Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 115. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában, a 134/E. §-a, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDLEKZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Hévíz Város Önkormányzat közigazgatási területén élők szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és végrehajtási rendeleteik, valamint ha e rendelet másként nem rendelkezik:

a) az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hévízen tartózkodó:

aa) magyar állampolgárokra,

ab) bevándoroltakra és telepedettekre,

ac) hontalanokra,

ad) a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre;

b) az Szt. 3. § (3) bekezdésében meghatározott személyekre;

c) az Szt. 7. § (1) bekezdése szerinti esetben az önkormányzat területén jogszerűen tartózkodó, az Szt. 3. § (1) bekezdése szerinti személyekre és az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

3. § Hévíz Város Önkormányzat a következő szociális alapú települési támogatásokat biztosítja:

a) rendkívüli települési támogatás;

b) települési támogatások:

ba) lakhatási támogatás;

bb) * 

bc) gyógyszertámogatás;

bd) születési támogatás;

be) méltányossági települési támogatás,

c) köztemetés,

d) *  rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatás,

e) *  iskolakezdési támogatás,

f) *  védőoltási támogatása.

3/A. § *  A rendelet alkalmazásában rendkívüli esemény okozta kár: természeti esemény (pl.: földrengés, árvíz, belvíz, szélvihar, hó, jég, felhőszakadás stb.) valamint tűzkár, robbanás, környezeti katasztrófa, vis maior helyezet miatt bekövetkezett káresemény.

3. A szociális hatáskör gyakorlása

4. § (1) A rendelet 3. §-ában foglalt ügyekben az elsőfokú feladat- és hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) Az elsőfokú döntés ellen benyújtott fellebbezési ügyekben, továbbá a rendelet 8. §-ában foglalt méltányossági ügyben Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jár el.

4. Eljárási rendelkezések

5. § (1) A rendeletben szabályozott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet postai úton vagy személyesen a Hévízi Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) lehet illetékmentesen benyújtani.

(2) *  A támogatásokhoz a kérelmet a rendelet 1-7. mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

6. § (1) A szociális ellátásra jogosultság megalapozott elbírálása érdekében a Polgármesteri Hivatal köteles bekérni a Szt.-ben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendeletben - a továbbiakban: Szvhr. -, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A szociális ellátások megállapításakor a jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelmet igazoló iratokat.

(4) A jövedelmet

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,

c) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi hatóság megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás), bankszámlakivonat,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény, vagy bankszámlakivonat, vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,

g) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,

h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a lakóhely szerint illetékes Gyámhivatala határozata,

i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,

j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat,

k) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a munkaügyi hatóság igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

l) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja.

7. § (1) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában fellelhetőek.

(2) A döntést a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján kell meghozni. A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt végezhet, valamint a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata is, környezettanulmánya is felhasználható. A kérelmező kötelezhető arra, hogy saját, valamint családja vagyoni viszonyairól e rendelet 6. melléklete szerinti vagyonnyilatkozaton nyilatkozzék.

(3) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére - a felszólításban meghatározott időpontig - nem bocsátja rendelkezésre, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni.

8. § Ha a polgármester a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - a Képviselő-testület méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti, vagy

c) késedelmi kamat nélküli részletfizetést engedélyezhet.

9. § Az ellátások kifizetése elsősorban lakcímre utalással vagy pénzintézetnél vezetett folyószámlára átutalással, a megelőzőek hiányában pénztári kifizetéssel történik.

10. § A rendszeres ellátásokat utólag minden hónap 5-éig, az eseti ellátásokat 5 napon belül kell folyósítani.

11. § A rendszeres támogatás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.

12. § Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak, kérdések vonatkozásában a magasabb rendű szociális jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

II. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

5. Rendkívüli települési támogatás

13. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 310%-át nem haladja meg.

(2) *  A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege a rászorultsághoz igazodva nem lehet kevesebb, mint 5000 forint, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át.

(3) *  Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára rendkívüli települési támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

(4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.

(5) A települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívható fel a jogosult.

(6) *  A rendkívüli települési támogatás megállapítása során az e rendeletben meghatározott jövedelemhatár felső mértékétől évi egyszeri alkalommal, különösen indokolt esetben az öregségi nyugdíjminimum 25%-ával el lehet térni.

14. § (1) *  Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg


a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege a temetés költségének 25%-a, legfeljebb 50 000 forint.

(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

(5) *  Elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulás megállapítása során az e rendeletben meghatározott jövedelemhatár felső mértékétől évi egyszeri alkalommal, különösen indokolt esetben az öregségi nyugdíjminimum 25%-ával el lehet térni.

6. Lakhatási támogatás

15. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, szemétszállítási díjhoz, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

(2) *  A lakhatási támogatás állapítható meg annak, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(3) *  A lakhatási támogatás összege háztartásonként 5000 Ft /hó.

(4)-(5) * 

16. § * 

17. § (1) A lakhatási támogatásra való jogosultság megállapításához a jogosultnak be kell tartania a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó előírásokat. A lakókörnyezet rendezettsége abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő, jogosult:

a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy darab szeméttároló edénnyel rendelkezik, és azt rendeltetésszerűen használja,

b) a lakáshoz tartozó udvart, kertet rendben tartja, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,

c) az ingatlan előtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területét gondozza, tisztán tartja, szemét és gyommentesíti,

d) gondoskodik az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől mentesítéséről,

e) az állattartásra vonatkozó helyi szabályokat betartja,

f) az általa lakott lakást rendeltetésszerűen használata, valamint higiénikus állapotának biztosítása keretében gondoskodik: a lakás folyamatos tisztán tartásáról, takarításáról, a vizes helyiségek és illemhely rendeltetésszerű használatáról, rendszeres takarításáról, fertőtlenítéséről.

(2) * 

(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

18. § A lakhatási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni ha:

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b) jogosult kérelmére,

c) jogosult meghalt,

d) a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött.

7. Ápolási támogatás

19-20. § * 

21. § (1) *  A 2020. december 01. napjáig már megállapított ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az ápolást végző családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló esetén annak 180%-át továbbá, ha az ápoló és családja vagyonnal rendelkezik,

b) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

c) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

d) az ápolt személy meghal,

e) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

f) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.

(2) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

(3) Az ápolási támogatás feltételeinek fennállását szükség szerint, az ápolási kötelezettség teljesítését évente a családsegítő szolgálat közreműködésével, környezettanulmány készíttetése során felülvizsgálja.

8. Gyógyszertámogatás

22. § (1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak, aki szociálisan rászorult és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultságon azt a havi rendszeres gyógyító ellátási költséget és jövedelemhatárt kell érteni, amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 310%-át.

(3) A gyógyszertámogatás egy évre állapítható meg. A jogosultság megszűnése esetében az adott támogatási félév utolsó napjával szűnik meg a támogatás folyósítása.

(4) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet a rendelet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:

a) jövedelemigazolást;

b) gyógyszerköltség igazolást

23. § (1) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos, illetve - személyes gondoskodást nyújtó átmeneti és bentlakásos szociális intézményben vagy gyermek- és ifjúságvédő intézetben, nevelőotthonban elhelyezett jogosult esetén - az intézmény orvosa (a továbbiakban együtt: háziorvos) igazolja.

(2) Az igazolás tartalmazza a kérelmező:

a) természetes személy azonosító adatait;

b) lakóhelyét és tartózkodási helyét;

c) társadalombiztosítási azonosító jelét;

d) kérelmező részére szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését, havi mennyiségét, fogyasztói árát.

(3) Amennyiben a háziorvos, szakorvos illetve arra jogosult hatóság a gyógyszerek térítési díját nem igazolja, úgy azon díjak a http://www.oep.hu illetve gyógyászati segédeszköz esetén a http://sejk.oep.hu oldalról kerülnek megállapításra.

24. § (1) *  A jogosult háziorvosa által kiadott havi gyógyszerköltség és gyógyászati segédeszköz szükséglet igazolása alapján kerül az egyéni gyógyszerkeret megállapításra, amelynek összege évi 23 400 forinttól 60 000 forintig terjedhet.

(2) A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz igazolást e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) *  A gyógyszertámogatás időarányosan két részletben kerül folyósításra a jogosultak részére: első részlet folyósítása a támogatás megállapítását követő 15 napon belül, a második részlet az első támogatásrész folyósítását követő 6. hónap 15. napjáig kerül folyósításra.

(4) A gyógyszerkeret számítása során az éves egyéni gyógyszer és gyógyító eszköz keret összegéhez 6000 forint eseti gyógyszer keretösszeget adunk majd, ennek a 30%-a adja a gyógyszertámogatás éves összegét.

25. § (1) Ha a gyógyszertámogatás iránti kérelmet jogerősen elutasították, és az újabb kérelem benyújtásáig:

a) a gyógyszerek térítési díjában nem következett be olyan változás, amelynek következtében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége megnőtt, és

b) a kérelmező jövedelme nem változott,

a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(2) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.

26. § Meg kell szüntetni a gyógyszertámogatásra való jogosultságot, ha a kérelmező bejelentette, vagy a szociális hatáskört gyakorló tudomása alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn.

8/A. *  Védőoltási támogatás

26/A. § *  (1) *  Védőoltási támogatás állapítható meg a legalább 1 éve bejelentett hévízi lakóhelyű, vagy életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű szülő vagy törvényes képviselő 2-15 hónapos korú gyermekének.

(2) Az önkormányzat a rotavírus, a gennyes agyhártyagyulladás (meningococcus B törzs) elleni védőoltások térítési díjához támogatásban részesíti az (1) bekezdésben meghatározott személyeket.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti védőoltásra vonatkozó támogatás iránti kérelmet az (1) bekezdésben meghatározott személy törvényes képviselője formanyomtatványon terjesztheti elő választása szerint két részletben, bármelyik védőoltás vagy az utolsó védőoltás beadását követő 30 napos jogvesztő határidőn belül.

(4) A védőoltási támogatás nyújtásának feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott védőoltások támogatási keretösszege gyermekenként az oltóanyag igazolt vételárának 2/3-áig, de legfeljebb 100.000 Ft-ig terjedhet.

(6) * 

(7) A kérelemhez mellékelni kell a szülő lakóhelyének az igazolását, a beadott védőoltásról szóló házi gyermekorvos igazolását és az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylatot. A védőoltás beadása az oltási könyv bemutatásával is igazolható.

9. Születési támogatás

27. § (1) Kérelmére egyösszegű, pénzbeli születési támogatásra (a továbbiakban: születési támogatás) jogosult a szülő gyermeke születését követően az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) a szülő, a gyermeke születését megelőzően Hévíz város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel rendelkezik,

b) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(2) A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a szülő lakóhelyének igazolását,

b) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

c) a rendelet 1. melléklete szerinti kérelmet, jövedelemnyilatkozatot és az azt alátámasztó, jövedelmet igazoló okiratokat.

(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésének napjától számított 180 napon belül lehet benyújtani.

(4) A születési támogatás összege 50 000 forint.

(5) Ikerszülés esetén a születési támogatás gyermekenként kerül megállapításra.

10. Méltányossági települési támogatás

28. § (1) *  A települési támogatás méltányosságból is megállapítható, ha az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg, feltéve, ha a kérelem benyújtását legfeljebb 60 nappal megelőzően az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

a) kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, illetve 6 hónap belül történt házasság felbontása miatt a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem legalább 50%-kal csökkent,

b) kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,

c) a kérelmező háztartásában életvitelszerűen élő, nagykorúvá vált gyermek, a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül új lakcímet vagy tartózkodási helyet létesített,

d) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa álláskeresővé vált és nem részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban,

e) a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete miatt végzett ápolás, gondozás okán kérelmező 30 egymást követő napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe,

f) * 

g) a kérelmező, vagy vele együtt élő családja által lakott ingatlan felhalmozott közüzemi költségeinek rendezése, amennyiben a téli fűtés biztosítása a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyeztetné, vagy kiskorú gyermek lakhatása kerülne veszélybe.

(2) A jogosultsági feltétel igazolására a kérelemhez csatolandó:

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a házasság felbontását megállapító bírósági végzés és a jövedelemigazolások;

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a magasabb összegű családi pótlékban vagy a fogyatékossági támogatásban vagy a gondozott személy után nyújtott ápolási díjban való részesülésről szóló igazolás;

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben az új lakcímet igazoló lakcímkártya;

d) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az álláskeresési járadék folyósításáról szóló szelvény és az álláskeresőként történő nyilvántartásban állásról szóló munkaügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány;

e) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a kórházi kezelést igazoló zárójelentés és a kérelmező nyilatkozata a munkavégzési kötelezettség teljesítésének akadályozásáról, a táppénz igénybevételének igazolása;

f) * 

g) az (1) bekezdés g) pontjában foglalt esetben a felhalmozott közüzemi díjtartozás közműszolgáltató általi igazolása, vagy a kérelmező nyilatkozata tüzelő hiányáról.

(3) A méltányosság a kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy alkalommal gyakorolható.

(4) A méltányossági települési támogatás összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladhatja meg.

(5) A méltányossági települési támogatás megállapítása nem függ össze a települési támogatás megállapításával.

(6) *  Méltányossági települési támogatás megállapítása során az e rendeletben meghatározott jövedelemhatár felső mértékétől évi egyszeri alkalommal, különösen indokolt esetben az öregségi nyugdíjminimum 25%-ával el lehet térni.

10/A. *  A rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatás

28/A. § *  (1) Rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatásban részesíthető az a személy (család), aki tulajdonában álló vagy haszonélvezeti, bérleti joga alapján életvitelszerűen használt lakásban, a lakásban lévő ingó tárgyaiban a rendkívüli esemény, vagy annak következménye az ottlakást ellehetetlenítő vagyoni kárt okozott.

(2) Rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatásban az részesíthető, akinek, vagy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

(3) A támogatás iránti kérelmet a káresemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani.

(4) Nem jogosult a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsoló méltányossági települési támogatásra,

a) aki a rendkívüli esemény okozta kárral sújtott ingatlanon kívül további a lakhatását biztosító ingatlanvagyonnal rendelkezik,

b) az, akinek a kára saját felróható magatartásából, vagy az ingatlan karbantartásának vagy felújításának elmulasztásából következett be.

(5) A kérelmet írásban az 1. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell az alábbi mellékleteket:

a) kérelmező családtagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolását,

b) a kár bekövetkezését bizonyító, az illetékes hatóság által készített káreseményt rögzítő jegyzőkönyvet, vagy a kárfelmérést végző szerv hivatalos szakvéleményének benyújtásával,

c) a kár bizonyított vagy becsült mértékét igazoló iratot.

(6) Amennyiben a csatolt mellékletek beszerzését a kérelmező csak aránytalanul nehezen tudja beszerezni, nyilatkozatot tehet a bizonyítani kívánt tényről az iratok utólagos benyújtásáig.

28/B. § *  Rendkívüli esemény okozta kár esetén, amennyiben a károsultak lakhatásukat, ellátásukat önerőből nem tudják megoldani, a polgármester számukra az önkormányzat erre a célra alkalmas ingatlanában (ennek hiányában az Aquamarin szállodában) lakhatást, intézményben étkezési ellátást biztosíthat, a szükség fennállásáig, de legfeljebb egy hónapra.

10/B. Iskolakezdési támogatás * 

28/C. § *  (1) Iskolakezdési támogatás állapítható meg annak a szülőnek, törvényes képviselőnek, akinek alapfokú oktatási intézményben tanuló hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű gyermeke van.

(2) *  Az iskolakezdési támogatás nyújtásának feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg.

(3) A támogatás ugyanazon személyre tekintettel évente egy alkalommal állapítható meg.

(4) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A pénzbeli támogatás összege gyermekenként 8000 Ft.

(6) Az iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni a tanulói jogviszony igazolását.

(7) Az iskolakezdési támogatás összege nem tartozik bele az Ör. 13. § (3) bekezdésében foglalt évente adható települési támogatás összegébe.

10/C. Veszélyhelyzeti méltányossági települési támogatás * 

28/D. § *  (1) Veszélyhelyzeti méltányossági települési támogatásban részesíthető az a személy (család), aki a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, indokoltan az ebből következő események, körülmények miatt, a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Veszélyhelyzeti méltányossági települési támogatásban részesíthető, akinek, vagy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420%-át.

(3) A támogatás iránti kérelmet a (1) bekezdés szerinti veszélyhelyzet időtartam alatt lehet benyújtani.

(4) Nem támogatható az aki, az (1) bekezdés szerinti események, körülmények bekövetkeztét nem támasztja alá, indokolásként dokumentummal, nyilatkozattal.

(5) A kérelmet írásban az 8. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell az alábbi mellékleteket:

a) kérelmező családtagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolását,

b) a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet bizonyító, események, körülmények bekövetkeztét alátámasztó dokumentumot, nyilatkozatot.

(6) Veszélyhelyzeti méltányossági települési támogatás mérlegelési jogkörben eldöntve pénzbeli ellátás vagy természetbeni ellátás (különösen: étkeztetés, élelmiszer, családsegítés).

(7) A Veszélyhelyzeti méltányossági települési támogatás összege egyedül élő vagy család esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 420%-át nem haladhatja meg.

(8) Veszélyhelyzeti méltányossági települési támogatási ügyekben a polgármester dönt.

(9) A Veszélyhelyzeti méltányossági települési támogatást szabályozó 28/D. § a veszélyhelyzet megszűnését követő 8. napon hatályát veszti.

11. Köztemetés

29. § (1) Az eltemettetésre köteles személy kérelemre részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha

a) annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, így a vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását veszélyeztetné vagy

b) az eltemettetés költségeinek megtérülése annak az ingatlannak az értékéből várható, amelyben kiskorú örökösök élnek, vagy

c) a közös tulajdon örökösei közül valamelyikük életvitelszerűen az ingatlanban él, és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

12. Záró rendelkezések

30. § (1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) 2015. március 1-jével meg kell szüntetetni a 2015. március 1-je előtt megállapított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot.

(3) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében - a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig - a 2015. február 28-án Szt. hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben - a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig - a 2015. február 28-án hatályos Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A folyamatban lévő ügyekre e rendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(6) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

KÉRELEM
települési támogatás megállapításához

I. Az igénylő adatai (nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni):

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó.)

Kérelmező neve (születési név is)
Anyja neve
Születési helye, ideje
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)
Állampolgársága magyar
(A megfelelő rész aláhúzandó) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan
Lakóhely
Tartózkodási hely
Értesítési és utalási cím
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri)
Telefonszám (nem kötelező adat)

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló

keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

II. A települési támogatás igénylésének indoka:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

A települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére


b) születési támogatásra

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra vonatkozóan kérem.

d) iskoláztatási támogatás (évente 1x)

e) védőoltási támogatás - első részlet - második részlet (kérjük aláhúzással jelölje)

III. Jövedelmi adatok*

Jövedelem kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő Összesen
típusa házastárs
(élettárs)
egyéb rokon
nettó jövedelme (Ft/hó)
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyból származó jövedelem
Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és önálló tevékenységből származó jövedelem
Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem
Táppénz és gyermekgondozási támogatások (csecsemőgondozási díj, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj)
Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások
(öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék)
Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás)
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem)
Jövedelem összesen:
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők
(gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális vagy a gyermekvédelmi eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

IV. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Hévíz, 20..... év......................hó ......nap

........................................... ............................................
nagykorú hozzátartozó aláírása kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Hévíz, 20..... év......................hó ......nap

........................................... ............................................
nagykorú hozzátartozó aláírása kérelmező aláírása

2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

KÉRELEM
lakhatási támogatás megállapítására

I. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve (születési név is)
Anyja neve
Születési helye, ideje
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)
Állampolgársága magyar
(A megfelelő rész aláhúzandó) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan
Lakóhely
Tartózkodási hely
Értesítési és utalási cím
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri)
Telefonszám (nem kötelező adat)

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő,

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A B C
A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

III. Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2.

A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................

IV. Nyilatkozatok

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ...............................................


...................................................................

..................................................................
kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
_____________________
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

KÉRELEM
az ápolási támogatás megállapítására

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyi adatok

Kérelmező neve (születési név is)
Anyja neve
Születési helye, ideje
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)
Állampolgársága magyar
(A megfelelő rész aláhúzandó) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan
Lakóhely
Tartózkodási hely
Értesítési és utalási cím
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri)
Telefonszám (nem kötelező adat)
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

a) Az ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy 18. életévét betöltött tartósan beteg * .

b) Kijelentem, hogy

- keresőtevékenységet:

□ nem folytatok

□ napi 4 órában folytatok

□ otthonomban folytatok

- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok

- rendszeres pénzellátásban

□ részesülök és annak havi összege: .....................

□ nem részesülök

- az ápolási tevékenységet:

□ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen

□ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

c) Az ápolt személy:

□ közoktatási intézmény tanulója,

□ nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

□ felsőoktatási intézmény hallgatója.

d) Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)

II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

1. Személyi adatok

Kérelmező neve (születési név is)
Anyja neve
Születési helye, ideje
Lakóhely
Tartózkodási hely
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve
A törvényes képviselő lakcíme

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

□ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási támogatást kérelmező hozzátartozóm végezze.

□ Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Dátum: ................................, ................ (év) ............. (hó) ......... (nap)

............................................................................ .............................................................................
az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

KÉRELEM
a gyógyszertámogatás megállapítására

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Kérelmező neve (születési név is)
Anyja neve
Születési helye, ideje
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)
Állampolgársága magyar
(A megfelelő rész aláhúzandó) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan
Lakóhely
Tartózkodási hely
Értesítési és utalási cím
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri)
Telefonszám (nem kötelező adat)

II. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

1. A kérelmező családi körülménye:

□ egyedül élő,

□ nem egyedül élő.

2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)

3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A B C
1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók
2. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:
3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

III. Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy

1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), (Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

5. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá nyilvántartásban történő rögzítéshez.

7. Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Kelt: .......................................


...................................................................

..................................................................
kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának aláírása

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

(Háziorvos tölti ki!)

IGAZOLÁS A BIZTOSÍTOTT HAVI GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL

(A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!)

Kérelmező neve
Születési neve
Születési helye, ideje
Anyja neve
Társadalombiztosítási Azonosító Jel
Lakóhely/tartózkodási hely
Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e (A megfelelő válasz aláhúzandó) igen
nem
Kérelmező rendszeresen szedett havi receptköteles gyógyszerei
Gyógyszer neve Biztosított által fizetendő térítési díj
Összesen:

Hévíz, 20..... év......................hó ......nap

P. H.

..........................................................
Háziorvos aláírása, pecsétszáma

6. melléklet

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyi adatai:

Az ellátást igénylő neve: ...................................................................

Születési neve: ..................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................

Születési helye, ideje: ........................................., ........ év ...................... hó ........ nap

Lakóhely: .....................................................................

Tartózkodási hely: ............................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel: .....................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona:

A) Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ............................................................ város/község .................................................... út/utca .................... hsz.

alapterülete: ........... m2,

tulajdoni hányad: ....................,

a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ............................................................ város/község .................................................... út/utca .................... hsz.

alapterülete: ........... m2,

tulajdoni hányad: ....................,

a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................................. címe: ............................................................ város/község .................................................... út/utca .................... hsz.

alapterülete: ........... m2,

tulajdoni hányad: ....................,

a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .........................................

.................................................. címe: .................................................... város/község .................................................... út/utca .................... hsz.

alapterülete: ........... m2,

tulajdoni hányad: ....................,

a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

B) Egyéb vagyontárgyak

1. Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:

......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................

(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni)

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatok hitelességének leellenőrzéséhez valamint a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Hévíz, 20.... év .............................. hó ............ nap

...................................................................
kérelmező aláírása
..................................................................
nagykorú hozzátartozó aláírása

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

KÉRELEM
rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatás megállapításához

I. Az igénylő adatai (nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni):

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó.)

Kérelmező neve (születési név is)
Anyja neve
Születési helye, ideje
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)
Állampolgársága magyar
(A megfelelő rész aláhúzandó) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan
Lakóhely
Tartózkodási hely
Értesítési és utalási cím
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri)
Telefonszám (nem kötelező adat)

A káresemény időpontjában a kárt ért ingatlanban a kérelmező kívül lakó egyéb személyek:

Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok TAJ szám

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:


a) a házastárs, az élettárs,


b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

II. A káresemény időpontja: ...................................................................

III. A káresemény rövid leírása:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Vagyonbiztosítással rendelkezik: igen - nem (A megfelelő rész aláhúzandó.)

Amennyiben nem áll rendelkezésre kárbecsléssel kapcsolatos okirat, annak becsült mértéke:

_______________________________________________________

IV. Jövedelmi adatok*

A kérelmezővel közös háztartásban élő Összesen
Jövedelem típusa kérelmező házas-társ
(élettárs)
egyéb rokon
nettó jövedelme (Ft/hó)
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyból származó jövedelem
Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és önálló tevékenységből származó jövedelem
Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem
Táppénz és gyermekgondozási támogatások (csecsemőgondozási díj, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj)
Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék)
Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás)
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem)
Jövedelem összesen:
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők
(gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális vagy a gyermekvédelmi eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

V. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Hévíz, 20..... év ...................... hó ...... nap

....................................................................
nagykorú hozzátartozó aláírása
...................................................................
kérelmező aláírása

Nem kötelezően kitöltendő nyilatkozat!

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. Tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Hévíz, 20..... év ...................... hó ...... nap

....................................................................
nagykorú hozzátartozó aláírása
...................................................................
kérelmező aláírása

Csatolni kell az alábbi mellékleteket:

a) kérelmező családtagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolását,

b) a kár bekövetkezését bizonyító, az illetékes hatóság által készített káreseményt rögzítő jegyzőkönyvet, vagy a kárfelmérést végző szerv hivatalos szakvéleményének benyújtásával

c) a kár bizonyított vagy becsült mértékét igazoló iratot.

Nyilatkozat

Az alábbi mellékletek becsatolása a kérelem benyújtásakor nem áll módomban:

........................................................................................................................

kijelentem, hogy fenti iratokat azok kézhezvételét követően haladéktalanul becsatolom.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Hévíz, 20..... év ...................... hó ...... nap

...........................................
kérelmező aláírása

8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

KÉRELEM
Veszélyhelyzeti méltányossági települési támogatás megállapításához

I. Az igénylő adatai (nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni):

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó.)

Kérelmező neve (születési név is)
Anyja neve
Születési helye, ideje
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)
Állampolgársága magyar
(A megfelelő rész aláhúzandó) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan
Lakóhely
Tartózkodási hely
Értesítési és utalási cím
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri)
Telefonszám (nem kötelező adat)

A kérelmezővel együtt lakó személyek:

Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok TAJ szám

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

II. A Veszélyhelyzeti méltányossági települési támogatás iránti igény leírása:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Csatolt dokumentum megnevezése:

_______________________________________________________

III. Jövedelmi adatok*

A kérelmezővel közös háztartásban élő
Jövedelem típusa kérelmező házas-
társ
(élettárs)
egyéb rokon Össze-
sen
nettó jövedelme (Ft/hó)
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyból származó jövedelem
Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és önálló tevékenységből származó jövedelem
Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem
Táppénz és gyermekgondozási támogatások (csecsemőgondozási díj, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj)
Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék)
Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás)
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem)
Jövedelem összesen:
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők
(gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális vagy a gyermekvédelmi eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

IV. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Hévíz, 20..... év ...................... hó ...... nap

....................................................................
nagykorú hozzátartozó aláírása
...................................................................
kérelmező aláírása

Nem kötelezően kitöltendő nyilatkozat!

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. Tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Hévíz, 20..... év ...................... hó ...... nap

....................................................................
nagykorú hozzátartozó aláírása
...................................................................
kérelmező aláírása

Csatolni kell az alábbi mellékleteket:

a) kérelmező családtagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolását,

b) a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet bizonyító, események, körülmények bekövetkeztét alátámasztó dokumentumot, nyilatkozatot.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Hévíz, 20..... év ...................... hó ...... nap

...........................................
kérelmező aláírása


  Vissza az oldal tetejére