Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ);

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII).

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevétele: 3.209.382.000 forint ebből

a) működési célú bevételek 2.882.137.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 327.245.000 forint.

(2) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 2.660.427.000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevétele összesen: 5.869.809.000 forint, azaz Ötmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszázkilencezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadása: 5.835.423.000 forint,

Ebből

a) működési célú kiadások 3.338.172.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.497.251.000 forint.

(2) *  Az önkormányzat tartaléka 368.194.000 forint,

melyből

működési tartalék 215.329.000 forint,

felhalmozási tartalék 152.865.000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 34.386.000 forint.

(4) *  Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadása összesen: 5.869.809.000 forint, azaz Ötmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszázkilencezer forint.

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) *  A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 970.309.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 216.246.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.446.400.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.792.000 forint:

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 691.425.000 forint.

(2) *  A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.380.196.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 37.071.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 322.581.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 167.840.000 forint, a felhalmozási jellegű kiadás 2.170.006.000 forint.

(3) *  A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27. sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24 sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és államháztartásin kívülről részletezését az 1/5 melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3 melléklet tartalmazza.

(4) *  a Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet 1-27. sora, a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., a 3/1., a 3/2., a 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24 sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) *  Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 5.467.435.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.467.435.000 forint.

(2) *  A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2018.évi

a) bevételi főösszege: 302.323.000 forint;

b) kiadási főösszege: 302.323.000 forint.

7. § *  A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 623.399.000 forint;

b) kiadási főösszege: 623.399.000 forint.

8. § *  Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 127.429.000 forint;

b) kiadási főösszege: 127.429.000 forint.

9. § *  A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 307.723.000 forint;

b) kiadási főösszege: 307.723.000 forint.

10. § *  A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 436.383.000 forint;

b) kiadási főösszege: 436.383.000 forint.

3. Létszámkeret, illetményalap

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2018. január 1-jei időpontra 233,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

12. § Az önkormányzatnál, polgármesteri hivatalnál a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafetéria juttatás bruttó 200 000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2018. évben esedékes összege az önkormányzatnál 186 649 000 forint. (6. melléklet).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 171 783 000 forint. (7. melléklet).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2018. évben 50 000 000 forint működési támogatást nyújt, a 2018. évi bérek és járulékai, 2018. évi szállítói kiadások, továbbá 2017. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2018. február 28-ig.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.

A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adhatóm engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes engedélyét köteles kérni, az álláshely csak polgármesteri engedéllyel tölthető be.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve jutalomra felhasználható az évközben keletkezett bérmaradvány, a Képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.

(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

a) jégpálya üzemeltetése 6 420 000 forint;

b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11 250 000 forint;

c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4 375 000 forint;

d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5 875 000 forint;

e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6 250 000 forint;

f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3 063 000 forint;

g) közvilágítás eseti javításai 3 000 000 forint;

h) Illyés Iskola alsó tagozatos gyerekek úszásoktatása 500 000 forint;

i) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13 000 000 forint;

j) köztéri szökőkutak karbantartása 3 000 000 forint,

k) Széchenyi utca rekonstrukció fakivágás, cserjeirtás 12 500 000 Ft,

l) közvilágítás eseti javítás kiadásai 2 000 000 Ft,

m) *  Széchenyi utca rekonstrukciójával kapcsolatos helyreállítás 26.743.000 forint;

n) *  város területén eredő útalap helyreállítása 14.500.000 forint.

o) *  Széchenyi utca rekonstrukció ideiglenes közvilágítás 4.984.000 forint;

p) *  Széchenyi utca rekonstrukció szennyvíz gerincvezeték 7.000.000 forint;

r) *  Nyírfa utca tereprendezés, zöldfelület felújítás 3.000.000 forint.

(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

a) *  2018. évi rendezvényterv megvalósítása 96.380.000 forint;

b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2 000 000 forint;

c) nyomdaköltség 10 000 000 forint;

d) Rózsakert közüzemi kiadásai 0 forint (bérleti díjmentes, a közüzemi számlákat a tulajdonos Hévíz Város Önkormányzat teljesíti);

e) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600 000 forint;

f) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3 000 000 forint;

g) *  épületüzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint

h) rendezvények felelősség biztosítása 800 000 forint;

i) *  Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint

j) Egregyi Múzeum kitáblázása 500 000 Ft.

k) *  aggregátor üzemeltetése 600.000 forint

19. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a Képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5 000 000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2018. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100 000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen,

d) minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2019. január 18. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

27. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

28. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2018. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 1. Személyi juttatások (K1) 630 563 339 746 970 309
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 748 439 104 013 852 452 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 141 725 74 521 216 246
4 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 874 575 571 825 1 446 400
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 39 345 19 044 58 389
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 842 10 950 13 792
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 8 750 0 8 750
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 0 93 253 93 253 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 711 070 690 085 1 401 155 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 52 986 65 876 118 862
10 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 161 421 195 362 356 783
11 elvonások, befizetések (K502) 451 0 451
12 4. Működési bevételek (B4) 238 208 214 823 453 031 működési célú tartalék (K513) 1 855 1 855
13 általános tartalék (K513) 164 446 49 028 213 474
14 5. Felhalmozási bevételek (B5)
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 1 070 212 438 213 508 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 2 029 009 1 309 163 3 338 172
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 5 553 5 553
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 60 60 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 1 476 944 160 983 1 637 927
20 7. Felújítások (K7) 10 950 0 10 950
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 117 109 117 110 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 6 121 6 121 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 604 811 3 238 608 049
23 felhalmozási visszatérítendő kölcsön Áht-n kívülre 0 6 000 6 000
24 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 48 940 32 520 81 460
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 737 063 1 145 074 2 882 137 felhalmozási célú tartalék (K513) 27 422 125 443 152 865
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 9 820 317 425 327 245 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 169 067 328 184 2 497 251
27 Költségvetési bevételek összesen: 1 746 883 1 462 499 3 209 382 Költségvetési kiadások összesen: 4 198 076 1 637 347 5 835 423
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -2 451 193 -174 848 -2 626 041
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) (Kormányzati döntés szükséges!) 1 243 160 0 1 243 160 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 205 857 174 339 1 380 196 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 32 811 4 260 37 071 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 30 635 3 751 34 386
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)
43 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
46 Finanszírozási bevétel összesen 2 481 828 178 599 2 660 427 Finanszírozási kiadások összesen 30 635 3 751 34 386
47 Bevételek összesen 4 228 711 1 641 098 5 869 809 Kiadások összesen 4 228 711 1 641 098 5 869 809

1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2018. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások 630 563 339 746 970 309
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 748 439 104 013 852 452 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 141 725 74 521 216 246
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei 0 0 0 3. Dologi kiadások 874 575 571 825 1 446 400
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 39 345 19 044 58 389
6 3. Közhatalmi bevételek 711 070 690 085 1 401 155 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 842 10 950 13 792
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 4. Működési bevételek 238 208 214 823 453 031 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 52 986 65 876 118 862
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 161 421 195 362 356 783
10 elvonások, befizetések 451 0 451
11 6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 117 109 117 110 működési célú tartalék 0 1 855 1 855
12 általános tartalék 164 446 49 028 213 474
13
14 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 737 063 1 145 074 2 882 137 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 2 029 009 1 309 163 3 338 172
15
16 Költségvetési bevételek összesen: 1 737 063 1 145 074 2 882 137 Költségvetési kiadások összesen: 2 029 009 1 309 163 3 338 172
17
18 Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -291 946 -164 089 -456 035
19
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 1 243 160 0 1 243 160 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
23 Hitel felhasználása felhalmozásra -1 243 160 0 -1 243 160
24 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 1 205 857 174 339 1 380 196 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
28 előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása -916 087 -10 759 -926 846 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 811 4 260 37 071 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30 635 3 751 34 386
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 322 581 167 840 490 421 Finanszírozási kiadások összesen 30 635 3 751 34 386
37 Bevételek összesen 2 059 644 1 312 914 3 372 558 Kiadások összesen 2 059 644 1 312 914 3 372 558

1/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2018. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2
3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Felhalmozási kiadás
4 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 8 750 0 8 750
5 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 0 93 253 93 253
6 5. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások 1 476 944 160 983 1 637 927
7 5.1. Immateriális javak értékesítése 7. Felújítások 10 950 0 10 950
8 5.2. Ingatlanok értékesítése 1 070 212 438 213 508 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0
9 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 5 553 5 553 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 604 811 3 238 608 049
10 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 6 000 6 000
11 5.4. Részesedések értékesítése 0 60 60 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre 48 940 32 520 81 460
12 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 felhalmozási célú tartalék 27 422 125 443 152 865
13 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 169 067 328 184 2 497 251
14 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 6 121 6 121
15
16
17 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 9 820 317 425 327 245
18 Költségvetési bevételek összesen: 9 820 317 425 327 245 Költségvetési kiadások összesen: 2 169 067 328 184 2 497 251
19
20 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -2 159 247 -10 759 -2 170 006
21
22
23 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
24 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
25 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra 1 243 160 0 1 243 160 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
26 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
27 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
28 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra 916 087 10 759 926 846 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 2 159 247 10 759 2 170 006 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
37 Bevételek összesen 2 169 067 328 184 2 497 251 Kiadások összesen 2 169 067 328 184 2 497 251

1/3. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak várható 2018. évi támogatása 2018. évi mutatószám felmérés adatai alapján

Támogatás jogcíme 2018. évi állami támogatásból származó várható bevétel
létszám mutató Fajlagos összeg Ft/fő HozzájárulásFt-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása Hévízi népesség-
nyilvántartás adata: 4705 fő
18,32 4 580 000,00 83 905 600
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.300 Ft/ha 8 329 050
V. beszámítás -8 329 050
I.1.ba) - V. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 0
I.1. bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 320 000 Ft/km 18 304 000
V. beszámítás -18 304 000
I.1.bb) - V. közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 69 Ft/m2 1 355 022
V. beszámítás -1 355 022
I.1.bc) - V. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása 227 000 Ft/km 6 369 620
V. beszámítás -6 369 620
I.1.bd) - V. közutak fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.c) egyéb önkormányzati feladatok 4 705 2 700 12 703 500
V. beszámítás -12 703 500
I.1.c) - V. egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 21 2 550 Ft/fő 53 550
V. beszámítás -53 550
I.1.d) - V. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.e) üdülőhelyi feladatok támogatása 540 752 027 1,00 540 752 027
V. beszámítás -76 318 159
I.1.e) - V. üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás után 464 433 868
I.1.5. 2017. évról áthúzódó (decemberi) bérkompenzáció (évközi adat lesz) 0 548 339 468 I. összesen
I.1.6. Polgármesteri iIlletmény támogatása (a 32.000 Ft/fő adőerőképességet meg nem haladó önkormányzatok esetében) 0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
II.1. (1)1 óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó 135+1*2+2*3=143 fő 12,5 4 419 000 36 825 000
II.1.(1)2 óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó 135+1*2+2*3=143 fő 12,5 4 419 000 18 412 500
II.1.(2)1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus végzettség 8 hó 9,0 2 205 000 13 230 000
II.1.(3)1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus szakképzettséggel 8 hó 0,0 4 419 000 0
II.1.(2)2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó 9,0 2 205 000 6 615 000
II.1.(3)2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus szakképzettséggel 4 hó 0,0 4 419 000 0 Beszámítás alapja: 671 772 369 Beszá-
mítás:2016. évi IPA alap szerint
123 432 901 -47 114 742 76 318 159 (I.1.e) sort terhelő összeg)
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
II.2. (1) 1 óvodaműködtetési támogatás 8 hó (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja) 138 81 700 7 516 400
II.2. (8) 1 óvodaműködtetési támogatás 8 hó (gyermekek nevelése a napi 8 órátnem éri el, de eléri a 6 órát) 0 80 000 0
II.2.a(2) 1 óvodaműködtetési támogatás 4 hó (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja) 138 81 700 3 758 200
II.2. (6) 2 óvodaműködtetési támogatás 4 hó (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, de eléri a 6 órát) 0 80 000 0
II.4.a Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
II.4.a (1).Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógus, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők - pedagógus II. kategóriába sorolt ov. ped., pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik aminősítést2016. dec.31-ig szerezték 4,00 401 000 1 604 000
II.4.a (1).Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógus, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők - pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped., pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték 0,00 367 583 0 87 961 100 II . Összesen
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék (évközi MÁK által megállapított összegű folyósítás) 0
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása 32.000 Ft/fő alatti adóerőképesség esetén differenciáltan jár 0
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
III. 3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
III.3. aa) Számított szakmai létszám meghatározása
III. 3. aaa) Számított alaplétszám (2017. 01.01-i lakosságszám szerint Cserszegtomaj 3117 fő) + (Hévíz népességnyilvántartó adata szerint 2017. 01.01: 4705 fő) 7 822
III. 3 aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közös hivatal település szám szerint:0 0,0
III. 3. aac) Számított alaplétszám korrekciója (minden más önkormányzat:1) 1,0
III. 3. ab) Támogatásösszege Hévíz 1; Cserszegtomaj 1 2,0 3 400 000 6 800 000
III. 3. c). Szociális étkeztetés 80 55 360 4 428 800
III. 3. d) Házi segítségnyújtás
III. 3. da) Szociális segítés 5 25 000 125 000
III. 3. db) Személyi gondozás 49 330 000 16 170 000
III. 3. f) Időskorúak nappali intézményiellátása 25 109 000 2 725 000
III. 3. j) Gyermekek napközbeni ellátása
III. 4. települési önk. által nyújtott egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása támogatás
III. 4. a) kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 47+10 demens=14,75 15 2 848 000 42 720 000
III. 4. b)intézmény üzemeltetési támogatás 36 824 000
III. 5. Gyermek étkeztetés támogatása
III. 5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 568 fő 14,40 1 900 000 27 360 000
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 23 121 669
III. 6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása összege (Ft/étkezési adag, adóerőképesség szerint differenciálva) 0 285 0
III 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 174 499 869 III. összesen
III.7.a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2 fő felsőfokú kisgyermeknevelő + 0 fő szaktanácsadó 2,0 4 419 000 8 838 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 0,8 fő középfokú kisgyermeknevelő + 1 fő dajka 1,8 2 993 000 5 387 400
III.7.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás 32.000 Ft/fő/év adóerőképességet meg nem haladó települések részére (Hévíz adőerőképessége 60.708 Ft/fő) 0 0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
IV.1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása 4 705 1 210 5 693 050
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása évközi megállapítás szerint (előző évi állomány gyarapítás alapján évközben megítélt támogatás) 0
IV.3. Kulturális illetménypótlék (évközben megállapított és folyósított támogatás) 0
. 5 693 050 IV. összesen
Információ: V. Beszámítás szerinti támogatás csökkentés összesen: = 20.402.132.317*0,55/100*110/100=123.432.901 -123 432 901 V. összesen
Szolidaritási hozzájárulás: (123.432.901 - 671.759.619)*80%=0 0
VI. Teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás
VI.a) I.1.bb)-bd) pontok szerinti feladatokra 0
VI.b) 2015. évi adóerő-képesség ismeretében a miniszteri módosítása szerint 0 0 VI. összesen
Költségvetési tv 2. sz melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen: 816 493 487 816 493 487 I-VI mindösszesen
kék = fajlagos támogatási összeg változás előző évhez képest

1/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban
Megnevezés Mérték (2018. évi január 1. napjától) 2018. évi bevételi terv
Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók
Építményadó Differenciált 600-1000,- Ft/m2/év 164 390 98 610 263 000
Idegenforgalmi adó 500,- Ft/fő/éjszaka 304 606 305 394 610 000
Iparűzési adó 2%, 220 919 286 081 507 000
Helyi adók összesen: 689 915 690 085 1 380 000
0
2.) Pótlék, bírság 1 750 1 750
0
3.) Átengedett központi adók 0
0
0
Gépjárműadó 3 évig 345 Ft/KW,
4-7 évig 300 Ft/KW,
8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW
17 000 17 000
Átengedett központi adók összesen: 17 000 17 000
0
4.) Egyéb sajátos bevétel 0
Építésügyi bírság 0
Szabálysértési bírság 820 820
Egyéb közhatalmi bírság 1 500 1 500
Talajterhelési díjbevétel 84 84
Környezetvédelmi bírság 0
Egyéb bírság 1 1
Egyéb sajátos bevétel összesen: 2 405 0 2 405
0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: 711 070 690 085 1 401 155

1/5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Állami támogatás 0
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 743 360 103 025 846 385
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 548 782 548 782
5. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 86 710 86 710
6. T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 97 303 103 025 200 328
9. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 565 10 565
10. Egyéb központi támogatás 0 0
11. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 4 785 4 785
12. Elszámolásból származó bevételek 294 988 1 282
13.
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
15. Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel: 10 302 7 728 18 030
16. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja 0 0
17. 2018. évi bérkompenzáció 0 0
18. "Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása" 0 0
19. Szociálpolitikai juttatások állami támogatása 0 0
20. Tüzifa támogatás 0 0
21. Gyermekvédelmi kedvezmény 153 153
22. Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004 2 450 2 450
23. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 468 2 468
24. SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013 10 149 10 149
25. RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016 2 460 2 460
26. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 350 350
27.
28. Önkormányzatoktól támogatás működési célra: 6 935 0 6 935
29. Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás 6 935 6 935
30. Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. 0 0
31.
32. Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: 0 0 0
33.
34. Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: 17 237 7 728 24 965
35.
36. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
37. SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013 0 0
38. RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016 273 273
39. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 2 2
40. Hévíz-Balaton Airport Kft 57 498 57 498
41. Transzforming your city projekt 1 139 1 139
42. YOUTH & SPA projekt (Erasmus+) 10 126 10 126
43. Hévíz Sportkör 1 1
44. "Európa a polgárokért" program 47 581 47 581
45.
46. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 1 116 619 116 620
47.
48. Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: 765 677 228 360 994 037
49.
50. Polgármesteri Hivatal
51. Nemzeti Választási Iroda 1 387 1 387
52. Keszthelyi Járás Bíróság 77 77
53. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 1 387 77 1 464
54. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 387 77 1 464
55.
56. GAMESZ
57. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 5 247 5 247
58. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
59. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 5 247 5 247
60. GAMESZ mindösszesen: 0 5 247 5 247
61.
62. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
63. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 247 247
64. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 247 247
65. Lakosságtól 490 490
66. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 490 490
67. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: 0 737 737
68.
69. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
70. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
71. Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre 10 570 10 570
72. Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 9 719 9 719
73. Társadalombizt alap iskolaegészségügy 432 432
74. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
75. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 5 745 5 745
76. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 20 721 5 745 26 466
77. Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: 20 721 5 745 26 466
78.
79. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 39 345 19 044 58 389
80. Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 1 117 109 117 110
81.
82. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: 787 785 240 166 1 027 951

1/6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1.
2. Hévíz Város Önkormányzat
3. Felhalmozási bevételek:
4. Ingatlanértékesítés 1 070 212 438 213 508
5. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 4 136 4 136
6. Gépkocsiértékesítés 0 0
7. Gépjármű várakozóhely megváltás
8. Felhalmozási bevételek összesen.: 1 070 216 574 217 644
9.
10. Részesedések érétkesítése
11. Hévíz Toutist Nkft. részedés értékesítés 60 60
12. Részesedések érétkesítése összesen: 0 60 60
13.
14. Felhalmozási célú állami támogatások
15. Vis maior támogatás 8 750 8 750
16. Felhalmozási célú állami támogatások összesen: 8 750 0 8 750
17.
18. Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:
19. Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004 93 253 93 253
20. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: 0 93 253 93 253
21.
22. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
23. Hévíz TDM Egyesület 2 545 2 545
24. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: 2 545 2 545
25.
26. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés
27. Lakásépítési kölcsön visszatérülés 3 576 3 576
28. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: 0 3 576 3 576
29.
30. Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: 9 820 316 008 325 828
31.
32. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
33. Felhalmozási bevételek:
34. Fiat Doblo gépkocsi értékesítés 1417 1417
35. Felhalmozási bevételek összesen.: 0 1417 1417
36. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen: 0 1417 1417
37.
38. Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen: 9 820 317 425 327 245

1/7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
3. Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda
4. Keszthely adó- átadás 26 039 26 039
5. Alsópáhok adó-átadás 34 719 34 719
6. Térfigyelő kamerarendszer működtetés 0 0
7. Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra 4 500 4 500
8. Bursa Hungarica ösztöndíj 2 075 2 075
9. Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 1 250 1 250
10. Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 50 50
11. Nagykanizsai Tankerületi Központ 2 802 2 802
12. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 191 191
13. "Fentartható közlekedés" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00007 tám visszafiz. 12 261 12 261
14. "Hévíz termelői piac megújulása" TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005 tám visszafiz 12 649 12 649
15. SportOverBorders pályázati tám átadás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére 1 656 1 656
16. Nagyparkoló zöldter. és közl.ter.megújítása (Zöldváros)
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés
20 640 20 640
17. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 52 956 65 876 118 832
18.
19. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20. Hévíz Sportkör 129 908 129 908
21. Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze 26 127 26 127
22. Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás 0
23. SportOverBorders támogatás átadása Héviz Sportkör részére 1 289 1 289
24. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [HVÖ 1/2016. (I. 28.) Kt. hat.] 19 500 19 500
25. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 75 000 75 000
26. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram 5 000 5 000
27. Hévíz Balaton Airport Kft 50 000 50 000
28. Musica Antiqua Együttes Baráti Köre 3 500 3 500
29. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 3 500 3 500
30. Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 480 480
31. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 1 500 1 500
32. Dunántúli Református Egyházkerület 1 000 1 000
33. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300 300
34. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 000 2 000
35. Polgárőr Egyesület Alsópáhok 1 000 1 000
36. Hévízi Római Katolikus Egyházközség 2 000 2 000
37. Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 1 000 1 000
38. Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület 400 400
39. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 100 100
40. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 900 900
41. Hévíz és Térsége KamaraiTagok Kultúrális Alapítványa 0 0
42. Keszthelyi Mentők Alapítvány 75 75
43. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 821 821
44. Zm-i Polgári Védelmi Szövetség 50 50
45. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) 150 150
46. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat 127 127
47. Hévízi Református Egyházközösség 0 0
48. "Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.) 1 000 1 000
49. "Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.) 1 000 1 000
50. Bencés Szellemiségért Alapítvány 300 300
51. Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft 0 0 0
52. SportOverBorders támogatás átadása Cazma részére 534 534
53. SportOverBorders támogatás átadása Koprivnica részére 3 563 3 563
54. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére 1 648 1 648
55. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk.részére 1 851 1 851
56. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarkanizsa önkormányzata (Szerbia) részére 1 522 1 522
57. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére 1 830 1 830
58. "Európa a polgárokért" 4 társpályázó részére 16 674 16 674
59. Kisebbségekét Pro Minoritate Alapítvány 100 100
60. Felosztható keret 0 1 034 1 034
61. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 161 421 195 362 356 783
62.
63. Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen 214 377 261 238 475 615
64.
65. Polgármesteri Hivatal
66. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
67. Hévízgyógyfürdő és Reumakórház 30 30
68. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 30 0 30
69.
70. Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: 30 0 30
71.
72. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen 52 986 65 876 118 862
73. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen 161 421 195 362 356 783
74.
75. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: 214 407 261 238 475 645

1/8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D E F G
Beruházás 2018. évi előirányzat
Megnevezés fejlesztés státusza Nettó ÁFA Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat
I. Immateriális javak
1. Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat új beruházás 270 73 343 343
2. Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése új beruházás 9 500 2 565 12 065 12 065
3. Hész módosítás új beruházás 1 103 297 1 400 1 400
4. ASP ellenőrzési nyomvonal szabályzat új beruházás 220 60 280 280
5. Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetési szabályzat új beruházás 280 76 356 356
6. SportOverBorders weblapfejlesztés áthúzódó 740 200 940 940
Immateriális javak összesen 12 113 3 271 15 384 15 384 0
II. Felújítás
1. Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000
2. Polgármesteri Hivatal épületében lévő lift felújítása új felújítás 0 0 0 0
3. Gersei - Pethő utcai csapadékvíz elvezetés felújítása új felújítás 748 202 950 950
Felújítás összesen 8 622 2 328 10 950 10 950 0
III. Ingatlan beruházások
1. Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése új beruházás 4 623 1 250 5 873 5 873
2/1. Fenntartható közlekedés
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007
áthúzódó 0 0 0 0
2/2. Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ láp terület hatástanulmány 6.000 e Ft) új beruházás 24 980 6 745 31 725 31 725
3. Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés) áthúzódó 19 280 5 206 24 486 24 486
4. Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása ) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000
5. Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) áthúzódó 723 404 14 901 738 305 738 305
6. Naperőmű telepítés előkészítése áthúzódó 5 468 1 486 6 954 6 954
7/1. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros)
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004
áthúzódó 0 0 0 0
7/2. Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) 118 355 31 957 150 312 150 312
7/3. Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz . + 2.644 ezer Ft önerő) áthúzódó 82 214 22 197 104 411 104 411
8/1. Nyírfa utcai projekt (adósságkonsz. + 4.308 ezer Ft önerő) áthúzódó 15 008 4 053 19 061 19 061
8/2. Nyírfa utcai csapadékvíz elvezető gerincvezeték és bekötések új beruházás 10 552 2 848 13 400 13 400
9. Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca) áthúzódó 9 213 2 487 11 700 11 700
10/1. Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés áthúzódó 0 0 0 0
10/2. Hévíz 58 férőhelyes parkoló építése áthúzódó 62 937 16 993 79 930 79 930
10/3. Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése áthúzódó 1 615 531 2 146 2 146
10/4. Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés terv vásárlás áthúzódó 4 094 1 106 5 200 5 200
11. Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés áthúzódó 12 367 3 339 15 706 15 706
12/1. Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek áthúzódó 2 362 638 3 000 3 000
12/2. Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 új beruházás 67 639 18 262 85 901 85 901
13. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) áthúzódó 53 000 14 310 67 310 67 310
14. Hévíz, Zrinyí utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!) áthúzódó 0 0 0 0
15/1. "Hévíz Termelői piac megújulása"
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
áthúzódó 13 950 3 767 17 717 17 717
15/2. Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!) új induló 0 0 0 0
16. Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kisajátítási terv) új induló 7 135 53 7 188 7 188
17. Pócza Villa korszerűsítáéése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016 új induló 7 200 1 944 9 144 9 144
18. Gersei -Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezése új induló 0 0 0 0
19. Kölcsey u. és Ady u között 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása (82.378 e Ft Kormányzati döntés alapján!) új induló 65 427 17 665 83 092 83 092
20. Hévíz, 09/34. és 09/35. hrsz ingatlanok vásárlása hulladékgyűjtőudvar létesítéséhez új induló 5 118 1 382 6 500 6 500
21. Szent András Gyógyfürdő és reuma Korház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat új induló 23 900 6 453 30 353 30 353
22. 2 db tárgyaló korszerűsítése áthúzódó 3 454 933 4 387 4 387
Ingatlan beruházások összesen 1 351 169 182 632 1 533 801 1 417 227 116 574
IV. Gépek berendezések és felszerelések
1 Eszközbeszerzés új induló 5 000 1 350 6 350 6 350
2 Értékhatár alatti eszközbeszerzés új induló 1 000 270 1 270 1 270
3 Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) új induló 19 000 5 130 24 130 24 130
4 HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés
TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)
új induló 0 0 0 0
5 "Hévíz Termelői piac megújulása"
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
új induló 0 0 0 0
6 "RefurbCulture" projekt eszköz HUHR új induló 248 67 315 315
7 Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt)
GINOP-7.1.6-16-2017-00004
új induló 12 598 3 402 16 000 16 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen 37 846 10 219 48 065 30 480 17 585
V. Járművek
Járművek összesen 0 0 0 0 0
VI. Számítástechnikai eszközök
1 Informatikai eszközök beszerzése új induló 2 094 566 2 660 2 660
2 Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés új induló 4 606 866 5 472 5 472
3 Eszköz beszerzés új induló 99 27 126 126
4 Informatikai beruházás új induló 0 0 0 0
Számítástechnikai eszközök összesen: 6 799 1 459 8 258 126 8 132
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül
1. Zm-i Rendőr -főkapitányság 3 238 3 238 3 238
2. Fenntartható közlekedés
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 projekt támogatás visszafizetés
196 570 196 570 196 570
3. "Hévíz Termelői piac megújulása"
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt támogatás visszafizetés
228 881 228 881 228 881
4. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros)
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés
179 360 179 360 179 360
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 608 049 0 608 049 604 811 3 238
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 45 182 45 182 45 182
2. Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés) 3 670 3 670 3 670
3. Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása 16 000 16 000 16 000
4. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 15 000 15 000 15 000
5. Hévízi TV Nonprofit Kft 1 520 1 520 1 520
6. Bencés Szellemiségért Alapítvány 0 0 0
7. Ovi-sport Pálya pályázat önerő átadás 88 88 88
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: 81 460 0 81 460 48 940 32 520
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása
1 Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak 0 0 0
2 Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak 0 0 0
3 Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak 6 000 6 000 6 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: 6 000 0 6 000 0 6 000
Önkormányzat mindösszesen: 2 112 058 199 909 2 311 967 2 127 918 184 049
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal
1. Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is) új induló 1 342 513 1 855 1 855
2. Informatikai eszközök új induló 2 887 298 3 185 3 185
3. Szoftver új induló 1 000 270 1 270 1 270
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: 5 229 1 081 6 310 3 125 3 185
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
1. Beruházásokra új induló 5 625 1 519 7 144 7 144
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 5 625 1 519 7 144 7 144 0
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db pohárautomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktiv érintőképernyős felület, televízió) új induló 3 301 515 3 816 3 816
2. 20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés új induló 2 732 738 3 470 3 470
3. 12 db GLOBALTRUSS F33 alukapu és tartozékai új induló 2 310 624 2 934 2 934
4. 2 db klíma berendezés új induló 276 74 350 350
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 8 619 1 951 10 570 0 10 570
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
1. Szt. András utcai épület homlokzat felújítás új induló 0 0 0 0
2. Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép új induló 3 893 1 044 4 937 0 4 937
3. Kisértékű tárgyi eszköz új induló 536 129 665 665
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 4 429 1 173 5 602 665 4 937
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
1. Kisértékű tárgyi eszközök új induló 39 11 50 50
2. 1db ipari mosogatógép új induló 435 117 552 552
3. 1 db Dell notebook + HP nyomtató új induló 362 98 460 460
4. Udvari játszótéri játékok új induló 1 363 368 1 731 1 731
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen 2 199 594 2 793 2 793
XII. Pénzügyi befektetések:
Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 2 138 159 206 227 2 344 386 2 141 645 202 741

1/9. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban
Sor-
szám
A B
Megnevezés 2018. évi terv
Kötelező Nem kötelező Előirányzat összesen
1. Céltartalék
2. Felhalmozási tartalék
3. Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására 0 0
4. Egyéb felhalmozási tartalék 15 629 15 629
5. Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken"
TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg
0 78 232 78 232
6. Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege 0 0
7. Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka 0 31 582 31 582
8. Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!) 27 422 27 422
9. Felhalmozási tartalék összesen 27 422 125 443 152 865
10.
11. Működési tartalék
12. Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 0 0
13. Polgármesteri hatáskörben felhasználható 1 855 1 855
14. Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész 0 0
15. Működési tartalék összesen 0 1 855 1 855
16. Céltartalék összesen: 27 422 127 298 154 720
17.
18. Általános tartalék
19. Testületi hatáskörben felhasználható 162 223 47 190 209 413
20. Kötelezettségek a tartalék terhére:
21. "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg 0 1 838 1 838
22. "Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő 2 223 2 223
23. Általános tartalék összesen: 164 446 49 028 213 474
24. Tartalék mindösszesen: 191 868 176 326 368 194

2/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2018. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 54 125 50 148 104 273
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 748 439 104 013 852 452 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 16 588 17 255 33 843
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 450 250 279 934 730 184
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 17 237 7 728 24 965
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 689 10 950 13 639
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 8 750 8 750
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 93 253 93 253 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 711 070 690 085 1 401 155 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 52 956 65 876 118 832
10 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 161 421 195 362 356 783
11 elvonások , befizetések (K502) 451 0 451
12 4. Működési bevételek (B4) 10 512 103 092 113 604 működési célú tartalék (K513) 0 1 855 1 855
13 általános tartalék (K513) 164 446 49 028 213 474
14 5. Felhalmozási bevételek
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 1 070 212 438 213 508 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 902 926 670 408 1 573 334
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 4 136 4 136
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 60 60 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 1 463 217 142 291 1 605 508
20 7. Felújítások (K7) 10 950 0 10 950
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 116 619 116 620 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 6 121 6 121 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 604 811 3 238 608 049
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 6 000 6 000
24 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 48 940 32 520 81 460
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 487 259 1 021 537 2 508 796 felhalmozási célú tartalék (K513) 27 422 125 443 152 865
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 9 820 316 008 325 828 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 155 340 309 492 2 464 832
27 Költségvetési bevételek összesen: 1 497 079 1 337 545 2 834 624 Költségvetési kiadások összesen: 3 058 266 979 900 4 038 166
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 561 187 357 645 -1 203 542
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 1 243 160 1 243 160 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 193 985 158 595 1 352 580 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 811 4 260 37 071 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) 30 635 3 751 34 386
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) 864 407 499 474 1 363 881
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) 13 727 17 275 31 002
43 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
46 Finanszírozási bevétel összesen 2 469 956 162 855 2 632 811 Finanszírozási kiadások összesen 908 769 520 500 1 429 269
47 Bevételek összesen 3 967 035 1 500 400 5 467 435 Kiadások összesen 3 967 035 1 500 400 5 467 435

2/1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2018. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2018. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 95 916 93 140 189 056
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 24 172 18 121 42 293
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 1 387 77 1 464 3. Dologi kiadások (K3) 7 510 56 971 64 481
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 153 0 153
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 30 0 30
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 117 515 632 elvonások, befizetések (K502) 0 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 127 781 168 232 296 013
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 3 125 3 185 6 310
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 504 592 2 096 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 3 125 3 185 6 310
24 Költségvetési bevételek összesen: 1 504 592 2 096 Költségvetési kiadások összesen: 130 906 171 417 302 323
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 712 15 744 16 456 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 125 565 151 896 277 461 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 3 125 3 185 6 310 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 129 402 170 825 300 227 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 130 906 171 417 302 323 Kiadások összesen 130 906 171 417 302 323

2/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D. E F G H I
2018. évi előirányzat
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó Dologi kiadások Működési célú támogatás ÁHT-én belülre Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat
1 502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15 0 0 36 12 649 12 685
2 502211 Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15 0 0 8 311 20 640 28 951
3 505402 HeBi üzemeltetés 5 000 5 000
4 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. 1 969 1 969
5 503310 Ápolási támogatás 850 850
6 503305 Temetési támogatás 600 600
7 503307 Iskolakezdési támogatás 800 800
8 503308 Születési támogatás 1 000 1 000
9 503303 Méltányossági támogatás 600 600
10 503301 Rendkívüli támogatás 2 300 2 300
11 503304 Gyógyszertámogatás 1 100 1 100
12 503306 Lakhatási támogatás 1 800 1 800
13 503309 Köztemetés 111 389 0 500
14 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj 4 200 4 200
15 Nyári gyermekétkeztetés 400 0 0 400
16 503301 Szociális célú tüzifa 1 543 2 077 0 0 3 620
17 503402 Lakossági kölcsön kiadásai 20 20
18 503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai 120 120
19 504101 Ingatlanhasznosítás 6 431 7 330 13 761
20 Gépjármű üzemeltetés (2017. 07. 01 napjától) 1 390 1 390
21 504201 Továbbszámlázások 288 13 763 14 051
22 505101 Önkormány.jogalk. 38 037 11 893 1 220 51 150
23 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok 26 22 3 313 3 361
24 505201 Hévíz folyóirat 3 200 800 11 272 15 272
25 505501 Közvilágítás 14 591 14 591
26 502207 "Gyógyhelyi főtér" GINOP-7.1.9-17 3 607 3 607
27 502225 "Zala két keréken"
TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005
0
28 505301 Főépítészi feladatok ellátása 6 833 6 833
29 505502 Város- és községgazdálkodás 57 822 57 822
30 505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása) 5 000 5 000
31 505502 Város és közs.gazd. (Városi sportcsarnok bontása) 53 223 53 223
32 505202 Forrás újság 14 684 14 684
33 505601 Nyári napközi 2 048 432 350 2 830
34 505102 Nemzetközi kapcsolatok 10 000 5 000 15 216 30 216
35 505102 Nagyköveti program 3 000 3 000
36 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai 634 65 082 65 716
37 505702 Hévíz-Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energia hasznosítása 10 501 10 501
38 505401 Parkolási tevékenység 11 296 2 245 2 925 466 16 453 33 385
39 505103 Reprezentáció 17 068 7 414 3 613 28 095
40 502224 "ReforbCulture" projekt 4 741 931 13 167 18 839
41 503201 Működési célú pénzeszköz átadás 5 750 65 685 156 035 171 837 399 307
42 502301 ASP rendszer bevezetése 3 675 3 675
43 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) 3 649 3 649
44 503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások 367 367
45 502205 Egregyi temetőkápolna, temetőkert 0 0
46 505802 "Transforming your city" 0 0 0 0
47 505803 "SporOverBorder - Hévíz" 4 766 1 748 12 696 1 656 5 386 26 252
48 502206 Buszpályaudvar áttelepítése 13 401 12 261 25 662
49 502201 Széchenyi utca fejlesztése (180.418 e Ft Kormányzati döntés alapján!) 0 195 821 195 821
50 505901 Egyéb ki nem emelt 10 846 2 212 29 003 114 424 84 156 569
51 502218 Zrínyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj. 294 294
52 503107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 191 193
53 502221 Festetics sétány 2 450 2 450
54 502217 Új parkolóhelyek kialakítása 1 371 1 371
55 502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció 373 373
56 505804 YOUTH & SPA projekt 3 275 6 851 10 126
57 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer kialakítása 40 40
58 502227 Széchenyi utcai zárt árok csapadékvíz elvezetés 1 340 1 340
59 505801 " Európa a polgárokért" program 16 674 16 674
Működési c. kiadások össz.: 54 125 50 148 16 588 17 255 450 250 279 934 52 956 65 876 161 421 195 362 451 0 2 689 10 950 1 358 005

2/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft
Sor-
szám
A B C D
Megnevezés 2018. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Szociálpolitikai juttatások
2. Települési támogatás
4. Ápolási támogatás 0 850 850
5. Települési támogatás 0 0
6. Temetési támogatás 600 600
7. Iskolakezdési támogatás 800 800
8. Születési támogatás 1 000 1000
9. Méltányossági támogatás 600 600
10. Rendkívüli támogatás 2300 0 2300
11. Köztemetés 389 0 389
12. Lakhatási támogatás 1 800 1800
13. Gyógyszertámogatás 1 100 1100
14. Települési támogatás összesen: 2 689 6 750 9 439
15. Rászorultságtól függő term. ellátások
16. Nyári gyerekétkeztetés 0 0
17. Tüzifa támogatás 0 0 0
18. Természetbeni ellátások összesen: 0 0 0
19. Hévíz Hazavár Ösztöndíj Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelete alapján 4200 4200
20. Összesen: 0 4200 4200
21. Ellátottak támogatása mindösszesen: 2 689 10 950 13 639

2/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
Megnevezés 2018. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 153 153
3. óvodáztatási támogatás 0 0 0
4. Összesen: 153 153
5.
6.
7. Mindösszesen: 153 0 153

3/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2018. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2018. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 241 112 14 145 255 257
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 50 264 2 447 52 711
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 0 5 247 5 247 3. Dologi kiadások (K3) 297 856 10 431 308 287
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 134 502 10 229 144 731 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 589 232 27 023 616 255
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 7 144 0 7 144
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 134 502 15 476 149 978 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 7 144 0 7 144
24 Költségvetési bevételek összesen: 134 502 15 476 149 978 Költségvetési kiadások összesen: 596 376 27 023 623 399
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 501 1 501 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 453 229 11 547 464 776 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 7 144 0 7 144 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 461 874 11 547 473 421 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 596 376 27 023 623 399 Kiadások összesen 596 376 27 023 623 399

3/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2018. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2018. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 84 448 8 273 92 721
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 17 049 2 244 19 293
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 3. Dologi kiadások (K3) 12 622 12 622
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek 18 18 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 114 119 10 517 124 636
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 2 793 0 2 793
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 18 0 18 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 793 0 2 793
24 Költségvetési bevételek összesen: 18 0 18 Költségvetési kiadások összesen: 116 912 10 517 127 429
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 3 3 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 114 098 10 517 124 615 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 793 2 793 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 116 894 10 517 127 411 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 116 912 10 517 127 429 Kiadások összesen 116 912 10 517 127 429

3/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2018. évi pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor- szám A B C D
2018. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 66 980 19 687 86 667
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 14 589 3 561 18 150
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 247 247 3. Dologi kiadások (K3) 54 295 138 041 192 336
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 74 613 33 155 107 768 elvonások, befizetések 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 135 864 161 289 297 153
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 0 10 570 10 570
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 490 490 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 74 613 33 892 108 505 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 10 570 10 570
24 Költségvetési bevételek összesen: 74 613 33 892 108 505 Költségvetési kiadások összesen: 135 864 171 859 307 723
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 3 904 3 904 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 57 347 127 397 184 744 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 10 570 10 570 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 61 251 137 967 199 218 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 135 864 171 859 307 723 Kiadások összesen 135 864 171 859 307 723

3/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2018. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2018. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 87 982 154 353 242 335
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 19 063 30 893 49 956
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 20 721 5 745 26 466 3. Dologi kiadások (K3) 52 042 86 448 138 490
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 18 446 67 832 86 278 elvonások befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 159 087 271 694 430 781
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 1 417 1 417
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 665 4 937 5 602
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 39 167 73 577 112 744 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 1 417 1 417 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 665 4 937 5 602
24 Költségvetési bevételek összesen: 39 167 74 994 114 161 Költségvetési kiadások összesen: 159 752 276 631 436 383
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 5 752 5 752 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 114 168 198 117 312 285 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 665 3 520 4 185 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 120 585 201 637 322 222 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 159 752 276 631 436 383 Kiadások összesen 159 752 276 631 436 383

4. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2018. évi költségvetési rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1. Költségvetési bevételek
2. Önkormányzatok műk. Támogatása 68 041 65 801 65 796 65 796 65 796 65 796 65 796 65 796 65 796 65 796 65 796 65 796 816 493
3. Egyéb működési célú támogatások áht. belül 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 31 548
4. Közhatalmi bevételek 102 943 102 947 102 943 102 943 102 943 102 943 102 943 102 943 102 943 102 943 102 943 102 943 1 235 320
5. Működési bevételek 29 806 29 601 29 605 29 605 29 605 29 605 29 605 29 605 29 605 29 605 29 605 29 605 357 676
6. 0
7. 0
8. Működési c. bev. össz. 203 420 200 978 200 973 200 973 200 973 200 973 200 973 200 973 200 973 200 973 200 973 200 973 2 441 037
9. Felhalmozási célú támog. áht-én belül 0
10. Felhalmozási bevételek 0
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 239 241 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2 870
12. 0
13. Felhalmozási c. bev. össz. 239 241 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2 870
14. Finanszírozási célú bevételek 0
15. Finanszírozási célú bevételek 216 440 197 609 197 615 197 615 197 615 197 615 197 615 197 615 197 615 197 615 197 615 197 615 2 597 275
16. Bevételek mindösszesen: 420 099 398 828 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 5 041 182
17.
18. Kiadások
19. Személyi juttatások 75 983 75 820 75 817 75 817 75 817 75 817 75 817 75 817 75 817 75 817 75 817 75 817 911 801
20. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó 17 512 17 473 17 479 17 479 17 479 17 479 17 479 17 479 17 479 17 479 17 479 17 479 210 145
21. Dologi kiadások 85 745 78 841 78 839 78 839 78 839 78 839 78 839 78 839 78 839 78 839 78 839 78 839 1 028 942
22. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 14 100
23. Elvonások, befizetések 38 33 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 451
24. működési célú támog. ÁHT-án belül 3 993 3 989 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 47 912
25. működési célú támog. ÁHT-án kívül 23 841 22 360 22 360 22 360 22 360 22 360 22 360 22 360 22 360 22 360 22 360 22 360 286 093
26. működési tartalékok 7 091 7 087 7 091 7 091 7 091 7 091 7 091 7 091 7 091 7 091 7 091 7 091 85 088
27. Működ. c. kiadás össz.: 215 378 206 778 206 792 206 792 206 792 206 792 206 792 206 792 206 792 206 792 206 792 206 792 2 584 532
28. Beruházás 173 443 167 754 167 757 167 757 167 757 167 757 167 757 167 757 167 757 167 757 167 757 167 757 2 081 316
29. Felújítás 833 837 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10 000
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül 5 731 8 272 8 276 8 276 8 276 8 276 8 276 8 276 8 276 8 276 8 276 8 276 68 772
33. felhalmozási tartalékok 22 093 12 915 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 265 118
34. Felhalm. c. kiadás össz.: 202 101 189 778 189 779 189 779 189 779 189 779 189 779 189 779 189 779 189 779 189 779 189 779 2 425 206
35. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2 620 2 261 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 31 444
36. Finanszírozási kiadás 2 620 2 261 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 27 451
37. Kiadások összesen: 420 099 398 817 398 828 398 828 398 828 398 828 398 828 398 828 398 828 398 828 398 828 398 828 4 807 196

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi engedélyezett létszámkeret

Sor-
szám
A B C D E F G H I J
Intézmény Munkaviszonyban foglalk. köztisztviselő Közalkalmazott Összesen Létszámkeret
Főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású részfoglalkozású
1. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 6. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 6. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 6. 1. 10. 1. 12. 31.
1. Hévíz Város Önkormányzat 4 0 4 1 1 -2 0 2 2 0 0 0 0 6 0 6 1 1 -2 0 6,5 0,5 -1,0 6,0
2. Polgármesteri Hivatal összesen: 3 3 36 2 -2 36 0 0 0 0 39 2 -2 39 0 0 39,0 2,0 -2,0 39,0
3. GAMESZ
4. Konyha 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
5. Zöldterület-kezelés 20 20 20 20 20 20
6. Gazdasági szervezet 9 9 9 9 9 9
7. Karbantartók 11 11 11 11 11 11
8. Köztemető 1 1 1 1 1 1
9. Köztisztasági tevékenység 5 5 5 5 5 5
11. Technikai személyzet 3 3 3 3 3 3
12. Takarítónő, mosónő 4 4 4 4 4 4
13. GAMESZ összesen: 75,5 75,5 0 0 75,5 75,5 0 0 75,5 0 75,5
14. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**
15. Házi segítségnyújtás 7 7 7 7 7 7
16. Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 1 1
17. Ápolás, gondozás, otthoni ellátás+mentalhigiénés munkatárs 31 31 1 1 31 31 1 1 31,5 31,5
18. Védőnő 2 2 2 2 2 2
19. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 2 2 2 2 2
20. Szociális étkeztetés 2 2 2 2 2 2
21. Központi igazgatás 5 5 5 5 5 5
22. Orvosi ügyeleti szolgálat 4 4 4 4 4 4
23. Takarítónő orv. Rendelő 1 1 1 1 1 1
24. Bölcsődei gyermek gondozó 4 4 4 4 4 4
25. Bölcsődei kisegítő személyzet 4 4 4 4 4 4
26. Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens 1 1 1 1 1 1
27. Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.: 64 64 1 1 64 64 1 1 64,5 0 64,5
28. Festetics György Művelődési Központ
29. Művelődési Központ
30. művelődésszervező (igazgatói feladat) 1 1 1 1 1 1
31. művelődésszervező (igazgató helyettes) 1 1 1 1 1 1
32. programszervező 2 2 2 2 2 2
33. programszervező, informatikus 1 1 1 1 1 1
34. közművelődési munkatárs 1 1 1 1 1 1
35. rendezvények gazdasági ügyintézője 1 1 1 1 1 1
36. gazdasági ügyintéző 1 1 1 1 1 1
37. műszaki kisegítő 1 1 1 1 1 1
38. takarító 1 1 1 1 1 1
39. Városi könyvtár
40. vezető könyvtáros 1 1 1 1 1 1
41. könyvtáros 1 1 1 1 1 1
42. gyermek könyvtáros 1 1 1 1 1 1
43. Muzeális Gyűjtemény 0 0 0 0
44. kiállítás tervező (művészeti vezető) 1 1 1 1 1 1
45. múzeumőr 1 1 1 1 1 1
46. Egregyi Múzeum 3 3 3 3 3 3
47. Romkert gondnok 1 1 1 1 1 1
48. Fontana Filmszínház
49. szakmai vezető, pénztáros 1 1 1 1 1 1
50. mozigépész 2 2 2 2 2 2
51. takarítónő 1 1 1 1 1 1
52. Új színpad (heti 20 óra) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
53. Festetics György Művelődési Kp. össz: 23,5 23,5 0 0 23,5 23,5 0 0 23,5 0 23,5
54. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
55. Óvónő 13 13 13 13 13 13
56. Kisegítő személyzet 8 8 8 8 8 8
57. 3 fő kisegítő személyzet 2013. szept.1-től 3 3 3 3 3 3
58. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:* 24 24 0 0 24 24 0 0 24,0 0 24,0
59. GAMESZ és intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 187 187 1 1 187 0 187 1 1 187,5 0,0 187,5
60. Mindösszesen: 7 0 7 1 1 -2 0 38 2 -2 38 0 0 187 187 1 1 232,0 2 -2 232,0 2 1 -2 1 233,0 2,0 0,5 -3,0 232,5
* A képviselő-testület 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valósul meg megbízási szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15 napjáig. A megbízással allkalmazott létszám nem közalkalmazott.

6. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS
a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft
A B C D E F G
Kötelezettségvállalás módja Kötelezettségvállalás megnevezése Időtartam
2018. 2019. 2020. 2021.
Működési kiadás
1 70/ikt. 1911. jk. 4. sz. Balatoni Szövetség tagdíj határozatlan 300 300 300 300
2 HVÖ 20/1990. (XI. 6.) Kt. hat. Települési Önkorm. Országos Szövetsége határozatlan 100 100 100 100
3 HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%) határozatlan 24 241 24 241 24 241 24 241
4 HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%) határozatlan 27 321 27 321 27 321 27 321
5 HVÖ 43/1993. (III. 4.) Kt. hat. Magyar Urbanisztikai Társaság határozatlan 10 10 10 10
6 20-00/35/99 Artisjus - Telefonos zeneszolgáltatás határozatlan 62 62 62 62
7 Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete Helyi díjak és kitüntetések határozatlan 900 900 900 900
8 Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Közoktatásért díjak, kitüntetések határozatlan 1 190 1 190 1 190 1 190
9 2644/2001. DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetése határozatlan 1 600 1 600 1 600 1 600
10 HTO/2439-1/2012 Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás határozatlan 35 35 35 35
11 Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás 1 844 1 844 1 844 1 844
12 PMK/18-2/2017 TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése határozatlan 900 900 900 900
13 631-5/2007 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj határozatlan 40 40 40 40
14 SZO/112-2/2010 Társasház - Közös ktg, és biztosítási díj Kossuth u. 7. határozatlan 210 210 210 210
15 SZO/200-2/2010 Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5. határozatlan 199 199 199 199
16 KGO/190-3/2010 Deák téri üzletház üzemeltetési ktg határozatlan 1 863 1 863 1 863 1 863
17 SZO/465-2/2016 Karsád György János EV határozatlan 5 985 5 985 5 985 5 985
18 5458/2008 K&H Bank - Széfbérlet határozatlan 36 36 36 36
19 Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége határozatlan 15 15 15 15
20 637-2/2009 1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe) 2019.02.01 3 553 3 553 3 553 3 553
21 PMK/22-3/2012 Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása határozatlan 1 920 1 920 1 920 1 920
22 PMK/22-3/2012 Fehér Renátó - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása Szálinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása határozatlan 1 800 1 800 1 800 1 800
23 VFO/280-14/2014 Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet határozatlan 30 30 30 30
24 VFO/385-2/2014 Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg. 2020.12.31 153 153 153 153
25 VFO/1002-5/2014 Mobiltoalett Kft - bérleti szerződés határozatlan 457 457 457 457
26 KGO/266-2/2014 Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás határozatlan 198 198 198 198
27 KGO/263-4/2014 CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása határozatlan 217 217 217 217
28 SZO/358-3/2014 GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása határozatlan 1 200 1 200 1 200 1 200
29 SZO/18-4/2014 dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás 2019.09.01 2 439 2 439 2 439 2 439
30 VFO/522-15/2015 LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.) határozatlan 508 508 508 508
31 Flavius Üzletház Társasház - közös ktg. határozatlan 230 230 230 230
32 PMK/13-2/2017 Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése 2018.05.31 302 302 302 302
33 KGO/25-26/2015 Maraton Lapcsoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítása 2017.02.25+3év 10 672 10 672 10 672
34 SZO/189-1/2015 BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás határozatlan 5 760 5 760 5 760 5 760
35 SZO/131-2/2015 Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg. határozatlan 3 658 3 658 3 658 3 658
36 HTO/31-19/2013 IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet határozatlan 242 242 242 242
37 SZO/8/2011 Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (parkolási iroda) határozatlan 993 993 993 993
38 VFO/31-138/2015 Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT) határozatlan 38 38 38 38
39 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT) határozatlan 45 45 45 45
40 PMK/14-2/2017 NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizairport.hu) 2018.03.31 610 610 610 610
41 PMK/14-1/2017 NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz.hu) 2018.03.31 610 610 610 610
42 KGO/153-8/2015 Kovácsné Peszmeg Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok 2017.03.31 210 210 210 210
43 KGO/201-9/2015 Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása 2017.04.30 972 972 972 972
44 SZO/131-1/2012 Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelezttségek határozatlan 486 486 486 486
45 Öko-Grill Kft - Víz vásárlása határozatlan 175 175 175 175
46 Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj határozatlan 55 55 55 55
47 TDM Egyesület 2023.12.31 19 500 19 500 19 500 19 500
48 K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199) határozatlan 37 37 37 37
49 Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869) határozatlan 53 53 53 53
50 Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199) határozatlan 104 104 104 104
51 Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869) határozatlan 192 192 192 192
52 Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493) határozatlan 134 134 134 134
53 Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493) határozatlan 159 159 159 159
54 68360 Aegon Biztosító Zrt -Önkormányzati Vagyonbiztosítás határozatlan 1 844 1 844 1 844 1 844
55 KGO/33-18/2015 Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készítése és közvetítése 2018.12.31 21 000 21 000 21 000 21 000
56 VFO/208-10/14 Zalaispa Zrt - Hulladék gyűjtés díja határozatlan 31 000 31 000 31 000 31 000
57 Magyar Posta - Postaköltség határozatlan 732 732 732 732
61 SZO/181-28/2016 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állatorvosi tev határozatlan 3 277 3 277 3 277 3 277
62 SZO/492-1/2017 Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készités határozatlan 600 600 600 600
63 …./2017. 07.12. ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert) határozatlan 283 283 283 283
64 KGO/217-14/2017 CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel 2027.12.06 155 396 155 396
65 SZO/4-13/2017 Dr. Farkas Ügyvédi Iroda határozatlan 3 000 3 000 3 000 3 000
66 KGO/208-1/2017 EMoGÁ Kft 2020.10.01 350 350 263 0
186 649 186 649 341 958 331 023

7. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

ezer Ft
A B
Megnevezés Közvetett támogatás
1. Építményadó: lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.103 adótárgy, 281.358 m2-re vonatkozóan 169 769
2. Iparűzési adó: Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25% 1 467
3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény 547
4. Összes közvetett támogatás 171 783

8. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

ezer Ft
A B C D E F G H I
Megnevezés Adott hitel összege Hitelállomány 2018. 01. 01. napján Futamidő Felvétel éve Lejárat Törlesztés Kamat
Mértéke Összege
1. Felhalmozási célú hitel
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel
3. lakossági lakásép. kölcsön 500 75 10 év folyamatos folyamatos 50 0% -
4. munkált. lakásép. kölcsön 25 130 15 303 10 év folyamatos folyamatos 2 508 0% -
5. Felhalmozási célú hitel össz.: 25 630 15 378 2 558 -

  Vissza az oldal tetejére