Indokolás

13/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet

az SZTM 2020-017 számú rendezési tervmódosításra tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 évig változtatási tilalom áll fenn a 00883 sz. építési övezeten.

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § *  A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandóak.

Dr. Dézsi Csaba András Dr. Lipovits Szilárd
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére