Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeletről * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közterületi rendjének, tisztaságának hatékony megteremtése, fenntartása és védelme érdekében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) és (7) bekezdésében, a 4. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hévíz Város közigazgatási területén a közterület rendjének és tisztaságának védelmét a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott közterület-felügyelők (továbbiakban: felügyelő) látják el.

2. § (1) A felügyelőnek az 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatain kívüli további feladatait a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje tartalmazza.

(2) A felügyelő egyenruha ellátásával kapcsolatos követelményeket és felelősség szabályait, az öltözködési előírásokat Hévíz Város jegyzője a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékeként szabályozza.

3. § (1) A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy.

(2) A felügyelő feladatainak ellátása során jogosult és köteles az 1999. évi LXIII. törvényben szabályozott intézkedések foganatosítására a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendeletnek megfelelően.

4. § (1) A felügyelő feladatát őrszolgálat keretében, egyenruhában teljesíti.

(2) A felügyelő - a jogszabályban meghatározott azonosító jelzéseken kívül - Hévíz Város címerével ellátott karjelzést visel.

5. § A felügyelő a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt és könnygázszóró palackot alkalmazhat.

6. § (1) A felügyelő a munkáját Hévíz város közterületein végzi.

(2) A munkája során tapasztaltakról, észrevételeiről és intézkedéseiről szolgálati naplót vezet, amelyet hetente továbbít a jegyzőhöz.

7. § (1) A felügyelő a jogszabályok, valamint a Képviselő-testület által meghatározottak szerint, a polgármester és az érintett szervek helyi vezetői által kötött megállapodások keretei között együttműködik a:

a) rendőrséggel,

b) a polgári védelemmel,

c) a vám- és pénzügyőrséggel,

d) a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel.

(2) A felügyelő egyes rendezvények rendjének felügyeletére együttműködik a rendőrséggel.

8. § * 

Értelmező rendelkezés

9. § E rendelet alkalmazásában közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

Záró rendelkezés

10. § (1) A rendelet 2004. október 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Hévíz, 2004. augusztus 31.

Vértes Árpád
polgármester
dr. Tüske Róbert
jegyző

  Vissza az oldal tetejére