Indokolás

19/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § f) pontjában foglalt rendelkezés 2021. május 1. napjától alkalmazandó.

Dr. Dézsi Csaba András Dr. Lipovits Szilárd
polgármester jegyző

1-6. melléklet a 19/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelethez *