Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról * 

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: helyi adó törvény) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:

A bevezetett helyi adók

1. § Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz város illetékességi területén, határozatlan időre a következő helyi adókat vezeti be:

a) építményadó,

b) idegenforgalmi adó,

c) iparűzési adó.

Az építményadó

Az adókötelezettség

2. § *  (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) * 

Az adó alapja

3. § *  (1) A 2. § (1) bekezdésben megjelölt építmény esetén az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) * 

Az adó mértéke

4. § *  Az adó mértéke:

a) szállásépület, szálláshely - ide nem értve az egyéb szálláshelyet - esetén 1000 forint/m2/év.

b) kereskedelmi egység, iroda, szolgáltató tevékenység végzésre szolgáló építmény esetén, - ide nem értve az a) pont hatálya alá tartozó építményeket - 800 forint/m2/év;

c) lakás, lakóépület, a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló és minden más az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó építmény esetén 600 forint/m2/év.

d) * 

Adókedvezmény

5. § (1) Az Önkormányzat 100%-os adókedvezményt biztosít azon lakás, és a lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosai részére - tulajdonuk arányában -, akik tárgy év január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel tartózkodnak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt adóalanyok a gépjárműtárolás céljára szolgáló helyiséget - akár ideiglenesen is - nem rendeltetésszerűen használják, az a használat jellege szerint adóköteles.

(3) * 

Idegenforgalmi adó

Az adókötelezettség, az adó alanya

6. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja

7. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

8. § *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 530 forint.

Helyi iparűzési adó

Az adókötelezettség, az adó alapja

9. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Az adó mértéke

10. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a.

(2) *  10. § (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3000 forint.

Adómentesség, adókedvezmény * 

11. § *  (1) Azon vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. §, vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot 25%-os adókedvezményre jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(3)-(10) * 

11/A. § * 

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi adókról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, valamint a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(3) A rendelet hatályba lépése, a hatályon kívül helyezett Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján megállapított, keletkezett adókötelezettségek vonatkozásában, az adóalanyok adóterheit naptári éven belül nem súlyosbítja. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) A rendelet kihirdetésének napja: 2010. február 10.

Hévíz, 2010. február 9.

Vértes Árpád s. k.
polgármester
dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletéhez * 

2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére