25/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet

változtatási tilalom elrendelése Révfalu, Pinnyéd városrészek egyes területeire és a csoportházas beépítési móddal szabályozott egyes építési övezetekre

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 2 évig változtatási tilalom áll fenn

a) * 

b) * 

c) a 04817 és a 04818 sz. építési övezeten.

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző


  Vissza az oldal tetejére