18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A helyi építési szabályzat módosításának hatályba lépéséig, de legfeljebb a az adott területre elrendelt változtatási tilalom hatálybalépésétől számított 3 évig változtatási tilalom áll fenn a

a) * 

b) * 

c)-e) * 

f) *  a 02470 sz. építési övezetre kivéve a 9163 és a 9169/2 hrsz.-ú ingatlanokat és

g) *  a 00144, 00145, 00147, 00148, 00150, 00151, 00152, 00153, 00155, 00156, 00165, 02018, 02492, 02529, 03156, 04486, 04820, 04821, 04823, 04824, 04825 és a 04826 sz. építési övezetekre

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. § a) pontja és 3. §-a 2018. június 24. napján lép hatályba.

2/A. § *  A rendelet 1. § g) pontjában foglalt rendelkezések a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandóak.

3. § * 

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző


  Vissza az oldal tetejére