Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról * 

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterületek használatáról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § *  A rendelet célja, hogy Hévíz Város közigazgatási területén az épített környezet fenntartása és értékeinek védelme érdekében, kiemelt tekintettel a rendezett városképre és a közterület közlekedési célú használatára, valamint a kulturált gyógy-idegenforgalomra, szabályozza a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályait, a közterület-használati engedélyezésre, valamint a közterület-használati díjakra vonatkozó rendelkezéseket.

A rendelet hatálya

2. § *  (1) E rendelet hatálya Hévíz Város közigazgatási területén található közterületekre és előkertekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan magán- és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és egyéb szervezetre, intézményre, aki (amely) a város közigazgatási területén e rendeletben foglaltak szerint közterületet, előkertet használ.

Értelmező rendelkezések

3. § A rendelet alkalmazása során:

a) *  közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontjában, az 54. § (4)-(7) bekezdésében és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott közterület.

b) * 

c) közút: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló terület;

d) járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része; e rendelet alkalmazásában a gyalogút járdának tekintendő;

e) *  reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontja szerinti reklám.

f) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi).

g) *  cégér: olyan hirdető berendezés, amely az üzlethomlokzat síkjára merőlegesen a közterület fölé 1,20 méterig kinyúlik és az üzletben folyó tevékenységre utal, elhelyezésénél legalsó pontja 2,50 méteren lehetséges.

h) *  előkert: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott előkert. A rendelet szabályait az előkertre is alkalmazni kell.

A közterület-használatának általános szabályai

4. § (1) *  A közterületet rendeltetésének megfelelő célra és módon, állagának sérelme nélkül, jogszabályok keretei között bárki díjmentesen használhatja. A közterületek használata nem veszélyeztetheti a közbiztonságot, nem járhat a közterületen tartózkodók zavarásával.

(2) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának minősül, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét akadályozza.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata közterület-használati engedély alapján, jelen rendeletben megállapított díj fizetése ellenében történhet.

(4) Nem minősül a (2) bekezdés szerinti közterület-használatnak:

a) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés, elhelyezése, amennyiben az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be;

b) magánszemélyek esetén telke előtti (melletti) közterületen építési, felújítási munkálatokkal kapcsolatos, építőanyag, építéshez szükséges szerkezet elhelyezése, ha az a 24 órát nem haladja meg;

c) film, rádió és televízió felvétel, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig nem akadályozza;

d) tüzelőanyag, bútor, lakásfelszerelési cikk, 24 órát meg nem haladó, a lakás előtti közterületi tárolása;

e) önkormányzati vagy állami szervezésű kulturális, sport, szórakoztató rendezvény, ünnepség tartása;

f) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda területének elfoglalása);

g) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezése;

h) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munka.

(5) Nem adható közterület-használati engedély:

a) üzemképtelen jármű 30 napon túli közterületi tárolásához;

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

c) a városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítésére, ilyen árubemutató eszközökre;

d) garázs létesítésére;

e) zöldterületre;

f) védett természeti területekre, közparkokba;

g) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot, az egészséget veszélyeztetné;

h) *  közterületi adománygyűjtő tevékenységre.

(5a) *  A város területén a koldulás és adománygyűjtő tevékenység tilos.

(5b) *  A város területén a politikai jellegű szórólap, aláírásgyűjtés tevékenység a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben meghatározott választási kampány időszakot kivéve a Deák téri Átrium közterületen végezhető. Politikai tevékenységet végző szervezetek és természetes személyek aláírásgyűjtés, szórólapozás jogcímenként, legfeljebb egyszeri, 2 m2 közterület igénybevételére kaphatnak közterület-használati engedélyt.

(5c) *  A városban megrendezésre kerülő közterületi rendezvények időtartama alatt a rendezvény területén politikai jellegű tevékenység (különösen szórólapozás, aláírásgyűjtés) engedélyezése megtagadható.

(6) *  A közlekedésre szolgáló közterületre közterület-használati engedély, kivételesen és csak akkor adható, ha közterület-használata a közlekedés biztonságát és zavartalanságát (járda esetében gyalogossávot (1,5 méter) nem akadályozza.

(7) Göngyöleg tárolására csak 04.00 órától 08.00 óráig terjedő időtartamra adható közterület-használati engedély.

(8) *  A nagyparkoló-tér keleti sétányon az árubemutatás, vendéglátás (vendéglátó ipari előkert) az üzletek homlokzat előtti, azzal párhuzamos 2 méter sávban az üzlethomlokzat szélességében történhet. A Nagyparkoló tér keleti üzletsor vendéglátó egységei részére vendéglátó ipari előkert használata, a sétány nyugati szélétől számított a sétánnyal párhuzamos 3 méter szélességű sávban - üzlethomlokzati szélességet meghaladóan is - történhet. A nagyparkoló-tér keleti sétányon e bekezdés szerinti közterület-használat csak 3,2 méter széles gyalogossáv biztonságos és zavartalan használatát biztosítva történhet. E rendelkezés megszegése esetén figyelmeztetést és határidő tűzést követően a közterület-használati engedély visszavonható, ebben az esetben az ismételt kérelemre csak a visszavonás hatályának beállását követő 15 nap eltelte után engedélyezhető újabb közterület-használat.

(9) *  A cégérek felhelyezése előtt a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményét ki kell kérni.

A közterület-használati engedély

5. § (1) A közterület-használati engedély kiadását annak kell kérni aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni.

(2) *  A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. Engedélyes a közterület-használatot kizárólag jogerős közterület-használati engedély birtokában kezdheti meg.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  a kérelmező nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét, telephelyét), levelezési (vagy értesítési címét, vagy telefonszámát) címét, adóazonosító jelét (adószámát), bankszámla vezetési kötelezettség alá eső személyek bankszámlaszámát;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat módját, a kihelyezésre kerülő tárgyak pontos leírását (rajzát, fotóját stb.);

d) közterület-használat helyének pontos meghatározását, a használni kívánt közterület m2-re kerekített nagyságát;

e) ha a közterület-használata építési munka végzésével kapcsolatos, két példányban helyszínrajzot M=1:1000, vagy M=1:500 méretarányban;

f) amennyiben a közterület-használat a forgalmat befolyásolja M=1:1000, vagy M=1:500 méretarányú forgalomterelési tervet két példányban;

g) kulturális rendezvény, vásár egyéb rendezvény esetén a terület takarítására vonatkozó megrendelés, vagy szerződés másolatát;

h) az engedélyben foglalt kötelezettségek teljesítéséért felelős személy megnevezését, lakcímét (értesítési címét, vagy telefonszámát);

i) *  személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatása esetén a tevékenységgel érintett személygépkocsi rendszámát.

(4) *  Amennyiben az engedélyező az egységes arculat érvényesítése érdekében szükségesnek tartja, kikéri és a döntéshozatalnál figyelembe veszi a Bizottság véleményét.

(5) *  Az előkertekre közterület-használati engedélyt nem kell kérni, de az önkormányzati rendelet előírásait egyebekben az előkertek használatára vonatkozóan be kell tartani.

(6) *  Reklám és reklámhordozó berendezést közterületen településképi bejelentési eljárás alapján lehet elhelyezni.

6. § (1) A közterület használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben a polgármester jár el. A polgármester döntése ellen a képviselőtestülethez lehet fellebbezni.

(2) A közterület-használati engedély megadása során figyelembe kell venni a városképi, műemlékvédelmi, köztisztasági, közlekedésbiztonsági követelményeket, valamint a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásaiban foglaltakat.

7. § (1) *  Közterület-használati engedély határozott időre, legfeljebb 2 évre adható.

(2) *  A közterület-használati engedély meghosszabbítása legkorábban a lejárata előtt 30 nappal és legkésőbb a lejárata előtt 5 nappal benyújtott kérelem alapján kezdeményezhető. Az engedély hosszabbítására vonatkozó határidő elmulasztása esetén az 5. § szerinti engedélyezési eljárást kell lefolytatni. E bekezdés szerinti meghosszabbíthatási kérelem benyújtása esetén nem kell alkalmazni az 5. § (4) és (6) bekezdését.

(3) *  A közterület-használati engedély a 19. § rendelkezései alapján visszavonható (felfüggeszthető).

(2) A közterület-használati engedély a lejárta előtt legalább 3 nappal korábban benyújtott kérelem alapján meghosszabbítható.

8. § (1) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható.

(2) Nem minősül átruházásnak, ha az engedélyben megjelölt tevékenységet ténylegesen a használatba vevő alkalmazottja, segítő családtagja végzi.

(3) *  A közterület-használati engedély eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személynek felszólításra felmutatni.

9. § A közterület-használati engedély tartalmazza:

a) az engedélyező és az engedélyes megnevezését, pontos címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy a feltételt melynek bekövetkezéséig tart;

c) a közterület-használat helyének pontos meghatározását, a használatba adott közterület nagyságát;

d) a közterület-használat módját, feltételeinek meghatározását, a kihelyezett tárgyak, telepítésre kerülő növényzet pontos leírását (csatolva másolatban a helyszínrajzot, a berendezés tervét);

e) a fizetendő közterület-használati díj összegét, a megfizetés módját, határidejét, a közterület-használattal járó esetleges járulékos költségek (víz-, áramdíj stb.) viselésére vonatkozó kötelezettség meghatározását;

f) az engedély megszűnése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyre állítására vonatkozó kötelezettség előírását;

g) *  személytaxi-szolgáltatás és az útvonal-engedélyhez kötött gépjárművekkel végzett szolgáltatási tevékenység folytatása esetén a tevékenységgel érintett gépjármű rendszámát.

10. § Nem adható közterület-használati engedély ha a kérelemben megnevezett kérelmező:

a) a jogtalan vagy szabálytalan közterület-használat miatt kiszabott bírságot az Önkormányzat részére nem fizette meg, annak megfizetéséig;

b) az Önkormányzattal szemben közterület-használati díjtartozása van és azt felszólításra az abban megjelölt határidőn belül nem fizette meg.

11. § A közterület-használati engedély megadását vagy elutasítását, visszavonását közölni kell:

a) a kérelmezővel;

b) * 

c) a közterület-felügyelettel.

A közterület-használati díj

12. § (1) *  Az engedélyes - az önkormányzati intézmények kivételével - a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület-használati engedély érvényességi időtartama alatt köteles megfizetni.

(3) A közterület-használati díjszabást a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A hirdető-berendezések díja a hirdetőfelület alapulvételével számítandó.

(5) A fizetendő díj megállapításánál minden megkezdett négyzetméter egésznek számítandó, a töredékhónapot (napot) egész hónapnak (napnak) kell tekinteni.

(6) Amennyiben a közterület használatára több jogcímen kerül sor, a fizetendő díjat az adott jogcímek közül, egy jogcím - a legmagasabb összegű közterület-használati díj - alapján kell megállapítani. Ha a több közterület-használati jogcím közül valamelyik megszűnik, vagy a jogcímek változnak a díjat újra meg kell állapítani. A megszűnést az engedélyes köteles bejelenteni. A díj ebben az esetben újra számításra kerül.

(7) Az engedély megszűnése (visszaadása) esetén a befizetett díjjal el kell számolni.

12/A. § *  2020. április 1-től a közterület-használat díjmentes, a már hatályos közterület-használatokra és az induló új közterület-használatokra is kiterjed a díjmentesség. A közterület-használat továbbra is engedélyköteles, ezért új közterület-használat esetén engedély kérelmet be kell nyújtani. A hatályos közterület-használati engedéllyel rendelkezők vonatkozásában a díjmentesség külön kérelem nélkül hivatalból érvényesítésre kerül. A közterület-használó kérelmére a 2020. április 1. utánra eső közterület-használati díj visszafizetésre kerül

13. § (1) *  A közterület-használati díjat a közterület-használati engedélyben megállapított fizetési gyakorisággal, általában negyedéves részletekben kell megfizetni. A közterület-használati díj havi részletekben is fizethető, ha annak havi mértéke a 10 000 Ft összeget eléri.

(2) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyben megállapított díjfizetési időszakra esedékes közterület-használati díjat az önkormányzatnak a tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig megfizetni.

(3) Az engedélyes az első díjfizetési időszakra esedékes közterület-használati díjat az engedély kiadásakor köteles megfizetni.

(4) A fesztivál jellegű közterület-használatok díját az engedély kiadásakor kell megfizetni.

14. § (1) Amennyiben az engedélyes a díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az engedélyező a Ptk-ban megállapított mértékű késedelmi kamatot számíthat fel.

(2) Indokolt esetben (közérdek, szociális helyzet, vis maior helyzet) - kérelemre - a közterület-használati díj fizetésére részletfizetés engedélyezhető.

15. § *  A polgármester egyedi elbírálást érdemlő esetben a Bizottság javaslatára az engedélyes által megfizetendő közterület-használati díj összegét kérelemre méltányosságból mérsékelheti.

A közterület-használat pályáztatása

16. § (1) A polgármester a közterületek hasznosítására pályázatot írhat ki.

(2) Pályázatot azon közterületek hasznosítására lehet kiírni, ahol az igények várhatóan meghaladják a rendelkezésre bocsátható közterület nagyságát, így különösen ha ugyanazon közterületre egy éven belül, vagy egy rendezvényre több kérelem érkezett mint amennyi közterület rendelkezésre áll.

(3) A közterület-használati alapdíj a rendelet 1. sz. mellékletében rögzített díjtételek alapján az adott közterületre és a meghirdetett tevékenységi körre meghatározott összeg.

(4) A pályázat nyertese az lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű közterület-használati díj megfizetését vállalja.

(5) A pályázat kiírására, lebonyolítására egyebekben az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Kereskedelmi és vendéglátó-ipari célú közterület-használat sajátos szabályai

17. § (1) *  Közterület-használati engedély alapján - a szükséges hatósági engedélyek és a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása birtokában - közterületen értékesíthetők a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott termékek.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt termékkörbe nem tartozó árucikkek, termékek árusítására akkor adható közterület-használati engedély, ha:

a) az árusítás az üzlet homlokzatával érintkező közterületen történik;

b) az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek árusítása az ünnepet megelőző 20 napban történik;

c) az árusítás rendezvények alkalmával, rendezvényekhez kapcsolódóan történik.

(3) *  Árubemutatásra, közterületi árusításra üzletenként csak egy közterület-használati engedély adható, üzletenként csak egy megállító tábla helyezhető ki.

(3a) *  A városnak a Rákóczi utca-Erzsébet királyné utca-gr. Festetics tér, Gyöngyvirág köz területén kívül eső részein a vendéglátó egységek üzletenként legfeljebb 5 megállító tábla kihelyezését kérhetik. A közterület-használati engedély kiadásakor a Bizottság véleményét ki kell kérni.

(4) *  Az üzlettel rendelkező kereskedő árubemutatás céljára, az üzlet homlokzatával megegyező szélességű - amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik - az üzlet homlokzatával érintkező 1 méter széles sávra kaphat közterület használatára engedélyt akkor, ha az általa a közterület-használattal elfoglalt területen túl, 1,50 m széles szabad járdafelület megmarad. Az üzlethomlokzatra árut kiakasztani tilos.

(4a) *  Az Erzsébet királyné utcában a Rózsakert É-i sarkától a Gyöngyvirág közig a berendezési sávban lehet árubemutatást végezni az üzlethomlokzattal megegyező szélességben.

(4b) *  Zöldség, gyümölcs, delikatesse árusítása esetén maximum 10 m2 vehető igénybe a közterületen és az előkertekben, az üzlet homlokzatával megegyező szélességben és nem akadályozhatja a gyalogos közlekedést.

(4c) *  A Széchenyi utca teljes szakaszán a közterületet árubemutatás és vendéglátó-ipari tevékenység végzésére igénybe venni tilos.

(5) *  Az üzlettel rendelkező vendéglátás tevékenységet folytató kereskedő vendéglátás célját szolgáló közterület használatára akkor kaphat közterület-használati engedélyt, ha a használat a közlekedési rendeltetésű közterület használatát nem akadályozza. A vendéglátás célját szolgáló előkertben és az érintett közterületen asztalok, székek, ezek fölé napellenző valamint a kitelepülés köré a városképi követelményeknek megfelelő kerítés, vagy dísznövények helyezhetők el. Az előkert és érintett közterület területén, vagy annak kerítésén reklámtábla a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet szerint helyezhető el, kizárólag a vendéglátással kapcsolatos hirdetés céljára. A vendéglátás célját szolgáló közterület-használat legmagasabb mértéke 80 m2, azzal, hogy amennyiben az előkerti használat terjedelme az 80 m2-t eléri vagy meghaladja, úgy a közterület már nem vehető igénybe.

(5a) *  A vendéglátás tevékenységet folytató az előkertekben vendéglátás esetén területi korlátozás nélkül a berendezési sáv határáig kitelepülhet és a berendezési sávot is elfoglalhatja azzal, hogy az utcabútorok, berendezési tárgyak nem mozdíthatók el, a 4 § (6) bekezdés szerinti gyalogossáv biztosításra kerül.

(5b) *  A Kölcsey u. 2. szám előtti szakaszon az árubemutatás és a vendéglátás a berendezési sávban történhet.

(5c) *  A Rákóczi utcában a vendéglátás a berendezési sávban történhet.

(6) Közterület-használati kérelme során elsőbbséget élvez, más kérelmezővel szemben:

a) az üzlettel rendelkező kereskedő, az üzlet homlokzatával érintkező, azzal megegyező szélességű, közterület-használatára kiskereskedelem esetén árubemutatás céljára;

b) vendéglátó-ipari előkert céljából az érintett közterülettel határos vendéglátó-ipari üzlettel rendelkező;

c) egyéb területre az a kérelmező, aki adott területre a közterület-használati engedély meghosszabbítását kéri.

(7) * 

(8) Árubemutatásra csak mobil eszközre adható közterület-használati engedély.

(9) Az árubemutató mobil eszközöket, árukat (kivéve vendéglátó-ipari előkert) a közterületen tárolni 22-08 óra között nem lehet.

Taxik és útvonalengedélyhez kötött járművek közterület-használata * 

18. § *  (1) Személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatása céljából Hévíz közútjain és közterein az Önkormányzat által kialakított taxiállomások vehetők igénybe, amelyek használatára az engedélyt a polgármester adja ki. Taxiállomás használatára kizárólagos joggal közterület-használati engedély nem adható.

(2) A taxiállomásokra vonatkozóan legfeljebb a 2. mellékletben meghatározott számú taxiállomás használatára jogosító közterület-használati engedély adható ki.

(3) A taxiállomásokat minden közterület-használati engedéllyel rendelkező személytaxi-szolgáltatást végző, érkezési sorrendben, a KRESZ előírásait betartva használhatja.

(4) Utas felvételre való felkészülés érdekében világító „szabad” jelzővel a taxi-gépkocsik csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhatnak zárt sorban, érkezési sorrendben. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem vehetik igénybe.

(5) A Dotto-szerelvények és elektromos városnéző járművek kijelölt megállóit csak a megálló használatára engedéllyel rendelkező jármű használhatja. E járművek közlekedése útvonal engedélyhez kötött, attól nem térhetnek el, utast csak megállóban vehetnek fel. Más járművek e megállókat sem megállás, sem várakozás céljára igénybe nem vehetik.

(6) A taxi-várakozó helyek, a Dottó-szerelvények és elektromos városnéző járművek megállóit a 2. melléklet tartalmazza.

Állat közterületre bocsátása * 

18/A. § *  (1) Állat közterületre bocsátása vagy vitele esetén az állat felügyeletét ellátó személy köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alatt álló állat a közterületet ürülékével ne szennyezze be.

(2) A közterületnek az állat ürülékével történt esetleges beszennyezése esetén az állat felügyeletét ellátó személy köteles az ürüléket haladéktalanul feltakarítani, és azt a vonatkozó szabályok szerint elhelyezni.

(3) Az állat felügyeletét ellátó személy köteles az ürülék feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt a közterületen magánál tartani, amennyiben lehetséges az állatot az ürülék felfogására alkalmas eszközzel felszerelni. Ezen eszköznek az állat felügyeletét ellátó személynél való meglétét a közterület-felügyelő a közterületen ellenőrizheti.

(4) Az állatot közterületen etetni tilos. Az állat közterületen történő itatása során a köztisztasági szabályokat be kell tartani.

A közterületek filmforgatási célú használata * 

18/B. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmforgatási célú közterület-használat vonatkozásában a rendelet szabályait az Mktv. rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

(2) A filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja, valamint jóváhagyja a hatósági szerződést.

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú és az önkormányzat megbízásából vagy önkormányzati támogatással Hévízről szóló filmalkotások és reklámfilmek.

(4) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot. A közterület-használat naponta 7-22 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után három napon belül, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(6) E rendelet alkalmazásában kiemelt turisztikai terület: Kossuth Lajos utca-Ady Endre utca-Széchenyi utca által határolt terület, Széchenyi utca teljes területe, valamint a Nagyparkoló tér területe.

Az utcai zenélésre vonatkozó szabályok * 

18/C. § *  (1) Az utcazenélés március 1. - szeptember 30., illetve december 1. - december 31. közötti időszakban engedélyezhető.

(2) Az utcazenélés 8:00-20:00 óra között valósulhat meg. Az utcazenélés tényleges helyszínét legalább 2 óránként meg kell változtatni úgy, hogy az egyes helyszínek között minimum 50 méter legyen.

(3) Kizárólag hangszeres élőzene engedélyezhető, hangosító berendezés használata nélkül.

A közterület-használati engedély visszavonása

19. § (1) A közterület-használati engedély a teljesítési határidőt tartalmazó felszólítást követően visszavonható attól az engedélyestől, aki:

a) szennyezett, piszkos berendezésből árusít;

b) a közterületen elhelyezett berendezés fenntartásáról nem gondoskodik;

c) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, vagy a közlekedési rendeltetésű közterületen a közlekedést akadályozza;

d) az engedélyben szereplő területet és környékét nem tartja rendben, vagy tisztán, ott göngyöleget, árut tárol;

e) a közterület mobil árubemutató eszközök tárolására vonatkozó szabályokat megszegi, vagy nem az engedélyezett árubemutató eszközt használja;

f) az engedélyezettől eltérő terméket árusít, illetve rak ki;

g) a számára engedélyezett közterület használatát másnak átengedi;

h) a közterület-használati díj tartozását nem fizette meg.

(2) *  A közterület-használati engedély közérdekből, amennyiben a közterület, engedély szerinti használata a közterület rendeltetés szerinti használatát kizárja, akadályozza vagy ott folyó építési, felújítási munka, karbantartás végzését akadályozza határozott időre vagy véglegesen 8 napos végrehajtási határidővel visszavonható. A közterület-használati engedély felfüggesztése határozott időre azonnali végrehajtással akkor történhet, ha ott baleset és veszély elhárítási munka, karbantartás miatt szükséges.

(3) *  A közterület-használati engedély visszavonható, amennyiben az a köznyugalom védelme érdekében történik. Ebben az esetben a befizetett közterület-használati díj arányos része visszajár.

(4) *  A közterület-használati engedély köznyugalom védelme érdekből történő visszavonása esetén másik terület kijelölése iránti kérelem a visszavonásról szóló határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül terjeszthető elő.

(5) *  A közterület-használati engedély köznyugalom védelme érdekből történő visszavonása esetén a terület kiürítésére, illetőleg az azon lévő építmény lebontására a Polgármester halasztást engedélyezhet.

A közterület-használat ellenőrzése

20. § (1) A közterületek rendjét, állapotát, a közterületek rendeltetésszerű használatát, valamint a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályszerűségét és a közterület-használati engedély meglétét a közterület-felügyelet a város közigazgatási területén folyamatosan ellenőrzi.

(2) Jogtalan vagy szabálytalan közterület-használat esetén a közterület-felügyelet a közterület használót a tevékenység azonnali felfüggesztésére, abbahagyására, szabálytalan közterület-használat megállapítása esetén az előírások betartására és az engedélynek megfelelő állapot azonnali helyreállítására szólítja fel.

Szabálysértési rendelkezések * 

21. § * 

Átmeneti rendelkezések

22. § *  A közterület-használati engedély adható időtartamának 7. § (1) bekezdés szerinti meghosszabbítása miatt a közterület-használó, az erről szóló kiértesítést követő 8 napon belül a megküldött formanyomtatványon kezdeményezheti engedélyének meghosszabbítását, ebben az esetben a hatályos engedéllyel rendelkező elsőbbséget élvez.

Záró rendelkezések

23. § (1) A rendelet hatálybalépésének napja 2006. január 1.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (IV. 27.) önkormányzati rendelettel módosított, a közterületek használatáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(3) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) A megkötött közterület-használati szerződések a lejáratukig érvényben maradnak.

Hévíz, 2005. december 13.

Vértes Árpád s. k.
polgármester
Dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző

1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletéhez * 

A közterület-használati díj mértéke

A B C D E F
sor-
szám
megnevezés mérték-
egység
Nettó
összeg
27%
ÁFA
Bruttó összeg
I. Közterületi árusítás
1. A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítása Ft/m2/nap 165 45 210
2. Ünnepeket megelőző árusítás Ft/m2/nap 385 104 489
3/a. Vendéglátás célját szolgáló használat
március 1. és október 31. közötti időszakban
Ft/m2/hó 2100 567 2667
3/b. Vendéglátás célját szolgáló használat
november 1. és február 28. közötti időszakban
Ft/m2/hó 210 57 267
4. Összecsukható ernyőszerkezet Ft/m2/hó 60 16 76
5. Adventi és újévi rendezvények, vásárok december 1-től január 10-ig Ft/m2/hó 70 19 89
II. Közterületi reklámtevékenység
1. Rögzített hirdető-berendezés Ft/m2/hó 800 216 1016
2. Közterület fölé kifüggesztett reklám hirdetmény Ft/m2/nap 2 650 715,5 3 365,5
3. Egyéb reklám, szórólap, marketing tevékenység Ft/m2/nap 551 149 700
4. Árubemutatás (elfoglalt terület nagysága szerint) Ft/m2/hó 4 300 1 161 5 461
5. Transzparenshordozók (szendvicsember) Ft/fő/nap 1 600 432 2 032
6. Közterületre kihelyezett mobil reklámtábla Ft/m2/hó 4 000 1080 5 080
III. Közterületi bérkocsi szolgáltatás
1. Közterületi taxi kiállási hely Ft/gk./hó 2240 605 2845
2. Közúti közlekedést szolg. járművek tárolása Ft/jármű/hó 7 000 1890 8 890
3. Gumikerekű kisvonat (Dottó) közterület használata Ft/hó/szerelv. 55 417 14 963 70 380
4. Személygépkocsi közterületi tárolása Ft/szgk/hó 2 000 540 2 540
5. Környezetkímélő elektromos gépjárművel végzett személyszállítás (alapdíj) Ft/jármű/év 200 000 54 000 254 000
6. Környezetkímélő elektromos gépjárművel végzett személyszállítás (kiegészítő díj) Ft/járműmegálló/év 50 000 13 500 63 500
IV. Építőanyag és egyéb ideiglenes közterületi tárolása
1. Építőanyag, építéssel kapcsolatos dolog (közterület-használati engedély kiadását követő 6 hónapig) Ft/m2/nap 20 5,4
25,4
2. Építőanyag, építéssel kapcsolatos dolog (6. hónapot követően) Ft/m2/nap 40 10,8 50,8
V. Egyéb közterület-használati kategóriák
1. Mutatványos tevékenység (kizárólag önkorm. rendezvényen) Ft/m2/nap 550 148,5 698,5
2. Filmforgatás a 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet szabályai szerint
3. Önkormányzat által szervezett városi fesztiváli rendezvény Ft/m2/nap 800 216 1 016
4. Utcazene (alapfokú zenei végzettséghez kötött) Ft/m2/nap 550 148,5 698,5
5. Portrérajzolás Ft/m2/nap 1 969 532 2 501
6. Nemzetközi, országos, regionális, helyi jelentőségű idegenforgalmi célt szolgáló (kulturális, sport stb.) rendezvények, reklám- és marketing tevékenység
amely összegtől a polgármester eseti megállapodással kedvezményt biztosíthat
Ft/m2/nap 80 21,6 101,6
7. Egyéb: a fentiekben fel nem sorolt kategória nettó 550 Ft és 4300 Ft között +27% Ft/m2/nap

2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletéhez * 

A városban kialakított taxiállomások

A B C D
Cím Férőhely (db) Méret
1. Kölcsey Ferenc utca (hrsz. 986.) déli végében, a tófürdő északi bejárata közelében az utca nyugati oldalán a burkolatokat osztó zöldsáv mellett 7 2,5x6 m
2. Kölcsey Ferenc utcában az aszfaltozott parkolóban a parkerdő mellett 5 2,5x6 m
3. Nagyparkoló tér délkeleti részén az aszfaltozott parkolóban a zöld sáv mellett párhuzamosan 3 2,5x6 m
4. Egregyi utcában (hrsz. 305.) az óvoda északi oldalán, a Dombföldi utca kereszteződésének közelében az út tengelyével párhuzamosan 2 2,5x6 m
5. Helikon utca (hrsz. 1493.) a Hotel Helios gazdasági bejárata mellett, a Sport utcával szemben 1 2,5x6 m

Útvonal engedélyhez kötött Dottó járművek megállói

A B C
Cím Férőhely (db)
1. Nagyparkoló (902/32. hrsz.) déli kijárata mellett 1
2. Kossuth Lajos utcában (962. hrsz.) a Hotel Aqua (Kossuth L. u. 13.) 1
3. Hotel Thermal (Kossuth L. u. 9.) 1
4. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Hévízi Rehabilitációs Intézete (Kossuth L. u. 7/A.) előtt 1
5. Tavirózsa utcában (1455/96. hrsz.) a Hotel Napsugár előtt 1
6. Honvéd utcában (1118. hrsz.) a Hotel Aquamarin (Honvéd u. 14.) előtt 1
7. Helikon utca 1
8. Festetics téren (968. hrsz.) a Rózsakert étterem előtt 1
9. Egregyi utcában (305. hrsz.) kialakított megállóhely 1

Útvonal engedélyhez kötött elektromos járművek megállói

A B C
Engedély szám: HIV/8888-2/2019.
Cím Férőhely (db)
1. Egregyi utcai buszmegálló déli oldala 1
2. Egregyi Szőlőhegyen az Árpád kori templom melletti megálló 1
3. Attila utcában a Hotel Carbona előtt, a Jókai utcai kereszteződés után 1
4. Festetics téren 1
5. Kossuth Lajos utcában a Polgármesteri Hivatal épülete előtt 1
6. Helikon utcában a Hotel Helios melletti megállóhelyen 1

  Vissza az oldal tetejére