Indokolás

26/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet

a fás szárú növények égetéséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1.1. alpontjában biztosított jogkörében eljáró peremkerületek fejlesztését, valamint a városüzemeltetést felügyelő tanácsnok véleményének kikérésével - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Száraz ág, vessző és egyéb fás szárú növény (a továbbiakban együtt: égethető hulladék) április és november hónapban, naponta 8.00 és 17.00 óra között égethető az ünnepnapok kivételével.

(2) Tilos az égethető hulladék égetése a köznevelési, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézménnyel közvetlenül szomszédos ingatlanon, az intézmény napi működési ideje alatt.

(3) Az égethető hulladékon kívüli bármely más avar vagy kerti hulladék égetése tilos.

2. § (1) Az égethető hulladék csak szélcsendes időben, olyan helyen és területen égethető el, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül tilos. Csak légszáraz égethető hulladék égethető úgy, hogy a keletkező hő és füst a környékben levő zöld növényeket ne károsítsa, valamint a környező ingatlanok használatát ne zavarja.

(2) Az égetést csak 18 éven felüli személy végezheti.

(3) Az égethető hulladék égetése közterületen nem végezhető.

(4) Az égetés során a tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos, őrzéséről, és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző gondoskodik. Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlő, vagy legalább 50 1 víz edényben, vagy egy db 34 A jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék tartandó. A tűz terjedésének megakadályozása érdekében az égetés során lapát, ásó, vasvilla vagy egyéb kézi szerszám az égetés helyszínén készenlétben tartandó.

(5) Az égetés befejezésekor a tűz elhamvadásáról az égetést végző meggyőződik, és gondoskodik a visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történő lefedéséről. A helyszín elhagyása előtt az égetést végző meggyőződik arról, hogy az égetés helyén túl saját vagy a szomszédos ingatlanon az égetésből eredően nem keletkezett-e újabb tűzfészek vagy újabb veszélyforrás.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András Nagyné dr. László Edit
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//