Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztosról * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzati biztos kirendelésével és kijelölésével kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá megállapítsa ezen eljárásban részt vevők körét és feladatait.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Hévíz Város Önkormányzatára és annak felügyelete alá tartozó önkormányzati költségvetési szervekre.

Önkormányzati biztos kijelölésének előfeltételei

2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek, amennyiben annak elismert 30 napon túli tartozásállományának mértéke meghaladja az intézmény éves eredeti előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, továbbá a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost kell kirendelni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését:

a) a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság (a továbbiakban: bizottság),

b) a polgármester,

c) a jegyző a polgármesteren keresztül,

d) a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,

e) az önkormányzati költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti.

(3) Amennyiben az önkormányzati biztos kirendelését nem a bizottság kezdeményezi, akkor azt véleményezi.

Az önkormányzati biztos megbízása, díjazása, jogai és feladatai

3. § (1) Az önkormányzati biztost a kezdeményezést követő 15 napon belül kell megbízni.

(2) Az adott önkormányzati költségvetési szervéhez az önkormányzati biztost a képviselő-testület jelöli ki, meghatározva megbízatásának időtartamát, havi díjazásának összegét.

(3) Az önkormányzati biztos megbízásának közzétételére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 119. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(4) Az önkormányzati biztos személyére vonatkozóan az Ávr. 116. §-át kell alkalmazni.

(5) Az önkormányzati biztos díjazását az Ávr. 118. §-ában rögzítettek szerint kell az érintett feleknek viselni.

(6) Az önkormányzati biztos jogainak és feladatainak meghatározásánál az Ávr. 117. §-ában foglaltakra figyelemmel kell a megbízási szerződést megkötni.

Adósságrendezési eljárás alatti biztosítási tevékenység

4. § Amennyiben az önkormányzatnál a biztos tevékenysége időtartama alatt adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az önkormányzati biztos további tevékenységére vonatkozóan, a képviselő-testület által 15 napon belül meghatározott eseti eljárási rend lép életbe.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzati biztosról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelete.

Hévíz, 2012. június 26.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére