Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelete

az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § *  (1) A Hévíz Város Önkormányzat támogatandó célnak tekinti a szálláshely-szolgáltatási területen, egyéb szálláshely-szolgáltatást végző magánszemély által üzemeltetett egyéb szálláshelyek minőségi szolgáltatásainak fejlesztését.

(2) A rendelet alkalmazásában az egyéb szálláshely-szolgáltatást végző alatt a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti magánszálláshely szolgáltatót is érteni kell.

2. A támogatás összege

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésében, a rendelkezésre álló forrásainak és az idegenforgalmi adó állami támogatás mértékének függvényében, évente állapítja meg, az egyéb szálláshelyek által beszedett idegenforgalmi adóbevétel arányában, a vissza nem térítendő támogatásra biztosított forrást.

3. A megvalósító szervezet

3. § (1) A Képviselő-testület, a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárásának lebonyolítására pályázatot hirdet meg. A pályázatot a pályázati határidőben belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlás egy alkalommal, 8 napos határidővel lehetséges.

(2) A Képviselő-testület a pályázati felhívást a tárgyévet megelőző év október 31-ig bocsátja ki. A pályázatot az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(3) Pályázatot az a turisztikai területen működő egyesület nyújthat be, amelynek:

a) székhelye Hévíz városban van és működési területe Hévíz város területe;

b) működési céljai között szerepel a hévízi turisztikai, idegenforgalmi szereplők tevékenységének összehangolása, a minőségi turizmusfejlesztés, vendégéjszakák számának növelése, az idegenforgalom fejlesztése;

c) és tevékenységét Hévízen legalább 3 éve folyamatosan gyakorolja.

(4) A pályázatot a minőségfejlesztési támogatási rendszer bemutatásával és a támogatásra igényelt forrás megjelölésével kell benyújtani. A minőségfejlesztési támogatási rendszer bemutatása keretében csatolni kell az egyéb szálláshely-szolgáltatók számára kidolgozott pályázati felhívást és pályázati űrlapot, továbbá a felhasználási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződés mintáját.

(5) *  3. § (5) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a korábban kapott minőségfejlesztési államháztartási támogatási összeggel, az államháztartásról szóló törvény és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete szabályai szerinti elszámolás megtörtént.

(6) A pályázatot a Képviselő-testület bírálja el és köt támogatási megállapodást a pályázat nyertesével.

(7) A pályázat nyertese (a továbbiakban: megvalósító szervezet) az elnyert pályázati összeggel a támogatási megállapodásban meghatározott időpontig és feltételekkel köteles elszámolni.

4. A fejlesztési támogatás megvalósítása, támogatások kihelyezése és elszámolása

4. § (1) A megvalósító szervezet a támogatási döntés és megállapodás szerinti határidőket betartva köteles utófinanszírozású pályázatot kiírni az egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési támogatására.

(2) A pályázatokat a megvalósító szervezet által felállított bíráló bizottság bírálja el.

(3) Az elbírált pályázatok alapján a megvalósító szervezet köt támogatási szerződést az egyéb szálláshely-szolgáltatóval.

5. § (1) A pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató köteles a megvalósított beruházásról a támogatási szerződésben foglalt feltételekkel és határidőre elszámolni. Ennek elmulasztása esetén a támogatási összeg nem fizethető ki. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató pályázati döntését vissza kell vonni, részére a támogatási összeg nem fizethető ki, a pályázót pedig egy évre ki kell zárni a további minőségfejlesztési pályázatokból.

(2) A megvalósító szervezet köteles olyan támogatási szerződést kötni, amely előírja, a támogatott egyéb szálláshely-szolgáltató pedig köteles biztosítani, hogy a minőségfejlesztési támogatással megvalósított beruházást és annak két évig történő fenntartását az Önkormányzat a támogatott előzetes értesítése mellett ellenőrizhesse.

(3) A megvalósító szervezet a saját és az Önkormányzat hivatalos honlapján a támogatási szerződések megkötését követő 8 napon belül köteles közzé tenni a pályázati nyertes egyéb szálláshely-szolgáltatók nevét és címét.

(4) A Képviselő-testület a megvalósító szervezet támogatási elszámolását követően a honlapján közzé teszi a támogatási eljárás értékelését.

6. § *  A pályázat, támogatás és támogatási szerződés, elszámolás a támogatással e rendeletben nem szabályozott kérdéseire egyebekben az államháztartásról szóló törvény és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete szabályait kell alkalmazni.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére