Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja, hogy Hévíz város polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

2. § (1) Az önkormányzat elismeri, hogy Hévíz város minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

(2) Hévíz város, mint kiemelt gyógyturisztikai település alapvető feladatának tekinti, hogy a közművelődés keretein belül mind a magyar, mind a külföldi vendégek számára színvonalas programokat biztosítson a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében.

3. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevő intézményekre, továbbá természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, mindezek fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája

4. § Hévíz Város Önkormányzat kötelező feladata körében az alábbiakat biztosítja:

a) a város turisztikai vonzerejét is növelő kulturális rendezvényeket szervez, támogat,

b) folyamatosan törekszik a közművelődési és kulturális szolgáltatások színvonalának emelésére,

c) védi és megismerteti a helyi értékeket,

d) a kiemelkedő helyi közművelődési, kulturális tevékenységet kitüntetésekkel, díjakkal ismeri el,

e) ösztönzi a civil szervezetekkel való közművelődési célú együttműködést, munkájukat segíti,

f) a lakosság életminőségének javítása érdekében iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, szakköröket szervez,

g) Hévíz kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységét megismerteti,

h) tradicionális és egyedi városi programok, programsorozatok szervezésével segíti a lakosság és a városba látogatók kulturális értékekhez való jutását, szórakoztatását,

i) elősegíti a testvérvárosi kapcsolatok ápolását, folyamatosan kapcsolatot épít és tart fenn a közművelődés területén működő, Hévíz városán kívüli szervezetekkel,

j) az állami és nemzeti ünnepek városi szintű megemlékezésének szervezésével segíti a helyi polgárok és a városban tartózkodó vendégek méltó ünneplésének lehetőségét,

k) kiállítások szervezésével lehetővé teszi a hivatásos művészek és amatőr alkotók számára a bemutatkozást; koncerteket, film- és könyvbemutatókat, sajtótermék bemutatókat szervez,

l) a gyermek- és ifjúsági korosztály számára közösségi színteret nyújt, közreműködik a tehetséggondozásban,

m) helyszínt ad a közösségi együttlétet biztosító kluboknak, programoknak,

n) közösségi színtereket hoz létre és tart fenn,

o) gondoskodik a közművelődési lehetőségek széles körben történő megismertetéséről.

5. § (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és működtetett, önálló gazdálkodású Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel (továbbiakban: intézmény), mint költségvetési intézménnyel látja el.

(2) Az intézmény adatait, szervezetét és feladatait az intézmény Alapító Okirata, továbbá Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

(3) Az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott éves munkaterv alapján működik.

6. § (1) Az önkormányzat a törvényben, valamint e rendeletben foglalt feladatai ellátásába bevonhatja:

a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,

b) közművelődési tevékenységet is végző egyéb szervezeteket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézményeknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása a közművelődési intézmény által el nem látható feladatok teljesítése érdekében történhet a közösségi színterek fenntartásával, a programok, rendezvények szervezésével összefüggésben.

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet.

3. A közművelődés finanszírozása

7. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja az intézmény költségvetését, valamint a közművelődés területén tevékenykedő további szervezetek támogatására fordítható összeget. Az intézmény költségvetése alapján alkotott éves munkaterv egyúttal tartalmazza a feladatok ellátásának mértékét.

(2) Az önkormányzat részt vesz közművelődési pályázatokon és támogatja az intézmény pályázatokon történő részvételét.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére