Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a külföldi kiküldetésekről * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § *  A rendelet célja, hogy Hévíz Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), a Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) foglalkoztatási illetve megbízási jogviszonyban lévő tisztségviselők és magánszemélyek, képviselő-testületi és testületi bizottsági tagok, köztisztviselők és munkatörvénykönyves jogviszonyban lévő munkavállalók külföldi kiküldetéssel kapcsolatos juttatásait szabályozza.

2. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos juttatásokat biztosítja.

3. § (1) A külföldi kiküldetések történhetnek, különösen testvérvárosi látogatások, üzleti partnerekkel történő egyeztetés, Hévíz város idegenforgalmi turizmusát elősegítő konferenciákon, kiállításokon, üzleti partnerek felkutatása, díjátadókon való részvétel, projekt megállapodások nemzetközi egyeztetése céljából.

(2) *  A polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése az Ügyrendi és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik. A foglalkoztatási illetve megbízási jogviszonyban lévő tisztségviselők (alpolgármester) és magánszemélyek, képviselő-testületi és testületi bizottsági tagok külföldi kiküldetésének engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. A külföldi kiküldetéseket az éves költségvetésben tervezni kell.

(3) A közszolgálati jogviszonyban, munkajogviszonyban, foglalkoztatási jogviszonyban állók kiküldetését a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi.

4. § (1) A kiküldetés engedélyezéséről rendelkező irat az alábbiakat tartalmazza:

a) a kiküldetés idejét,

b) időtartamát,

c) helyét,

d) a kiküldött által ellátandó feladatot

e) a finanszírozott költségek típusa(i)t, a forrás(ok) megjelölését,

f) a kiküldetéssel kapcsolatos szakmai beszámolás rendjét (pl. szóbeli tájékoztatás, írásbeli útjelentés) és határidejét.

(2) A külföldi kiküldetést a kiküldetési utasítás és költségelszámoláson kell elrendelni a munkáltatói jogkört gyakorló vezető aláírásával.

(3) A kiutazót legkésőbb az engedély kiadásával egyidejűleg tájékoztatni kell a költségtérítés lehetséges jogcímeiről és az elszámolásra vonatkozó rendelkezésekről.

(4) Utazási költség előleg igényelhető, a kiutazási engedély alapján, amely legfeljebb az utazás megkezdése előtt 30 nappal vehető fel a kiküldetési okiratban elrendelt valutában.

(5) Az előleg visszafizetési kötelezettségért és a határidőn belüli szabályos elszámolásért a kiutazót anyagi és fegyelmi felelősség terheli.

(6) *  Amennyiben a kiküldöttnek többlet költségtérítés jár a korábban felvett kiküldetési előleghez képest, annak megtérítése készpénzben történő kifizetéssel történhet meg. A kiküldetési előleg esetleges többletét elszámoláskor a kiküldöttnek a pénztárba vissza kell fizetni. Kiküldetési előleg folyósítása esetén további előleg csak abban az esetben igényelhető, ha a felvett előleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt. Külföldi kiküldetés esetén a kiküldetési előleg kifizetése elsődlegesen Euróban (EUR) történik, amelynek esetleges egyéb nemzeti valutára való átváltásáról a közgazdasági osztály vezetője gondoskodik. A bizonylatokkal igazolt valutaváltási, visszaváltási tranzakciók veszteségét a közgazdasági osztályvezető által kiállított belső bizonylat alapján a munkáltató az előleg elszámolása során a kiadások között figyelembe veszi. A nem magyar forintban (HUF) kiállított, előlegből finanszírozott szállítói számlák a bizonylatolt valuta-felvételkor felszámított eladási árfolyamon kerülnek elszámolásra. Az el nem számolt előleget -így a vissza nem váltható valuta összegét magyar forintban (HUF) a házipénztárba be kell fizetni.

A kiküldetési előleg elszámoltatása során figyelemmel kell lenni a Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési szabályzatában foglaltakra is.

5. § (1) A kiutazó részére a külföldi tartózkodás idejére költségtérítés adható.

(2) A költségtérítés jogcímei: utazási költség, szállás költség, napidíj, részvételi díj, egyéb dologi költségek (utasbiztosítás, taxiköltség, repülőtéri illeték, vízumköltség, parkolási és autópályadíj).

(3) *  Tisztségviselők üzleti vendéglátás keretében étkezési és kulturális kiadással kapcsolatban nyújthatnak be számlát, az összejövetelen résztvevők nevének számlán, megrendelőn vagy egyéb bizonylaton történő feltüntetése mellett.

(4) A kiutazót csak a külföldön ténylegesen eltöltött időtartamra illeti meg költségtérítés.

(5) Pályázat vagy más külső forrás keretében megvalósuló kiutazás esetén a költségtérítés fajtáit, azok mértékét és az igénybevétel (elszámolás) módját, a támogatást nyújtó szabályozza, amelyet csatolni kell az elszámoláshoz. Ennek hiányában e szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a költségtérítés megállapításánál.

6. § (1) A kiutazó az utazását úgy köteles megtervezni, hogy a célállomást a lehető legrövidebb úton és a leggazdaságosabb módon érje el.

(2) Az elszámolás utazás előtt, az önkormányzat, vagy hivatal nevére szóló számla ellenében átutalással (pl.: repülőjegy, repülőtéri illeték stb.), utólagos elszámolás esetén az önkormányzat, vagy hivatal nevére szóló eredeti számla és utazási jegy átadása ellenében történik.

(3) Útielőleg folyósítása esetén további útielőleg csak abban az esetben igényelhető, ha a korábban felvett előleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt.

(4) A kiutazáshoz szükséges valutát a kiutazó vásárolja, illetve a külföldön felmerülő költségeket bankkártyával is kiegyenlítheti. A valutaváltásról szóló bizonylatot, valamint a bankkártya külföldi használatát igazoló bizonylat másolatát a kiküldetési utasítás és költségelszámoláshoz kell csatolni. Akkor is így kell eljárni, ha a kiküldött maga előlegezi meg a költségeit, útielőleget nem igényel.

(5) A külföldön felmerült és valutában kifizetett költségeket a felhasznált valuta bankbizonylattal igazolt forint-értékével kell átszámítani. Ha az átváltási árfolyamot a kiküldött nem igazolja, akkor a kiadás felmerülésének napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

7. § (1) A kiküldetést teljesítő személy napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.

(2) A napidíjat - igény esetén - az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése előtt - az érintett választása szerint - készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

(3) Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdő és befejező időpontja a Magyarország államhatárának, illetve a tartós külszolgálaton lévő személy esetében a külszolgálat szerinti fogadó állam határának átlépése. Nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy 4 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül, fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb időt tölt külföldön.

(4)-(5) * 

(6) A napidíj a mindenkori adózási jogszabályok szerint adózik.

(7) *  Megbízási jogviszonnyal rendelkező magánszemély részére napidíj nem adható.

8. § (1) A kiküldetés tényleges időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést követő egy órát hozzáadva kell meghatározni.

(2) A kiküldetés napjainak meghatározása a kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kerül meghatározásra a kiküldetésben töltött napok száma.

9. § (1) Vasúton történő utazás esetében tisztségviselők és képviselők I. osztályú, a többi kiküldöttnek a II. osztályú, teljes árú menetjegy téríthető meg.

(2) Autóbuszon történő utazás költségeinek a megtérítése osztály besorolás nélkül teljes áron térítendő meg.

(3) *  Saját személygépkocsival történő utazás esetén a fizetett költségtérítés nem haladhatja meg a ténylegesen megtett, igazolt, elszámolható kilométerek után gépjármű fogyasztási normája alapján a NAV által megadott üzemanyag-beszerzési ár és a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott alapnorma átalánnyal számított üzemanyag-költséget és kilométerenként 15,- Ft normaköltséget. A kiküldetések során csak a saját vagy házastárs, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §-ának 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó tulajdonában lévő személygépkocsi használható. Az első kiküldetéskor elszámolt járműköltség igazolásához a forgalmi engedély illetve a kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvény átadása - másolatban - kötelező.

(4) Repülővel történő utazás esetén tisztségviselők és képviselők négy órás utazást meg nem haladó idő esetén, első osztályon történő utazási költség elszámolására jogosultak. A négy órát meghaladó utazás esetén Business üzleti osztály igénybevételére jogosultak.

(5) E rendelet hatálya alá tartozó külföldi kiküldetésben részesülők a (4) bekezdésben rögzítetteken kívül négy órát meg nem haladó repülővel történő utazás esetén turistaosztály igénybevételére jogosultak. A négy órát meghaladó repülővel történő utazás esetén első osztályt vehetnek igénybe.

(6) *  A tisztségviselők, képviselők és a többi kiküldött együtt utazása esetén a polgármester dönthet a közlekedési eszköz, osztály besorolásáról.

10. § (1) Egyéb költségként elszámolható: a helyi közlekedési költség (kivéve a magáncélú közlekedés), részvételi, regisztrációs költség, vízumdíj, személyi biztosítási díj, poggyász- és balesetbiztosítás díja, szállásköltség, indokolt esetben a taxiköltség (kizárólag az üzleti cél érdekében felmerült költség), hivatali feladatok elvégzésével kapcsolatosan felmerült kiadások, parkolási díjak, tisztségviselők üzleti vendéglátásról (étkezésről) az önkormányzat nevére kiállított számlát jogosultak elszámolni, a rendezvényen résztvevők nevének feltüntetésével.

(2) A felmerült költségek igazolására a kiküldetést elrendelő szerv nevére és címére kiállított számla, illetve kizárólag a parkolási díj esetben nyugta alapján számolhatók el.

11. § A polgármester a két ülés között végzett munka keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet a külföldi kiküldetések teljesítéséről.

12. § Az önkormányzati rendelet 2014. február 10-én lép hatályba.

Hévíz, 2014. február 4.

dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző
Papp Gábor s. k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére