Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 115. § (1) és (3) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hévíz Város közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyi hatály alá tartozó személyekre.

(2) A rendelet hatálya az intézményi térítési díjak tekintetében kiterjed Hévíz Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított szociális szolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézményekre, a szolgáltatást igénybe vevőre, illetve szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (továbbiakban: szülő) térítési díj fizetési kötelezettségére.

2. A szociális hatáskör gyakorlása

2. § Az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona) igénybevételével összefüggő hatáskörben a polgármester jár el.

3. A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének közös szabályai

3. § (1) Az Önkormányzat az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatások közül biztosítja:

a) Alapszolgáltatások:

aa) étkeztetés,

ab) házi segítségnyújtás,

ac) családsegítés,

ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

ae) nappali ellátás - Idősek klubja.

b) Szakosított ellátás az ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek otthona).

(2) A szolgáltatásokat a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (a továbbiakban: TASZII) útján biztosítja.

(3) A támogató szolgáltatást az Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, Sorstárs Támogató Szolgálat útján, ellátási szerződés alapján biztosítja.

4. § *  Az Önkormányzat Gyvt. 15. § (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül

a) a gyermekjóléti szolgáltatást a TASZII Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján,

b) a gyermekek napközbeni ellátását (bölcsődei ellátás) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsőde) útján biztosítja.

4. Eljárási rendelkezések

5. § *  (1) A szociális szolgáltatások iránti kérelmet a TASZII intézményvezetőjénél kell benyújtani az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formában. Az ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője dönt.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmet a TASZII Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál kell benyújtani a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott formában. Az ellátás igénybevételéről a Szolgálat vezetője dönt.

(3) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet a Bölcsőde szakmai vezetőjénél kell benyújtani az Gyvt. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott módon. Az ellátás igénybevételéről a TASZII intézmény vezetője dönt.

(4) A támogató szolgáltatás iránti kérelmeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, Sorstárs Támogató Szolgálat vezetőjénél kell benyújtani az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formában. Az ellátás igénybevételéről a Szolgálat vezetője dönt.

(5) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható az ellátás, ha a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdése alapján indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

(6) Az intézményi jogviszony az Szt. 100. §, 101. §, és 102. §-ában foglaltak szerint szűnik meg. A szolgáltatást igénylő, ha a rendelkezésre álló időtartamon belül nem veszi igénybe a szolgáltatást, akkor az Szt. 95. §-ában foglaltak szerint a beutalás megszüntetésre kerül.

(7) Az intézményvezetők kötelesek a tárgyévi költségvetés, beszámolók, zárszámadás elkészítéséhez, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat az Önkormányzat írásbeli megkeresésére a megkeresésben foglalt adattartalommal és határidőre szolgáltatni.

5. Helyi szociálpolitikai kerekasztal

6. § (1) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjainak körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal polgármester által évente összehívott üléséről készült feljegyzést a Képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatóként felveszi és megtárgyalja azt.

6. Étkeztetés

7. § (1) Az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott étkeztetésre életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte és a napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani és ezt háziorvos, szakorvos vagy más hatóság által kiállított igazolással bizonyítja.

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy egészben - nem tud gondoskodni és erre tekintettel ellátásának szükségessége indokolt.

(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes és betegségét, egészségügyi állapotát az illetékes Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szakvéleménye igazolja.

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki

a) bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik,

b) aki településszintű bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

c) éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

(6) Az étkeztetés biztosítása

a) helyben fogyasztással, vagy

b) házhoz szállítással, vagy

c) az étel jogosult általi elvitelével

történik.

7. Családsegítés

8. § *  A TASZII Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az Szt. 64. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el.

8. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

9. § Az Idősek otthonában az elhelyezést hévízi lakóhellyel rendelkező veheti igénybe, szabad férőhely esetén az ország más településeinek lakossága is felvételt nyer.

9. Gyermekek napközbeni ellátása

10. § (1) Bölcsődei ellátásba azon szülők gyermeke vehető fel és gondozható, akiknek lakóhelye, vagy tartózkodási helye Hévíz közigazgatási területén van. Szabad férőhely esetén Magyarország területéről más települések gyermek lakossága is felvételt nyer.

(2) A szülőnek a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolnia kell a házi gyermekorvos vagy háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

10. Térítési díj

11. § *  (1) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a rendelet 2. melléklete határozza meg.

(2) A térítési díjat a teljes hónap után, az igénybe vett napoktól függetlenül meg kell fizetni.

(3) Tört hónap esetén (beiratkozáskor, nyári leálláskor, egyéb zárva tartáskor, illetve kiiratkozáskor) a bölcsődei gondozás személyi térítési díja megegyezik az igénybe vett ellátási nap és az egy napra jutó gondozási díj szorzatával.

(4) Az ellátást igénylő szülő vagy törvényes képviselő, aki életvitelszerűen a bejelentett hévízi lakó- vagy tartózkodási helyén él gyermekével és e tényről írásban nyilatkozik, a 2. mellékletben megállapított térítési díjból 50% kedvezményben részesül.

12. § *  (1) A szociális szolgáltatásokért a 2. mellékletben meghatározott intézményi térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles fizetni. Képviselő-testületi döntés alapján a szolgáltatások intézményi térítési díjának fizetését az ellátott lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzata átvállalhatja.

(2) Étkeztetés esetén az étel kiszállításáért fizetendő térítési díjat a rendelet 2. melléklete határozza meg.

(3) A szállítási díj megfizetése alól mentesül az a személy, aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(4) Az a személy, aki a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, de mozgásában akadályozott és egyszerűsített előgondozáson vett részt, kérelemre az intézményvezető döntése alapján a szállítási díj megfizetése alól mentesül.

13. § A támogató szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díjat a Magyar Máltatai Szeretetszolgálat Egyesület, míg a személyi térítési díjat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, Sorstárs Támogató Szolgálat intézményvezetője határozza meg.

14. § *  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások esetén a 3. mellékletben megállapított intézményi térítési díjat kell a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek vagy más törvényes képviselőnek (továbbiakban: szülő) a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete részére a gyermek étkeztetésére megfizetni.

15. § (1) Személyi térítési díjat kell fizetni a szociális szolgáltatások közül:

a) az étkeztetésért,

b) a házi segítségnyújtásért,

c) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért,

d) a nappali ellátásért (Idősek klubja),

e) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben történő ellátásért (Idősek otthona).

(2) Személyi térítési díjat kell fizetni a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért.

15/A. § *  (1) Az Idősek otthona igénybevételéért belépési hozzájárulást kell fizetni. A belépési hozzájárulást az igénylő vagy a hozzájárulás megfizetését vállaló személy köteles megfizetni. A hozzájárulás összege egymillió forint/fő.

(2) Ha az ellátást igénylő, vagy annak tartásra kötelezett hozzátartozó 5 éve életvitelszerűen a bejelentett hévízi lakó- vagy tartózkodási helyén él, továbbá e tényről írásban nyilatkozik a belépési hozzájárulás összegéből 50% kedvezményben részesül.

(3) A polgármester kérelemre (2) bekezdés alkalmazása esetén legfeljebb 12 hónapos részletfizetést engedélyezhet.

16. § *  Az ellátás iránti kérelmet a szociális alap és szakosított szolgáltatások esetében, valamint a gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés megállapítása esetében a TASZII intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

17. § *  A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapítására az Szt. 116-117. § rendelkezései irányadók az alábbiakban foglaltak figyelembe vételével:

a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az Szt. 65. § (4) pontjában meghatározott szociálisan rászorult részére Hévízen - a rendelet 5. mellékletében meghatározott kedvezményes személyi térítési díj megállapításával - biztosítható. A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési díj összege megegyezik az intézményi térítési díj összegével,

b) a nappali ellátás keretén belül az Idősek klubját étkeztetéssel, vagy étkeztetés nélkül igénybevevők esetében a tartózkodásért személyi térítési díj nem állapítható meg,

c) Hévízen a házi segítségnyújtásért fizetendő kedvezményes térítési díjat a rendelet 4. melléklete határozza meg.

18. § A szociálisan nem rászorult ellátottak személyi térítési díja a szolgáltatási önköltség összege.

19. § *  A személyi térítési díjat

a) a szociális alapszolgáltatások esetében a TASZII intézményvezető;

b) a szakosított ellátás, ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek otthona) esetében a TASZII intézményvezető;

c) a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított bölcsődei gyermekétkeztetés esetében a TASZII intézményvezetője állapítja meg.

19/A. § *  A polgármester a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díját a fizetésre kötelezett jövedelmi és vagyoni helyzetének mérlegelése alapján csökkentheti, illetve elengedheti.

20. § *  A személyi térítési díjat

a) a szociális alapszolgáltatások esetében havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig;

b) a szakosított ellátás, ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek otthona) esetében havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig;

c) a bölcsődei gyermekétkeztetés esetében, és a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés esetében havonta előre, tárgyhónap 10-éig kell megfizetni.

20/A. § *  A házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás 2020. március 15-től a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig intézményi térítési díjmentes.

11. Záró rendelkezések

21. § (1) A rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.

(2)-(6) * 

Hévíz, 2014. április 29.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

A Helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a) az Önkormányzat működési területén szociális, köznevelési intézményeket működtető fenntartók képviselői, intézményvezetők,

b) TASZII intézményvezetője,

c) *  a Képviselő-testület Emberi Erőforrások Bizottságának Elnöke

2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

A B C D
Sor-
szám
Személyes gondoskodás megnevezése Mennyiség egysége Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj
1. Étkeztetés szállítási díja Ft/adag 194 150
2. Házi segítségnyújtás Ft/fő/gondozási óra 3 290 800
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/fő/ellátási nap 88 60
4. Nappali ellátás - Idősek klubja tartózkodás Ft/fő/ellátási nap 1 253 0
5. Ápolást-gondozást nyújtó intézmény és rehabilitációs intézményi ellátás (Idősek Otthona) Ft/fő/ellátási nap 10 815 3 600
A B C D E F G
Sor-
szám
Személyes gondoskodás megnevezése Mennyiség egysége Nyersanyag ktg. Rezsiköltség Nettó intézményi térítési díj ÁFA Bruttó intézményi térítési díj
6. Étkeztetés szociálisan rászorultak részére Ft/fő/adag 313 250 563 152 715
A B C D E F
Sor-
szám
Személyes gondoskodás megnevezése Mennyiség egysége Szolgáltatási önköltség Normatív állami hozzájárulás Számított intézményi térítési díj Megállapított intézményi térítési díj
7. Bölcsődei gondozás Ft/fő/nap 11 688 5 321 6 367 500

3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés térítési díjai
Sorszám A B C D E F
Megnevezés Nyersanyag költség Ft/ellátott/nap Intézményi rezsiköltség Ft/ellátott/nap Intézményi térítési díj (nettó) Ft/ellátott/nap 27% ÁFA (Ft/ellátott/nap) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja bruttó Ft/ellátott/nap
Bölcsőde
1. Reggeli 95 - 95 25 120
2. Tízórai 59 - 59 16 75
3. Ebéd 181 - 181 49 230
4. Uzsonna 83 - 83 22 105
5. Összesen: 418 - 418 112 530
Óvoda
6. Tízórai 95 - 95 25 120
7. Ebéd 181 - 181 49 230
8. Uzsonna 83 - 83 22 105
9. Összesen: 359 - 359 96 455
10. Diétás ebéd 288 - 288 77 365
Általános iskola
Napközi
11. Tízórai 95 - 95 25 120
12. Ebéd 264 - 264 71 335
13. Uzsonna 83 - 83 22 105
14. Összesen: 442 - 442 118 560
Menza
15. Kis menza-Ebéd 264 - 264 71 335
16. Nagy menza-Ebéd 311 311 84 395
17. Diétás kis-menza - Ebéd 390 - 390 105 495
Középiskolai étkeztetés
Diákotthon
18. Reggeli 169 - 169 46 215
19. Ebéd 311 - 311 84 395
20. Vacsora 220 - 220 60 280
21. Összesen: 700 - 700 190 890
Menza
22. Ebéd 311 - 311 84 395
23. Diétás-Ebéd 453 - 453 122 575
Tanéven kívüli étkeztetés (táborozás stb.)
24. Reggeli 156 202 358 97 455
25. Tízórai 96 125 221 59 280
26. Ebéd 264 342 606 164 770
27. Uzsonna 84 109 193 52 245
28. Vacsora 156 202 358 97 455

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Házi segítségnyújtás térítési díjai

Személyi gondozás igénybevételéért fizetendő kedvezményes térítési díj

Jövedelem mértéke (Ft): Gondozási díj Ft/óra
0-28.500 0
28.501-57.000 100
57.001-85.500 200
85.501-114.000 300
114.001- 400

Szociális segítés igénybevételéért fizetendő kedvezményes térítési díj

Jövedelem mértéke: Gondozási díj/óra
0-28.500 0
28.501-57.000 100
57.001-85.500 200
85.501-114.000 300
114.001- 400

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő kedvezményes térítési díj

Jövedelem mértéke (Ft): Gondozási díj készülékenként Ft/nap
0-57.000 0
57.000 - 30

További kedvezmény:

Amennyiben az ellátott egyidejűleg veszi igénybe a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj fizetése alól mentesül.


  Vissza az oldal tetejére