Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Hévíz Hazavár Önkormányzati útiköltség hozzájárulás és ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Hévíz Város Önkormányzat költségvetésének saját bevételei terhére támogassa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott középfokú nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszain (a továbbiakban: középiskola) képzésben részesülő tanulók utazási költségeit, valamint ösztöndíj formájában ösztönzést biztosítson a jobb tanulmányi eredmény elérésére.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya útiköltség hozzájárulás vonatkozásában arra a hévízi lakóhellyel rendelkező tanulóra terjed ki, aki lakóhelyén kívül középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait iskolarendszeren belül végzi, vagy az Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti első szakképesítését szerzi iskolarendszerben.

(2) A rendelet hatálya ösztöndíj vonatkozásában arra a hévízi lakóhellyel rendelkező tanulóra terjed ki, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait iskolarendszeren belül végzi, vagy az OKJ szerinti első szakképesítését szerzi iskolarendszerben és tanulmányi kötelezettségének adott félévben eleget tett.

(3) A rendelet hatálya kiterjed azon tanulóra is, aki évközben létesít lakóhelyet Hévízen, a lakóhely létesítés időpontját követő félévtől jogosult támogatásra.

3. Útiköltség hozzájárulás mértéke

3. § (1) Az önkormányzat havonta három, menetrend szerinti tömegközlekedési eszközzel megtett, oda-vissza utat támogat. A támogatás mértéke a bizonyítványban feltűntetett középfokú oktatási intézmény székhelye szerinti település és Hévíz város közötti távolság szerinti 50%-os diákjegy ellenértéke.

(2) Az útiköltség hozzájárulás a középiskolások számára tanulmányi félévenként 5 hónapra vonatkozik.

4. Az ösztöndíj összege

4. § (1) Az ösztöndíj összegét a tanulmányi eredmény határozza meg az alábbiak szerint:

a) 2,51 és 3,0 közötti tanulmányi átlag esetén 1500 Ft/hó;

b) 3,01 és 3,5 közötti tanulmányi átlag esetén 2000 Ft/hó;

c) 3,51 és 4,0 közötti tanulmányi átlag esetén 2500 Ft/hó;

d) 4,01 és 4,5 közötti tanulmányi átlag esetén 3000 Ft/hó;

e) 4,51 és 4,99 közötti tanulmányi átlag esetén 4000 Ft/hó;

f) 5 (kitűnő) tanulmányi átlag esetén 5000 Ft/hó.

(2) A tanulmányi átlag számításánál figyelembe kell venni az osztályzattal lezárt valamennyi tantárgyat.

(3) Az ösztöndíj a középiskolások számára tanulmányi félévenként 5 hónapra vonatkozik.

(4) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.2.5 pontú jelmagyarázatában felsoroltak közül az

a) Egészségügy, vagy

b) Vendéglátás- turisztika

szakmacsoportban tanulók esetében az ösztöndíj összege tanulmányi átlag vonatkozásában sávonként 1000 Ft/hó növekszik.

5. A támogatások igénylése

5. § (1) Az útiköltség hozzájárulás és az ösztöndíj iránti kérelmeket a tanuló, vagy a törvényes képviselője minden lezárt félévet követő március 31-ig, illetve október 31-ig nyújthatja be a Hévízi Polgármesteri Hivatalhoz.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) az intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, valamint a tanuló érvényes diákigazolványának másolatát;

b) az adott félév lezárását tanúsító középiskolai bizonyítvány (ellenőrző könyv) eredeti példányát a Hivatalba be kell mutatni, melyről fénymásolat készül.

6. § (1) A támogatás, vagy támogatások iránti kérelmet az a középiskolai tanulmányait végző diák adhatja be, aki rendelkezik már lezárt félévi vagy év végi bizonyítvánnyal.

(2) A támogatások összegét a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg. A döntést követő 20 napon belül azt egy összegben utalja át az ügyintézést végző Hévízi Polgármesteri Hivatal a támogatott részére.

(3) Nem jogosult ösztöndíjra az a diák, akinek osztályt kell ismételnie, ide nem értve az igazolt egészségügyi ok miatt történt félévismétlést. Osztályt ismétlő diák csak a következő évben élhet az ösztöndíj támogatási igénnyel, amennyiben eredményesen teljesíti a tanulmányi évet.

(4) Nem jogosult ösztöndíjra az a középiskolai tanuló, akinek az igazolatlan hiányzásainak száma félévente eléri, vagy meghaladja az ötven órát.

(5) Nem jogosult ösztöndíjra az a diák, aki adott félévben elégtelen osztályzatot szerzett valamely tantárgyból.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet 2015. december 1. napon lép hatályba.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

HÉVÍZ HAZAVÁR ÖNKORMÁNYZATI ÚTIKÖLTSÉG HOZZÁJÁRULÁS ÉS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI ŰRLAP

A ........./.......... TANÉV .... FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN
(Beadási határidő: ................)

I. HÉVÍZ HAZAVÁR ÖNKORMÁNYZATI ÚTIKÖLTSÉG HOZZÁJÁRULÁS KÉRELMEZÉSE

1. Kérelmező tanuló neve:
2. Születési helye, ideje:
3. Anyja leánykori neve:
4. Közoktatási intézménye neve és címe (igénylőlapon megjelölt helység):
5. A tanuló állandó lakóhelye: HÉVÍZ,
6. Tartózkodási címe:
7. Telefonszáma:
8. Bankszámlaszám:

Csatolandó dokumentumok:

- a tanuló intézménye által kiállított iskolalátogatási igazolást

- a tanuló érvényes diákigazolványának másolatát

- az adott félév lezárását tanúsító középiskolai bizonyítvány eredeti példányát a Hivatalban be kell mutatni, melyről fénymásolat készül

II. HÉVÍZ HAZAVÁR ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ

1. Kérelmező tanuló neve:
2. Születési helye, ideje:
3. Anyja leánykori neve:
4. Közoktatási intézménye neve és címe:
5. A tanuló állandó lakóhely: HÉVÍZ,
6. Tartózkodási címe:
7. Telefonszáma:
8. Bankszámlaszám:
9. A tanuló tanulmányi átlaga:
10. Szakképesítés típusa

Csatolandó dokumentumok:

- a tanuló intézménye által kiállított iskolalátogatási igazolást

- a tanuló érvényes diákigazolványának másolatát

- az adott félév lezárását tanúsító középiskolai bizonyítvány eredeti példányát a Hivatalban be kell mutatni, melyről fénymásolat készül

Hévíz, 20..................................

..............................................
aláírás


  Vissza az oldal tetejére