Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, a házszám-megállapítás szabályairól * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143. § (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Hévíz város közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja alá tartozó fogalmi meghatározás alá tartozó ingatlan.

b) Közterületnév: a város területén lévő közutak és terek különösen út, utca, tér, park, köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve.

c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

3. Általános szabályok

3. § (1) Hévíz városban minden közterületet el kell nevezni.

(2) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követően 60 napon belül belül meg kell állapítani a közterület nevét.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

(4) Közterület elnevezésekor figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

(5) Közterület élő személyről nem nevezhető el.

4. Hatásköri és eljárási szabályok

4. § (1) A közterület elnevezése és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Közterület elnevezését kezdeményezhetik az önkormányzati képviselők, a Képviselő-testület bizottsága és Hévízen lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább tíz főből álló csoportja, akik az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

(3) Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság vélemény-nyilvánítása e rendelet alapján történik, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.

(4) Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő-testület kikérheti a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincsen kötelező ereje.

(5) Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén a Hévízi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) hirdetményt tesz közzé - az Önkormányzat honlapján, illetőleg a Hivatal hirdetőfalán a tervezett névváltozásról, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet.

(6) A lakosság a Képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatát postai és elektronikus úton egyaránt benyújthatja.

(7) A lakosság véleményének kikérésében, azok összesítésében, a Képviselő-testület döntésének előkészítésében a Polgármesteri Hivatal működik közre.

5. § Az elnevezésről a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. § A képviselő-testületi döntéssel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a Polgármesteri Hivatala látja el.

7. § (1) A közterületnév megállapításáról, megváltoztatásáról szóló határozatban a Képviselő-testület rendelkezik arról, hogy az új, illetőleg megváltozott közterületnév mely időponttól lép hatályba. A határozatban rendelkeznie kell az utcanév-táblák elhelyezésének határidejéről.

(2) A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal 30 napon belül köteles értesíteni:

a) az érintett tulajdonosokat (lista szerint, ingatlanonként 1 személyt);

b) az ingatlanügyi hatóságot;

c) települési címnyilvántartást helyben;

d) a Magyar Posta hévízi postahivatalát;

e) a Hévízi Rendőrőrsöt;

f) a tűzvédelmi hatóságot;

g) a Keszthelyi Mentőállomást;

h) a közműszolgáltatókat (DRV Zrt., E-ON Zrt., Zalaispa Zrt.);

i) a Földrajzinév-bizottságot valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (csak településrész-névvel kapcsolatos döntés esetében).

5. Közterületnév táblák

8. § (1) Az utcanév-táblák elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti pótlása a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) feladata.

(2) Az utcanév-táblákat építményeken (épületen, kerítésen, támfalon), illetőleg önálló vagy pedig más célra is szolgáló oszlopon, a kereszteződésből jól látható helyen kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

6. Házszámtáblák, címmegállapítás

9. § (1) A házak (építési telkek) megszámozását a Polgármesteri Hivatal köteles elvégezni minden új utca vagy telek kialakítása alkalmával és erről köteles értesíteni a tulajdonosokat és az ingatlan-nyilvántartást végző szervet.

(2) Az épületek házszámait az ingatlanok tulajdonosai (kezelői) kötelesek saját költségükön a közterületről jól látható módon (táblán vagy más módon) kihelyezni. Az utcanév házankénti feltüntetése nem kötelező.

7. Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) Közterületnév, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó számozásának változása miatt, költözéssel nem járó lakcímváltozásról nem kell bejelentést tenni. A lakcímadat ilyen megváltozása nem minősül adatváltozásnak. Társasházak esetében a lakcímek pontosításakor egyidejűleg, szükség esetén az ajtószámozások ellenőrzését, pontosítását is el kell végezni.

(2) A jegyző az (1) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson.

11. § A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a jelen rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.

12. § Ez a rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.

Hévíz, 2013. október 29.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére