Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:

a) bevételek főösszege előirányzat 5.295.124 ezer Ft, teljesítés 4.040.844 ezer Ft;

b) kiadások főösszege előirányzat 5.295.124 ezer Ft, teljesítés 2.660.648 ezer Ft.

(2) A költségvetési bevételeket 3.251.226 ezer Ft módosított előirányzattal, 3.240.107 ezer Ft teljesítéssel:

a) ebből működési célú bevételeket 2.559.886 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.548.768 ezer Ft teljesítéssel;

b) felhalmozási célú bevételeket 691.340 ezer Ft módosított előirányzattal, 691.339 ezer Ft teljesítéssel.

(3) A költségvetési kiadásokat 5.263.142 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.628.667 ezer Ft teljesítéssel;

a) ebből működési célú kiadásokat 2.831.814 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.416.166 ezer Ft teljesítéssel;

b) felhalmozási célú kiadásokat 2.431.328 ezer Ft módosított előirányzattal, 212.501 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(4) A finanszírozási bevételéket 2.043.898 ezer Ft módosított előirányzat 800.737 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(5) A finanszírozási kiadásokat 31.982 ezer Ft módosított előirányzattal, 31.981 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(6) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

a) személyi juttatásokat 912.107 ezer Ft módosított előirányzattal, 875.531 ezer Ft teljesítéssel;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 229.952 ezer Ft módosított előirányzattal, 213.459 ezer Ft teljesítéssel;

c) dologi kiadásokat 1.094.026 ezer Ft módosított előirányzat, 878.024 ezer Ft teljesítéssel;

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 14.012 ezer Ft módosított előirányzattal, 11.262 ezer Ft teljesítéssel;

e) egyéb működési célú kiadásokat 581.717 ezer Ft módosított előirányzattal 437.890 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-25. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-15. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 17-24. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-25, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-25. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/2. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/3. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 4.048 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.290.340 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 39-40. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 19.580.205 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.228.497 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.085.134 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 92.835 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2017. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.378 ezer Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásának 147.051 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i létszámkeretét 237 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a város maradványát 1.380.196 ezer Ft értékben, ezen belül:

a) az Önkormányzat maradványát 1.352.580 ezer Ft;

b) a Polgármesteri Hivatal maradványát 16.456 ezer Ft;

c) a GAMESZ maradványát 1.501 ezer Ft;

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 3 ezer Ft;

e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát 3.904 ezer Ft;

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 5.752 ezer Ft összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2017. évi maradvány a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D E F
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 1. Személyi juttatások (K1) 568 714 343 393 912 107 550 576 324 955 875 531 96
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 672 462 85 863 758 325 672 462 85 863 758 325 100 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 145 937 84 015 229 952 135 521 77 938 213 459 93
4 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) 0 36 36 0 36 36 100 3. Dologi kiadások (K3) 554 484 539 542 1 094 026 442 466 435 558 878 024 80
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 85 115 20 042 105 157 82 884 20 038 102 922 98
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) 604 811 78 232 683 043 604 811 78 232 683 043 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 762 13 250 14 012 377 10 885 11 262 80
7 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
8 3. Közhatalmi bevételek (B3) 326 477 977 378 1 303 855 322 898 961 994 1 284 892 99 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 5 750 55 249 60 999 5 750 2 575 8 325 14
9 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 202 527 239 004 441 531 193 246 235 832 429 078 97
10 elvonások, befizetések (K502) 451 36 487 451 36 487 100
11 4. Működési bevételek (B4) 177 820 212 267 390 087 185 716 215 354 401 070 103 működési célú tartalék (K513) 1 038 1 038 0 0 0 0
12 általános tartalék (K513) 22 722 54 940 77 662 0 0 0 0
13 5. Felhalmozási bevételek (B5)
14 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
15 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 1 070 1 070 1 069 1 069 100 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 501 347 1 330 467 2 831 814 1 328 387 1 087 779 2 416 166 85
16 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 945 12 957 945 12 957 100
17 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 2 270 2 270 0 2 270 2 270 100 Felhalmozási kiadás
18 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 6. Beruházások (K6) 2 128 920 133 748 2 262 668 129 151 37 172 166 323 7
19 7. Felújítások (K7) 27 542 3 756 31 298 9 331 0 9 331 30
20 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 2 426 2 426 0 1 523 1 523 63 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 0
21 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 100 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 0 50 50 0 50 50 100
22 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 63 788 31 232 95 020 7 766 29 031 36 797 39
23 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 261 874 1 298 012 2 559 886 1 263 960 1 284 808 2 548 768 100 felhalmozási célú tartalék (K513) 41 442 850 42 292 0 0 0 0
24 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 605 756 85 584 691 340 605 756 85 583 691 339 100 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 261 692 169 636 2 431 328 146 248 66 253 212 501 9
25 Költségvetési bevételek összesen: 1 867 630 1 383 596 3 251 226 1 869 716 1 370 391 3 240 107 100 Költségvetési kiadások összesen: 3 763 039 1 500 103 5 263 142 1 474 635 1 154 032 2 628 667 50
26
27 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 895 409 -116 507 -2 011 916 395 081 216 359 611 440 -30
28
29 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
30 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
31 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) (Kormányzati döntés szükséges!) 1 243 160 0 1 243 160 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)
32 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) 0 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
33 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
34 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 648 582 115 463 764 045 648 581 115 464 764 045 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
35 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 355 355 0 355 355 100
36 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 27 693 8 645 36 338 27 692 8 645 36 337 100 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
37 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 24 026 7 956 31 982 24 025 7 956 31 981 100
38 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
39 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)
40 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)
41 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
42 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
43 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
44 Finanszírozási bevétel összesen 1 919 435 124 463 2 043 898 676 273 124 464 800 737 39 Finanszírozási kiadások összesen 24 026 7 956 31 982 24 025 7 956 31 981 100
45 Bevételek összesen 3 787 065 1 508 059 5 295 124 2 545 989 1 494 855 4 040 844 76 Kiadások összesen 3 787 065 1 508 059 5 295 124 1 498 660 1 161 988 2 660 648 50

1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D E F
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások 568 714 343 393 912 107 550 576 324 955 875 531 96
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 672 462 85 863 758 325 672 462 85 863 758 325 100 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 145 937 84 015 229 952 135 521 77 938 213 459 93
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei 0 36 36 0 36 36 100 3. Dologi kiadások 554 484 539 542 1 094 026 442 466 435 558 878 024 80
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 85 115 20 042 105 157 82 884 20 038 102 922 98 0
6 3. Közhatalmi bevételek 326 477 977 378 1 303 855 322 898 961 994 1 284 892 99 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 762 13 250 14 012 377 10 885 11 262 80
7 5. Egyéb működési célú kiadások 0
8 4. Működési bevételek 177 820 212 267 390 087 185 716 215 354 401 070 103 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 5 750 55 249 60 999 5 750 2 575 8 325 14
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 202 527 239 004 441 531 193 246 235 832 429 078 97
10 elvonások, befizetések 451 36 487 451 36 487 100
11 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 2 426 2 426 0 1 523 1 523 63 működési célú tartalék 0 1 038 1 038 0 0 0 0
12 általános tartalék 22 722 54 940 77 662 0 0 0 0
13
14 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 261 874 1 298 012 2 559 886 1 263 960 1 284 808 2 548 768 100 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 501 347 1 330 467 2 831 814 1 328 387 1 087 779 2 416 166 85
15
16 Költségvetési bevételek összesen: 1 261 874 1 298 012 2 559 886 1 263 960 1 284 808 2 548 768 100 Költségvetési kiadások összesen: 1 501 347 1 330 467 2 831 814 1 328 387 1 087 779 2 416 166 85
17
18 Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -263 499 -40 411 -303 910 -88 452 189 073 100 621 -33
19
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 1 243 160 0 1 243 160 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
23 Hitel felhasználása felhalmozásra -1 243 160 -1 243 160 0 0
24 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25 8.1.3. Maradvány igénybevétele 0 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 648 582 115 463 764 045 648 581 115 464 764 045 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 355 355 0 355 355 100
28 előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása -412 776 -84 052 -496 828 27 692 8 645 36 337 -7 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 27 693 8 645 36 338 0 0 0 0 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24 026 7 956 31 982 24 025 7 956 31 981 100
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 263 499 40 411 303 910 676 273 124 464 800 737 263 Finanszírozási kiadások összesen 24 026 7 956 31 982 24 025 7 956 31 981 100
37 Bevételek összesen 1 525 373 1 338 423 2 863 796 1 940 233 1 409 272 3 349 505 117 Kiadások összesen 1 525 373 1 338 423 2 863 796 1 352 412 1 095 735 2 448 147 85

1/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D E F
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2
3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 604 811 78 232 683 043 604 811 78 232 683 043 100 Felhalmozási kiadás
4 5. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások 2 128 920 133 748 2 262 668 129 151 37 172 166 323 7
5 5.1. Immateriális javak értékesítése 7. Felújítások 27 542 3 756 31 298 9 331 0 9 331 30
6 5.2. Ingatlanok értékesítése 0 1 070 1 070 0 1 069 1 069 100 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
7 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 945 12 957 945 12 957 100 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 0 50 50 0 50 50 100
8 5.4. Részesedések értékesítése 0 2 270 2 270 0 2 270 2 270 100 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre 63 788 31 232 95 020 7 766 29 031 36 797 39
9 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 felhalmozási célú tartalék 41 442 850 42 292 0 0 0 0
10 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 261 692 169 636 2 431 328 146 248 66 253 212 501 9
11 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 100
12
13
14 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 605 756 85 584 691 340 605 756 85 583 691 339 100
15 Költségvetési bevételek összesen: 605 756 85 584 691 340 605 756 85 583 691 339 100 Költségvetési kiadások összesen: 2 261 692 169 636 2 431 328 146 248 66 253 212 501 9
16
17 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 655 936 -84 052 -1 739 988 459 508 19 330 478 838 -28
18
19
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra 1 243 160 0 1 243 160 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
23 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
24 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
25 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 412 776 84 052 496 828 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
26 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
27 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
28 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
29 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
30 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
31 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
32 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
33 Finanszírozási bevétel összesen 1 655 936 84 052 1 739 988 0 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
34 Bevételek összesen 2 261 692 169 636 2 431 328 605 756 85 583 691 339 28 Kiadások összesen 2 261 692 169 636 2 431 328 146 248 66 253 212 501 9

1/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban
2017 évi bevételi terv 2017. évi teljesítés
Megnevezés Mérték (2017. évi január 1. napjától) Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2017. évi előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a
1.) Helyi adók
Építményadó Diferenciált
600-1000 Ft/m2/év
25 390 222 610 248 000 25 166 220 649 245 815 99
Idegenforgalmi adó 500 Ft/fő/éjszaka 196 052 406 948 603 000 195 270 405 326 600 596 100
Iparűzési adó 2%, 78 180 347 820 426 000 75 528 336 019 411 547 97
Helyi adók összesen: 299 622 977 378 1 277 000 295 964 961 994 1 257 958 99
0
2.) Pótlék, bírság 5 400 5 400 5 351 5 351 99
0
3.) Átengedett központi adók 0
0
0
Gépjárműadó 3 évig 345 Ft/KW,
4-7 évig 300 Ft/KW,
8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig
185 Ft/KW,
16. és felette
140 Ft/KW
17 000 17 000 17 067 17 067 100
Átengedett központi adók összesen: 17 000 17 000 17 067 0 17 067 100
4.) Egyéb sajátos bevétel
Építésügyi bírság 0 0
Szabálysértési bírság 120 120 190 190 158
Egyéb közhatalmi bírság 4 300 4 300 4 287 4 287 100
Talajterhelési díjbevétel 0 4 4
Környezetvédelmi bírság 0 0
Eljárási bírság 35 35 35 35 100
Egyéb sajátos bevétel összesen: 4 455 0 4 455 4 516 0 4 516 101
0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: 326 477 977 378 1 303 855 322 898 961 994 1 284 892 99

1/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017 évi zárszámadás
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban
2017. évi bevételi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Megnevezés Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
Hévíz Város Önkormányzat
1. Állami támogatás 0
2. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 662 118 83 393 745 511 662 118 83 393 745 511 100
3. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 483 480 483 480 483 480 483 480 100
4. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 89 659 89 659 89 659 89 659 100
5. T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 79 081 83 393 162 474 79 081 83 393 162 474 100
6. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 0 0 0
7. Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék 0 0 0
8. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 898 9 898 9 898 9 898 100
9. Egyéb központi támogatás 0 0 0
10. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 8 855 8 855 8 855 8 855 100
11. Elszámolásból származó bevételek 1 489 2 470 3 959 1 489 2 470 3 959 100
12.
13. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
14. Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel: 60 812 4 429 65 241 60 811 4 428 65 239 100
15. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. dec. bérkompenzációja 0 0 0
16. 2017. évi bérkompenzáció 0 0 0
17. „Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása” 15 000 15 000 15 000 15 000 100
18. Szociálpolitikai juttatások állami támogatása 0 0 0
19. Tüzifa támogatás 0 0 0
20. Gyermekvédelmi kedvezmény 262 262 262 262 100
21. „Fenntartható közlekedés” TOP-3.1.1.-15-ZA1-2016-00007 0 0 0
22. „Zala két keréken” TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 1 838 1 838 1 837 1 837 100
23. „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 12 261 12 261 12 260 12 260 100
24. „Hévíz Termelői piac megújulása” TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 12 649 12 649 12 649 12 649 100
25. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 591 2 591 2 591 2 591 100
26. „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejl.és gyalogos közl.” TOP-2.1.2.-15-ZA1-2016-00004 20 640 20 640 20 640 20 640 100
27.
28. Önkormányzatoktól támogatás működési célra: 4 369 0 4 369 1 856 0 1 856 42
29. Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás 4 369 4 369 1 856 1 856 42
30. Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. 0 0 0
31.
32. Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: 43 396 439 43 395 438 100
33. Zm-i Rendőr-Főkapitányság 2016. évi fel nem használt tám. Visszafiz. 43 43 43 43 100
34. Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és TB. Főosztálya 34 34 34 34 100
35. Zm-i Kormány Hivatal Munkaügyi Központja 237 237 236 236 100
36. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 125 125 125 125 100
37.
38. Hévíz Város Önkormányzat Áht.-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: 65 224 4 825 70 049 62 710 4 823 67 533 96
39.
40. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről:
41. Német Evangélikus Egyház 1 156 1 156 1 156 1 156 100
42. Dunántúli Református Egyházkerület 52 52 52 52 100
43. Rosszcsont Alapítvány 6 6 6 6 100
44. „Transzforming your city” 903 903 0 0
45. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről: 0 2 117 2 117 0 1 214 1 214 57
46.
47. Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: 737 686 92 805 830 491 735 172 91 900 827 072 100
48.
49. Polgármesteri Hivatal
50. Keszthelyi Járás Bíróság 35 35 34 34 97
51. Egyéb működési célú támogatás bevétele Áht.-n belülről összesen: 35 35 0 34 34 97
52. Polgármesteri Hivatal összesen: 35 35 0 34 34 97
53.
54. GAMESZ
55. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 7 583 7 583 7 583 7 583 100
56. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 0 0 0
57. Egyéb működési célú támogatás bevétele Áht.-n belülről összesen: 0 7 583 7 583 0 7 583 7 583 100
58. GAMESZ mindösszesen: 0 7 583 7 583 0 7 583 7 583 100
59.
60. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
61. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
62. Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre 10 370 10 370 10 510 10 510 101
63. Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 9 089 9 089 9 240 9 240 102
64. Társadalombizt alap iskolaegészségügy 432 432 424 424 98
65. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 0 0 0
66. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 7 599 7 599 7 598 7 598 100
67. Egyéb működési célú támogatás bevétele Áht.-n belülről összesen: 19 891 7 599 27 490 20 174 7 598 27 772 101
68. Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: 19 891 7 599 27 490 20 174 7 598 27 772 101
69.
70. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
71. Háztartásoktól átvett tám. 309 309 309 309 100
72. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről: 309 309 0 309 309 100
73. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 309 309 0 309 309 100
74.
75. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 85 115 20 042 105 157 82 884 20 038 102 922 98
76. Mindösszesen Áht.-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 2 426 2 426 0 1 523 1 523 63
77.
78. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: 757 577 108 331 865 908 755 346 107 424 862 770 100

1/5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi zárszámadás felhalmozási bevételek

ezer Ft
2017. évi bevételi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Megnevezés Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesí-
tés
%-a
1 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
2 Hévíz Város Önkormányzat
3 Tárgyi eszközök értékesítése
4 Ingatlanértékesítés 0 1 070 1 070 1 069 1 069 100
5 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 12 12 12 12 100
6 Gépkocsi értékesítés 0 0 0
7 Gépjármű várakozóhely megváltás
8 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.: 0 1 082 1 082 0 1 081 1 081 100
9 Részesedések érétkesítése
10 MVM OVIT Zrt. részvényeinek értékesítése 2 270 2 270 2 270 2 270 100
11 Részesedések érétkesítése összesen: 0 2 270 2 270 0 2 270 2 270 100
12 Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről:
13 „Fenntartható közlekedés” TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 0 0 0
14 „Zala két keréken” TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 78 232 78 232 78 232 78 232 100
15 „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése”
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007
196 570 196 570 196 570 196 570 100
16 „Hévíz Termelői piac megújulása” TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 228 881 228 881 228 881 228 881 100
17 „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejl.és gyalogos közl.”
TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00004
179 360 179 360 179 360 179 360 100
18 Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen: 604 811 78 232 683 043 604 811 78 232 683 043 100
19 Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről:
20 Hévíz Tv Nonprofit Kft. 2016. évi fel nem használt támogatás visszafiz. 292 292 292 292 100
21 Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen: 292 292 0 292 292 100
22 Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen: 604 811 78 524 683 335 604 811 78 524 686 686 100
23 Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés
24 Lakásépítési kölcsön visszatérülés 3 708 3 708 3 708 3 708 100
25 Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: 0 3 708 3 708 0 3 708 3 708 100
26 Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: 604 811 85 584 690 395 604 811 85 583 690 394 100
27 Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
28 Tárgyi eszközök értékesítése
29 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 945 945 945 945 100
30 TASZII mindösszesen: 945 945 945 0 945 100
31 Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen: 605 756 85 584 691 340 605 756 85 583 691 339 100

1/6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2017. egyéb működési célú támogatások Áht.-n
belülre és működési támogatások Áht.-n kívülre

ezer forintban
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Megnevezés Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a
1. Hévíz Város Önkormányzata
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
3. Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda
4. Peres esetekre kötelezettségvállalás I. 24 241 24 241 0 0
5. Peres esetekre kötelezettségvállalás II. 27 321 27 321 0 0
6. Térfigyelő kamerarendszer működtetés 0 0 0
7. Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra 4 500 4 500 4 500 4 500 100
8. Bursa Hungarica ösztöndíj 0 2 375 2 375 2 375 2 375 100
9. Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 1 250 1 250 1 250 1 250 100
10. Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 50 50 50 50 100
11. Karmacs Község Önkormányzat 150 150 150 150 100
12. Nagykanizsai Tankerületi Központ 1 112 1 112 0 0
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 5 750 55 249 60 999 5 750 2 575 8 325 14
14.
15. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
16. Hévíz Sportkör 136 295 136 295 136 295 136 295 100
17. Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze 16 854 16 854 7 574 7 574 45
18. Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás (2018. 06.30.) 48 878 48 878 48 877 48 877 100
19. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 0 19 500 19 500 19 500 19 500 100
20. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 0 71 000 71 000 71 000 71 000 100
21. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Szakács olimpia 0 5 000 5 000 5 000 5 000 100
22. Hévíz Balaton Airport Kft 0 50 000 50 000 50 000 50 000 100
23. Hévíz Balaton Airport Kft visszatérítendő támogatás 57 498 57 498 57 498 57 498 100
24. Új Színpad Kulturális Egyesület 2 000 2 000 2 000 2 000 100
25. Musica Antiqua Együttes Baráti Köre 3 500 3 500 3 500 3 500 100
26. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 3 500 3 500 3 500 3 500 100
27. Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 310 310 310 310 100
28. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 1 500 1 500 1 500 1 500 100
29. Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása 127 127 0 0
30. Református Egyházkerület Pápa 1 000 1 000 1 000 1 000 100
31. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300 300 300 300 100
32. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 000 2 000 2 000 2 000 100
33. Polgárőr Egyesület Alsópáhok 1 000 1 000 1 000 1 000 100
34. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 2 000 2 000 0 0
35. Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 900 900 900 900 100
36. Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület 400 400 400 400 100
37. „Európa a polgárokért” pályázat társ településeknek átadandó összeg 12 395 12 395 12 394 12 394 100
38. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 100 100 100 100 100
39. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 900 900 900 900 100
40. Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa 100 100 100 100 100
41. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 73 73 0 0
42. Szentlélek Római Katolikus Egyházközösség 1 200 1 200 1 200 1 200 100
43. Magyar-Izraeli Baráti Társaság 100 100 100 100 100
44. Keszthelyi Mentők Alapítvány 50 50 50 50 100
45. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 821 821 0 0
46. Keszthelyi Kiscápák Egyesület 500 500 500 500 100
47. Megafilm Service Kft. 1 500 1 500 1 500 1 500 100
48. Keszthely és Környéke Egészségéért Közhasznú Alapítvány 30 30 30 30 100
49. Rákóczi Szövetség 50 50 50 50 100
50. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyház 150 150 0 0
51. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 202 527 239 004 441 531 193 246 235 832 429 078 97
52.
53. Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen 5 750 55 249 60 999 5 750 2 575 8 325 14
54. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen 202 527 239 004 441 531 193 246 235 832 429 078 97
55.
56. Működési célú támogatások mindösszesen 208 277 294 253 502 530 198 996 238 407 437 403 87

1/7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban
A B C D E F G H I J K
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Megnevezés fejlesztés státusza Nettó ÁFA Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés
%-a
Hévíz Város Önkormányzat
I. Immateriális javak
1. Hévíz város HÉSZ (Hübner) áthúzódó 1 620 438 2 058 2 058 2 057 2 057 100
2. Gazdasági honlap új beruházás 0 0 0 0 0
3. Arculati kézikönyv új beruházás 4 500 1 215 5 715 5 715 5 398 5 398 94
4. hevizfejlödik.heviz.hu weboldal új beruházás 3 000 810 3 810 3 810 3 708 3 708 97
5. „SportOverBorders” weblapfejlesztés új beruházás 370 100 470 470 470 470 100
6. „SportOverBorders” arculattervezés új beruházás 961 260 1 221 1 221 1 220 1 220 100
7. Hévízi termelői piac megújulása
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
új beruházás 126 35 161 161 160 160 99
Immateriális javak összesen 10 577 2 858 13 435 9 625 3 810 13 013 9 305 3 708 97
II. Felújítás
1. 2016. június 5-i vis maior esemény miatti felújítások önrész áthúzódó 13 813 3 729 17 542 17 542 5 521 5 521 31
2. Hévíz Tv épületének felújítása áthúzódó 718 194 912 912 0 0
3. Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás ( terv készítés) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000 3 810 3 810 38
4. 2 db tárgyaló felújítás új beruházás 2 239 605 2 844 2 844 0 0
Felújítás összesen 24 644 6 654 31 298 27 542 3 756 9 331 9 331 0 30
III. Ingatlan beruházások
1. Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe áthúzódó 0 0 0 0 0
1/1. Buszpályaudvar- terület vásárlás új beruházás 94 160 94 160 94 160 0 0
1/2. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 új beruházás 119 780 32 340 152 120 152 120 0 0
1/3. „Kerékpárbarát környezet és kapcs. Buszpályudvar kialakítása.” (kerékp. Hálózati terv+engedélyezési tervdok.) új beruházás 12 598 3 402 16 000 16 000 0 0
2. Gyógyhelyi főtér kialakítás áthúzódó 8 691 2 347 11 038 11 038 0 0
3. Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastuktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása ) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000 4 257 4 257 43
4. Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (665.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés szükséges!) áthúzódó 529 463 142 955 672 418 672 418 22 225 22 225 3
5. Naperőmű telepítés előkészítése áthúzódó 5 295 1 439 6 734 6 734 1 238 1 238 18
6. Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkái áthúzódó 5 512 1 193 6 705 6 705 6 685 6 685 100
7. Hévíz 2102. hrsz-ú terület kisajátítás út és parkoló céljára (+kisajátítási terv) áthúzódó 7 197 53 7 250 7 250 0 0
8. Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1.15 áthúzódó 0 0 0 0 0
9/1. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA-2016-0004 áthúzódó 141 228 38 132 179 360 179 360 0 0
9/2. Nagyparkoló átalakítása (Kormányzati döntés szükséges!) 118 110 31 890 150 000 150 000 0 0
9/3. Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz) áthúzódó 80 132 21 635 101 767 101 767 0 0
10. Lőtér területének fejlesztése (Barna mező) TOP-2.1.1-15 áthúzódó 0 0 0 0 0
11. Nyírfa utcai projekt (adósságkonsz) áthúzódó 11 616 3 137 14 753 14 753 0 0
12. Illyés Gyula Ált Iskola gondnoki lakás fűtéskorszerűsítés áthúzódó 1 945 525 2 470 2 470 2 309 2 309 93
13. Sport infrastuktúra fejlesztési program önerő áthúzódó 0 0 0 0 0
14. Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése (Dr Babocsay - Szabó Lőrinc - Zrínyi u ) új beruházás 10 000 2 700 12 700 12 700 0 0
15. Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés új beruházás 3 000 810 3 810 3 810 0 0
16. TASZII Vörösmarty u 38. áthúzódó 6 327 1 709 8 036 8 036 8 034 8 034 100
17. Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés új beruházás 12 598 3 402 16 000 16 000 9 597 9 597 60
18. Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek új beruházás 2 175 587 2 762 2 762 1 397 1 397 51
19. Polgármesteri Hivatal biztonsági kamerarendszer kiépítése új beruházás 1 190 322 1 512 1 512 1 511 1 511 100
20. 2001. hrsz-ú telekvásárlás új beruházás 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100
21. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!) új beruházás 41 732 11 268 53 000 53 000 0 0
22. Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés szükséges!) új beruházás 193 701 52 299 246 000 246 000 0 0
23. Hévíz 022/14 hrsz-ú (Hévíz Egregyi Szőlőhegy 106.) ingatlan vásárlás új beruházás 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 100
24. „Zala két keréken” TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 új beruházás 61 600 16 632 78 232 78 232 0 0
25. „Hévíz Termelői piac megújulása”
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
új beruházás 162 251 43 808 206 059 206 059 0 0
26. 2 db tárgyaló új beruházás 1 870 505 2 375 2 375 0 0
Ingatlan beruházások összesen 1 663 545 415 216 2 078 761 1 987 146 91 615 80 753 76 607 4 146 4
IV. Gépek berendezések és felszerelések
1 Eszközbeszerzés új induló 2 000 540 2 540 2 540 0 0
2. Értékhatár alatti eszközbeszerzés új induló 576 156 732 732 149 149 20
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés új induló 900 123 1 023 122 901 632 75 557 62
4. Illyés Gyula kazáncsere, Sportcsarnok gázalmérő beépítése új induló 1 575 425 2 000 2 000 0 0
5. Árpád-kori templom biztonsági kamera új induló 800 216 1 016 1 016 1 016 1 016 100
6. Hévíz, Dombföldi u. és Egregyi u. (Hévíz, 304. hrsz.) HEBI buszváró területén biztonsági kamerarendszer új induló 400 108 508 508 507 507 100
7. Sebességmérő új induló 572 155 727 727 727 727 100
8. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!) új induló 14 961 4 039 19 000 19 000 0 0
9. HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés
TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)
új induló 35 000 9 450 44 450 44 450 0 0
10. „Hévíz Termelői piac megújulása”
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
új induló 17 844 4 817 22 661 22 661 0 0
11. ASP csatlakozás egyéb gép új induló 708 191 899 899 899 899 100
12. 2 db tárgyaló berendezése új induló 1 008 273 1 281 1 281 0 0
Gépek berendezések és felszerelések összesen 76 344 20 493 96 837 89 672 7 165 3 930 974 2 956 4
V. Járművek
Járművek összesen 0 0 0 0 0 0
VI. Számítástechnikai eszközök
1 Informatikai eszközök beszerzése új induló 3 000 810 3 810 3 810 1 411 1 411 37
2 Informatikai eszközök cseréje új induló 1 000 270 1 270 1 270 1 141 1 141 90
3 Számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés új induló 3 600 972 4 572 4 572 2 539 2 539 56
4 ASP csatlakozás: 4 db nyomtató áthúzódó 410 111 521 521 520 520 100
5 ASP csatlakozás: multifunkciós nyomatkészítő áthúzódó 0 0 0 0 0
6 ASP csatlakozás: 4 db laptop áthúzódó 898 242 1 140 1 140 1 140 1 140 100
7 ASP csatlakozás: kisértékű eszköz beszerzés (43 db kártyaolvasó) áthúzódó 464 126 590 590 590 590 100
8 SportOverBorders pályázat informatikai eszközbeszerzés új induló 899 242 1 141 1 141 1 141 1 141 100
Számítástechnikai eszközök összesen: 10 271 2 773 13 044 3 392 9 652 8 482 3 391 5 091 65
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás Áht.-n belül
1. Zala Megyei Önkormányzat 50 50 0 50 50 50 100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 50 0 50 0 50 50 0 50 100
VIII Áht.-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 60 118 60 118 60 118 4 096 4 096 7
2. Hévíz Sortkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés) 3 670 3 670 3 670 3 670 3 670 100
3. Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat. 11 232 11 232 11 232 11 231 11 231 100
4. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 1 000 1 000 1 000 0 0
5. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 0 0 0 0
6. DRV Széchenyi u. visszaaszfaltozása 0 0 0 0 0
7. Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 2018. év 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 100
Áht.-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: 92 020 0 92 020 63 788 28 232 34 997 7 766 27 231 38
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása
1 Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak 800 800 800 0 0
2 Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak 2 200 2 200 2 200 1 800 1 800 82
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: 3 000 0 3 000 0 3 000 1 800 0 1 800 60
Önkormányzat mindösszesen: 1 880 451 447 994 2 328 445 2 181 165 147 280 152 356 107 374 44 982 7
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal
1. Eszközbeszerzés új induló 2 264 612 2 876 1 110 1 766 2 875 1 110 1 765 100
2. Informatikai eszközök új induló 1 535 413 1 948 795 1 153 1 637 668 969 84
3. Információ átadási szabályzat, ütemterv az elektronikus ügyintézéshez új induló 1 297 352 1 649 1 649 1 646 1 646 100
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: 5 096 1 377 6 473 3 554 2 919 6 158 3 424 2 734 95
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
1. Beruházásokra új induló 3 147 850 3 997 3 997 3 995 3 995 100
2. 4 db lézer nyomtató új induló 315 85 400 400 394 394 99
3. 1db sószórógép új induló 1 870 505 2 375 2 375 2 375 2 375 100
4. 2 db gránit urnafal új induló 1 400 378 1 778 1 778 1 777 1 777 100
5. 1 db mezőgazdasági ráfutós pótkocsi új induló 1 016 274 1 290 1 290 1 285 1 285 100
6. 1 db pótkocsira szerelhető lombporszívó új induló 1 040 281 1 321 1 321 1 321 1 321 100
7. 1 db szárítógép új induló 205 56 261 261 260 260 100
8. 2 db 18 urnafülkés urnafal új induló 1 400 378 1 778 1 778 1 777 1 777 100
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 10 393 2 807 13 200 13 200 0 13 184 13 184 0 100
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
1. Mobil színpad új induló 7 874 2 126 10 000 10 000 9 778 9 778 98
2. Mozi szék új induló 5 911 1 594 7 505 7 505 7 742 7 742 103
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés új induló 2 405 353 2 758 1 693 1 065 2 740 1 454 1 286 99
4. Informatikai eszközök új induló 584 158 742 742 741 741 100
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 16 774 4 231 21 005 9 198 11 807 21 001 9 196 11 805 100
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
1. Fogorvosi szék beszerzés 6 937 1 873 8 810 8 810 8 807 8 807 100
2. Személygépjármű beszerzés (2017. évben fizetendő 5% arány) 158 42 200 200 184 184 92
3. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 0 0 0 0 0
4. Vis Maior eszköz új induló 354 96 450 450 446 446 99
5. Dacia Dokker új induló 2 732 738 3 470 3 470 3 463 3 463 100
6. Multifunkcionális eszköz új induló 264 71 335 335 331 331 99
7. Elhasznált, elavult eszközök pótlása új induló 2 610 705 3 315 340 2 975 3 252 314 2 938 98
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 13 055 3 525 16 580 9 800 6 780 16 483 9 751 6 732 99
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
1. Kisértékű tárgyi eszközök új induló 394 106 500 500 588 588 118
2. 2 db Asztali számítógép új induló 287 77 364 364 364 364 100
3. 2 db Notebook új induló 305 82 387 387 387 387 100
4. 2 db Monitor új induló 64 17 81 81 80 80 99
5. 4 db Windows 10 professional új induló 143 39 182 182 182 182 100
6. 4 db MS Office Home and Busines új induló 264 71 335 335 335 335 100
7. 2 db Nyomtató új induló 102 27 129 129 106 106 82
8. 1 db Kültéri hangosító új induló 232 63 295 295 295 295 100
9. 2 db Gáztűzhely új induló 118 32 150 150 143 143 95
10. 2 db Mosógép új induló 157 43 200 200 184 184 92
11. 2 db Hűtőszekrény új induló 157 43 200 200 119 119 60
12. Óvodai fektetők új induló 315 85 400 400 426 426 107
13. Szőnyegek új induló 87 23 110 110 110 110 100
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen 2 625 708 3 333 3 333 0 3 319 3 319 0 100
XII. Pénzügyi befektetések:
Pénzügyi befektetések összesen:
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 928 394 460 642 2 389 036 2 220 250 168 786 212 501 146 248 66 253 9

1/8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban
A B
Sor- Megnevezés 2017. évi terv
szám Kötelező Nem kötelező Előirányzat összesen
Céltartalék
Felhalmozási tartalék
1 Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására 0 0
2 Egyéb felhalmozási tartalék 41 442 850 42 292
3 Kötelezettségek a tartalék terhére (Buszpályaudvar áttelepítés) 0 0
4 Felhalmozási tartalék összesen 41 442 850 42 292
5
6 Működési tartalék
7 Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 0 0
8 Polgármesteri hatáskörben felhasználható 950 950
9 Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész 88 88
10 Működési tartalék összesen 0 1 038 1 038
11 Céltartalék összesen: 41 442 1 888 43 330
12
13 Általános tartalék
14 Testületi hatáskörben felhasználható 22 722 54 940 77 662
15 Kötelezettségek a tartalék terhére:
16 Turisztikai színvonal emelés pályázat 0 0
17 Általános tartalék összesen: 22 722 54 940 77 662
18 Tartalék mindösszesen: 64 164 56 828 120 992

2/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban
A B C D E F
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 64 697 48 036 112 733 51 957 33 479 85 436 76
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 672 462 85 863 758 325 672 462 85 863 758 325 100 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 18 143 17 424 35 567 11 231 13 608 24 839 70
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) 36 36 36 36 100 3. Dologi kiadások (K3) 232 403 196 616 429 019 129 225 161 000 290 225 68
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 65 224 4 825 70 049 62 710 4 823 67 533 96 0
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) 604 811 78 232 683 043 604 811 78 232 683 043 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 500 13 250 13 750 115 10 885 11 000 80
7 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 0
8 3. Közhatalmi bevételek (B3) 326 477 977 378 1 303 855 322 898 961 994 1 284 892 99 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 5 750 55 249 60 999 5 750 2 575 8 325 14
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 202 527 239 004 441 531 193 246 235 832 429 078 97
10 elvonások , befizetések (K502) 451 0 451 451 0 451 100
11 4. Működési bevételek (B4) 50 828 44 433 95 261 50 678 44 301 94 979 100 működési célú tartalék (K513) 0 1 038 1 038 0 0
12 általános tartalék (K513) 22 722 54 940 77 662 0 0
13 5. Felhalmozási bevételek
14 5.1. Immateriális javak értékesítése (B5)
15 5.2. Ingatlanok értékesítése (B51) 1 070 1 070 0 1 069 1 069 100 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 547 193 625 557 1 172 750 391 975 457 379 849 354 72
16 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 12 12 0 12 12 100
17 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 2 270 2 270 0 2 270 2 270 100 Felhalmozási kiadás
18 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 2 089 835 112 242 2 202 077 90 277 15 901 106 178 5
19 7. Felújítások (K7) 27 542 3 756 31 298 9 331 0 9 331 30
20 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 2 117 2 117 0 1 214 1 214 57 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0
21 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 100 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 0 50 50 0 50 50 100
22 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 63 788 31 232 95 020 7 766 29 031 36 797 39
23 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 114 991 1 114 652 2 229 643 1 108 748 1 098 231 2 206 979 99 felhalmozási célú tartalék (K513) 41 442 850 42 292 0 0
24 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 604 811 85 584 690 395 604 811 85 583 690 394 100 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 222 607 148 130 2 370 737 107 374 44 982 152 356 6
25 Költségvetési bevételek összesen: 1 719 802 1 200 236 2 920 038 1 713 559 1 183 814 2 897 373 99 Költségvetési kiadások összesen: 2 769 800 773 687 3 543 487 499 349 502 361 1 001 710 28
26
27 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 049 998 426 549 -623 449 1 214 210 681 453 1 895 663 -304
28
29 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
30 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
31 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 1 243 160 1 243 160 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
32 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
33 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
34 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 646 688 96 213 742 901 646 688 96 213 742 901 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
35 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
36 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 27 693 8 645 36 338 27 692 8 645 36 337 100 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
37 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) 24 026 7 956 31 982 24 025 7 956 31 981 100
38 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
39 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) 805 377 501 945 1 307 322 786 241 444 899 1 231 140 94
40 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) 38 140 21 506 59 646 37 929 21 271 59 200 99
41 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
42 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
43 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
44 Finanszírozási bevétel összesen 1 917 541 104 858 2 022 399 674 380 104 858 779 238 39 Finanszírozási kiadások összesen 867 543 531 407 1 398 950 848 195 474 126 1 322 321 95
45 Bevételek összesen 3 637 343 1 305 094 4 942 437 2 387 939 1 288 672 3 676 611 74 Kiadások összesen 3 637 343 1 305 094 4 942 437 1 347 544 976 487 2 324 031 47

2/1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2017. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C D E F
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 100 027 75 144 175 171 94 862 71 263 166 125 95
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 28 067 17 750 45 817 24 619 15 570 40 189 88
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 35 35 34 34 97 3. Dologi kiadások (K3) 6 211 59 962 66 173 5 264 50 822 56 086 85
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 262 0 262 262 0 262 100
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 0
10 4. Működési bevételek (B4) 522 402 924 521 402 923 100 elvonások, befizetések (K502) 0 0 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 134 567 152 856 287 423 125 007 137 655 262 662 91
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 3 554 2 919 6 473 3 424 2 734 6 158 95
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 522 437 959 521 436 957 100 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 3 554 2 919 6 473 3 424 2 734 6 158 95
24 Költségvetési bevételek összesen: 522 437 959 521 436 957 100 Költségvetési kiadások összesen: 138 121 155 775 293 896 128 431 140 389 268 820 91
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 16 697 16 697 16 698 16 698 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 134 045 135 722 269 767 129 919 131 544 261 463 97 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 3 554 2 919 6 473 3 424 2 734 6 158 95 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 137 599 155 338 292 937 133 343 150 976 284 319 97 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 138 121 155 775 293 896 133 864 151 412 285 276 97 Kiadások összesen 138 121 155 775 293 896 128 431 140 389 268 820 91

2/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban
A B C D E F G H I
2017. évi előirányzat Teljesítés
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó Dologi kiadások Működési célú támogatás ÁHT-n belülre Működési célú támogatás
ÁHT-n kívülre
Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Köte-
lező feladat
Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező fela-
dat
Nem kötelező feladat Köte-
lező feladat
Nem kötelező feladat Köte-
lező fela-
dat
Nem köte-
lező fela-
dat
Köte-
lező fela-
dat
Nem köte-
lező fela-
dat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező fela-
dat
Köte-
lező fela-
dat
Nem köte-
lező fela-
dat
Köte-
lező fela-
dat
Nem köte-
lező fela-
dat
Össze-
sen
2017. évi telje-
sítés
Telje-
sítés
%-a
1 502219 Termelői piac fejlesztés
TOP-1.1.3-15
4 645 1 104 11 068 476 16 817 476 3
2 502211Nagyparkoló megújítás „Zöld város kialakítása” TOP-2.1.2-15 4 098 902 15 831 190 20 831 190 1
3 502212Lőtér (Egregyi szabadidőtér - Barnamező TOP-2.1.1-15) 0 0 0
4 502220 Kálvária („Kultúrbarangolás Hévízen„) TOP-1.2.1-15 1 292 1 292 0 0
5 Óvodai nevelés ellátás 0 0 0
6 505402 HeBi üzemeltetés 4 513 2 775 4 513 2 775 61
7 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. 1 969 28 1 969 28 1
8 503301 Ápolási támogatás 666 0 542 666 542 81
9 Települési Támogatás (születési, temetési, méltányossági) 0 0 0
10 Temetési támogatás 600 0 150 600 150 25
11 Iskolakezdési támogatás 800 0 496 800 496 62
12 Születési támogatás 1 000 0 800 1 000 800 80
13 Méltányossági támogatás 614 0 614 614 614 100
14 Rendkívüli támogatás 2 484 0 2 483 2 484 2 483 100
15 503304 Gyógyszertámogatás 1 086 0 667 1 086 667 61
16 503306 Lakhatási támogatás 1 800 0 1 206 1 800 1 206 67
17 503301 Köztemetés 500 0 115 0 500 115 23
18 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj 4 200 0 3 927 4 200 3 927 94
19 Nyári gyermekétkeztetés 400 139 0 0 400 139 35
20 503301 Szociális célú tüzifa 640 1 250 640 1 249 0 0 1 890 1 889 100
21 503402 Lakossági kölcsön kiadásai 20 20 0 0
22 503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai 120 120 0 0
23 Jelzőrendszeres házi segíts. 0 0
24 504101 Ingatlanhasznosítás 6 431 7 330 4 984 5 680 13 761 10 664 77
25 Ingatlanhasznosítás - köztezrület 0 0 0
26 Ingatlanhasznosítás egyéb 0 0 0 0
27 Gépjármű üzemeltetés (2017. 07. 01 napjától) 1 390 1 390 0 0
28 504201 Továbbszámlázások 288 13 763 192 9 157 14 051 9 349 67
29 Lakóingatlan bérbeadás ü. 0 0 0
30 Közterület rend. fennta. 0 0 0
31 Építményüzemeltetés 0 0 0 0
32 505101 Önkormány.jogalk. 41 306 41 305 11 893 8 892 1 220 869 54 419 51 066 94
33 Önkormányzati igazgatás 0 0 0 0
34 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok 26 26 22 21 3 313 3 039 3 361 3 086 92
35 505201 Hévíz folyóirat 2 200 1 844 600 378 9 272 8 813 12 072 11 035 91
36 Sport létesít.működtetése 0 0 0
37 505501 Közvilágítás 14 591 7 701 14 591 7 701 53
38 Mindenféle m.n.s.szabadi.tev. 0 0 0
39 502207 „Gyógyhelyi főtér” GINOP-7.1.9-17 6 477 3 239 6 477 3 239 50
40 502225 „Zala két keréken” TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005 1 838 218 1 838 218 12
41 Közfoglalkoztatás 0 0
42 Állat-eü feladatok 0 0 0
43 505301 Főépítészi feladatok ellátása 6 833 6 063 6 833 6 063 89
44 505502 Város- és községgazdálkodás 58 522 51 384 58 522 51 384 88
45 505202 Forrás újság 14 175 14 174 14 175 14 174 100
46 505601 Nyári napközi 1 911 1 910 432 378 350 317 2 693 2 605 97
47 505102 Nemzetközi kapcsolatok 10 000 3 952 5 000 3 003 15 189 12 989 30 189 19 944 66
48 505102 Nagyköveti program 3 000 2 566 3 000 2 566 86
49 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai 140 6 607 76 3 585 6 747 3 661 54
50 505401 Parkolási tevékenység 9 718 1 325 9 714 1 325 2 437 304 2 236 279 20 936 20 690 34 720 34 244 99
51 Önként vállalt feladatok 0 0 0 0
52 505103 Reprezentáció 14 848 14 524 7 968 7 968 3 663 3 579 26 479 26 071 98
53 Igazgatási tevékenység. 0 0 0 0 0 0 0
54 Hévíz Tv működtetése 0 0 0
55 Hévíz könyv 0 0 0
56 503201 Működési célú pénzeszköz átadás 5 750 55 249 5 750 2 575 202 527 226 609 193 246 223 438 490 135 425 009 87
57 502301 ASP rendszer bevezetése 138 37 3 675 257 3 850 257 7
58 505801 „Európa a polgárokért” program 3 397 3 396 232 232 16 761 16 755 12 395 0 12 394 32 785 32 777 100
59 505702 „Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása” 15 000 4 500 15 000 4 500 30
60 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) 3 941 3 861 3 941 3 861 98
61 503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások 367 367 367 367 100
62 502205 Egregyi temetőkápolna, temetőkert 295 295 295 295 100
63 505802 „Transforming your city” 365 364 41 41 1 785 1 782 2 191 2 187 100
64 505803 „SporOverBorder - Hévíz” 4 766 912 1 748 82 12 696 3 477 19 210 4 471 23
65 502206 Buszpályaudvar áttelepítése 15 070 441 15 070 441 3
66 502201 Széchenyi utca fejlesztése 15 672 965 15 672 965 6
67 505901 Egyéb ki nem emelt 13 990 6 164 2 847 1 329 21 386 80 609 19 402 73 129 84 84 118 916 100 108 84
68 502224 RefurbCulture Pócza villa energetikai. 9 240 94 9 240 94 1
69 502202 Naperőmű telepítés előkészítése 220 218 220 218 99
70 502221 Festetics Sétány kialakítása 238 237 238 237 100
Működési c. kiadások össz.: 64 697 48 036 51 957 33 479 18 143 17 424 11 231 13 608 232 403 196 616 129 225 161 000 5 750 55 249 5 750 2 575 202 527 239 004 193 246 235 832 451 0 451 0 500 13 250 115 10 885 1 094 050 849 354 78

2/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2017. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft
A B C D E F G H
Sor- Megnevezés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés Telje-
szám (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik) Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen sítés
%-a
1. Szociálpolitikai juttatások
2. Települési támogatás
4. Ápolási támogatás 0 666 666 542 542 81
5. Települési támogatás 0 0 0
6. Temetési támogatás 600 600 150 150 25
7. Iskolakezdési támogatás 800 800 496 496 62
8. Születési támogatás 1 000 1000 800 800 80
9. Méltányossági támogatás 614 614 614 614 100
10. Rendkívüli támogatás 2 484 2484 2 483 2 483 100
11. Köztemetés 500 0 500 115 115 23
12. Lakhatási támogatás 1 800 1800 1 206 1 206 67
13. Gyógyszertámogatás 1 086 1086 667 667 61
14. Települési támogatás összesen: 500 9 050 9 550 115 6 958 7 073 74
15.
16. Rászorultságtól függő term. ellátások
17. Nyári gyerekétkeztetés 0 0 0
18. Tüzifa támogatás 0 0 0 0
19. Természetbeni ellátások összesen: 0 0 0 0 0 0
20.
21. Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör. alapján 4200 4200 3 927 3 927 94
22. Összesen: 0 4200 4200 0 3 927 3 927 94
23. Ellátottak támogatása mindösszesen: 500 13 250 13 750 115 10 885 11 000 80

2/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak 2017. évi pénzbeli juttatásai

ezer forintban
A B C D E F G H
Sor- Megnevezés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés Teljesítés
szám (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik) Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 262 262 262 262 100
3. óvodáztatási támogatás 0 0 0 0
4. Összesen: 262 262 262 0 262 100
5.
6.
7. Mindösszesen: 262 0 262 262 0 262 100

3/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2017. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C D E F
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 172 922 55 396 228 318 172 801 55 438 228 239 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 43 891 11 432 55 323 43 886 11 378 55 264 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 0 7 583 7 583 7 583 7 583 100 3. Dologi kiadások (K3) 190 163 55 944 246 107 183 070 5 836 188 906 77
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 51 909 60 487 112 396 58 053 58 481 116 534 104 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 406 976 122 772 529 748 399 757 72 652 472 409 89
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 13 200 0 13 200 13 184 13 184 100
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 51 909 68 070 119 979 58 053 66 064 124 117 103 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 13 200 0 13 200 13 184 0 13 184 100
24 Költségvetési bevételek összesen: 51 909 68 070 119 979 58 053 66 064 124 117 103 Költségvetési kiadások összesen: 420 176 122 772 542 948 412 941 72 652 485 593 89
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 595 1 595 1 595 1 595 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 353 472 54 702 408 174 341 610 6 588 348 198 85 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 13 200 0 13 200 13 184 13 184 100 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 368 267 54 702 422 969 356 389 6 588 362 977 86 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 420 176 122 772 542 948 414 442 72 652 487 094 90 Kiadások összesen 420 176 122 772 542 948 412 941 72 652 485 593 89

3/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2017. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C C D F
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 98 561 5 552 104 113 98 488 5 552 104 040 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 23 170 1 222 24 392 23 150 1 222 24 372 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 11 530 11 530 11 057 0 11 057 96
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek 0 3 3 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 133 261 6 774 140 035 132 695 6 774 139 469 100
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 3 333 0 3 333 3 319 0 3 319 100
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 0 0 0 0 3 3 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 3 333 0 3 333 3 319 0 3 319 100
24 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 3 3 Költségvetési kiadások összesen: 136 594 6 774 143 368 136 014 6 774 142 788 100
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 28 28 28 28 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 133 233 6 774 140 007 132 667 6 774 139 441 100 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 3 333 3 333 3 319 3 319 100 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 136 594 6 774 143 368 136 014 6 774 142 788 100 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 136 594 6 774 143 368 136 014 6 777 142 791 100 Kiadások összesen 136 594 6 774 143 368 136 014 6 774 142 788 100

3/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2017. évi pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C C D F
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 56 886 20 421 77 307 56 862 20 401 77 263 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 14 784 4 329 19 113 14 780 4 323 19 103 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 3. Dologi kiadások (K3) 62 527 148 272 210 799 62 506 142 750 205 256 97
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 56 115 36 326 92 441 56 140 36 359 92 499 100 elvonások, befizetések 36 36 36 36 100
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 134 197 173 058 307 255 134 148 167 510 301 658 98
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 9 198 11 807 21 005 9 196 11 805 21 001 100
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 309 309 309 309 100 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 56 115 36 635 92 750 56 140 36 668 92 808 100 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 9 198 11 807 21 005 9 196 11 805 21 001 100
24 Költségvetési bevételek összesen: 56 115 36 635 92 750 56 140 36 668 92 808 100 Költségvetési kiadások összesen: 143 395 184 865 328 260 143 344 179 315 322 659 98
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 2 553 2 553 2 553 2 553 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 355 355 355 355 100
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 78 082 133 515 211 597 78 008 131 838 209 846 99 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 9 198 11 807 21 005 9 196 11 805 21 001 100 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 87 280 148 230 235 510 87 204 146 551 233 755 99 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 143 395 184 865 328 260 143 344 183 219 326 563 99 Kiadások összesen 143 395 184 865 328 260 143 344 179 315 322 659 98

3/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2017. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D E F
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 75 621 138 844 214 465 75 606 138 822 214 428 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 17 882 31 858 49 740 17 855 31 837 49 692 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 19 891 7 599 27 490 20 174 7 598 27 772 101 3. Dologi kiadások (K3) 51 650 78 748 130 398 51 344 75 150 126 494 97
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 18 446 70 619 89 065 20 324 75 808 96 132 108 elvonások befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 145 153 249 450 394 603 144 805 245 809 390 614 99
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 945 945 945 945 100
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 9 800 6 780 16 580 9 751 6 732 16 483 99
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 38 337 78 218 116 555 40 498 83 406 123 904 106 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 945 0 945 945 0 945 100 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 9 800 6 780 16 580 9 751 6 732 16 483 99
24 Költségvetési bevételek összesen: 39 282 78 218 117 500 41 443 83 406 124 849 106 Költségvetési kiadások összesen: 154 953 256 230 411 183 154 556 252 541 407 097 99
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 271 271 270 270 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése