Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről * 

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-a alapján az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 32/1995. (XII. 19.) rendeletének módosításáról (a továbbiakban: Ör.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatálya Hévíz város teljes közigazgatási területére kiterjed.

1/A. § 1-4. *  E rendelet alkalmazásában:

5. *  Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására, vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. A Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás zalabéri hulladékkezelő-ártalmatlanító telepe.

6-7. * 

8. *  Az időlegesen használt ingatlan: az olyan ingatlan ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki.

9. *  Üdülőingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, vadászház stb.) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró, ennek hiányában hatósági engedély alapján üdülőnek épült épület.

10. *  Koordináló Szervezet: az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében eljáró Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló Szervezet).

2. § (1) Hévíz Város Önkormányzata által szervezett települési szilárdhulladék összegyűjtése, a szemétszállítás igénybevétele Hévíz város belterületén lévő minden lakás- és üdülőtulajdonosra, ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet folytatóra nézve kötelező.

(2) A belterületen keletkezett szemét ingatlanon történő összegyűjtéséről, tárolásáról és kiszállításáról a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.

(3) A háztartási szemétnek nem minősülő szemetet a háztartási szemét gyűjtésére szolgáló helyre lerakni tilos. Az ilyen szemét elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél a szemét keletkezett.

(4) Ha a szemét egészségre ártalmas, vagy mérgező anyagot tartalmaz, azt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat rendelkezése szerint ártalmatlanná kell tenni, vagy az arra kijelölt és alkalmas helyre kell szállítani.

(5) *  A települési szilárdhulladékot begyűjtésre, elszállításra kihelyezni csak zárt edényben szabad, amelynek beszerzéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. A gyűjtőedények - a szemétszállítási napok kivételével - a közterületen nem tárolhatók, kivéve a (6) bekezdésben meghatározottak szerint.

(6) *  Lakótelepi környezetben, hulladékszállító gépjárművel meg nem közelíthető környezetben lehetőség van a gyűjtőedények közterületen való kihelyezésére, melyek környezetének gondozottságáról, tisztántartásáról a gyűjtőedényt kihelyezőknek kell gondoskodniuk, ott csak települési szilárd hulladék helyezhető el. A lakótelepi környezetet a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) *  Hévíz város közigazgatási területén a települési szilárdhulladék közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen, vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárdhulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállításra kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26.). A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet a Zalaispa Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. (8798 Zalabér, 3096/12. hrsz.) alvállalkozóként történő bevonásával végzi. A közszolgáltatási feladatokat a Zalaispa NZrt., mint alvállalkozó egy személyben és teljes körűen (lakossági kommunális és szelektív hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, ügyfélszolgálati feladatok ellátása) látja el. Az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 100%. A Közszolgáltató, Hévíz város közigazgatási területén a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a 2022. december 31. napjáig, a 2013. január 1-jétől hatályos szerződés szerint. A Közszolgáltató végzi Hévíz város települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését, szállítását és gondoskodik a szilárd, nem veszélyes - a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű - hulladék elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.

(2) *  A Közszolgáltató köteles a lakosság által összegyűjtött és kihelyezett települési szilárdhulladék, továbbá a város közterületén kihelyezett gyűjtőedényben lévő szilárdhulladék elszállítását, valamint lerakóhelyen történő ártalmatlanítást elvégezni.

(3) *  A (3) bekezdésben körülírt települési szilárdhulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt zalabéri 3096/12. hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító üzemeltetője köteles, 2022. december 31-ig, a Zalaispa Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. által Hévíz városában összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárdhulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.

(4) * 

3/A. § *  (1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

(2) A rendelet hatályba lépésekor a közszolgáltatás ellátásának folyamatos jogviszonya fennáll. Egyébként a jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(3) * 

3/B. § * 

4. § (1) *  A Közszolgáltató a települési szilárdhulladékot az ingatlan bejárata előtti úttest szélén veszi át. A személyzet a kihelyezett gyűjtőedényből, zsákból kihullott települési szilárdhulladékot is köteles elszállítani. A gyűjtőedényt csak zártan szabad kihelyezni.

(2) Egyéb hulladék (papír, építési anyag, törmelék, fém- és fahulladék) nyitott gépjárművön is szállítható, de gondoskodni kell arról, - szükség szerint lefedéssel, lekötéssel - hogy a járműről szállítás közben a szállított anyag ne szóródjon le.

(3) A szűk és gépkocsival nem járható utcákon az érintett tulajdonosok kötelesek a szemetet a legközelebbi, gépkocsival megközelíthető szemétgyűjtő területre kihordani.

5. § (1) A szolgáltató a szemétszállítási feladatokat az alábbi rend alapján köteles ellátni:

a) január 1-április 30. között heti két alkalommal (kedd és pénteki napokon),

b) május 1-szeptember 30. között heti három alkalommal (hétfő, szerda és szombati napokon),

c) október 1-december 31. között heti két alkalommal (kedden és pénteken).

(2) A szolgáltató és a megrendelő egyéb kötelezettségeit külön vállalkozási szerződésben kell rögzíteni.

A nagydarabos települési szilárdhulladékra vonatkozó rendelkezések

5/A. § *  (1) A nagydarabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárdhulladékra) nem terjed ki.

(2) * 

(3) Az elszállítandó nagydarabos hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) *  A Koordináló Szervezet az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon vagy eltérő időben közterületen kihelyezett nagydarabos hulladékot, illetve a kihelyezett nagydarabosnak nem minősülő más hulladékot köteles elszállítani. A díjkülönbözetet a Koordináló Szervezet a soron következő számlájában külön tételként feltüntetve érvényesítheti a kihelyező felé, vagy a helyszínen készpénzfizetéssel is beszedheti. Ha a hulladékot szabálytalanul kihelyező nem állapítható meg, a Koordináló Szervezet a közterület tulajdonosa felé érvényesítheti a szabálytalanul kihelyezett hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos díjat.

A szelektív hulladékgyűjtés szabályai

5/B. § *  (1) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, visszanyerésének elősegítése érdekében a képviselő-testület a helyi feltételekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének rendszerét.

(2) A települési szilárdhulladék szelektív gyűjtésével, illetve begyűjtésével összefüggő tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az önkormányzat a Közszolgáltató által, közreműködésével biztosítja.

(3) Az önkormányzat a közszolgáltatási díjban biztosítja a Közszolgáltató részére a települési szilárdhulladék szelektív begyűjtésével felmerülő indokolt költségek és ráfordítások megtérülését.

(4) *  Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot kéthetente csütörtöki járatnapokon a házhoz menő, a közszolgáltató által rendszeresített és biztosított hulladékgyűjtő zsákban helyezheti el, a papír, a műanyag és a fém csomagolási hulladékot, kiöblített, tiszta állapotban.

(5) A települési szilárdhulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a települési szilárdhulladék elkülönített, szelektív gyűjtésére, e rendeletben foglaltak szerinti tartalommal.

(6) Az ingatlantulajdonos e rendeletben meghatározottak szerint jogosult, illetve köteles eleget tenni a hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó előírásoknak.

5/C. § *  Az időlegesen használt ingatlan esetében a közszolgáltatási díj megállapításánál a 6. § szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az évi ürítések száma helyett a használati szezon időtartamára eső ürítések számát kell alapul venni.

5/D. § *  (1) Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó díjfizetés megállapítását a Polgármesteri Hivatalba tett bejelentéssel kérheti.

(2) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a használati szezon idejére kötelesek díjfizetésre. A használati szezon időtartama tárgyév április 1-jétől számított kilenc hónap.

(3) *  Az ingatlan időleges használatának bejelentéséhez, az ingatlanban történő életvitelszerű ott lakás vizsgálatához, a víz- és csatornaszolgáltató, vagy a víz- és csatornaszolgáltató által hitelesített vízmérővel nem rendelkező társasházi alrészleti ingatlan esetén a közös képviselő tárgyév január 1-jétől március 31-ig terjedő időtartamra szóló igazolását be kell csatolni, amely az ingatlanban történt vízfogyasztást igazolja.

(4) *  Amennyiben az ingatlanban a vízfogyasztás átlaga a (3) bekezdés szerinti időszakra a havi 0,3 m3-t meghaladja, az ingatlan nem minősül időlegesen használt ingatlannak, kivéve, ha az ezt meghaladó vízfogyasztást a víz és csatornaszolgáltató igazolása alapján műszaki hiba (csőtörés) okozta.

(5) *  Az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási díj megállapítását minden évre újra, április 30-ig a Polgármesteri Hivatalhoz be kell jelenteni. A bejelentés hiányában a Koordináló Szervezet az általános szabály szerint számláz.

(6) Az ingatlan tulajdonosnak a valótlan tartalmú nyilatkozata alapján, a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat, annak késedelmi kamataival együtt kell megfizetnie.

(7) Az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó jogosultsági feltételek változása, megszűnése esetén azt, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül, az ingatlan tulajdonosa köteles a Polgármesteri Hivatalba bejelenteni.

5/E. § *  (1) A biológiailag lebomló zöldhulladék (fű, levél, ág, szárazvirág, zöldségszár) hulladék gyűjtését a Közszolgáltató szabványos gyűjtőedényben, legfeljebb 110 l űrtartalmú vagy 25 kg tömegű műanyag zsákban, legfeljebb 100 cm hosszú, 40 cm átmérőjű és 25 kg tömegű méretre kötegelve a kijelölt gyűjtőhelyen helyezhető el. Tuskó (fagyökér) nem helyezhető ki.

(2) A kijelölt gyűjtőhely az a közterület, ahol az ingatlantulajdonos a saját kommunális szilárdhulladék-gyűjtő edényét ürítési napokon elhelyezi.

(3) A zöldhulladék szállítása április 1-november 30. közötti időszakban a Közszolgáltató által közzétett ütemezés szerint kéthetente csütörtöki napokon történik.

Az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

6. § *  (1) Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben az elszállításra átvett hulladék - gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott - egyszeri ürítési díja. A legkisebb gyűjtőedény egység 60 liter.

A társasházi lakó ingatlanok legalább 60 literes, a családi házas ingatlanok legalább 110 literes edényzet használatára és ezután történő díjfizetésre kötelezettek. A tárgyév I-III. negyedévében a szálláshely szolgáltató társasházi lakó ingatlanok legalább 110 literes, a szálláshely szolgáltató családi házas ingatlanok 1 db 110 literes és legalább 1 db 60 literes edényzet használatára és ezután történő díjfizetésre kötelezettek. A tárgyév utolsó negyedévében a szálláshely szolgáltató társasházi lakó ingatlanok legalább 60 literes, a szálláshely szolgáltató családi házas ingatlanok legalább 110 literes edényzet használatára és ezután történő díjfizetésre kötelezettek. A társasházak 1100 literes a szolgáltató gyűjtőeszközéhez szabványos edényzetet is alkalmazhatnak a hulladék gyűjtésére.

(2) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott edényméretek helyett a 60 literes edényzet esetén 110 literes, 110 literes edényzet esetén 110+60 literes, a 110+60 literes edényzet esetén 2 darab 110 literes edényzetet választhat, ennek használatára és ezután történő díj megfizetésére kötelezett.

6/A. § * 

A közszolgáltatási díj megfizetése

7. § *  (1) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Koordináló Szervezet negyedévente számlát bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Koordináló Szervezet részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni.

(2) A közszolgáltatás díját a számla szerinti fizetési határidőben kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló Szervezet késedelmi kamatot érvényesíthet.

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Koordináló Szervezetnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Koordináló Szervezet válaszolni köteles.

(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Koordináló Szervezet visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását, illetve a teljesítést igazolja.

(6) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta a mulasztását.

(7) Ha a gyűjtőedényt társasház, lakásszövetkezet tagjai közösen használják, a közszolgáltatás díját a társasház közösség, a lakásszövetkezet is fizetheti, amennyiben erre vonatkozó kérelmükben azt a Közszolgáltatónál kezdeményezi.

(8) A szálláshely-szolgáltatás megszüntetését az engedélyes a Polgármesteri Hivatalba köteles bejelenteni, melyről a Hivatal a Koordináló Szervezet értesíti. A Koordináló Szervezet a változást a bejelentést követő negyedévben kiállított számlában köteles érvényesíteni.

Díjkedvezmény

7/A. § *  (1) A közszolgáltatással érintett ingatlanban, lakóhellyel rendelkező ingatlantulajdonos magánszemély kérelme alapján, az egyébként irányadó közszolgáltatási díj 50%-ának megfelelő kedvezmény adható amennyiben:

a) *  egyedül élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át, nem egyedül élő kérelmező esetében a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át;

b) a kérelmezőnek nincs települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjtartozása;

c) a kérelemmel érintett ingatlanban (lakásban) vállalkozási, üzleti (szálláshely-szolgáltatási) tevékenység nem folyik.

(2) A kedvezményt a Koordináló Szervezet a kibocsátott számlában köteles biztosítani és egyben olyan nyilvántartást vezetni, amely alkalmas a feltételek nyomon követésére.

(3) Az ingatlantulajdonos a kedvezményre való jogosultságát elveszti amennyiben a díjtartozás behajtására közadók módjára került sor.

(4) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez a jövedelem igazolását a szociális ellátásokra vonatkozó eljárási szabályok szerint kell csatolni.

(5) A díjkedvezményt a Koordináló Szervezet a kérelem benyújtását követő hónap első napjától köteles biztosítani.

(6) Amennyiben az ingatlantulajdonos jogosulatlanul vette igénybe a díjkedvezményt, az elévülési időn belül köteles a késedelmi kamatokkal növelt közszolgáltatási díjkedvezmény összegét az önkormányzat részére megfizetni.

(7) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek megváltozását az ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Polgármesteri Hivatalhoz. A díjkedvezmény a feltételek megszűnését követő hónap első napján szűnik meg. A díjkedvezményre való jogosultság tárgyév december 31-ig érvényes, ezt követően ismételten igényelhető.

(8) A díjkedvezmények iránti kérelmek elbírálása tekintetében az I. fokú hatáskört Hévíz Város polgármestere látja el.

(9) Ha a gyűjtőedényt társasház, lakásszövetkezet tagjai közösen használják, a közszolgáltatás díját a társasház közösség, a lakásszövetkezet is fizetheti, amennyiben erre vonatkozó kérelmükben azt a Koordináló Szervezet kezdeményezi.

7/B. § *  A Koordináló Szervezet a 7. § (9) bekezdésében foglalt esetben a közszolgáltatás éves díjából az utolsó negyedéves számla kibocsátásakor, amennyiben díjhátralék nem áll fenn, 5% kedvezményt biztosít.

7/C. § * 

7/D. § *  (1) A közszolgáltatással érintett ingatlan magánszemély tulajdonosa mentesül az egyébként irányadó közszolgáltatási díj megfizetése alól amennyiben:

a) az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki;

b) az ingatlanban vállalkozási, üzleti, szálláshely-szolgáltatási tevékenységet nem folytatnak;

c) a kérelmezőnek nincs települési szilárdhulladék közszolgáltatási díjtartozása.

(2) A díjfizetési mentesség megállapítását minden évre újra a Polgármesteri Hivatalhoz be kell jelenteni. A díjfizetési mentesség hatálya a tárgyév végéig tart. A bejelentés hiányában a Koordináló Szervezet az általános szabály szerint számláz.

(3) A díjfizetési mentesség bejelentéséhez, az ingatlanban történő életvitelszerű ott lakás vizsgálatához, a víz- és csatornaszolgáltató igazolását vagy önálló vízfogyasztásmérővel nem rendelkező társasházi ingatlan alrészletben a közös képviselő igazolását be kell csatolni, amely a bejelentést megelőző hat hónap átlaga alapján igazolja, hogy az ingatlanban vízfogyasztás nem történt, kivéve, ha a vízfogyasztást a víz- és csatornaszolgáltató igazolása alapján műszaki hiba (csőtörés) okozta.

(4) *  Önálló vízfogyasztásmérővel nem rendelkező társasházi ingatlan alrészletben, közös képviselő hiányában a közszolgáltatási díjfizetésre kötelezett kezdeményezésére a polgármesteri hivatal szemle keretében rögzíti a vízfogyasztásmérő állását. A szemlét egy év múlva meg kell ismételni, megállapítani a vízfogyasztás hiányát, így a szünetelési kérelem jogosságát és ezt követően kerülhet sor az erre vonatkozó igazolásnak a Közszolgáltató számára történő kiadására, a szünetelés érvényesítésére. A szünetelés addig áll fenn, amíg az évenkénti vízfogyasztásmérő ellenőrzés igazolja a vízfogyasztás hiányát, lakóépület lakatlanságát. E vízfogyasztásmérő ellenőrzési eljárás hivatalból nem folytatható le, csak az ügyfél kérelmére. Amennyiben az ügyfél nem kezdeményezi vagy nem működik közre az ellenőrzésben, a szünetelése megszűnik, és erről a Közszolgáltató értesítésre kerül.

(5) * 

(6) *  Az ingatlan tulajdonosnak a valótlan tartalmú nyilatkozata alapján, a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat, annak késedelmi kamataival együtt kell megfizetnie.

(7) *  A jogosultsági feltételek változása, megszűnése esetén azt, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül, az ingatlan tulajdonosa köteles a Polgármesteri Hivatalba bejelenteni.

7/E. § *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésével kapcsolatos ügyekben Koordináló Szerv megkeresése esetén a polgármesteri hivatal jár el.

Szabálysértési rendelkezések * 

8. § * 

Záró rendelkezések

9. § (1) A rendelet kihirdetésének napja: 2003. december 22.

(2) A rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Hévíz, 2003. december 16.

Vértes Árpád
polgármester
Dr. Tüske Róbert
jegyző

1. számú melléklet * 

2. számú melléklet * 

3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város közigazgatási terültének lakótelepi övezetei

1. Korányi-Sugár és Semmelweis utcák által lehatárolt terület
2. Vajda Ákos utcai lakóövezet

  Vissza az oldal tetejére