Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Közoktatásáért és Év tanára Díj alapításáról és adományozásáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy méltó módon elismerje a Hévíz városban található Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (továbbiakban: általános iskola), valamint a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban (továbbiakban: középiskola) tanító pedagógusoknak és pedagógiai munkát közvetlen segítő közalkalmazottaknak a tevékenységét, akik kiemelkedően hozzájárultak a város oktatási életének fejlődéséhez, jó hírnevének kialakításához, díjat alapít.

(2) Az alapított díjak:

a) Hévíz Város Közoktatásáért díj;

b) Év tanára díj.

2. Hévíz Város Közoktatásáért díj

2. § (1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közoktatás valamely területén elért kimagasló teljesítmény elismerésére „Hévíz Város Közoktatásáért” kitüntető díjat alapít.

(2) A kitüntető díj díszoklevél és pénzjutalom, amelynek összege nettó 70 000 forint.

(3) A „Hévíz Város Közoktatásáért” kitüntető díj évente tíz fő általános iskolai, és öt fő középiskolában tanító pedagógus, illetve pedagógiai munkát közvetlen segítő közalkalmazott részére adományozható.

(4) A kitüntető díj adományozására irányuló javaslatot Hévíz Város Polgármestere - a hévízi oktatási intézmények vezetőinek közvetítésével, a helyi pedagógusi közalkalmazotti tanácsok, pedagógusi munkaközösség és blokkvezetők javaslatára tekintettel - terjeszti a Képviselő-testület elé.

3. Az Év tanára díj

3. § (1) Az „Év tanára” kitüntető díj annak a pedagógusnak adományozható, aki a Hévíz városban tanuló diákok érdekében kiemelkedő oktatási tevékenységet végzett, aki maradandó értékű megbecsülést szerzett, és példamutató emberi magatartása miatt a gyermekek és a felnőttek körében is köztiszteletben áll.

(2) A kitüntető díj díszoklevél és pénzjutalom, amelynek összege nettó 70 000 forint.

(3) A kitüntető díjban évente két pedagógus részesíthető, egy pedagógus az általános iskolában, valamint egy pedagógus a középiskolában.

(4) A kitüntető díj adományozására irányuló javaslatot Hévíz Város Polgármestere - a nevezett oktatási intézményekben működő diákönkormányzatok javaslata alapján - terjeszti a Képviselő-testület elé.

4. A kitüntető díjak adományozására és átadására vonatkozó szabályok

4. § (1) A kitüntető díjak adományozásáról a Képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt.

(2) A kitüntető díjakat ünnepélyes keretek között, a pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségen a Polgármester adja át.

(3) A kitüntető díj Hévíz Város közoktatási intézményeiben az érintett tanévben munkavállalói jogviszonnyal rendelkező pedagógusoknak és pedagógiai munkát közvetlen segítő közalkalmazottaknak adományozható.

(4) A kitüntető díjban részesítettek névsorát a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(5) Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím és díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Hévízi Polgármesteri Hivatal látja el.

(6) A Hévízi Polgármesteri Hivatal a javaslattételre az intézményekben felhívást tesz közzé, amelyben meghatározza a jelölés benyújtásának határidejét és módját.

(7) A kitüntetettekről és díjazottakról a Hévízi Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(8) A kitüntető címmel és kitüntető díjakkal járó pénzjutalom összegét az Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

5. § A rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.

Hévíz, 2014. szeptember 24.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére