Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 152. §-ában, 234. § (3)-(4) bekezdésében, 236. § (4)-(5) bekezdésében, valamint a 237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

1. § (1) E rendelet hatálya Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre terjed ki.

(2) A rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezések a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, illetve alpolgármesterre is kiterjednek.

(3) A rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott szociális és kegyeleti juttatások csak azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól - illetve jogelőd szervezetétől - kerültek nyugállományba.

Vezetői munkakörök

2. § A Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetésére kizárólag felsőfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselő nevezhető ki, osztályvezetői munkakörre.

Illetménykiegészítés

3. § *  Az illetménykiegészítés 2020. évi mértéke a Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a,

b) az érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

Köztisztviselői illetményalap * 

3/A. § *  A Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. január 1-től 49.000,- Ft.

Vezetői illetménypótlék

4. § A Hivatal osztályvezetői megbízással rendelkező közszolgálati tisztviselője alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

Szociális jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások

5. § (1) A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, közszolgálati ügykezelők részére a következő juttatások biztosítottak:

a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,

b) albérleti díj hozzájárulás,

c) családalapítási támogatás,

d) illetményelőleg: hat hónapon belüli visszafizetéssel, legfeljebb a mindenkori adómentes mértékig,

e) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.

(2) A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, közszolgálati ügykezelők részére a következő szociális, kegyeleti juttatásokat biztosítottak:

a) eseti szociális segély,

b) temetési segély.

(3) Kulturális juttatásként a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény által szervezett rendezvények látogatása biztosított.

(4) Egészségügyi juttatásként a szemüveg (kontaktlencse) készítésnek díjához - vissza nem térítendő - hozzájárulás biztosított.

(5) *  A közszolgálati tisztviselőnek pihenéséhez, rekreációjához egyéni kérelme alapján kedvezményes fürdőbelépő, fürdőbérlet adható.

Vegyes rendelkezések

6. § (1) A szociális jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások, valamint a szociális és kegyeleti támogatások pénzügyi fedezetét adott évben a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében egy összegben biztosítja.

(2) A rendelet 5. §-ában meghatározott szociális jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

Záró rendelkezés

7. § (1) A rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2003. (X. 31.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelete, és a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete.

Hévíz, 2012. június 26.

dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző
Papp Gábor s. k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére