Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdése alapján Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozóhelyekre, valamint a kijelölt védett várakozási övezetekre.

(2) *  A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt várakozó helyet (fizető parkolót) igénybe vevő gépjármű üzembentartójára. Üzembentartó a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó.

(3) *  Amennyiben a parkolási övezetben kihelyezett tábla másként nem rendelkezik, a mozgáskorlátozottak által vezetett, vagy őket szállító járművek a várakozási övezetek területén - kivéve az I. zóna nagyparkoló területét - a mozgáskorlátozotti igazolvány látható kihelyezésével, időkorlátozás nélkül várakozhatnak. Az I. zóna nagyparkoló várakozási övezet területén a mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járművekre az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 41. § előírásai az irányadók.

(4) Védett övezetek a képviselő-testület által kijelölt olyan területek, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás korlátozott. Felsorolásukat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

1/A. § * 

1/B. § *  Hévíz város területén várakozási övezetekben (fizető parkolók) a várakozás 2020. július 15-ig díjmentes.

A várakozási övezetek

2. § (1) *  A várakozási övezetek: a KRESZ 15. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt - és e rendelet 2. mellékletével megállapított - olyan körülhatárolt területek (fizető parkolók), amelyek január 1. és december 31. közötti időszakban - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hét valamennyi napján 08:00 és 18:00 óra között díjfizetés (várakozási díj), vagy mobiltelefonos díjfizetés ellenében használhatók.

(1a) *  A várakozási övezetek területén, a Nagyparkoló kivételével (I. Zóna) a környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges - zöld alapszínű - rendszámmal rendelkező) gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni.

(2) *  A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében megállapított munkaszüneti napokon, továbbá nagyszombat, húsvétvasárnap, pünkösdvasárnap, a Város napján és december 24-én a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

(2a) *  Minden év első adventi vasárnapját megelőző szombattól az azt követő év január 10. napjáig a város valamennyi várakozási övezetében a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

(2b) *  Minden év január 10. napjától február utolsó napjáig a város I. zóna várakozási övezetében a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

(2c) *  2017. november 1. és 2018. január 31. közötti időszakban a Park és a Honvéd utcai várakozóhelyeken a várakozás díjmentes.

(2c) *  A Széchenyi utcai 58 férőhelyes parkolóban 2019. július 1-ig a várakozás díjmentes.

(2d) *  A Széchenyi utcai Nagyparkoló (I. Zóna) várakozási övezetben a várakozás 2020. április 30-ig díjmentes.

(3) *  Fizető parkolókat a KRESZ 112/d és 112/e ábra szerinti „Várakozási övezet illetve vége” jelzőtáblával, valamint az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával kell megjelölni.

(4) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon - lehetőség szerint rajzjellel piktogramokkal - közölni:

a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét;

b) a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát;

c) a várakozási díj összegét jármű-fajtánként;

d) a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj összegét;

e) a várakozási díj megfizetésének módját;

f) a nem őrzött parkolóra utalást;

g) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét.

3. § *  (1) Az önkormányzat, mint a várakozó helyek üzemeltetője rendezvényi, közszolgálati, közmű-szolgáltatási célból parkolási engedélyt bocsát ki határozott időre (nap, hét, év). Az éves engedélyek a kiadás napjától a kiadás évét követő év március 1. napjáig érvényesek.

(2) A parkolási engedélyek - ide nem értve a napi érvényességűt - tárcsa használatával legfeljebb 2 óra időtartamú díjfizetés nélküli várakozásra jogosítanak.

(3) A közszolgálati, közszolgáltatási célú térítésmentes parkolási engedélyek kiadására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult, azokról nyilvántartást a parkolási iroda vezet.

(4) A polgármester felhatalmazást kap, hogy reprezentációs célból éves érvényességű parkolási engedélyt nyújtson, azokról nyilvántartást a polgármesteri hivatal vezet. E célra rendelkezésre álló keret évi 20 parkolási engedély.

(5) A rendezvényi célú parkolási engedély napi (több napra is vonatkozó) érvényességű lehet, díja 500,- Ft/nap, értékesítését, kiadását és nyilvántartását a parkolási iroda intézi, kiadását a polgármester vagy a Festetics György Művelődési Intézmény kezdeményezheti.

(6) Az (3) bekezdés szerinti parkolási engedély kérelemre, a közszolgálati, közszolgáltató, közműszolgáltató szerv tulajdonában, üzemben tartásában lévő járműre a forgalmi engedély bemutatása után adható ki. Az önkormányzati szerv, intézmény dolgozójának tulajdonát képező, üzemben tartásában lévő járműre parkolási engedély a szerv vezetőjének kérelmére adható abban az esetben, ha dolgozó a szerv közfeladatának ellátása során saját gépjármű használatára kötelezett és ezt a szerv vezetője igazolja. A Hévíz Város Önkormányzat vagy intézménye tulajdonát képező, üzemben tartásában lévő közfeladat ellátásra szolgáló járműre, mint közszolgálati járműre éves parkolási engedély kiadására a (3) bekezdést kell alkalmazni.

(7) Egészségügyi (közszolgálati) parkolási engedélyt a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira kaphat kérelmére.

(8) Az (3) bekezdés szerint parkolási engedélyt kaphat kérelmére a hévízen működő egyház képviselője, a (6) bekezdés alkalmazása nélkül.

(9) A várakozási területen a közúti közlekedésről szóló törvény szerint, a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű díjfizetés és időtartam korlátozás nélkül várakozhat.

(10) Tárcsa alkalmazása esetén a várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(11) A parkolási engedélyt kérelmező a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésének felülvizsgálatát kezdeményezheti a döntés meghozatalától számított 15 napon belül a Képviselő-testületnél. A Képviselő-testület a felülvizsgálatról a soron következő ülésén dönt.

(12) A polgármester felhatalmazást kap a várakozóhelyek határozott időre, legfeljebb 1 évre szóló bérletbe adására, eseti megállapodás alapján. A bérleti díj összegére a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.

A bérletek

4. § *  (1) A várakozási övezetben hévízi lakossági bérlet vásárolható, melyre hévízi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek jogosultak.

(2) Az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival foglalkoztatási viszonyban állók a tulajdonukban, használatukban álló, egy személygépkocsira, vagy motorkerékpárra, intézményi alkalmazotti bérletet vásárolhatnak. A foglalkoztatási jogviszony fennállását igazolni kell.

(3) *  A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet használatára az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó természetes és jogi személyek jogosultak, akik hévízi üzlettel rendelkeznek, illetve hévízi gazdálkodó szervezetekben, intézményekben alkalmazottak és Hévízen állnak foglalkoztatási jogviszonyban. Az üzletműködtetést vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazolni kell a vonatkozó engedély, irat, munkáltatói igazolás bemutatásával. Ezeket a feltételeket bizonyítani kell.

(4) *  A Nagyparkolóban, mint zárt parkolóban, kérelemre üzletenként egy bérlet (elektronikus beléptető kártyával történő) kiadása térítésmentes. A kérelmet az ügyfélszolgálati irodába kell benyújtani címe: Parkolási Iroda, 8380 Hévíz, Nagyparkoló tér 21. (Flavius Üzletház).

(5) *  Nem lakossági „P” jelű elektronikus éves bérlet váltható a zárt rendszerű Nagyparkolóba.

(6) *  Nem lakossági városi „V” jelű bérlet váltható e rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározottak szerint.

5. § *  A polgármester felhatalmazást kap, hogy a Nagyparkoló területén belül kijelölje a nem lakossági bérlettel rendelkezők által kizárólagosan használt várakozóhelyeket a bérlet érvényességének időtartamára.

6. § * 

7. § * 

8. § (1) A bérleteket a fizető parkoló-rendszer üzemeltetője - az ügyfélszolgálati irodában - adja ki, annak aki parkolási, várakozási díj és pótdíj hátralékkal nem rendelkezik és a bérlet jogosultsági feltételeit a rendelet szerint igazolja.

(2) A bérletre a gépjármű rendszámának a száma, és az érvényességi idő kerül feltüntetésre.

(3) *  Az éves bérlet érvényességi ideje tárgyév január 1-jétől a következő év január 31. napjáig szól.

(4) *  A bérletek a 2. mellékletben meghatározottak szerint érvényesek a várakozási övezetekben.

(5) * 

A várakozási díj megfizetése és megfizetésének ellenőrzése

9. § (1) A várakozási díj mértékét, valamint a bérletek árát a rendelet 3. számú melléklete állapítja meg.

(2) *  A minimálisan megfizetendő várakozási díj összegére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/A. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A parkoló-rendszer üzemeltetője - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a várakozási övezetet érintő rendezvények esetén, kizárólagosan parkolási célra csoportos fizetésre is megállapodást köthet.

10. § (1) *  A várakozási díja parkoló automatával működtetett parkolóhelyeken a várakozás megkezdésekor -minimum 15 perc időtartamot alapul véve - fizetendő.

a) A várakozási díjat a parkoló automatán megjelölt pénzérmékkel lehet fizetni,

b) a parkoló automatánál a várakozási díj fizetése a parkoló automatán feltüntetett telefonszámok mobiltelefonnal történő hívásával vagy szöveges üzenet (SMS) küldésével is történhet. Amennyiben a mobiltelefonon keresztül történő várakozási díj fizetése a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nem lehetséges, az igénybevevő a parkolójegyet a parkoló automatánál köteles megváltani,

c) a Nagyparkoló területén a várakozási díjat a távozáskor a fizető automatánál kell megfizetni.

(2) *  A várakozás megkezdését követően:

a) várakozási díj megfizetését igazoló, a parkoló automatából kapott jegyet, továbbá a bérletet, a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen, ellenőrizhető módon - az első szélvédő mögött - kell elhelyezni,

b) mobilfizetési szolgáltatás igénybevétele esetén a várakozás megkezdését követően azonnal a mobiltelefonos hívást, szöveges üzenetküldést el kell indítani, a gépjárművet csak a visszaigazoló szöveges üzenet megérkezését követően lehet a várakozóhelyen hagyni. Mobiltelefonos díjfizetés estén a várakozási díj megfizetését a Parkolási Iroda ellenőre elektronikus úton ellenőrzi.

(3) *  A várakozási díj és pótdíj megfizetésére a Kkt. 15/C. § (1)-(3) bekezdésében, 15/D. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4)-(7) * 

(8) A várakozási díjat, várakozási díjkülönbözetet, a pótdíjat a parkoló-rendszer üzemeltetője szedi be.

11. § (1) A várakozási díj megfizetése nélkül várakozó, vagy a 8. § (2) bekezdését megsértő módon várakozó gépjárműre (szélvédőjére) helyezve, a parkoló ellenőr a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj megfizetését előíró fizetési felszólítást és hozzácsatolt készpénz átutalási megbízást helyez el, színes vízhatlan csomagban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés dokumentálására a képrögzítő eszközt lehet igénybe venni.

(3) *  A parkoló-rendszer üzemeltetője, üzemidőben, a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj megfizetését is biztosító, továbbá a fogyasztói panaszokat intéző, a város területén fenntartott ügyfélszolgálatot hétfőtől péntekig 8-16 óráig, szombaton 8-12 óráig köteles működtetni. Az (1) bekezdés szerinti felszólításnak az ügyfélszolgálat elérhetőségét tartalmaznia kell.

Átmeneti rendelkezések

12. § (1) A rendelet 3. számú mellékletének bérletekre vonatkozó szabályai és árai, ezen rendelet hatályba lépése előtt kiváltott bérletek érvényességét nem érintik, azok lejáratukig használhatók.

(2) *  A város közigazgatási területén a díjköteles közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.) látja el.

(3) *  A 2018. évben megváltott bérletek 2019. december 31-ig érvényesek.

Záró rendelkezések

13. § (1) A rendelet 2008. november 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozás díjáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2004. (I. 31.) önkormányzati rendelete, valamint az ezt módosító Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelete, a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (III. 1.) önkormányzati rendelete, a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelete, valamint a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

Hévíz, 2008. szeptember 30.

Vértes Árpád s. k.
polgármester
dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Várakozási övezetbe sorolt területek

I. Zóna

Széchenyi utcai nagyparkoló - sorompós parkolási rendszer
A zónában a nem lakossági P bérlet érvényes.
A zónában a hévízi lakossági, valamint az intézményi alkalmazotti bérlet és a nem lakossági V bérlet nem érvényes.
A zónában a „Hévíz Kártya” használata korlátlan ingyenes parkolást biztosít.

II. Zóna (piros)

Petőfi Sándor utca
Hévízi lakossági bérlet, a nem lakossági V bérlet legfeljebb 1 óra időtartamú parkolásra jogosít, várakozási díj megfizetése nélkül parkolási tárcsa kihelyezésével.
Az élelmiszer áruház előtt kijelölt 4 db parkolóhelyen várakozási díj megfizetése nélkül, parkoló tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 perc időtartamra (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni. A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!
A nem lakossági foglalkoztatotti valamint az intézményi alkalmazotti bérlet a zónában nem érvényes.
A környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges - zöld alapszínű - rendszámmal rendelkező) gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni.

III. Zóna (sárga)

Honvéd utca,
Park utca,
József Attila utca,
Széchenyi utcai 58 férőhelyes parkoló
A zónában a Hévízi lakossági bérlet és a nem lakossági V bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A zónában az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet munkanapokon jogosít várakozásra, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet a Park utcában, a Honvéd utcában, a József Attila utcában éves érvényességgel, a Széchenyi utcai 58 férőhelyes parkolóban szeptember 1-június 30-ig várakozásra jogosít, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.
A környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges - zöld alapszínű - rendszámmal rendelkező) gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni.

IV. Zóna (zöld)

Ady Endre utca
A zónában a bérletek nem érvényesek.
A környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges - zöld alapszínű - rendszámmal rendelkező) gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni.

V. Zóna (kék)

Zrínyi utca 1. sz. alatti parkoló,
A Kossuth Lajos utca-Széchenyi utca-GAMESZ étterem közötti szakasz,
A József Attila utca-Honvéd utca-Rózsa köz közötti szakaszon (orvosi rendelő)
A zónában várakozási díj megfizetése nélkül, jegyváltás ellenében, tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 percig (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni.
A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!
A tárcsa 200 Ft-os áron a Parkolási Irodán váltható meg.
A zónában a bérletek nem érvényesek.
A környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges - zöld alapszínű - rendszámmal rendelkező) gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni.

2. melléklet a 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelethez * 

A várakozási díj mértéke, valamint a bérletek ára

I. A várakozási övezetbe sorolt területeken a várakozás díja

1. Díjosztályok

A közúti járműveket az alábbi díjosztályokba kell besorolni:

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és három vagy négykerekű motorkerékpárok. (Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók stb.)

B) díjosztály

Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg tömeget meghaladó járművek (Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények stb.) Ezek a gépjárművek csak a Széchenyi utcai nagyparkoló (Nagyparkoló) területén parkolhatnak.

2. Alapdíj óránként

Zóna Díjosztály A Díjosztály B
I. Zóna első óra ingyenes, minden további parkolás díjköteles 150 Ft/óra 600 Ft/óra
II. Zóna (piros) 400 Ft/óra -
III. Zóna (sárga) 200 Ft/óra -
IV. Zóna (zöld) 100 Ft/óra -
V. Zóna (kék) jegyváltás ellenében, vagy tárcsa kihelyezésével egy óra ingyenes. Az engedélyezett egy órán túli parkolás esetén a IV. zónára vonatkozó pótdíjfizetési kötelezést kell alkalmazni. - -

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3. Pótdíjak

A tény megállapításának időpontjától számított:

Díjosztály A
a) 15 napon belüli fizetés esetén II. zóna: 4 800 Ft
III. zóna: 2 400 Ft
IV. zóna: 1 200 Ft
V. zóna: 1 200 Ft
b) 15 napon túli fizetés esetén II. zóna: 16 000 Ft
III. zóna: 8 000 Ft
IV. zóna: 4 000 Ft
V. zóna: 4 000 Ft
Elveszett jegy esetén I zóna: 2 000 Ft

Az V. zóna kivételével a pótdíjon felül az adott zónára vonatkozó egy óra várakozási díjat is meg kell fizetni.

A parkolás üzemeltetője jogosult minden egyes kiküldött fizetési felszólítás után kezelési költséget felszámolni, mely magában foglalja az ügyviteli és a postai költségeket.

ÁFÁ-t csak a várakozási díj tartalmaz.

II. A bérletek árai

A B C
Megnevezés Időtartam Összeg (Ft)
Hévízi lakossági bérlet (korlátozással érvényes a II.,és a III. zónákban) éves 4 000
Önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet (korlátozással érvényes a III. zónában) éves 4 000
Nem lakossági, foglalkoztatotti bérlet (korlátozással érvényes a III. zónában) éves 4 000
Nem lakossági bérlet P (korlátlanul érvényes az I. zónában elektronikus beléptető kártya használatával) éves 10 000
Nem lakossági városi V (érvényes: korlátozással a II.,és korlátozás nélkül a III. zónában) éves 10 000

A bérletek érvényessége tárgy év január 1-jétől következő év január 31-ig tart.

Bérlet csere díja (elveszett bérlet, gépjármű csere) 500 Ft.

Elektronikus beléptető kártya pótlásának díja 3000 Ft.

A bérletek korlátozásait az 1. melléklet tartalmazza.

A bérletek ára az ÁFÁ-t tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére