Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a 4. § (2) bekezdés d) pontjában, a 44/C. § (2) bekezdésében, továbbá a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A közszolgáltatás tartalma a közszolgáltatással ellátott terület határa

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Hévíz város közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, vagy a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra valamint az ezzel összefüggő tevékenységekre.

(4) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízének a kezeléséről, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

2. § (1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult, és kötelezett közszolgáltató: Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft. (8501 Pápa, László Miklós u. 1.)

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást Hévíz Város közigazgatási határain belül köteles 2015. január 1. napjától rendszeresen elvégezni.

(3) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. szennyvízkezelő és -tisztító telepén (8500 Pápa, Szabó Dezső u. 36.) lehet elhelyezni.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama

3. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás elérhetőségéről, teljesítésének feltételeiről az ingatlantulajdonost köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni.

(2) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt 30 nappal - az (1) bekezdés szerint köteles értesíteni.

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos kizárólag a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatótól rendelheti meg.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani az egyedi zárt szennyvíztároló megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(4) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán vízfelhasználás nem történik, ezáltal háztartási szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban a vízi közmű szolgáltató (DRV Zrt.) által kibocsátott igazolás alapján bejelenti a közszolgáltatónak. A mentesítés időtartama megegyezik az ingatlantulajdonos bejelentésében szereplő időtartammal.

4. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

5. § A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

5. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés

6. § A közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat és a Közszolgáltató vonatkozásában írásba kell foglalni, amelynek során meg kell határozni:

a) a közszolgáltatásra irányuló jogviszony kezdő napját;

b) a teljesítés helyét;

c) a felek jogait és kötelezettségeit;

d) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit;

e) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;

f) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.

6. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7. § (1) Az egyedi zárt szennyvíztárolóba csak háztartási szennyvíz vezethető.

(2) Tilos az egyedi zárt szennyvíztárolóba mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban, a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül köteles elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést lehetővé tenni.

(4) A közszolgáltató feladata a rendelkezésre állás biztosítása.

(5) A közszolgáltató az esetlegesen elmaradt begyűjtést 24 órán belül, vagy az akadály (műszaki hiba, útlezárás, időjárási viszonyok, természeti katasztrófa) elhárulását követően 24 órán belül köteles elvégezni.

8. § (1) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével megtett intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását, egyidejűleg azt köteles azt Hévíz Város Jegyzőjének bejelenteni.

(2) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (1) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.

(3) A szolgáltatást szóban (telefonon) és írásban (fax: 89/313-258, e-mail: titkarsag@talajero.hu; viragfold@talajero.hu) lehet megrendelni.

9. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a 2. § (3) bekezdésben kijelölt átadási helyen lehet elhelyezni és ártalmatlanítani.

(2) A közszolgáltató a begyűjtött és beszállított, az átadási hely üzemeltetője pedig az ártalmatlanításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye azonnal és pontosan megállapítható legyen.

7. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, az alkalmazható díj legmagasabb mértéke és megfizetésének rendje

10. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős - alapdíjból és ürítési díjból álló - közszolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) A közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az alapdíj ürítési alkalmanként, a rendelet mellékletében meghatározott díj.

(4) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára (m3) vetített díja.

(5) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (4) bekezdés szerinti egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a közszolgáltató által kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.

8. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat

11. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, vagy időlegesen használt ingatlan rendeltetéssel nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban együtt: üdülőingatlan) használója a közszolgáltató felé nyilatkozatot tehet arról, hogy az üdülőingatlant szezonális jelleggel, az év melyik hónapjában használja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy az ingatlanban bejelentett lakóhelye senkinek nincs.

(2) A nyilatkozathoz csatolni kell az időlegesen használt ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát.

(3) A nyilatkozatot a szezonális használatot megelőzően legalább 15 nappal kell eljuttatni a közszolgáltató részére.

(4) Az üdülőingatlanok esetében a használati szezon időtartama kilenc hónap.

(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az e rendelet szerinti közszolgáltatást az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa szezonális jelleggel jogosult igénybe venni, és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is erre az időszakra terjednek ki.

9. Személyes adatok kezelése

12. § A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok valamint lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

10. Záró rendelkezések

13. § A rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

Hévíz, 2014. december 11.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendeletéhez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2015. január 1-jétől

1. Lakossági ügyfelek részére:

A B C D
1 m3 5 m3 10m3
Alapdíj nettó Ft 3 136.- 15 678.- 31 356.-
Ürítési, kezelési díj nettó Ft 1 035.- 5 175.- 10 350.-
Alapdíj+ürítési díj ÁFA 27% 1 126.- 5 630.- 11 261.-
1 forduló szolgáltatási díja bruttó Ft 5 297.- 26 483.- 52 967.-

A díjak a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint az egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásainak megfelelően kerültek kiszámításra.

2. Gazdálkodó szervezeti, intézményi közületi ügyfelek részére:

A B
10 m3
Alapdíj nettó Ft 40 650.-
Ürítési kezelési díj nettó Ft 2 530.-
Vizsgálati díj nettó Ft 3 160.-
ÁFA 27% 12 512.-
1 forduló szolgáltatási díja bruttó Ft 58 852.-

3. Rendkívüli munkavégzés és díjai:

A B
Kizárólag ünnep- és munkaszüneti napokon igényelt szolgáltatás esetén a szolgáltatás alapdíja 16 óra után + 25%
8 fm-t meghaladó szippantási távolság esetén a további csőfektetések díja maximum 24 fm. 500 Ft + ÁFA/tömlő
A szolgáltatás esetén külön az alapdíj maximum 1 óra 25 000 Ft +ÁFA
A tisztítással eltöltött további munkaidő óradíja megkezdett óránként 16 000 Ft + ÁFA
Száraz WC-k tisztítása esetén külön felméréssel megállapított alapdíj

  Vissza az oldal tetejére