Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 3.718.524.000 forint ebből

a) működési célú bevételek 3.006.785.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 711.739.000 forint.

(2) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.519.871.000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 5.238.395.000 forint, azaz Ötmilliárd-kétszázharmincnyolcmillió-háromszázkilencvenötezer forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása: 5.201.696.000 forint, ebből

a) működési célú kiadások 3.063.655.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.138.041.000 forint.

(2) *  Az önkormányzat tartaléka 157.450.000 forint, melyből működési tartalék 134.326.000 forint, felhalmozási tartalék 23.124.000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 36.699.000 forint.

(4) *  Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 5.238.395.000 forint, azaz Ötmilliárd-kétszázharmincnyolcmillió-háromszázkilencvenötezer forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) *  A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 1.007.964.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 207.761.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.297.894.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.639.000 forint:

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 536.397.000 forint.

(2) *  A költségvetés egyensúlyát 588.859.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 893.070.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 37.942.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 34.524.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 59.045.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.218.298.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 208.004.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3.,3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és a 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) *  Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 4.808.352.000 forint;

b) kiadási főösszege: 4.808.352.000 forint.

(2) *  A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2019.évi

a) bevételi főösszege: 303.724.000 forint;

b) kiadási főösszege: 303.724.000 forint.

7. § *  A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 610.086. 000 forint;

b) kiadási főösszege: 610.086.000 forint.

8. § *  Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 131.943.000 forint;

b) kiadási főösszege: 131.943.000 forint.

9. § *  A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 293.994.000 forint;

b) kiadási főösszege: 293.994.000 forint.

10. § *  A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 456.823.000 forint;

b) kiadási főösszege: 456.823.000 forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2019. január 1-jei időpontra 234,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

12. § *  Az Önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafeteria-juttatás összege, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alá tartozók esetében 232.500 Ft, minden egyéb esetben 200.000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2019. évben esedékes összege az önkormányzatnál 186.649.000 forint. (6. melléklet).

(2) *  13. § (2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 182.811.000 forint. (7. melléklet).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2019. évben 50.000.000 forint működési és marketing támogatást nyújt, a 2019. évi bérek és járulékai, 2019. évi szállítói kiadások, továbbá 2018. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2019. február 28-ig.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.

A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes írásbeli engedélyét köteles kérni, az álláshely csak polgármesteri engedéllyel tölthető be.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve jutalomra felhasználható az évközben keletkezett bérmaradvány, a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.

(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

a) jégpálya üzemeltetése 6.420.000 forint;

b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.750.000 forint;

c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;

d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;

e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;

f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;

g) *  évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 9.869.000 forint;

h) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint,

i) közvilágítás eseti javításai 2.000.000 forint.

j) *  városi információs táblák gyártása 4.080.000 forint.

k) *  3 db párakapu éves működtetése 2.131.000 Ft,

l) *  Hévíz Széchenyi utcán, az Erzsébet királyné utca alatti kiemelt gyalogátkelőhely építése 4.064.000 Ft,

m) *  Hévíz Széchenyi utcán, az Erzsébet királyné utca alatti új gyalogátkelőhely kialakítása miatt átalakított zöldfelület öntöző berendezésének átépítése 450.000 Ft,

n) *  Hévíz Széchenyi utca - Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában nem szereplő - csatlakozó felületek burkolatépítése 2.602.000 Ft,

o) *  Hévíz Széchenyi utcán, az Erzsébet királyné utca kicsatlakozásánál közvilágításai lámpa kiépítése 3.800.000 Ft,

p) *  Hévíz Széchenyi utca nyugati szakaszán légvezeték terepszint alá helyezése 200.000 Ft,

r) *  Nagyparkoló tér bújtató akna és védőcsövezés építés 4.055.000 Ft.

(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

a) *  2019. évi rendezvényterv megvalósítása 90.300.000 forint;

b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;

c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;

d) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600.000 forint;

e) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;

f) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint;

g) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;

h) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint

i) aggregátor üzemeltetése 600.000 Ft.

19. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2020. január 17. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

27. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

28. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. Személyi juttatások (K1) 602 487 405 477 1 007 964
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 812 195 129 474 941 669 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 121 531 86 230 207 761
4 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 713 876 584 018 1 297 894
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 80 341 6 342 86 683
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 526 11 113 13 639
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 621 278 14 540 635 818 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 527 224 876 260 1 403 484 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 9 789 58 149 67 938
10 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 159 098 175 035 334 133
11 elvonások, befizetések (K502) 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 317 530 237 221 554 751 működési célú tartalék (K513) 2 469 2 469
13 általános tartalék (K513) 130 068 1 789 131 857
14 5. Felhalmozási bevételek (B5)
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 19 447 40 800 60 247 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 739 375 1 324 280 3 063 655
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 1 285 77 1 362
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 180 180 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 1 732 254 169 988 1 902 242
20 7. Felújítások (K7) 49 715 0 49 715
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 20 198 20 198 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 9 900 4 232 14 132 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 12 004 78 232 90 236
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 53 844 13 880 67 724
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 737 290 1 269 495 3 006 785 felhalmozási célú tartalék (K513) 22 391 733 23 124
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 651 910 59 829 711 739 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 870 208 267 833 2 138 041
27 Költségvetési bevételek összesen: 2 389 200 1 329 324 3 718 524 Költségvetési kiadások összesen: 3 609 583 1 592 113 5 201 696
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 220 383 -262 789 -1 483 172
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) 1820/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 588 859 0 588 859 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 630 751 262 319 893 070 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 33 212 4 730 37 942 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 32 439 4 260 36 699
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)
43 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 252 822 267 049 1 519 871 Finanszírozási kiadások összesen 32 439 4 260 36 699
47 Bevételek összesen 3 642 022 1 596 373 5 238 395 Kiadások összesen 3 642 022 1 596 373 5 238 395

1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások 602 487 405 477 1 007 964
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 812 195 129 474 941 669 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 121 531 86 230 207 761
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei 0 0 0 3. Dologi kiadások 713 876 584 018 1 297 894
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 80 341 6 342 86 683
6 3. Közhatalmi bevételek 527 224 876 260 1 403 484 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 526 11 113 13 639
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 4. Működési bevételek 317 530 237 221 554 751 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre 9 789 58 149 67 938
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 159 098 175 035 334 133
10 elvonások, befizetések 0 0 0
11 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 20 198 20 198 működési célú tartalék 0 2 469 2 469
12 általános tartalék 130 068 1 789 131 857
13
14 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 737 290 1 269 495 3 006 785 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 739 375 1 324 280 3 063 655
15
16 Költségvetési bevételek összesen: 1 737 290 1 269 495 3 006 785 Költségvetési kiadások összesen: 1 739 375 1 324 280 3 063 655
17
18 Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -2 085 -54 785 -56 870
19 Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére 0
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 588 859 0 588 859 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
23 Hitel felhasználása felhalmozásra -588 859 0 -588 859
24 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 630 751 262 319 893 070 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
28 előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása -629 439 -208 004 -837 443 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 33 212 4 730 37 942 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32 439 4 260 36 699
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 34 524 59 045 93 569 Finanszírozási kiadások összesen 32 439 4 260 36 699
37 Bevételek összesen 1 771 814 1 328 540 3 100 354 Kiadások összesen 1 771 814 1 328 540 3 100 354

1/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2
3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Felhalmozási kiadás
4 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
5 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 621 278 14 540 635 818
6 5. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások 1 732 254 169 988 1 902 242
7 5.1. Immateriális javak értékesítése 7. Felújítások 49 715 0 49 715
8 5.2. Ingatlanok értékesítése 19 447 40 800 60 247 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 285 77 1 362 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 12 004 78 232 90 236
10 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
11 5.4. Részesedések értékesítése 0 180 180 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre 53 844 13 880 67 724
12 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 felhalmozási célú tartalék 22 391 733 23 124
13 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 870 208 267 833 2 138 041
14 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 900 4 232 14 132
15
16
17 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 651 910 59 829 711 739
18 Költségvetési bevételek összesen: 651 910 59 829 711 739 Költségvetési kiadások összesen: 1 870 208 267 833 2 138 041
19
20 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 218 298 -208 004 -1 426 302
21 Működési többlet felhasználása felhalmozási hiány fedezésére 0 0 0
22 0
23 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
24 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
25 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra 588 859 0 588 859 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
26 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
27 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
28 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra 629 439 208 004 837 443 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 1 218 298 208 004 1 426 302 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
37 Bevételek összesen 1 870 208 267 833 2 138 041 Kiadások összesen 1 870 208 267 833 2 138 041

1/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

Támogatás jogcíme 2019. évi állami támogatásból származó várható bevétel
létszám mutató Fajlagos összeg Ft/fő Hozzá-
járulás
Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása KEKKH 2018.
01.01-re vonatkozó adata: 4747 fő
18,42 4 580 000,00 84 363 600
I.1.b) településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.300 Ft/ha 8 329 050
I.1.f. beszámítás -8 329 050
I.1.ba) - I.1.f. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 0
I.1. bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 320.000 Ft/km 18 304 000
I.1.f. beszámítás -18 304 000
I.1.bb) - I.1.f. közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000
I.1.f. beszámítás -100 000
I.1.bc) - I.1.f. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása 227 000 Ft/km 6 212 990
I.1.f. beszámítás -6 212 990
I.1.bd) - I.1.f. közutak fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.c) egyéb önkormányzati feladatok 4 747 2 700 12 816 900
I.1.f. beszámítás -12 816 900
I.1.c) - I.1.f. egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 19 2 550 Ft/fő 48 450
I.1.f. beszámítás -48 450
I.1.d) - I.1.f. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.e) üdülőhelyi feladatok támogatása 600 595 988 1,00 600 595 988
I.1.f. beszámítás -80 431 412
I.1.e) - I.1.f. üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás után 520 164 576
I.1.f) beszámítás, kiegészítés: Beszámítás szerinti támogatás csökkentés összesen: = (22.399.747.651*0,55/100)*
[105+(66.062-42.001)/(110.000-42.001)*
(120-105)]/100=135.897.496 Ft
Beszámítás korrigált összege: 135 897 496 -9 654 694 126 242 802
g) teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás (önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a beszámítás összegét csökkentő támogatás) 9.654.694 Ft 0
I. 5. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja Évközi MÁK által megállapított összegű folyósítás 604 528 176 I. összesen
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
II.1. (1)1 óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó 124+2*2+2*3=134 fő 11,8 4 371 500 34 389 133
II.1.(1)2 óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó 128+2*2+0*3=132 fő 11,6 4 371 500 16 903 133
II.1.(2)1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus végzettség 8 hó 9,0 2 205 000 13 230 000
II.1.(3)1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus szakképzettséggel 8 hó 0,0 4 371 500 0
II.1.(2)2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó 9,0 2 205 000 6 615 000
II.1.(3)2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus szakképzettséggel 4 hó 0,0 4 371 500 0 I. pont szerinti támogatás beszámítás nélkül: 730 770 978 Beszámítás: 2017. évi IPA alap szerint 135 897 496 -9 654 694 -45 811 390 80 431 412 (I.1.e) sort terhelő összeg)
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
II.2. (1) 1 óvodaműködtetési támogatás 8 hó (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja) 128 97 400 8 311 467
II.2. (2) 1 óvodaműködtetési támogatás 4 hó (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja) 130 97 400 4 220 667
II.4.a Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
II.4.a (1). Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógus, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők - pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped., pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik aminősítést 2018. jan. 1-i átsorolással szerezték meg 4,00 396 700 1 586 800
II.4.a (2). Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógus, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők - pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped., pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-i átsorolással szerezték 0,00 363 642 0
II. 5. Nemzetiségi pótlék 0,00 563 000 0 85 256 200 II . Összesen
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék Évközi MÁK által megállapított összegű folyósítás 0
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása 35.000 Ft/fő alatti adóerőképesség esetén differenciáltan jár 0
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
III. 3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
III.3. aa) Számított szakmai létszám meghatározása
III. 3. aaa) Számított alaplétszám
III. 3 aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közöshivatal település szám szerint:0 0,0
III. 3. aac) Számított alaplétszám korrekciója (4 -nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat:1) 1,0
III. 3. ab) Támogatás összege Hévíz 1; Cserszegtomaj 1 2,0 3 000 000 6 000 000
III. 3. c). Szociális étkeztetés 73 55 360 4 041 280
III. 3. d) Házi segítségnyújtás
III. 3. da) Szociális segítés 2 25 000 50 000
III. 3. db) Személyi gondozás 52 210 000 10 920 000
III. 3. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 25 109 000 2 725 000
III. 3. o) Kiegészítő fajlagos összegek
III. 3. oa) Kiegészítő fajlagos összegek a Család- és gyermekjóléti szolgálat fa ellátáshoz 2,0 400 000 800 000
III. 3.ob) Kiegészítő fajlagos összegek a házisegítségnyújtás -személyi gondozás fa ellátáshoz 52 120 000 6 240 000
III. 4. Települési önk. által nyújtott egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
III. 4. a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása [45+(12 demens*1,2) ]/4=14,85 15,00 15 2 606 040 39 090 600
III. 4. b) Intézmény üzemeltetési támogatás 40 329 000
III. 4. c) kiegészítő fajlagos támogatás az a) alpont támogatásához támogatás 15 241 960 3 629 400
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása
III. 5. a) Intézményí gyermekétkeztetés támogatása
III. 5. aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 567 fő 14,29 1 900 000 27 151 000
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 22 570 116
III. 5. b). Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása összege (Ft/étkezési adag, adóerőképesség szerint differenciálva) 136 285 38 760
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
III.6.a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1,3 4 419 000 5 744 700
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2,5 2 993 000 7 482 500
III.6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Miniszterek döntése alapján a települések típusát és adóerőképességét figy-be véve) 0 10 223 000 187 035 356 III. összesen
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
IV.1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása 4 747 1 210 5 743 870
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása évközi megállapítás szerint (előző évi állomány gyarapítás alapján évközben megítélt támogatás) még nem ismert 0
IV.3. Kulturális illetménypótlék (évközben megállapított és folyósított támogatás) 0 5 743 870 IV. összesen
V. Szolidaritási hozzájárulás: (126.242.802 - 732.182.630) * [75 + (66062 - 55001) / (115000 - 55001) * (100 - 75)] / 100 - 0 = 0 0 0 V. összesen
Költségvetési tv 2. sz melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen: 882 563 602 882 563 602 I-V. mindösszesen

1/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban
Megnevezés Mérték (2019. évi január 1. napjától) 2019. évi bevételi terv
Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók
Építményadó Diferenciált
600-1000,- Ft/m2/év
134 990 98 610 233 600
Idegenforgalmi adó 515,- Ft/fő/éjszaka 150 934 477 966 628 900
Iparűzési adó 2%, 218 716 299 684 518 400
Helyi adók összesen: 504 640 876 260 1 380 900
2.) Pótlék, bírság 2 076 2 076
3.) Átengedett központi adók
Gépjárműadó 3 évig 345 Ft/KW,
4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW,
12-15. évig 185 Ft/KW,
16. és felette 140 Ft/KW
19 000 19 000
Átengedett központi adók összesen: 19 000 19 000
4.) Egyéb sajátos bevétel
Építésügyi bírság 0
Szabálysértési bírság 0 0
Egyéb közhatalmi bírság 1 500 1 500
Talajterhelési díjbevétel 8 8
Környezetvédelmi bírság 0
Egyéb sajátos bevétel összesen: 1 508 0 1 508
0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: 527 224 876 260 1 403 484

1/5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2019. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Állami támogatás 0
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 809 771 127 978 937 749
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 608 538 608 538
5. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 88 677 88 677
6. T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 101 686 127 978 229 664
7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 870 10 870
8. Egyéb központi támogatás 0 0
9. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás 2 272 2 272
10. Elszámolásból származóbevételek 152 1 496 1 648
11.
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
13. Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: 0 275 275
14. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 275 275
15. Központi kezelésű előirányzatok: 0 0 0
16. Gyermekvédelmi kedvezmény 0 0
17. Fejezeti kezelésű előirányzatok: 52 144 33 52 177
18. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja 0 0
19. 2019. évi bérkompenzáció 0 0
20. Tüzifa támogatás 0 0
21. Gyermekvédelmi kedvezmény 0 0
22. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004 0 0
24. MTÜ Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő N.Zrt „Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és visszaigényelhető áfa 0 0
25. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Dr. Schulhofsétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 13 007 13 007
26. SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013 39 137 39 137
27. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 33 33
28. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 2 468 2 468
29. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 468 2 468
30. Önkormányzatoktól támogatás működési célra: 4 485 0 4 485
31. Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás 4 485 4 485
32. Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: 56 629 2 776 59 405
33.
34. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
35. RefurbCultur Projekt HUHR/1601/3.1.1/0016 19 610 19 610
36. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 19 610 19 610
37.
38. Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: 868 824 151 860 1 020 684
39.
40. Polgármesteri Hivatal
41. Nemzeti Választási Iroda 2 847 2 847
42. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 2 847 0 2 847
43. Polgármesteri Hivatal összesen: 2 847 0 2 847
44.
45. GAMESZ
46. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 2 005 2 005
47. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
48. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 2 005 2 005
49. GAMESZ mindösszesen: 0 2 005 2 005
50.
51. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
52. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0 140 140
53. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 140 140
54. Lakosságtól 588 588
55. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 588 588
56. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: 0 728 728
57.
58. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
59. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
60. Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre 10 396 10 396
61. Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 10 040 10 040
62. Társadalombizt alap iskolaegészségügy 429 429
63. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
64. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 1 421 1 421
65. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 20 865 1 421 22 286
66. Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: 20 865 1 421 22 286
67.
68. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 80 341 6 342 86 683
69. Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 0 20 198 20 198
70.
71. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: 892 536 156 014 1 048 550

1/6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft
Sor-
szám
Megnevezés 2019. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Felhalmozási bevételek:
3. Ingatlanértékesítés 19 447 40 800 60 247
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 24 24
5. Gépkocsiértékesítés 0 0
6. Gépjármű várakozóhely megváltás
7. Felhalmozási bevételek összesen.: 19 447 40 824 60 271
8.
9. Részesedések érétkesítése
10. Hévíz Toutist Nkft. részedés értékesítés 180 180
11. Aquamarin Szállodaüzemeltető Kft. üzletrész értékesítés - foglaló 0 0
12. Részesedések érétkesítése összesen: 0 180 180
13.
14. Felhalmozási célú állami támogatások
15. Felhalmozási célú állami támogatások összesen: 0 0 0
16.
17. Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről:
18. Kisfaludy 2030 reptér pályázat megvalósíthatósági tanulmány visszaigényelhető Áfa 14 540 14 540
19. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 621 278 621 278
20. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: 621 278 14 540 635 818
21.
22. Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről:
23. Hévízi TDM Egyesület 2019. évi minőségfejl tám. elszámolás szerint visszafizetendő 1 261 1 261
24. Szabó Lőrinc utcai új útszakasz telektulajd. fizetett önerő hozzájárulás 9 900 9 900
25. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: 9 900 1 261 11 161
26.
27. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés
28. Lakásépítési kölcsön visszatérülés 2 971 2 971
29. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: 0 2 971 2 971
30.
31. Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: 650 625 59 776 710 401
32.
33. Polgármesteri Hivatal
34. Felhalmozási bevételek:
35. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 53 53
36. Felhalmozási bevételek összesen: 53 53
37. Polgármesteri Hivatal Összesen: 53 53
38.
39. GAMESZ
40. Felhalmozási bevételek:
41. Régi járdaseprő gép értékesítés 1285 0 1285
42. Felhalmozási bevételek összesen.: 1285 0 1285
43. GAMESZ összesen: 1285 0 1285
44.
45. Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen: 651 910 59 829 711 739

1/7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2019. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
3. Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda
4. Keszthely adó- átadás 20 000 20 000
5. Alsópáhok adó-átadás 25 000 25 000
6. Jogi viták miatti tartalék 7 020 7 020
7. Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra 4 500 4 500
8. Bursa Hungarica ösztöndij 1 375 1 375
9. Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 1 350 1 350
10. Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 50 50
11. Nagykanizsai Tankerületi Központ 2 802 2 802
12. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 124 124
13. "Zala két keréken" 1 778 1 778
14. SportOverBorders projekt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 3 913 3 913
15. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 9 763 58 149 67 912
16.
17. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
18. Hévíz Sportkör 128 258 128 258
19. Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze 11 554 11 554
20. Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás 0 0
SportOverBorders projekt Hévíz Sportkör 44 44
21. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.] 19 500 19 500
22. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 65 000 65 000
23. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram 5 000 5 000
24. Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) 50 000 50 000
25. Musica Antiqua Együttes Baráti Köre 2 000 2 000
26. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 3 500 3 500
27. Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 500 500
28. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 1 000 1 000
29. Hévízi Kálvin Alapítvány 1 700 1 700
30. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300 300
31. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 000 2 000
32. Polgárőr Egyesület Alsópáhok 1 000 1 000
33. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 2 000 2 000
34. Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 500 500
35. Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület 300 300
36. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 50 50
37. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 900 900
38. Hévíz és Térsége KamaraiTagok Kultúrális Alapítványa 100 100
39. Keszthelyi Mentők Alapítvány 75 75
40. Városi könyvkiadás támogatása 0 0
41. Polgári Védelmi Szövetség 50 50
42. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) 150 150
43. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat 127 127
44. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére 0
45. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk.részére 0
46. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarkanizsa önkormányzata (Szerbia) részére 0
47. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére 0
48. "Európa a polgárokért " projekt társpályázóinak támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva) 16 674 16 674
49. Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" III-IV. kötet) 1 000 1 000
50. Dr. Szarka Lajos: Hévíz Beadeker 525 525
51. Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány 400 400
52. Rákóczi Szövetség 50 50
53. SportOverBorders projekt Cazma 9 951 9 951
54. SportOverBorders projekt Koprovnica 9 273 9 273
55. Dr Ladányi Péter: Keszthelyi Nagyváthy Szakközépiskola intézmény története c. kötet megjelentetésének támogatása 50 50
56. Tar Ferenc: Egy arisztokrata család mindennapjai c. kötewt megjelentetésének támogatása 50 50
58. Felosztható keret 0 534 534
59. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 159 080 175 035 334 115
60.
61. Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen 168 843 233 184 402 027
62.
63. Polgármesteri Hivatal
64. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
65. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 26 26
66. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 26 0 26
67.
68. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
69. VÜZ Kft. Keszthely 18 18
70. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 18 18
71.
72. Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: 44 0 44
73.
74. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen 9 789 58 149 67 938
75. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen 159 098 175 035 334 133
76.
77. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: 168 887 233 184 402 071

1/8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D E F G
Beruházás 2019. évi előirányzat
Megnevezés fejlesztés státusza Nettó ÁFA Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat
I. Immateriális javak
1. HÉSZ módosítás új beruházás 2 363 637 3 000 3 000
2. Hévíz Város Turisztikai honlpajának fejlesztése áthúzódó 12 000 3 240 15 240 15 240
3. "Hévíz - Balaton Airport Elezete Tanulmány új beruházás 14 540 3 926 18 466 18 466
4. 2 db licence vásárlás új beruházás 276 75 351 351
Immateriális javak összesen 29 179 7 878 37 057 3 351 33 706
II. Felújítás
1. Hévízi Illyés Gyula Általános főbejárati lépcső felújítása új beruházás 0 0 0 0
2. MLSZ "Pályaépítési Program" keretében 2 db műfüves pálya felújítása új beruházás 30 709 8 291 39 000 39 000
3. Hévíz, Zrinyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése 4 500 1 215 5 715 5 715
4. Hévíz, Kossuth L. u. 7. szám alatti 2 db önkormányzati tulajdonú ingatlan nyílászáró cseréje új beruházás 3 937 1 063 5 000 5 000
Felújítás összesen 39 146 10 569 49 715 49 715 0
III. Ingatlan beruházások
1/1. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 áthúzódó 9 213 2 488 11 701 11 701
1/2. Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ láp terület hatástanulmány 6.000 e Ft) új beruházás 24 980 6 745 31 725 31 725
2. Gyógyhelyi főtér GINOP-7.19-17-2017-00003 áthúzódó 21 871 5 905 27 776 27 776
3. Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastuktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása ) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000
4. Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 206.676 e Ft) áthúzódó 211 019 3 525 214 544 214 544
5. Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése) áthúzódó 12 071 3 260 15 331 15 331
6/1. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 áthúzódó 145 378 39 252 184 630 184 630
6/2. Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) 118 110 31 890 150 000 150 000
6/3. Nagyparkoló tér nyugati üzletsor előtti szennyvíz gerincvezeték kiviteli tervei 0 0 0 0
7. Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca) áthúzódó 0 0 0 0
8. Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés áthúzódó 12 367 3 339 15 706 15 706
9/1. Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek áthúzódó 0 0 0 0
9/2. Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 új beruházás 69 000 0 69 000 69 000
10/1. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (75.092 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) áthúzódó 77 153 20 832 97 985 97 985
10/2. Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése II. ütem (14 db kamera, vezeték nélküli jelátviteli rendszer) új beruházás 17 395 4 697 22 092 22 092
11. "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 áthúzódó 59 056 15 945 75 001 75 001
12/1. Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft) új induló 67 427 540 67 967 67 967
12/2. Széchenyi utca Kölcsey és Ady u. közötti szakasz déli oldalán 12 parkolóhely megépítése (Kormányzati döntés alapján! 24.882 ezer Ft) új induló 20 938 5 653 26 591 26 591
13. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat új induló 513 064 138 527 651 591 651 591
14. HEBI állomás áthelyezése a helyi járati autóbusz pu-hoz új induló 1 181 319 1 500 1 500
15. " Hévíz - Balaton Airport légi járműmozgási területén repülőtéri burkolati jelekújrafestése" új induló 0 0 0 0
16. Hévíz, 1088/6. hrsz-ú, 2140 m2 "kivett parkoló" vásárlása Aquamarin Kft-től 41 000 11 070 52 070 52 070
17. PH 2. emeleti tárgyalói és irodai fal gyártása és beépítése új induló 1 200 324 1 524 1 524
18. Hosszúföldek Sportcentrum tereprendezés, ép. engedélyezési és kiviteli tervek új induló 975 264 1 239 1 239
19. Szabó Lőrinc u. új útszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (műszaki ellenőr díja 1.000 e Ft) új induló 23 823 0 23 823 23 823
20. Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés váll díj 30%-a) 294 294 294
21. Hévíz, 846 hrsz-ú, a Széchenyi u .54. és 5+6. házszám között elhelyezkedő -jelenleg útként és parkolóként használt - területrész megvásárlása új induló 10 377 10 377 10 377
22. Polgármesteri Hivatal 304. iroda korszerűsítése új induló 1 893 511 2 404 2 404
Ingatlan beruházások összesen 1 467 659 297 212 1 764 871 1 675 112 89 759
IV. Gépek berendezések és felszerelések
1. Eszközbeszerzés (defibrillátor beszerzés is) új induló 7 606 2 054 9 660 6 350 3 310
2. Értékhatár alatti eszközbeszerzés új induló 1 000 270 1 270 1 270
3. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) új induló 0 0 0
4. Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 új induló 12 598 3 402 16 000 16 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen 21 204 5 726 26 930 6 350 20 580
V. Járművek
Járművek összesen 0 0 0 0 0
VI. Számítástechnikai eszközök
1 Informatikai eszközök beszerzése új induló 10 000 2 700 12 700 12 700
2 Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés új induló 2 000 540 2 540 2 540
3 IT eszközök beszerzése új induló 0 0 0 0
Számítástechnikai eszközök összesen: 12 000 3 240 15 240 0 15 240
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül
1. "Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedése" NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 támogatás visszafizetés 12 004 12 004 12 004
2. "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projelkt folyósított előlegének visszafizetése 78 232 78 232 78 232
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 90 236 0 90 236 12 004 78 232
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 49 688 49 688 49 688
2. Hévíz Sportkör támogatása felhalmozásra 4 156 4 156 4 156
3. Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve) 0 0
4. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 4 350 4 350 4 350
5. Hévíz TV Nonprofit Kft. 9 530 9 530 9 530
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: 67 724 0 67 724 53 844 13 880
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása
1. Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása 5 000 5 000 5 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: 5 000 0 5 000 0 5 000
Önkormányzat mindösszesen: 1 732 148 324 625 2 056 773 1 800 376 256 397
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal
1. Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is) új induló 1 500 464 1 964 1 964
2. Informatikai eszközök új induló 4 717 1 493 6 210 1 839 4 371
3. Immateriális javak új induló 783 211 994 994
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: 7 000 2 168 9 168 2 833 6 335
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
1. Járdaseprő gép új induló 23 000 6 210 29 210 29 210 0
2. Egyéb tárgyi eszköz új induló 4 445 1 200 5 645 5 645 0
3. Internetes étkezési rendszer új induló 913 247 1 160 1 160
4. 24 db ebédlő asztal és 144 db SAI szék új induló 3 453 932 4 385 4 385
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 31 811 8 589 40 400 40 400 0
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 1 027 277 1 304 1 304
2. 5 db Metal pavilon új induló 1 011 273 1 284 1 284
3. Egyéb tárgyi eszköz új induló 1 121 302 1 423 1 423
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 3 159 852 4 011 1 423 2 588
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 1 874 506 2 380 600 1 780
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 1 874 506 2 380 600 1 780
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
1. Kisértékű tárgyi eszközök új induló 621 168 789 789
2. Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök) új induló 1 099 297 1 396 1 396
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen 1 720 465 2 185 2 185
XII. Pénzügyi befektetések:
Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 777 712 337 205 2 114 917 1 847 817 267 100

1/9. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban
Sor-
szám
A B
Megnevezés 2019. évi terv
Kötelező Nem kötelező Előirányzat összesen
1. Céltartalék
2. Felhalmozási tartalék
3. Egyéb felhalmozási tartalék 22 391 733 23 124
4. Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg 0 0 0
5. Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka 0 0 0
6. Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!) 0 0 0
7. Felhalmozási tartalék összesen 22 391 733 23 124
8.
9. Működési tartalék
10. Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 0 0
11. Polgármesteri hatáskörben felhasználható 2 469 2 469
12. Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész 0 0
13. Működési tartalék összesen 0 2 469 2 469
14. Céltartalék összesen: 22 391 3 202 25 593
15.
16. Általános tartalék
17. Testületi hatáskörben felhasználható 127 845 1 789 129 634
18. Kötelezettségek a tartalék terhére:
19. "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg 0 0 0
20. "Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő 2 223 2 223
21. Általános tartalék összesen: 130 068 1 789 131 857
22. Tartalék mindösszesen: 152 459 4 991 157 450

2/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 64 325 37 793 102 118
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 812 195 129 474 941 669 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 12 271 13 590 25 861
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 356 883 290 375 647 258
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 56 629 2 776 59 405
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 526 11 113 13 639
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 621 278 14 540 635 818 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 527 224 876 260 1 403 484 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 9 763 58 149 67 912
10 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 159 080 175 035 334 115
11 elvonások , befizetések (K502) 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 106 519 81 500 188 019 működési célú tartalék (K513) 0 2 469 2 469
13 általános tartalék (K513) 130 068 1 789 131 857
14 5. Felhalmozási bevételek
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 19 447 40 800 60 247 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 734 916 590 313 1 325 229
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 24 24
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 180 180 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 1 684 813 159 285 1 844 098
20 7. Felújítások (K7) 49 715 0 49 715
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 19 610 19 610 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 9 900 4 232 14 132 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 12 004 78 232 90 236
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 53 844 13 880 67 724
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 502 567 1 109 620 2 612 187 felhalmozási célú tartalék (K513) 22 391 733 23 124
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 650 625 59 776 710 401 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 822 767 257 130 2 079 897
27 Költségvetési bevételek összesen: 2 153 192 1 169 396 3 322 588 Költségvetési kiadások összesen: 2 557 683 847 443 3 405 126
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -404 491 321 953 -82 538
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 588 859 588 859 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 610 610 248 353 858 963 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 33 212 4 730 37 942 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) 32 439 4 260 36 699
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) 749 595 560 126 1 309 721
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) 46 156 10 650 56 806
43 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 232 681 253 083 1 485 764 Finanszírozási kiadások összesen 828 190 575 036 1 403 226
47 Bevételek összesen 3 385 873 1 422 479 4 808 352 Kiadások összesen 3 385 873 1 422 479 4 808 352

2/1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 95 099 98 067 193 166
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 20 088 19 206 39 294
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 2 847 2 847 3. Dologi kiadások (K3) 4 961 57 091 62 052
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 26 0 26
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 18 0 18
10 4. Működési bevételek (B4) 15 786 801 elvonások, befizetések (K502)
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 120 192 174 364 294 556
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 53 53
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 2 833 6 335 9 168
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 2 862 786 3 648 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 53 53 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 833 6 335 9 168
24 Költségvetési bevételek összesen: 2 862 839 3 701 Költségvetési kiadások összesen: 123 025 180 699 303 724
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 81 13 966 14 047 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 117 249 159 612 276 861 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 833 6 282 9 115 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 120 163 179 860 300 023 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 123 025 180 699 303 724 Kiadások összesen 123 025 180 699 303 724

2/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D. E F G H I
2019. évi előirányzat
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó Dologi kiadások Működési célú támogatás ÁHT-én belülre Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat
1. 502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15 0 0 180 180
2. 502211Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15 4 098 902 26 740 31 740
3. 502227 Széchenyi utca zárt árok csapadék.elvez. (Kormányzati döntés! 2019-ben 16.699 e Ft) 17 665 17 665
4. 505402 HeBi üzemeltetés 5 000 5 000
5. 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. 1 969 1 969
6. 503310 Áplolási támogatás 500 500
7. 503305 Temetési támogatás 600 600
8. 503307 Iskolakezdési támogatás 800 800
9. 503308 Születési támogatás 1 000 1 000
10. 503303 Méltányossági támogatás 717 717
11. 503301Rendkívüli támogatás 2 137 2 137
12. 503304 Gyógyszertámogatás 1 100 1 100
13. 503306 Lakhatási támogatás 1 846 1 846
14. 503309 Köztemetés 121 389 0 510
15. 503311 Védőoltás 350 350
16. 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj 4 200 4 200
17. 505602 Szünidei gyermekétkeztetés 400 400
18. 503301 Szociális célú tüzelőanyag, tüzifa 1 922 2 268 0 0 4 190
19. 503402 Lakossági kölcsön kiadásai 20 20
20. 503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai 110 110
21. 504101 Ingatlanhasznosítás 6 431 3 554 9 985
22. 504201 Továbbszámlázások 288 13 763 14 051
23. 505101 Önkormány.jogalk. 44 895 8 035 1 220 54 150
24. 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok 0 0 3 361 3 361
25. 505201 Hévíz folyóirat 3 200 800 11 272 15 272
26. 505501 Közvilágítás 14 591 14 591
27. 502207 "Gyógyhelyi főtér" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 12 738 12 738
28. 502225 "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005 1 778 1 778
29. 505301 Főépítészi feladatok ellátása 6 833 6 833
30. 505502 Város- és községgazdálkodás 62 103 6 648 68 751
31. 505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása) 5 000 5 000
32. 505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás) 5 000 5 000
33. 505202 Forrás újság 14 684 14 684
34. 505601 Nyári napközi 2 048 432 350 2 830
35. 505102 Nemzetközi kapcsolatok 3 562 2 000 12 716 18 278
36. 505102 Nagyköveti program 0 0
37. 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai 634 32 817 33 451
38. 505401 Parkolási tevékenység 10 187 3 061 1 945 606 10 605 26 404
39. 505103 Reprezentáció 17 979 7 805 3 852 29 636
40. 503201 Működési célú pénzeszköz átadás 5 850 56 247 139 812 158 361 360 270
41. 502301 ASP rendszer bevezetése 0
42. 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) 3 649 3 649
43. 503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások 0 0
44. 505801"Európa a polgárokért" 0 0 0 16 674 16 674
45. 502206 Buszpályaudvar áttelepítése 13 361 13 361
46. 502201 Széchenyi utca fejlesztése (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 73.299 e Ft) 82 193 82 193
47. 505901 Egyéb ki nem emelt 7 846 1 947 33 139 138 389 0 181 321
48. 502218 Zrinyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj. 294 294
49. 503107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 124 126
50. 502221 Festetics sétány 21 874 21 874
51. 510000 „Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány+áfa 0 0
52. 502231 "Kisfaludy 2030" reptér pályázat 2 542 2 542
53. 502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció 373 373
54. 505804 YOUTH & SPA projekt 97 10 018 10 115
55. 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer 1 116 1 116
56. 502230 Schullhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat 5 145 1 389 6 553 13 087
57. 505805 Boldog Békeidők Hévize 6 797 6 797
58. 502220 Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 3 820 3 820
59. 502232 Szabó Lőrinc utca új útszakasz beruházás 7 372 7 372
60. 502303 Informatikai rendszer szállítása, bevezetése 29 021 29 021
61. 505803 SportOverBorders pályázat 3 913 19 268 23 181
62. 505806 "Helyi termék, helyi érték" VP6-19.2.1-42-7-17 1 640 1 640
63. 502217 Új parkolóhelyek kialakítása 250 250
Működési c. kiadások össz.: 64 325 37 793 12 271 13 590 356 883 290 375 9 763 58 149 159 080 175 035 0 0 2 526 11 113 1 190 903

2/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft
Sor-
szám
A B C D
Megnevezés 2019. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Szociálpolitikai juttatások
2. Települési támogatás
4. Ápolási támogatás 0 500 500
5. Települési támogatás 0 0
6. Temetési támogatás 600 600
7. Iskolakezdési támogatás 800 800
8. Születési támogatás 1 000 1000
9. Méltányossági támogatás 717 717
10. Rendkívüli támogatás 2137 0 2137
11. Köztemetés 389 0 389
12. Lakhatási támogatás 1 846 1846
13. Gyógyszertámogatás 1 100 1100
14. Védőoltás 350 350
15. Települési támogatás összesen: 2 526 6 913 9 439
16. Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011. (I. 26.) Ör. alapján 4200 4200
17. Összesen: 0 4200 4200
18. Ellátottak támogatása mindösszesen: 2 526 11 113 13 639

2/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
Megnevezés 2018. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 0
3. óvodáztatási támogatás 0 0 0
4. Összesen: 0 0
5.
6.
7. Mindösszesen: 0 0 0

3/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 242 882 27 869 270 751
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 49 709 4 972 54 681
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 0 2 005 2 005 3. Dologi kiadások (K3) 211 328 32 926 244 254
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 111 767 32 894 144 661 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 503 919 65 767 569 686
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 285 0 1 285
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 40 400 0 40 400
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 111 767 34 899 146 666 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 285 0 1 285 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 40 400 0 40 400
24 Költségvetési bevételek összesen: 113 052 34 899 147 951 Költségvetési kiadások összesen: 544 319 65 767 610 086
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 2 162 0 2 162 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 389 990 30 868 420 858 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 39 115 0 39 115 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 431 267 30 868 462 135 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 544 319 65 767 610 086 Kiadások összesen 544 319 65 767 610 086

3/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 86 936 10 450 97 386
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 15 778 2 721 18 499
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 3. Dologi kiadások (K3) 13 873 13 873
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek 0 0 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 116 587 13 171 129 758
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 2 185 0 2 185
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 0 0 0 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 185 0 2 185
24 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 118 772 13 171 131 943
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 43 43 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 116 544 13 171 129 715 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 185 2 185 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 118 772 13 171 131 943 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 118 772 13 171 131 943 Kiadások összesen 118 772 13 171 131 943

3/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2019. évi pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 27 602 63 018 90 620
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 5 263 13 011 18 274
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 140 140 3. Dologi kiadások (K3) 58 785 122 304 181 089
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 74 330 40 227 114 557 elvonások, befizetések 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 91 650 198 333 289 983
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 1 423 2 588 4 011
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 588 588 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 74 330 40 955 115 285 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 423 2 588 4 011
24 Költségvetési bevételek összesen: 74 330 40 955 115 285 Költségvetési kiadások összesen: 93 073 200 921 293 994
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 3 148 3 148 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 14 172 157 378 171 550 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 1 423 2 588 4 011 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 18 743 159 966 178 709 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 93 073 200 921 293 994 Kiadások összesen 93 073 200 921 293 994

3/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 85 643 168 280 253 923
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 18 422 32 730 51 152
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 20 865 1 421 22 286 3. Dologi kiadások (K3) 68 046 81 322 149 368
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 24 899 81 814 106 713 elvonások befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 172 111 282 332 454 443
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 600 1 780 2 380
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 45 764 83 235 128 999 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 600 1 780 2 380
24 Költségvetési bevételek összesen: 45 764 83 235 128 999 Költségvetési kiadások összesen: 172 711 284 112 456 823
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 14 707 14 707 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 111 640 199 097 310 737 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 600 1 780 2 380 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 126 947 200 877 327 824 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 172 711 284 112 456 823 Kiadások összesen 172 711 284 112 456 823

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2019. évi költségvetési rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1. Költségvetési bevételek
2. Önkormányzatok műk. Támogatása 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 882 564
3. Egyéb működési célú támogatások áht. belül 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 57 188
4. Közhatalmi bevételek 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 1 240 404
5. Működési bevételek 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 492 069
6. 0
7. 0
8. Működési c. bev. össz. 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 2 672 225
9. Felhalmozási célú támog. áht-én belül 0
10. Felhalmozási bevételek 0
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2 870
12. 0
13. Felhalmozási c. bev. össz. 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2 870
14. Finanszírozási célú bevételek 0
15. Finanszírozási célú bevételek 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 1 266 172
16. Bevételek mindösszesen: 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 3 941 267
17.
18. Kiadások
19. Személyi juttatások 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 936 854
20. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 199 498
21. Dologi kiadások 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 1 077 017
22. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 13 989
23. Elvonások, befizetések 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 451
24. működési célú támog. ÁHT-án belül 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 59 585
25. működési célú támog. ÁHT-án kívül 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 292 414
26. működési tartalékok 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 113 146
27. Működ. c. kiadás össz.: 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 2 692 954
28. Beruházás 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 1 052 005
29. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5 000
31. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 39 350
33. felhalmozási tartalékok 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 117 828
34. Felhalm. c. kiadás össz.: 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 1 214 183
35. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 34 130
36. Finanszírozási kiadás 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 34 130
37. Kiadások összesen: 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 3 941 267

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi engedélyezett létszámkeret

Sor-
szám
A B C D E F G H I J
Intézmény Munkaviszonyban foglalk. köztisztviselő Közalkalmazott Összesen Létszámkeret
Főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású részfoglalkozású
1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 15. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 2. 1. 12. 31. 1. 1. 2. 1. 12. 31. 1. 1. 2. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 15. 12. 31. 1. 1. 2. 1. 12. 31. 1. 1. 2. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 15. 12. 31.
1. Hévíz Város Önkormányzat ** 6 6 0 2 2 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8,0 8,0
2. Polgármesteri Hivatal összesen:*** 3 3 36 2 -2 1 37 0 0 0 0 39 2 -2 1 40 0 0 39,0 2,0 -2,0 1,0 40,0
3. GAMESZ
4. Konyha 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
5. Zöldterület-kezelés 20 20 20 20 20 20
6. Gazdasági szervezet 9 9 9 9 9 9
7. Karbantartók 11 11 11 11 11 11
8. Köztemető 1 1 1 1 1 1
9. Köztisztasági tevékenység 5 5 5 5 5 5
11. Technikai személyzet 3 3 3 3 3 3
12. Takarítónő, mosónő 4 4 4 4 4 4
13. GAMESZ összesen: 75,5 75,5 0 0 75,5 75,5 0 0 75,5 0 75,5
14. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**
15. Házi segítségnyújtás (vezető 1 fő és gondozó 7 fő) 7 1 8 7 1 8 7 1 8
16. Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 1 1
17. Idősek bentlakásos ellátása 31 31 1 -1 0 31 31 1 -1 0 31,5 -0,5 30,5
18. Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) 2 2 2 2 2 2
19. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 2 2 2 2 2
20. Szociális étkeztetés 2 1 3 2 1 3 2 1 3
21. Központi igazgatás 5 5 5 5 5 5
22. Háziorvosi ügyeleti ellátás: ügyeleti koordinátor 1 fő, gkvezető 3 fő, takaritó 1 fő 4 1 5 4 1 5 4 1 5
23. Takarítónő orvosi rendelő 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0
24. Bölcsőde: bölcsődevezető, kisgyermeknevelő1 fő, valamint kisgyermeknevelő 4 fő 4 1 4 4 1 5 4 1 5
25. Bölcsődei dajkák 2 fő és kisegítő 1 fő 4 -1 4 4 -1 3 4 -1 3
26. Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens (4 órás) 1 1 1 1 1 1
27. Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.: 64 2 66 1 -1 0 64 2 66 1 -1 0 64,5 1,5 66
28. Festetics György Művelődési Központ
29. Művelődési Központ
30. művelődésszervező (igazgatói feladat) 1 1 1 1 1 1
31. művelődésszervező (igazgató helyettes) 1 1 1 1 1 1
32. programszervező 2 2 2 2 2 2
33. programszervező, informatikus 1 1 1 1 1 1
34. közművelődési munkatárs 1 1 1 1 1 1
35. rendezvények gazdasági ügyintézője 1 1 1 1 1 1
36. gazdasági ügyintéző 1 1 1 1 1 1
37. műszaki kisegítő 1 1 1 1 1 1
38. takarító 1 1 1 1 1 1
39. Városi könyvtár
40. vezető könyvtáros 1 1 1 1 1 1
41. könyvtáros 1 1 1 1 1 1
42. gyermek könyvtáros 1 1 1 1 1 1
43. Muzeális Gyűjtemény 0 0 0 0
44. kiállítás tervező (művészeti vezető) 1 1 1 1 1 1
45. múzeumőr 1 1 1 1 1 1
46. Egregyi Múzeum 3 3 3 3 3 3
47. Romkert gondnok 1 1 1 1 1 1
48. Fontana Filmszínház
49. szakmai vezető, pénztáros 1 1 1 1 1 1
50. mozigépész 2 2 2 2 2 2
51. takarítónő 1 1 1 1 1 1
52. Új szinpad (heti 20 óra) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
53. Festetics György Művelődési Kp. össz: 23,5 23,5 0 0 23,5 23,5 0 0 23,5 0 23,5
54. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
55. Óvónő 13 13 13 13 13 13
56. Kisegítő személyzet 8 8 8 8 8 8
57. 3 fő kisegítő személyzet 2013. szept.1-től 3 3 3 3 3 3
58. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:* 24 24 0 0 24 24 0 0 24,0 0 24,0
59. GAMESZ és intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 187 2 189 1 -1 0 187 2 0 189 1 -1 0 187,5 1,5 0,0 189,0
60. Mindösszesen: 9 9 0 0 38 2 -2 1 39 0 0 187 2 189 1 -1 0 234,0 2 2 -2 1 237,0 1 -1 0 234,5 1,5 2,0 -2,0 1,0 237,0
* A képviselő-testület Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valósul meg megbízási szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15 napjáig. A megbízással allkalmazott létszám nem közalkalmazott.
** Az Önkormányzatnál a "Turisztikailag frekventált térségek integrált termék - és szolgáltatás fejlesztése" (gyógyhely) projekthez 2019. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig 1 fő 8 órás porojektmenedzser és 1 fő 6 órás projektasszisztensi munkakör kerül létesítésre a Képviselő-testület Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (I. 15.) határozata szerint.
*** A Képviselő-testület Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2019. (XI. 29.) határozata szerint a 2019. december 15. napjával hatályba lépő SZMSZ módosítás 1 fő önkormányzati főtanácsadóval bővíti a Polgármesteri hivatal köztisztviselői létszámát.

6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS
a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft
A B C D E F G
Kötelezettségvállalás módja Kötelezettségvállalás megnevezése Időtartam
2019. 2020. 2021. 2022.
Működési kiadás
1 70/ikt. 1911. jk. 4. sz. Balatoni Szövetség tagdíj határozatlan 300 300 300 300
2 HVÖ 20/1990. (XI. 6.) Kt. hat. Települési Önkorm. Országos Szövetsége határozatlan 100 100 100 100
3 HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%) határozatlan 24 241 24 241 24 241 24 241
4 HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%) határozatlan 27 321 27 321 27 321 27 321
5 HVÖ 43/1993. (III. 4.) Kt. hat. Magyar Urbanisztikai Társaság határozatlan 10 10 10 10
6 20-00/35/99 Artisjus - Telefonos zeneszolgáltatás határozatlan 62 62 62 62
7 Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete Helyi díjak és kitüntetések határozatlan 900 900 900 900
8 Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Közoktatásért díjak, kitüntetések határozatlan 1 190 1 190 1 190 1 190
9 2644/2001. DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetése határozatlan 1 600 1 600 1 600 1 600
10 HTO/2439-1/2012 Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás határozatlan 35 35 35 35
11 Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás 1 844 1 844 1 844 1 844
12 PMK/18-2/2017 TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése határozatlan 900 900 900 900
13 631-5/2007 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj határozatlan 40 40 40 40
14 SZO/112-2/2010 Társasház - Közös ktg, és biztosítási díj Kossuth u. 7. határozatlan 210 210 210 210
15 SZO/200-2/2010 Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5. határozatlan 199 199 199 199
16 KGO/190-3/2010 Deák téri üzletház üzemeltetési ktg határozatlan 1 863 1 863 1 863 1 863
17 SZO/465-2/2016 Karsád György János EV határozatlan 5 985 5 985 5 985 5 985
18 5458/2008 K&H Bank - Széfbérlet határozatlan 36 36 36 36
19 Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége határozatlan 15 15 15 15
20 637-2/2009 1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe) 2019.02.01 3 553 3 553 3 553 3 553
21 PMK/22-3/2012 Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása határozatlan 1 920 1 920 1 920 1 920
22 PMK/22-3/2012 Fehér Renátó - Héviz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása Szálinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása határozatlan 1 800 1 800 1 800 1 800
23 VFO/280-14/2014 Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet határozatlan 30 30 30 30
24 VFO/385-2/2014 Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg. 2020.12.31 153 153 153 153
25 VFO/1002-5/2014 Mobiltoalett Kft - bérleti szerződés határozatlan 457 457 457 457
26 KGO/266-2/2014 Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás határozatlan 198 198 198 198
27 KGO/263-4/2014 CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása határozatlan 217 217 217 217
28 SZO/358-3/2014 GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása határozatlan 1 200 1 200 1 200 1 200
29 SZO/18-4/2014 dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás 2019.09.01 2 439 2 439 2 439 2 439
30 VFO/522-15/2015 LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.) határozatlan 508 508 508 508
31 Flavius Üzletház Társasház - közös ktg. határozatlan 230 230 230 230
32 PMK/13-2/2017 Webmark Europe Kft - honlapok (3db) üzemeltetése 2018.05.31 302 302 302 302
33 KGO/25-26/2015 Maraton Lapcsoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítása 2017.02.25+3év 10 672 10 672 10 672
34 SZO/189-1/2015 BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás határozatlan 5 760 5 760 5 760 5 760
35 SZO/131-2/2015 Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg. határozatlan 3 658 3 658 3 658 3 658
36 HTO/31-19/2013 IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet határozatlan 242 242 242 242
37 SZO/8/2011 Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (parkolási iroda) határozatlan 993 993 993 993
38 VFO/31-138/2015 Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT) határozatlan 38 38 38 38
39 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT) határozatlan 45 45 45 45
40 PMK/14-2/2017 NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizairport.hu) 2018.03.31 610 610 610 610
41 PMK/14-1/2017 NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz.hu) 2018.03.31 610 610 610 610
42 KGO/153-8/2015 Kovácsné Peszmeg Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok 2017.03.31 210 210 210 210
43 KGO/201-9/2015 Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása 2017.04.30 972 972 972 972
44 SZO/131-1/2012 Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelezettségek határozatlan 486 486 486 486
45 Öko-Grill Kft - Víz vásárlása határozatlan 175 175 175 175
46 Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj határozatlan 55 55 55 55
47 TDM Egyesület 2023.12.31 19 500 19 500 19 500 19 500
48 K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199) határozatlan 37 37 37 37
49 Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869) határozatlan 53 53 53 53
50 Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199) határozatlan 104 104 104 104
51 Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869) határozatlan 192 192 192 192
52 Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493) határozatlan 134 134 134 134
53 Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493) határozatlan 159 159 159 159
54 68360 Aegon Biztosító Zrt -Önkormányzati Vagyonbiztosítás határozatlan 1 844 1 844 1 844 1 844
55 KGO/33-18/2015 Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készítése és közvetítése 2018.12.31 21 000 21 000 21 000 21 000
56 VFO/208-10/14 Zalaispa Zrt - Hulladék gyűjtés díja határozatlan 31 000 31 000 31 000 31 000
57 Magyar Posta - Postaköltség határozatlan 732 732 732 732
61 SZO/181-28/2016 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állatorvosi tev határozatlan 3 277 3 277 3 277 3 277
62 SZO/492-1/2017 Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készítés határozatlan 600 600 600 600
63 …./2017. 07.12. ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert) határozatlan 283 283 283 283
64 KGO/217-14/2017 CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel 2027.12.06 155 396 155 396
65 SZO/4-13/2017 Dr. Farkas Ügyvédi Iroda határozatlan 3 000 3 000 3 000 3 000
66 KGO/208-1/2017 EMoGÁ Kft 2020.10.01 350 350 263 0
186 649 186 649 341 958 331 023

7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás

ezer Ft
A B
Megnevezés Közvetett támogatás
Önkormányzat:
Építményadó: 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek 3.157 adótárgy, 280.175 m2-re vonatkozóan 178 673
Iparűzési adó: 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, 328
valamint adómentesség azon háziorvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg 1 072
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény 0
Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes 180 073
TASZII
Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 1 031
Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 1707
TASZII összesen: 2 738
Önkormányzat és intézményei összesen: 182 811

8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

ezer Ft
A B C D E F G H I
Megnevezés Adott hitel összege Hitelállomány 2019. 01. 01. napján Futamidő Felvétel éve Lejárat Törlesztés Kamat
Mértéke Összege
1. Felhalmozási célú hitel
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel
3. lakossági lakásép. kölcsön 500 25 10 év folyamatos folyamatos 25 0% -
4. munkált. lakásép. kölcsön 28 130 17 378 10 év folyamatos folyamatos 2 758 0% -
5. Felhalmozási célú hitel össz.: 28 630 17 403 2 783 -

  Vissza az oldal tetejére