Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A Hévíz Város Önkormányzat - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtott támogatási igénye alapján a vissza nem térítendő támogatás erejéig - a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Hévíz város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó állampolgárra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) A Képviselő-testület vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

aa) időskorúak járadékára,

ab) települési támogatásra ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult.

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(2) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek:

a) akinek 1 főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 275%-át nem haladja meg,

b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310%-át nem haladja meg.

(3) Tűzifa támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni az (1) bekezdésben meghatározott személyeket.

3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén, az a személy, család:

a) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető,

b) üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem élnek,

c) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

3. Eljárási rendelkezések

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) *  4. § (2) A kérelmet a szociális tűzifa igénylésre vonatkozó polgármesteri felhívást követő december 15-ig lehet a Hévízi Polgármesteri Hivatalnál benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 lehet.

(5) A döntést követő 15 napon belül az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállítatásáról, saját költségére.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 3. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket annak megfelelősége esetén is el kell utasítani.

5. § *  A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben rögzítettek alapján benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban kapott vissza nem térítendő támogatás, és az ehhez kapcsolódó önrész.

4. Záró rendelkezés

6. § Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendeletéhez * 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNTI KÉRELEM

A kérelem benyújtható: december 15-ig

Név: ..............................................................................................................................

Szül. hely és idő: ...........................................................................................................

Anyja neve: ...................................................................................................................

Lakóhely: 8380 Hévíz, .....................................................utca/út/tér ............................

kérem, hogy részemre az Ör. alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint jogosultságom fennáll az alábbiak miatt:

a) aktív korúak ellátására,

aa) időskorúak járadékára,

ab) települési támogatásra ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult.

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

c) családomban az 1 főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 275%-át nem haladja meg,

d) egyedülálló vagyok, és a havi jövedelmem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310%-át nem haladja meg.

Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem / nem rendelkezem * 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: Hévíz, 20... .................................. hó .......... nap

.........................................
aláírás

Csatolandó dokumentumok:

- a rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, jövedelem igazolás, ha az nem található a hivatal nyilvántartásában.

2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendeletéhez

Jövedelemnyilatkozat

A kérelmezővel közös háztartásban élő
Jövedelem típusa kérelmező házastárs
(élettárs)
egyéb rokon Összesen
nettó jövedelme (Ft/hó)
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyból származó jövedelem
Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és önálló tevékenységből származó jövedelem
Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem
Táppénz és gyermekgondozási támogatások (terhességi gyermekágyi segély, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj)
Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások
(öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék)
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás)
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem)
Jövedelem összesen:
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők
(gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális vagy a gyermekvédelmi eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek

Hévíz, 20..... év ...................... hó ...... nap

kérelmező aláírása

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNTI KÉRELEM

A kérelem benyújtható: december 15-ig

Név: ..............................................................................................................................

Szül. hely és idő: ...........................................................................................................

Anyja neve: ...................................................................................................................

Lakóhely: 8380 Hévíz, .....................................................utca/út/tér ............................

kérem, hogy részemre az Ör. alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint jogosultságom fennáll az alábbiak miatt:

a) aktív korúak ellátására,

aa) időskorúak járadékára,

ab) települési támogatásra ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult.

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

c) családomban az 1 főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 275%-át nem haladja meg,

d) egyedülálló vagyok, és a havi jövedelmem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310%-át nem haladja meg.

Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem / nem rendelkezem * 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: Hévíz, 20... .................................. hó .......... nap

.........................................
aláírás

Csatolandó dokumentumok:

- a rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, jövedelem igazolás, ha az nem található a hivatal nyilvántartásában.

3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendeletéhez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott .................................................................................................. (név) 8380 Hévíz, ....................................................... szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Hévíz Város Önkormányzata Képviselő - testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló ............. /2015. (.......................) sz. önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként .................. m3 mennyiségű tűzifát a mai napon hiánytalanul átvettem.

Hévíz, 201............................

..........................................
átadó
...................................................
átvevő

  Vissza az oldal tetejére