Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A kitüntető cím és a kitüntető díjak

1. Hévíz város díszpolgára

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy méltó módon megörökítse, elismerje azoknak a személyeknek a tevékenységét, akik kiemelkedően hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírnevének kialakításához „Hévíz város díszpolgára” kitüntető címet alapít.

(2) „Hévíz Város Díszpolgára” kitüntető cím - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének legnagyobb elismeréseként - annak a magyar vagy külföldi természetes személynek adományozható, aki a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett

a) a város gazdasági-, társadalmi-, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott, vagy

b) életművével, kiemelkedő munkásságával a kultúra, a tudomány, a művészet ügyét szolgálva hozzájárult a város tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez,

c) aki kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével a városnak elismerést, maradandó értékű megbecsülést szerzett, és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

(3) A kitüntető cím mellé erre a célra bőrből készített henger alakú díszdobozban elhelyezett oklevél, és nettó 300 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

(4) A díszoklevél a város címerén kívül tartalmazza:

a) a döntést tartalmazó képviselőtestületi határozat számát,

b) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,

c) az adományozás jogcímét, indokait, keltét,

d) a polgármester, alpolgármester(ek) aláírásait, és az adományozó viaszlenyomatos pecsétjét.

(5) A kitüntető címben évente legfeljebb egy személy részesíthető.

(6) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntető cím is adományozható, amelynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

(7) A díszpolgári cím birtokosa:

a) jogosult a címet aláírásakor viselni, egyéb kitüntetései között feltüntetni,

b) meghívandó a város ünnepségeire, kiemelkedő rendezvényeire,

c) halála esetén díszsírhely illeti meg.

(8) A kitüntető cím Hévíz várossá válásának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül átadásra.

(9) A kitüntető cím adományozására irányuló javaslatot Hévíz város polgármestere - a Képviselő-testület bizottságainak véleményezése után - terjeszti a Képviselő-testület elé.

(10) „HÉVÍZ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására a Képviselő-testület jogosult.

2. Hévíz városáért díj

2. § (1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére „HÉVÍZ VÁROSÁÉRT” kitüntető díjat alapít.

(2) A „HÉVÍZ VÁROSÁÉRT” kitüntető díj adományozható a magyar és külföldi személyeknek, egyesületnek vagy szervezetnek az alábbi kategóriákban:

a) „Hévíz Város Kultúrájáért” díj adományozható azoknak, akik a művészet, közművelődés, nevelés, oktatás, sport, vagy egészségügy területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el,

b) *  „Hévíz Város Fejlesztéséért” díj adományozható azoknak, akik a közbiztonságért, a városfejlesztésért, a város épített környezetének kialakítása, fenntartása, szépítése, a meglévő értékeinek megőrzéséért, a város környezetének és természeti kincseinek védelméért és megóvásáért tevékenykednek, vagy a város gazdasági fejlődése érdekében kimagasló, eredményes teljesítményt nyújtottak, továbbá a város hírnevét a média valamely területén erősítették,

c) *  „Hévíz Város Turizmusáért” díj adományozható azoknak, akik az idegenforgalom vagy a gyógyturizmus területén kiemelkedő tevékenységet végeznek,

d) „Hévíz Város Közszolgálatáért” díj adományozható azoknak, akik a település közszolgálati intézményeiben, a közszolgálatban dolgozóknak, köztisztviselőknek (ügykezelőknek, fizikai alkalmazottaknak) közalkalmazottaknak, akik a város intézményeiben kimagasló színvonalú munkájukkal segítették és segítik a város fejlődését.

(3) A kitüntető díj mellé emlékérem és pénzjutalom jár, amelynek összege nettó 100 000 Ft minden kategóriában.

(4) Az emlékérem 60 mm átmérőjű, kör alakú ezüstözött érem, amelyen a „HÉVÍZ VÁROSÁÉRT” felirat mellett Hévíz város neve, égerfa ágakkal díszített címere, valamint egy istennő áll, kezében olajfaággal. Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz nyitott fedőlapjának belső oldalán a kitüntetett személy neve és az adományozásról szóló döntés olvasható.

(5) A „HÉVÍZ VÁROSÁÉRT” kitüntető díj évente minden kategóriában egy személy részére adományozható.

(6) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntető díj is adományozható, amelynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

(7) A kitüntető díjat Hévíz várossá válásának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen kell átadni, de az átadásra a Képviselő-testület ettől eltérő időpontot is megállapíthat (nemzeti ünnepek, jubileumok, más városi események).

(8) A „HÉVÍZ VÁROSÁÉRT” kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslatot Hévíz város polgármestere - a Képviselő-testület bizottságainak véleményezése után - terjeszti a Képviselő-testület elé.

(9) A kitüntető díj adományozására a Képviselő-testület jogosult.

3. Bibó István díj és Illyés Gyula díj

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hévízi iskolákban a végzős tanulók elismerésére, az iskolák névadóiról, Bibó Istvánról és Illyés Gyuláról történő méltó megemlékezéseképpen „Bibó István díj”-at és „Illyés Gyula díj”-at alapít.

(2) „Bibó István kitüntető díj”-ban részesíthető a Hévízi Bibó István AGSZ azon 12. évfolyamos tanulója, akinek tanulmányi eredménye - összhangban képességeivel - négy éven keresztül elismerést érdemel. Magatartása, tanuláshoz való viszonya példa a többi tanuló számára és méltó Bibó István szellemi örökségéhez. Legalább egy nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett, kimagasló eredményt ért el valamelyik tantárgyból, hozzájárult az iskolai hagyományok és a Bibó örökség ápolásához, erősítve a közösségi összetartozást.

(3) „Illyés Gyula kitüntető díj”-ban részesíthető a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola azon 8. évfolyamos tanulója, akinek tanulmányi eredménye összhangban van képességivel, tanulmányi eredménye nyolc éven keresztül elismerést érdemlő.

Magatartása, iskolához való viszonya példa a többi tanuló számára és méltó Illyés Gyula szellemi örökségéhez. Kimagasló eredményt ért el valamelyik tantárgyból, hozzájárult az iskolai hagyományok és az Illyés Gyula örökség ápolásához, erősítve a közösségi összetartozás tudatát. Tevékenységével hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez.

(4) A kitüntető díjak mellé emlékplakett és nettó 50 000 Ft összegű pénzjutalom, valamint elismerő oklevél jár.

(5) Az emlékplakettetek anyaga bronz, átmérője 128 mm, amelyen „Bibó István” illetve „Illyés Gyula” felirat, a felirat alatt portréjuk látható.

Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz nyitott fedőlapjának belső oldalán a kitüntetett személy neve és az adományozásról szóló döntés olvasható.

(6) A kitüntető díjban évente egy közép-, és egy általános iskolai tanuló részesíthető.

(7) Amennyiben a végzősök között több, a díjra érdemes személy is van, az köztük megosztva is adható.

(8) A kitüntetéseket minden évben a tanévzáró ünnepélyeken kell átadni.

(9) A „BIBÓ ISTVÁN DÍJ” és „ILLYÉS GYULA DÍJ” adományozására a Polgármester jogosult.

4. Hévíz Folyóirat Irodalmi Díja * 

3/A. § (1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon szerzők kiemelkedő munkájának elismeréseként, akik a Hévíz Folyóiratban publikálnak, „Hévíz Folyóirat Irodalmi Díja” kitüntető díjat alapít.

(2) A „Hévíz Folyóirat Irodalmi Díja” annak a magyar vagy külföldi személynek adományozható, akinek a díj átadását megelőző évben legalább egy írása megjelent a folyóiratban.

(3) A kitüntető díj mellé elismerő oklevél, valamint nettó 100 000 Ft összegű pénzjutalom, és egy alkalomra szóló négy napos (három éjszakás) december- január-február hónapokban igénybe vehető üdülés jár a Hotel Aquamarinban a szállás költségének megtérítésével.

(4) A kitüntető díj egy évben egy személynek adományozható.

(5) A kitüntetést minden évben az Ünnepi Könyvhét idején (június első hete) kell átadni.

(7) A díj adományozására vonatkozó javaslatot Hévíz város polgármestere - a Képviselő-testület bizottságainak véleményezése után - terjeszti a Képviselő-testület jogosult.

II. Fejezet

A kitüntető címre és a kitüntető díjakra vonatkozó szabályok

1. A kitüntető cím és kitüntető díjak átadása

4. § (1) A kitüntető címet és a kitüntető díjakat ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

(2) A kitüntető címben és a kitüntető díjban részesítettek névsorát az Önkormányzat lapjában közzé kell tenni.

(3) Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím és kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Polgármesteri Hivatal látja el.

(4) A kitüntetettekről és díjazottakról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(5) A kitüntető cím és díj visszavonható, ha arra a jogosult méltatlanná válik. A visszavonásról az erről szóló javaslat alapján az adományozó dönt. A visszavonást mindazok kezdeményezhetik, akik az adományozás kezdeményezésére is jogosultak.

(6) A kitüntető címmel és kitüntető díjakkal járó pénzjutalom összegét az Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

2. A kitüntető címre és kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslattétel szabályai

5. § (1) A kitüntető cím és kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek:

a) Hévíz város polgármestere,

b) Hévíz Város Képviselő-testületének és bizottságainak tagjai,

c) 18. életévét betöltött hévízi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek,

d) *  „Hévíz Város Turizmusáért” díj esetében a Hévízi TDM Egyesület is,

e) „Bibó István díj” esetében az iskola tantestülete,

f) „Illyés Gyula Általános Iskola díj” esetében az iskola tantestülete,

g) *  „Hévíz Folyóirat Irodalmi Díja” esetében a folyóirat szerkesztői feladataiban résztvevő személyekből összeállított bizottság.

(2) A kitüntető címre és díjakra vonatkozó javaslattétel az 1. mellékletben feltüntetett forma nyomtatványon történik.

(3) A Polgármesteri Hivatal a javaslattételre a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé, amelyben meghatározza a jelölés benyújtásának határidejét és módját.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004. (II. 25.) önkormányzati rendelete és azt módosító Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete és Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete.

Hévíz, 2012. március 27.

dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző
Papp Gábor s. k.
polgármester

1. melléklet

A javaslattevő neve: ..................................................................................................................

címe: ...........................................................................................................................................

A kitüntető címre / díjra az alábbi személyt, egyesületet, szervezetet javaslom:

Javasolt személy neve, címe: .................................................................................................

Személyi adatai (szül. név, szül. hely, idő, anyja neve, TAJ száma, adóazonosító jele, számlaszáma) .................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Javasolt egyesület, szervezet neve, címe:

...............................................................................................................

adószáma, nyilvántartási száma, számlaszáma:

...............................................................................................................

A javasolt személy, egyesületet, szervezetet munkássága:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Hévíz, .......................................

....................................
javaslattevő aláírása


  Vissza az oldal tetejére