Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Hévíz város közigazgatási területén e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, elmulasztja (a továbbiakban: jogsértő).

(2) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése, ha az szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) *  A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt hivatalból indított és lefolytatatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései alkalmazandók.

(2) *  2. § (2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése miatti eljárásban a jogsértő - az eljárási képességgel nem rendelkező természetes személy kivételével - helyszíni bírság vagy közigazgatási bírsággal sújtható, és vele szemben elkobzás foganatosítható. A helyszíni bírság mértéke ötvenezer forintig, míg a közigazgatási bírság mértéke kétszázezer forintig terjedhet.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(4)-(8) * 

II. fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályai

3. Közterületek használata

3. § (1) Tilos a közterületet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a közterületek használatáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletében foglalt:

a) rendeltetésétől eltérő célra közterület-használati engedély nélkül vagy,

b) az engedélyben foglaltaktól eltérő módon, mértékben használni.

(2) *  A közterület-használó a közterület rendeltetéstől eltérő célra történő használata során köteles biztosítani a használt közterületen élő növény- és állatvilág, valamint az ott elhelyezett építmények, berendezések, burkolatok és felszerelések állagának megóvását.

(3) Közterületen az utcai bútorokat, berendezéseket rendeltetésszerűen kell használni, felállítási helyükről nem mozdíthatók el.

(4) *  Zöldterületen annak állapotától függetlenül, tilos járművel közlekedni és parkolni, közterületen gépjárművet javítani, vagy bontani.

(5) *  Közszolgáltató által végzett üzemzavar elhárítást kivéve tilos, a közterület engedély nélküli felbontása.

(6) Tilos üzem- és forgalomképtelen képtelen jármű 30 napon túli közterületen történő tárolása.

(7) Tilos a közterületen:

a) 3,5 t össztömeg feletti járművet közterület-használati engedély nélkül tárolni;

b) lakóautóval, lakókocsival és egyéb módon kempingezni.

4. A köztisztaság, valamint a közterületek rendezettségének fenntartása

4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról, rovar-, rágcsáló-, és gyom-mentesítéséről legalább olyan mértékben, hogy az ingatlan állapota az utcaképet ne rontsa, illetve társasházban a lakóközösség életkörülményeire ne gyakoroljon káros hatást.

(2) *  A közösségi együttélés szabályait megszegi és ezért bírságolható az, aki a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § szerinti kötelességét nem teljesíti.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok és élő sövény visszavágásáról.

(4) *  A közösségi együttélés szabályait megszegi és ezért bírságolható az, aki, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a 33/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ában, továbbá a 10. § (2) bekezdésében meghatározott kötelességeit nem teljesíti.

5. Közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozása

5. § (1) Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.

(2) A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki:

a) a hatályos közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzletre, annak előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben,

b) a szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel és közterület-használati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt,

c) december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakra.

(3) E tényállás alkalmazásában szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában meghatározott ital.

6. Utcai kéregetés

6. § Tilos a szabálysértésekről szóló törvény hatálya alá nem tartozó kolduló, kéregető tevékenység folytatása a Kossuth Lajos utca-Ady Endre utca-Széchenyi utca által határolt területen, a Széchenyi utca teljes területén, valamint a Nagyparkoló tér területén.

7. Jogosulatlan kereskedés

7. § * 

8. Környezetvédelem

8. § * 

9. § Tilos jelentős zajt keltő munkák (fűnyírás, fűrészelés, építőipari munkák stb.) végzése este 20 óra és reggel 8 óra között, továbbá vasárnap és ünnepnapokon, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat és a közterületek gondozása körében végzett tevékenységet.

10. § (1) A szabad térben működtetett, szabadidős zaj- vagy rezgésforrást 22 óráig lehet üzemeltetni.

(2) *  A közterület-használati engedéllyel rendelkező, vagy az önkormányzat, továbbá intézménye által szervezett alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt a szabad térben működtetett, szabadidős zaj- vagy rezgésforrás 24 óráig lehet üzemeltetni.

11. § Tilos közterületen járművet mosni.

12. § *  Tilos közterületen lévő virágot, dísznövényt, leszedni, károsítani vagy élő növény részeit engedély nélkül begyűjteni.

13. § * 

9. A hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek

14. § *  A közösségi együttélés szabályait megszegi és ezért bírságolható az:

a) * 

b) ingatlanhasználó, aki a gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, valamint környezetének tisztán tartásáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik;

c) ingatlanhasználó, aki a gyűjtőedényt a hulladékszállítási napokon kívül közterületen tárolja;

d) aki a gyűjtőedényt úgy helyezi ki, hogy azzal akadályozza a jármű és gyalogos forgalmat, vagy az elhelyezés balesetet vagy kárt okozott, annak veszélyének előidézésével jár;

e) aki a gyűjtőedénybe olyan hulladékot helyezett el, amely az edényt, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét, egészségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, veszélyes hulladék);

f) * 

g) aki a háztól elszállításra kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladékot nem a hulladék típusának megfelelő gyűjtőedénybe (hulladékgyűjtő zsákba) helyezi el;

h) aki a veszélyes hulladékot a háztartási hulladékkal együtt adja át közszolgáltatónak;

i) aki a zöldhulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban gyűjti elkülönítetten, és a közszolgáltatónak nem úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen;

j) az üzlettel rendelkező, üzletben foglalkoztatott, aki háztartási hulladékot, csomagoló anyagot, göngyöleget közterületi gyűjtőedénybe helyez el;

k) az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő, aki nem rendelkezik az üzletnek megfelelő nagyságú gyűjtőedénnyel, továbbá az kereskedő, aki nem tudja igazolni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét.

15. § * 

10. Az állatok tartása

16. § *  A közösségi együttélés szabályait megszegi és ezért bírságolható az, aki a kedvtelésből tartott állattartásával a környező lakóközösség kialakult élet-és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül zavarja.

17. § (1) A rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

Hévíz, 2013. június 25.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére