Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről * 

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Hévíz Város Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzatra, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A rendeletben meghatározottak alapján köteles az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek a Pénzkezelési Szabályzatot elkészíteni.

3. § Kötelezettségvállalás elsősorban utalással történő fizetésrendezéssel vállalható, az összeg nagyságrendjére való tekintet nélkül.

4. § *  Bankkártyával történő fizetés az Önkormányzatnál csak a tisztségviselőknek (polgármester, alpolgármester) engedélyezett, ennek szabályait a Pénzkezelési Szabályzatban kell rögzíteni.

5. § *  Az intézmények közül a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet jogosult a számlavezető banknál bankkártya alszámlát nyitni, bankkártyát igényelni, számlájáról bankkártyával fizetni.

6. § *  A házipénztárba készpénzben befizethető bevételek: telefondíj térítés, közterület használati díj, lakbér, előírt bérvisszafizetés, folyóirat értékesítés, gondozási térítési díj, étkezési térítési díj, kártérítés, továbbértékesített nyomtatványok, kiadványok, bérleti díj, sírhely megváltás, jégpályahasználat, gyógyszertérítés, parkolási díjbevétel, parkolási bírság, 20 000 Ft értékhatár alatti tárgyi eszköz értékesítés.

7. § *  A házipénztárból készpénzben kifizethető kiadások: szociális juttatások, tisztségviselők költségátalánya, üzemanyag elszámolás, reprezentáció, beruházások engedélyezéséhez hatóságtól dokumentum beszerzése, munkába járás - távolsági autóbusz bérlet - költségtérítése, postaköltség, gépkocsi mosatás, autópálya matrica vétele, beszerzések, közmunkásoknak hóközi kifizetés.

8. § A pénztárban záró pénzkészletként a Pénzkezelési Szabályzatban maximum 500 000 Ft határozható meg.

9. § A pénztár nyitva tartás rendjét úgy kell meghatározni, hogy az engedélyezett záró pénzkészlet feletti összeg a számlavezető bankba befizethető legyen.

10. § (1) Utólagos elszámolásra előleg kiadása: kiküldetési költségre legfeljebb 50 000 Ft, beszerzésre legfeljebb 200 000 Ft, reprezentációra legfeljebb 200 000 Ft, postaköltségre legfeljebb 50 000 Ft, üzemanyag vásárlásra legfeljebb 100 000 Ft adható ki.

(2) Az utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolásakor a pénztáros kötelessége ellenőrizni, hogy az előleg a kiadott célra került felhasználásra. Az elszámolás amennyiben eltér a kérelmezett céltól, írásban köteles jelenteni a gazdasági vezetőnek, és addig nem teljesítheti a kifizetést, amíg arra külön engedélyt nem kap.

(3) A gazdasági vezető köteles ellenőrizni a céltól történő eltérést, arról jegyzőkönyvet készíteni és döntést kell hoznia a kifizetés engedélyezésére. Amennyiben a gazdasági vezető nem engedélyezi a kifizetést, a munkáltatónak kell az utólagos elszámolásra kiadott előleggel kapcsolatban döntést hozni.

(4) Az utólagos elszámolásra kiadott előleg 30 napon túl történő elszámolásakor a dolgozót terheli a személyi jövedelemadó megfizetési kötelezettség.

11. § A pénztárban kezelt értéket képviselő jegyek (Erzsébet utalvány, belépőjegy stb.) nyilvántartásának, elszámolásának rendjét, arra jogosultak személyét a Pénzkezelési Szabályzatban kell rögzíteni.

12. § Az önkormányzati rendelet 2013. március 15-én lép hatályba.

Hévíz, 2013. február 28.

dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző
Papp Gábor s. k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére