányosan kerül kifizetésre.

(4) Az érdekeltségi jutalék mértéke a kifizetés esedékességekori egyhavi illetmény (munkabér, tiszteletdíj stb.) kétszerese. Abban az esetben, ha a kifizetéshez szükséges alap nem áll rendelkezésre, a jutalék mértéke a meglévő pénzeszközhöz viszonyítva arányosan csökken.

(5) A jutalék jogosultságának megállapításáról a jegyző a polgármesterrel egyetértésben dönt.

5. Közszolgálati Tisztviselők Napja

9. § A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

7. Záró rendelkezések

10. § Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

10/A. § *  A 7. § (3) bekezdése 2017. április 1. napjától alkalmazandó.

11. § * 

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző


  Vissza az oldal tetejére