Indokolás

12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

a változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 évig a 2. §-ban foglalt kivétellel változtatási tilalom áll fenn a 14-es sz. főút - 1-es sz. főút - Mosoni-Duna - Iparcsatorna által határolt területre.

2. § *  A változtatási tilalom nem terjed ki:

a) *  a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás által érintett területre,

b) *  a 6390/1, 6390/2, 6390/3, 6322/4, 6324, 6325 hrsz.-ú ingatlanokra és a 00097 sz. övezetre,

c) *  az 5756/1, 5756/2 és az 5758 hrsz.-ú ingatlanra és a 02043 sz. övezetre, és

d) *  a 01550 sz. övezetre.

3. § Jelen rendelet 2020. április 22. napján 14,00 órakor lép hatályba.

4. § *  A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandóak.

4. § * 

Dr. Dézsi Csaba András Dr. Lipovits Szilárd
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére