Indokolás

12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat működését érintő egyes rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva;

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, és a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § * 

5-9. § * 

10. § Hatályát veszti A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

a) * 

b) * 

11-16. § * 

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, az 5-9. §, a 10. § a) pontja, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2023. június 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § és a 10. § b) pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András Nagyné dr. László Edit
polgármester jegyző

1-2. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

REKLÁMÖVEZETEK TERÜLETI LEHATÁROLÁSA

1. Az I. övezet

1.1. a Rába folyó - a Mosoni-Duna folyó - a 14. sz. út - a Szent István út - a Baross Gábor út - a Bécs-Budapest vasút - a Jókai utca - a Szent István út - a Bakonyi út - a Petőfi híd által határolt terület

1.2. Az 1. pontban foglalt határoló közterületek területe az I. övezet területéhez tartozik.

2. A II. övezet

2.1. a Bakonyi út - a Kálvária utca - a Pápai út - a 83. sz. út - a 82. sz. út - a József Attila utca - a 81. sz. út - az Ipar utca - a Mártírok útja - a Budai út - a Vas Gereben u. - a Türr István utca - a 14. sz. út - a Bácsai út - a Szövetség utca - a Hédervári út - a Jedlik híd - a Stromfeld utca - a Radnóti Miklós utca - a Bercsényi liget - a Városház köz - az 1. sz. út által határolt terület, az I. övezet területe kivételével

2.2. Az 1. pontban foglalt határoló közterületek területe a II. övezet területéhez tartozik.

3. A III. övezet

A város I., II. és IV. övezeten kívüli területe.

4. A IV. övezet

Cityboard elhelyezésére szolgáló terület

4.1. Mártírok útja - Ipar út - Pesti út csomópont

4.2. Szigethy Attila út - Bakonyi út - Kert utca csomópont”