Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 2.845.881.000 forint ebből

a) működési célú bevételek 2.796.255.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 49.626.000 forint.

(2) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.528.803.000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 4.374.684.000 forint, azaz Négymilliárd-háromszázhetvennégymillió-hatszáznyolcvannégyezer forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása: 4.339.048.000 forint, ebből

a) működési célú kiadások 2.920.142.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 1.418.906.000 forint.

(2) *  Az önkormányzat tartaléka 181.161.000 forint, melyből működési tartalék 143.561.000 forint, felhalmozási tartalék 37.600.000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 35.636.000 forint.

(4) *  Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 4.374.684.000 forint, azaz Négymilliárd-háromszázhetvennégymillió-hatszáznyolcvannégyezer forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) *  A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 981.231.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 207.921.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.216.709.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint:

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 522.292.000 forint.

(2) *  A költségvetés egyensúlyát 634.227.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 893.070.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 1.506.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 52.065.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 107.458.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.112.594.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 256.686.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3.,3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és a 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) *  Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 3.968.327.000 forint;

b) kiadási főösszege: 3.968.327.000 forint.

(2) *  A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2019.évi

a) bevételi főösszege: 312.094.000 forint;

b) kiadási főösszege: 312.094.000 forint.

7. § *  A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 577.971. 000 forint;

b) kiadási főösszege: 577.971.000 forint.

8. § *  Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 128.624.000 forint;

b) kiadási főösszege: 128.624.000 forint.

9. § *  A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 272.582.000 forint;

b) kiadási főösszege: 272.582.000 forint.

10. § *  A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 441.962.000 forint;

b) kiadási főösszege: 441.962.000 forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2019. január 1-jei időpontra 234,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

12. § *  Az Önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafeteria-juttatás összege, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alá tartozók esetében 232.500 Ft, minden egyéb esetben 200.000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2019. évben esedékes összege az önkormányzatnál 186.649.000 forint. (6. melléklet).

(2) *  13. § (2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 182.811.000 forint. (7. melléklet).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2019. évben 50.000.000 forint működési és marketing támogatást nyújt, a 2019. évi bérek és járulékai, 2019. évi szállítói kiadások, továbbá 2018. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2019. február 28-ig.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.

A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes írásbeli engedélyét köteles kérni, az álláshely csak polgármesteri engedéllyel tölthető be.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve jutalomra felhasználható az évközben keletkezett bérmaradvány, a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.

(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

a) jégpálya üzemeltetése 6.420.000 forint;

b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.750.000 forint;

c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;

d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;

e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;

f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;

g) *  évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 10.869.000 forint.

h) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint,

i) közvilágítás eseti javításai 2.000.000 forint.

j) *  városi információs táblák gyártása 4.080.000 forint.

k) *  3 db párakapu éves működtetése 2.131.000 Ft,

l) *  Hévíz Széchenyi utcán, az Erzsébet királyné utca alatti kiemelt gyalogátkelőhely építése 4.064.000 Ft,

m) *  Hévíz Széchenyi utcán, az Erzsébet királyné utca alatti új gyalogátkelőhely kialakítása miatt átalakított zöldfelület öntöző berendezésének átépítése 450.000 Ft,

n) *  Hévíz Széchenyi utca - Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában nem szereplő - csatlakozó felületek burkolatépítése 2.602.000 Ft,

o) *  Hévíz Széchenyi utcán, az Erzsébet királyné utca kicsatlakozásánál közvilágításai lámpa kiépítése 3.800.000 Ft,

p) *  Hévíz Széchenyi utca nyugati szakaszán légvezeték terepszint alá helyezése 200.000 Ft,

r) *  Nagyparkoló tér bújtató akna és védőcsövezés építés 4.055.000 Ft.

(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

a) 2019. évi rendezvényterv megvalósítása 87.500.000 forint;

b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;

c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;

d) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600.000 forint;

e) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;

f) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint;

g) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;

h) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint

i) aggregátor üzemeltetése 600.000 Ft.

19. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2020. január 17. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

27. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

28. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 1. Személyi juttatások (K1) 576 769 404 462 981 231
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 788 582 107 996 896 578 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 118 077 89 844 207 921
4 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 644 057 572 652 1 216 709
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 31 707 12 526 44 233
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 3 039 10 950 13 989
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 0 14 540 14 540 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 377 747 862 657 1 240 404 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 5 863 58 841 64 704
10 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 115 421 176 606 292 027
11 elvonások, befizetések (K502) 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 325 705 289 132 614 837 működési célú tartalék (K513) 33 792 33 792
13 általános tartalék (K513) 81 204 28 565 109 769
14 5. Felhalmozási bevételek (B5)
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 1 447 29 300 30 747 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 544 430 1 375 712 2 920 142
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 1 289 1 289
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 180 180 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 977 752 202 065 1 179 817
20 7. Felújítások (K7) 49 715 2 500 52 215
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 203 203 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 2 870 2 870 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 12 004 78 232 90 236
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 49 688 4 350 54 038
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 523 741 1 272 514 2 796 255 felhalmozási célú tartalék (K513) 24 882 12 718 37 600
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 447 48 179 49 626 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 114 041 304 865 1 418 906
27 Költségvetési bevételek összesen: 1 525 188 1 320 693 2 845 881 Költségvetési kiadások összesen: 2 658 471 1 680 577 4 339 048
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 133 283 -359 884 -1 493 167
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) 1820/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 634 227 0 634 227 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 528 926 364 144 893 070 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 1 506 0 1 506 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 31 376 4 260 35 636
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)
43 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 164 659 364 144 1 528 803 Finanszírozási kiadások összesen 31 376 4 260 35 636
47 Bevételek összesen 2 689 847 1 684 837 4 374 684 Kiadások összesen 2 689 847 1 684 837 4 374 684

1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások 576 769 404 462 981 231
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 788 582 107 996 896 578 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 077 89 844 207 921
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei 0 0 0 3. Dologi kiadások 644 057 572 652 1 216 709
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 31 707 12 526 44 233
6 3. Közhatalmi bevételek 377 747 862 657 1 240 404 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 039 10 950 13 989
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 4. Működési bevételek 325 705 289 132 614 837 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre 5 863 58 841 64 704
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 115 421 176 606 292 027
10 elvonások, befizetések 0 0 0
11 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 203 203 működési célú tartalék 0 33 792 33 792
12 általános tartalék 81 204 28 565 109 769
13
14 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 523 741 1 272 514 2 796 255 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 544 430 1 375 712 2 920 142
15
16 Költségvetési bevételek összesen: 1 523 741 1 272 514 2 796 255 Költségvetési kiadások összesen: 1 544 430 1 375 712 2 920 142
17
18 Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -20 689 -103 198 -123 887
19 Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére 0
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 634 227 0 634 227 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
23 Hitel felhasználása felhalmozásra -634 227 0 -634 227
24 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 528 926 364 144 893 070 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
28 előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása -478 367 -256 686 -735 053 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 506 0 1 506 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 31 376 4 260 35 636
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 52 065 107 458 159 523 Finanszírozási kiadások összesen 31 376 4 260 35 636
37 Bevételek összesen 1 575 806 1 379 972 2 955 778 Kiadások összesen 1 575 806 1 379 972 2 955 778

1/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2
3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Felhalmozási kiadás
4 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
5 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 0 14 540 14 540
6 5. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások 977 752 202 065 1 179 817
7 5.1. Immateriális javak értékesítése 7. Felújítások 49 715 2 500 52 215
8 5.2. Ingatlanok értékesítése 1 447 29 300 30 747 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0
9 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 1 289 1 289 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 12 004 78 232 90 236
10 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
11 5.4. Részesedések értékesítése 0 180 180 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre 49 688 4 350 54 038
12 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 felhalmozási célú tartalék 24 882 12 718 37 600
13 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 114 041 304 865 1 418 906
14 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 2 870 2 870
15
16
17 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 447 48 179 49 626
18 Költségvetési bevételek összesen: 1 447 48 179 49 626 Költségvetési kiadások összesen: 1 114 041 304 865 1 418 906
19
20 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 112 594 -256 686 -1 369 280
21 Működési többlet felhasználása felhalmozási hiány fedezésére 0 0 0
22 0
23 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
24 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
25 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra 634 227 0 634 227 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
26 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
27 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
28 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra 478 367 256 686 735 053 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 1 112 594 256 686 1 369 280 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
37 Bevételek összesen 1 114 041 304 865 1 418 906 Kiadások összesen 1 114 041 304 865 1 418 906

1/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

Támogatás jogcíme 2019. évi állami támogatásból származó várható bevétel
létszám mutató Fajlagos összeg Ft/fő Hozzá-
járulás
Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása KEKKH 2018.
01.01-re vonatkozó adata: 4747 fő
18,42 4 580 000,00 84 363 600
I.1.b) településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.300 Ft/ha 8 329 050
I.1.f. beszámítás -8 329 050
I.1.ba) - I.1.f. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 0
I.1. bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 320.000 Ft/km 18 304 000
I.1.f. beszámítás -18 304 000
I.1.bb) - I.1.f. közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000
I.1.f. beszámítás -100 000
I.1.bc) - I.1.f. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása 227 000 Ft/km 6 212 990
I.1.f. beszámítás -6 212 990
I.1.bd) - I.1.f. közutak fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.c) egyéb önkormányzati feladatok 4 747 2 700 12 816 900
I.1.f. beszámítás -12 816 900
I.1.c) - I.1.f. egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 19 2 550 Ft/fő 48 450
I.1.f. beszámítás -48 450
I.1.d) - I.1.f. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.e) üdülőhelyi feladatok támogatása 600 595 988 1,00 600 595 988
I.1.f. beszámítás -80 431 412
I.1.e) - I.1.f. üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás után 520 164 576
I.1.f) beszámítás, kiegészítés: Beszámítás szerinti támogatás csökkentés összesen: = (22.399.747.651*0,55/100)*
[105+(66.062-42.001)/(110.000-42.001)*
(120-105)]/100=135.897.496 Ft
Beszámítás korrigált összege: 135 897 496 -9 654 694 126 242 802
g) teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás (önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a beszámítás összegét csökkentő támogatás) 9.654.694 Ft 0
I. 5. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja Évközi MÁK által megállapított összegű folyósítás 604 528 176 I. összesen
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
II.1. (1)1 óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó 124+2*2+2*3=134 fő 11,8 4 371 500 34 389 133
II.1.(1)2 óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó 128+2*2+0*3=132 fő 11,6 4 371 500 16 903 133
II.1.(2)1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus végzettség 8 hó 9,0 2 205 000 13 230 000
II.1.(3)1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus szakképzettséggel 8 hó 0,0 4 371 500 0
II.1.(2)2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó 9,0 2 205 000 6 615 000
II.1.(3)2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus szakképzettséggel 4 hó 0,0 4 371 500 0 I. pont szerinti támogatás beszámítás nélkül: 730 770 978 Beszámítás: 2017. évi IPA alap szerint 135 897 496 -9 654 694 -45 811 390 80 431 412 (I.1.e) sort terhelő összeg)
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
II.2. (1) 1 óvodaműködtetési támogatás 8 hó (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja) 128 97 400 8 311 467
II.2. (2) 1 óvodaműködtetési támogatás 4 hó (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja) 130 97 400 4 220 667
II.4.a Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
II.4.a (1). Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógus, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők - pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped., pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik aminősítést 2018. jan. 1-i átsorolással szerezték meg 4,00 396 700 1 586 800
II.4.a (2). Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógus, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők - pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped., pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-i átsorolással szerezték 0,00 363 642 0
II. 5. Nemzetiségi pótlék 0,00 563 000 0 85 256 200 II . Összesen
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék Évközi MÁK által megállapított összegű folyósítás 0
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása 35.000 Ft/fő alatti adóerőképesség esetén differenciáltan jár 0
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
III. 3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
III.3. aa) Számított szakmai létszám meghatározása
III. 3. aaa) Számított alaplétszám
III. 3 aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közöshivatal település szám szerint:0 0,0
III. 3. aac) Számított alaplétszám korrekciója (4 -nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat:1) 1,0
III. 3. ab) Támogatás összege Hévíz 1; Cserszegtomaj 1 2,0 3 000 000 6 000 000
III. 3. c). Szociális étkeztetés 73 55 360 4 041 280
III. 3. d) Házi segítségnyújtás
III. 3. da) Szociális segítés 2 25 000 50 000
III. 3. db) Személyi gondozás 52 210 000 10 920 000
III. 3. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 25 109 000 2 725 000
III. 3. o) Kiegészítő fajlagos összegek
III. 3. oa) Kiegészítő fajlagos összegek a Család- és gyermekjóléti szolgálat fa ellátáshoz 2,0 400 000 800 000
III. 3.ob) Kiegészítő fajlagos összegek a házisegítségnyújtás -személyi gondozás fa ellátáshoz 52 120 000 6 240 000
III. 4. Települési önk. által nyújtott egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
III. 4. a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása [45+(12 demens*1,2) ]/4=14,85 15,00 15 2 606 040 39 090 600
III. 4. b) Intézmény üzemeltetési támogatás 40 329 000
III. 4. c) kiegészítő fajlagos támogatás az a) alpont támogatásához támogatás 15 241 960 3 629 400
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása
III. 5. a) Intézményí gyermekétkeztetés támogatása
III. 5. aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 567 fő 14,29 1 900 000 27 151 000
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 22 570 116
III. 5. b). Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása összege (Ft/étkezési adag, adóerőképesség szerint differenciálva) 136 285 38 760
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
III.6.a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1,3 4 419 000 5 744 700
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2,5 2 993 000 7 482 500
III.6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Miniszterek döntése alapján a települések típusát és adóerőképességét figy-be véve) 0 10 223 000 187 035 356 III. összesen
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
IV.1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása 4 747 1 210 5 743 870
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása évközi megállapítás szerint (előző évi állomány gyarapítás alapján évközben megítélt támogatás) még nem ismert 0
IV.3. Kulturális illetménypótlék (évközben megállapított és folyósított támogatás) 0 5 743 870 IV. összesen
V. Szolidaritási hozzájárulás: (126.242.802 - 732.182.630) * [75 + (66062 - 55001) / (115000 - 55001) * (100 - 75)] / 100 - 0 = 0 0 0 V. összesen
Költségvetési tv 2. sz melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen: 882 563 602 882 563 602 I-V. mindösszesen

1/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban
Megnevezés Mérték (2019. évi január 1. napjától) 2019. évi bevételi terv
Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók
Építményadó Differenciált
600-1000,- Ft/m2/év
125 390 98 610 224 000
Idegenforgalmi adó 515,- Ft/fő/éjszaka 82 034 477 966 560 000
Iparűzési adó 2%, 138 919 286 081 425 000
Helyi adók összesen: 346 343 862 657 1 209 000
2.) Pótlék, bírság 4 500 4 500
3.) Átengedett központi adók
Gépjárműadó 3 évig 345 Ft/KW,
4-7 évig 300 Ft/KW,
8-11 évig 230 Ft/KW,
12-15. évig 185 Ft/KW,
16. és felette 140 Ft/KW
17 000 17 000
Átengedett központi adók összesen: 17 000 17 000
4.) Egyéb sajátos bevétel
Építésügyi bírság 0
Szabálysértési bírság 820 820
Egyéb közhatalmi bírság 9 000 9 000
Talajterhelési díjbevétel 84 84
Környezetvédelmi bírság 0
Egyéb sajátos bevétel összesen: 9 904 0 9 904
0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: 377 747 862 657 1 240 404

1/5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2019. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Állami támogatás 0
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 787 779 106 500 894 279
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 604 730 604 730
5. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 85 256 85 256
6. T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 89 764 106 500 196 264
7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 029 8 029
8. Egyéb központi támogatás 0 0
9. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás 651 651
10. Elszámolásból származóbevételek 152 1 496 1 648
11.
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
13. Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: 0 275 275
14. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 275 275
15. Központi kezelésű előirányzatok: 350 0 350
16. Gyermekvédelmi kedvezmény 350 350
17. Fejezeti kezelésű előirányzatok: 1 849 8 510 10 359
18. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja 0 0
19. 2019. évi bérkompenzáció 1 849 1 849
20. Tüzifa támogatás 0 0
21. Gyermekvédelmi kedvezmény 0 0
22. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004 8 510 8 510
23. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 0 0
24. MTÜ Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő N.Zrt „Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és visszaigényelhető áfa 0 0
25. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 2 468 2 468
26. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 468 2 468
27. Önkormányzatoktól támogatás működési célra: 4 485 0 4 485
28. Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás 4 485 4 485
29. Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: 6 684 11 253 17 937
30.
31. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
32.
33. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 0 0
34.
35. Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: 795 266 119 249 914 515
36.
37. Polgármesteri Hivatal
38. Nemzeti Választási Iroda 4 158 4 158
39. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 4 158 0 4 158
40. Polgármesteri Hivatal összesen: 4 158 0 4 158
41.
42. GAMESZ
43. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 915 915
44. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
45. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 915 915
46. GAMESZ mindösszesen: 0 915 915
47.
48. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
49. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0
50. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 0 0
51. Lakosságtól 203 203
52. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 203 203
53. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: 0 203 203
54.
55. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
56. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
57. Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre 10 396 10 396
58. Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 10 040 10 040
59. Társadalombizt alap iskolaegészségügy 429 429
60. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
61. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 358 358
62. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 20 865 358 21 223
63. Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: 20 865 358 21 223
64.
65. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 31 707 12 526 44 233
66. Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 0 203 203
67.
68. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: 820 289 120 725 941 014

1/6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft
Sor-
szám
Megnevezés 2019. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1.
2. Hévíz Város Önkormányzat
3. Felhalmozási bevételek:
4. Ingatlanértékesítés 1 447 29 300 30 747
5. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 4 4
6. Gépkocsiértékesítés 0 0
7. Gépjármű várakozóhely megváltás
8. Felhalmozási bevételek összesen.: 1 447 29 304 30 751
9.
10. Részesedések érétkesítése
11. Hévíz Toutist Nkft. részedés értékesítés 180 180
12. Részesedések érétkesítése összesen: 0 180 180
13.
14. Felhalmozási célú állami támogatások
15. "Hévíz Kisfaludy 2030 Balaton Airport"Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és visszaigényelhető Áfa 14 540 14 540
16. Felhalmozási célú állami támogatások összesen: 0 14 540 14 540
17.
18. Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről:
19. 0
20. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: 0 0 0
21.
22. Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről:
23.
24. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: 0 0
25.
26. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés
27. Lakásépítési kölcsön visszatérülés 2 870 2 870
28. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: 0 2 870 2 870
29.
30. Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: 1 447 46 894 48 341
31.
32. GAMESZ
33. Felhalmozási bevételek:
34. Régi járdaseprő gép értékesítés 1285 1285
35. Felhalmozási bevételek összesen.: 0 1285 1285
36. GAMESZ összesen: 0 1285 1285
37.
38. Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen: 1 447 48 179 49 626

1/7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2019. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
3. Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda
4. Keszthely adó- átadás 20 000 20 000
5. Alsópáhok adó-átadás 25 000 25 000
6. Jogi viták miatti tartalék 7 020 7 020
7. Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra 4 500 4 500
8. Bursa Hungarica ösztöndij 2 000 2 000
9. Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 1 350 1 350
10. Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 50 50
11. Nagykanizsai Tankerületi Központ 2 802 2 802
12. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 191 191
13. "Zala két keréken" 1 778 1 778
14. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 5 850 58 841 64 691
15.
16. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
17. Hévíz Sportkör 103 858 103 858
18. Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze 11 554 11 554
19. Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás 0
20. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [HVÖ 1/2016. (I. 28.) Kt. hat.] 19 500 19 500
21. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 65 000 65 000
22. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram 5 000 5 000
23. Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) 50 000 50 000
24. Musica Antiqua Együttes Baráti Köre 2 000 2 000
25. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 3 500 3 500
26. Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 500 500
27. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 1 000 1 000
28. Hévízi Kálvin Alapítvány 1 200 1 200
29. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300 300
30. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 000 2 000
31. Polgárőr Egyesület Alsópáhok 1 000 1 000
32. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 2 000 2 000
33. Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 500 500
34. Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület 300 300
35. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 50 50
36. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 900 900
37. Hévíz és Térsége KamaraiTagok Kultúrális Alapítványa 100 100
38. Keszthelyi Mentők Alapítvány 75 75
39. Városi könyvkiadás támogatása 2 500 2 500
40. Polgári Védelmi Szövetség 50 50
41. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) 150 150
42. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat 127 127
43. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére 0
44. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk.részére 0
45. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarkanizsa önkormányzata (Szerbia) részére 0
46. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére 0
47. "Európa a polgárokért " projekt társpályázóinak támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva) 16 674 16 674
48. Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" III-IV. kötet) 1 000 1 000
49. Dr. Szarka Lajos: Hévíz Beadeker 500 500
50. Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány 200 200
51. Rákóczi Szövetség 50 50
52. Felosztható keret 0 430 430
53. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 115 412 176 606 292 018
54.
55. Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen 121 262 235 447 356 709
56.
57. Polgármesteri Hivatal
58. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
59. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 13 13
60. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 13 0 13
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
VÜZ Kft. Keszthely 9 9
61. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 9 9
62. Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: 22 0 22
63.
64. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen 5 863 58 841 64 704
65. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen 115 421 176 606 292 027
66.
67. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: 121 284 235 447 356 731

1/8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D E F G
Beruházás 2019. évi előirányzat
Megnevezés fejlesztés státusza Nettó ÁFA Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat
I. Immateriális javak
1. HÉSZ módosítás új beruházás 1 930 520 2 450 2 450
2. Hévíz Város Turisztikai honlpajának fejlesztése áthúzódó 12 000 3 240 15 240 15 240
3. "Hévíz - Balaton Airport Elezete Tanulmány új beruházás 14 540 3 926 18 466 18 466
4. 2 db licence vásárlás új beruházás 276 75 351 351
Immateriális javak összesen 28 746 7 761 36 507 2 801 33 706
II. Felújítás
1. Hévízi Illyés Gyula Általános főbejárati lépcső felújítása új beruházás 1 969 531 2 500 2 500
2. MLSZ "Pályaépítési Program" keretében 2 db műfüves pálya felújítása új beruházás 30 709 8 291 39 000 39 000
3. Hévíz, Zrinyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése 4 500 1 215 5 715 5 715
4. Hévíz, Kossuth L. u. 7. szám alatti 2 db önkormányzati tulajdonú ingatlan nyílászáró cseréje új beruházás 3 937 1 063 5 000 5 000
Felújítás összesen 41 115 11 100 52 215 49 715 2 500
III. Ingatlan beruházások
1/1. Fenntartható közlekedés
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007
áthúzódó 0 0 0 0
1/2. Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ láp terület hatástanulmány 6.000 e Ft) új beruházás 24 980 6 745 31 725 31 725
2. Gyógyhelyi főtér GINOP-7.19-17-2017-00003 áthúzódó 21 871 5 905 27 776 27 776
3. Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastuktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása ) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000
4. Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 206.676 e Ft) áthúzódó 193 374 13 302 206 676 206 676
5. Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése) áthúzódó 10 000 2 700 12 700 12 700
6/1. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros)
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004
áthúzódó 145 378 39 252 184 630 184 630
6/2. Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) 118 110 31 890 150 000 150 000
7. Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca) áthúzódó 9 213 2 488 11 701 11 701
8. Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés áthúzódó 12 367 3 339 15 706 15 706
9/1. Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek áthúzódó 0 0 0 0
9/2. Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 új beruházás 69 000 0 69 000 69 000
10/1. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (75.092 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) áthúzódó 77 153 20 832 97 985 97 985
10/2. Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése II. ütem (14 db kamera, vezeték nélküli jelátviteli rendszer) új beruházás 17 395 4 697 22 092 22 092
11. "Hévíz Termelői piac megújulása"
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
áthúzódó 13 950 3 767 17 717 17 717
12. Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft) új induló 67 355 612 67 967 67 967
13. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat új induló 19 020 5 135 24 155 24 155
14. HEBI állomás áthelyezése a helyi járati autóbusz pu-hoz új induló 1 181 319 1 500 1 500
15. " Hévíz - Balaton Airport légi járműmozgási területén repülőtéri burkolati jelekújrafestése" új induló 0 0 0 0
16. Hévíz, 1088/6. hrsz-ú, 2140 m2 "kivett parkoló" vásárlása Aquamarin Kft-től 41 000 11 070 52 070 52 070
17. PH 2. emeleti tárgyalói és irodai fal gyártása és beépítése új induló 1 200 324 1 524 1 524
18. Hosszúföldek Sportcentrum tereprendezés, ép. engedélyezési és kiviteli tervek új induló 975 264 1 239 1 239
19. Szabó Lőrinc u. új útszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (műszaki ellenőr díja 1.000 e Ft) 8 662 2 338 11 000 11 000
Ingatlan beruházások összesen 860 058 157 105 1 017 163 932 439 84 724
IV. Gépek berendezések és felszerelések
1. Eszközbeszerzés új induló 7 606 2 054 9 660 6 350 3 310
2. Értékhatár alatti eszközbeszerzés új induló 1 000 270 1 270 1 270
3. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) új induló 0 0 0
4. Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt)
GINOP-7.1.6-16-2017-00004
új induló 12 598 3 402 16 000 16 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen 21 204 5 726 26 930 6 350 20 580
V. Járművek
Járművek összesen 0 0 0 0 0
VI. Számítástechnikai eszközök
1 Informatikai eszközök beszerzése új induló 10 000 2 700 12 700 12 700
2 Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés új induló 2 000 540 2 540 2 540
3 IT eszközök beszerzése új induló 22 700 6 129 28 829 28 829
Számítástechnikai eszközök összesen: 34 700 9 369 44 069 28 829 15 240
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül
1. "Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedése" NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 támogatás visszafizetés 12 004 12 004 12 004
2. "Zala két keréken"
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projelkt folyósított előlegének visszafizetése
78 232 78 232 78 232
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 90 236 0 90 236 12 004 78 232
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 49 688 49 688 49 688
2. Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve) 0 0
3. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 4 350 4 350 4 350
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: 54 038 0 54 038 49 688 4 350
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása
1. Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása 5 000 5 000 5 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: 5 000 0 5 000 0 5 000
Önkormányzat mindösszesen: 1 135 097 191 061 1 326 158 1 081 826 244 332
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal
1. Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is) új induló 1 500 464 1 964 1 964
2. Informatikai eszközök új induló 5 500 1 704 7 204 2 833 4 371
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: 7 000 2 168 9 168 2 833 6 335
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
1. Járdaseprő gép új induló 24 881 6 719 31 600 31 600
2. Egyéb tárgyi eszköz új induló 3 937 1 063 5 000 5 000
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 28 818 7 782 36 600 0 36 600
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 958 258 1 216 1 216
2. 5 db Metal pavilon új induló 1 011 273 1 284 1 284
3. Egyéb tárgyi eszköz új induló 1 969 531 2 500 2 500
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 3 938 1 062 5 000 2 500 2 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 1 874 506 2 380 0 2 380
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 1 874 506 2 380 0 2 380
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
1. Kisértékű tárgyi eszközök új induló 393 107 500 500
2. Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök) új induló 1 181 319 1 500 1 500
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen 1 574 426 2 000 2 000
XII. Pénzügyi befektetések:
Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 178 301 203 005 1 381 306 1 089 159 292 147

1/9. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban
Sor-
szám
A B
Megnevezés 2019. évi terv
Kötelező Nem kötelező Előirányzat összesen
1. Céltartalék
2. Felhalmozási tartalék
3. Egyéb felhalmozási tartalék 0 12 718 12 718
4. Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken"
TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg
0 0 0
5. Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka 0 0 0
6. Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!) 24 882 24 882
7. Felhalmozási tartalék összesen 24 882 12 718 37 600
8.
9. Működési tartalék
10. Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 30 000 30 000
11. Polgármesteri hatáskörben felhasználható 3 792 3 792
12. Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész 0 0
13. Működési tartalék összesen 0 33 792 33 792
14. Céltartalék összesen: 24 882 46 510 71 392
15.
16. Általános tartalék
17. Testületi hatáskörben felhasználható 78 981 28 565 107 546
18. Kötelezettségek a tartalék terhére:
19. "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg 0 0 0
20. "Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő 2 223 2 223
21. Általános tartalék összesen: 81 204 28 565 109 769
22. Tartalék mindösszesen: 106 086 75 075 181 161

2/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 53 431 40 754 94 185
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 788 582 107 996 896 578 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 15 720 13 948 29 668
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 311 412 292 883 604 295
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 6 684 11 253 17 937
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 689 10 950 13 639
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 0 14 540 14 540 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 377 747 862 657 1 240 404 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 5 850 58 841 64 691
10 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 115 412 176 606 292 018
11 elvonások , befizetések (K502) 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 151 524 118 847 270 371 működési célú tartalék (K513) 0 33 792 33 792
13 általános tartalék (K513) 81 204 28 565 109 769
14 5. Felhalmozási bevételek
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 1 447 29 300 30 747 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 585 718 656 339 1 242 057
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 4 4
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 180 180 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 970 419 154 250 1 124 669
20 7. Felújítások (K7) 49 715 2 500 52 215
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 2 870 2 870 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 12 004 78 232 90 236
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 49 688 4 350 54 038
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 324 537 1 100 753 2 425 290 felhalmozási célú tartalék (K513) 24 882 12 718 37 600
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 447 46 894 48 341 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 106 708 257 050 1 363 758
27 Költségvetési bevételek összesen: 1 325 984 1 147 647 2 473 631 Költségvetési kiadások összesen: 1 692 426 913 389 2 605 815
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -366 442 234 258 -132 184
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 634 227 634 227 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 508 785 350 178 858 963 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 1 506 1 506 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) 31 376 4 260 35 636
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) 739 367 533 646 1 273 013
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) 7 333 46 530 53 863
43 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 144 518 350 178 1 494 696 Finanszírozási kiadások összesen 778 076 584 436 1 362 512
47 Bevételek összesen 2 470 502 1 497 825 3 968 327 Kiadások összesen 2 470 502 1 497 825 3 968 327

2/1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 97 533 82 638 180 171
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 21 571 17 841 39 412
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 2 800 2 800 3. Dologi kiadások (K3) 7 475 60 091 67 566
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 350 0 350
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 15 402 417 elvonások, befizetések (K502) 0 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 126 929 160 570 287 499
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 2 833 6 335 9 168
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 2 815 402 3 217 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 833 6 335 9 168
24 Költségvetési bevételek összesen: 2 815 402 3 217 Költségvetési kiadások összesen: 129 762 166 905 296 667
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 124 114 160 168 284 282 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 833 6 335 9 168 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 126 947 166 503 293 450 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 129 762 166 905 296 667 Kiadások összesen 129 762 166 905 296 667

2/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D. E F G H I
2019. évi előirányzat
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó Dologi kiadások Működési célú támogatás ÁHT-én belülre Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat
1. 502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15 0 0 36 36
2. 502211Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15 4 098 902 26 740 31 740
3. 502227 Széchenyi utca zárt árok csapadék.elvez. (Kormányzati döntés! 2019-ben 16.699 e Ft) 17 665 17 665
4. 505402 HeBi üzemeltetés 5 000 5 000
5. 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. 1 969 1 969
6. 503310 Áplolási támogatás 500 500
7. 503305 Temetési támogatás 600 600
8. 503307 Iskolakezdési támogatás 800 800
9. 503308 Születési támogatás 1 000 1 000
10. 503303 Méltányossági támogatás 600 600
11. 503301Rendkívüli támogatás 2 300 2 300
12. 503304 Gyógyszertámogatás 1 100 1 100
13. 503306 Lakhatási támogatás 1 800 1 800
14. 503309 Köztemetés 111 389 0 500
15. 503311 Védőoltás 350 350
16. 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj 4 200 4 200
17. 505602 Szünidei gyermekétkeztetés 400 400
18. 503301 Szociális célú tüzelőanyag, tüzifa 2 268 0 0 2 268
19. 503402 Lakossági kölcsön kiadásai 20 20
20. 503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai 120 120
21. 504101 Ingatlanhasznosítás 6 431 7 330 13 761
22. 504201 Továbbszámlázások 288 13 763 14 051
23. 505101 Önkormány.jogalk. 38 037 11 893 1 220 51 150
24. 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok 0 0 3 361 3 361
25. 505201 Hévíz folyóirat 3 200 800 11 272 15 272
26. 505501 Közvilágítás 14 591 14 591
27. 502207 "Gyógyhelyi főtér"
GINOP-7.1.9-17-2017-00003
12 738 12 738
28. 502225 "Zala két keréken"
TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005
1 778 1 778
29. 505301 Főépítészi feladatok ellátása 6 833 6 833
30. 505502 Város- és községgazdálkodás 60 223 4 000 64 223
31. 505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása) 5 000 5 000
32. 505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás) 5 000 5 000
33. 505202 Forrás újság 14 684 14 684
34. 505601 Nyári napközi 2 048 432 350 2 830
35. 505102 Nemzetközi kapcsolatok 5 000 2 500 15 716 23 216
36. 505102 Nagyköveti program 0 0
37. 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai 634 65 460 66 094
38. 505401 Parkolási tevékenység 11 296 2 245 2 925 466 16 445 33 377
39. 505103 Reprezentáció 17 415 7 538 3 829 28 782
40. 503201 Működési célú pénzeszköz átadás 5 850 57 063 115 412 159 932 338 257
41. 502301 ASP rendszer bevezetése 0
42. 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) 3 649 3 649
43. 503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások 0 0
44. 505801"Európa a polgárokért" 0 0 0 16 674 16 674
45. 502206 Buszpályaudvar áttelepítése 13 361 13 361
46. 502201 Széchenyi utca fejlesztése (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 73.299 e Ft) 82 266 82 266
47. 505901 Egyéb ki nem emelt 10 846 2 212 28 169 109 906 0 151 133
48. 502218 Zrinyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj. 294 294
49. 503107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 2
50. 502221 Festetics sétány 21 874 21 874
51. 510000 „Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány+áfa 0 0
52. 502231 "Kisfaludy 2030" reptér pályázat 2 540 2 540
53. 502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció 373 373
54. 505804 YOUTH & SPA projekt 5 754 5 754
55. 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer 1 116 1 116
56. 502230 Schullhof sétány
GINOP-7.1.9-17 pályázat
6 198 6 198
57. 505805 Boldog Békeidők Hévize 5 296 5 296
Működési c. kiadások össz.: 53 431 40 754 15 720 13 948 311 412 292 883 5 850 58 841 115 412 176 606 0 0 2 689 10 950 1 098 496

2/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft
Sor-
szám
A B C D
Megnevezés 2019. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Szociálpolitikai juttatások
2. Települési támogatás
4. Ápolási támogatás 0 500 500
5. Települési támogatás 0 0
6. Temetési támogatás 600 600
7. Iskolakezdési támogatás 800 800
8. Születési támogatás 1 000 1000
9. Méltányossági támogatás 600 600
10. Rendkívüli támogatás 2300 0 2300
11. Köztemetés 389 0 389
12. Lakhatási támogatás 1 800 1800
13. Gyógyszertámogatás 1 100 1100
14. Védőoltás 350 350
15. Települési támogatás összesen: 2 689 6 750 9 439
16. Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011. (I. 26.) Ör. alapján 4200 4200
17. Összesen: 0 4200 4200
18. Ellátottak támogatása mindösszesen: 2 689 10 950 13 639

2/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
Megnevezés 2018. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 350 350
3. óvodáztatási támogatás 0 0 0
4. Összesen: 350 350
5.
6.
7. Mindösszesen: 350 0 350

3/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 208 582 52 046 260 628
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 44 979 9 920 54 899
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 0 915 915 3. Dologi kiadások (K3) 171 618 54 226 225 844
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 85 267 52 284 137 551 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 425 179 116 192 541 371
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 1 285 1 285
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 0 36 600 36 600
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 85 267 53 199 138 466 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 1 285 1 285 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 36 600 36 600
24 Költségvetési bevételek összesen: 85 267 54 484 139 751 Költségvetési kiadások összesen: 425 179 152 792 577 971
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 2 162 0 2 162 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 337 750 62 993 400 743 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 35 315 35 315 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 339 912 98 308 438 220 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 425 179 152 792 577 971 Kiadások összesen 425 179 152 792 577 971

3/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 86 936 8 217 95 153
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 15 178 2 235 17 413
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 3. Dologi kiadások (K3) 14 058 14 058
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek 0 0 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 116 172 10 452 126 624
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 2 000 0 2 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 0 0 0 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 000 0 2 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 118 172 10 452 128 624
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 43 43 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 116 129 10 452 126 581 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 000 2 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 118 172 10 452 128 624 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 118 172 10 452 128 624 Kiadások összesen 118 172 10 452 128 624

3/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2019. évi pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 47 602 42 920 90 522
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 7 106 10 149 17 255
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 70 953 88 852 159 805
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 70 500 33 707 104 207 elvonások, befizetések 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 125 661 141 921 267 582
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 2 500 2 500 5 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 203 203 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 70 500 33 910 104 410 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 500 2 500 5 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 70 500 33 910 104 410 Költségvetési kiadások összesen: 128 161 144 421 272 582
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 3 148 3 148 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 52 013 108 011 160 024 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 500 2 500 5 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 57 661 110 511 168 172 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 128 161 144 421 272 582 Kiadások összesen 128 161 144 421 272 582

3/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 81 643 166 200 247 843
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 13 321 33 472 46 793
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 20 865 358 21 223 3. Dologi kiadások (K3) 68 346 76 600 144 946
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 18 399 83 892 102 291 elvonások befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 163 310 276 272 439 582
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 0 2 380 2 380
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 39 264 84 250 123 514 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 2 380 2 380
24 Költségvetési bevételek összesen: 39 264 84 250 123 514 Költségvetési kiadások összesen: 163 310 278 652 441 962
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 14 707 14 707 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 109 339 192 022 301 361 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 2 380 2 380 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 124 046 194 402 318 448 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 163 310 278 652 441 962 Kiadások összesen 163 310 278 652 441 962

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2019. évi költségvetési rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1. Költségvetési bevételek
2. Önkormányzatok műk. Támogatása 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 73 547 882 564
3. Egyéb működési célú támogatások áht. belül 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766 57 188
4. Közhatalmi bevételek 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 103 367 1 240 404
5. Működési bevételek 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 41 006 492 069
6. 0
7. 0
8. Működési c. bev. össz. 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 222 685 2 672 225
9. Felhalmozási célú támog. áht-én belül 0
10. Felhalmozási bevételek 0
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2 870
12. 0
13. Felhalmozási c. bev. össz. 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2 870
14. Finanszírozási célú bevételek 0
15. Finanszírozási célú bevételek 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 105 514 1 266 172
16. Bevételek mindösszesen: 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 328 439 3 941 267
17.
18. Kiadások
19. Személyi juttatások 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 78 071 936 854
20. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 16 625 199 498
21. Dologi kiadások 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 89 751 1 077 017
22. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 13 989
23. Elvonások, befizetések 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 451
24. működési célú támog. ÁHT-án belül 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 59 585
25. működési célú támog. ÁHT-án kívül 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 24 368 292 414
26. működési tartalékok 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 9 429 113 146
27. Működ. c. kiadás össz.: 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 223 441 2 692 954
28. Beruházás 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 87 667 1 052 005
29. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5 000
31. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 3 279 39 350
33. felhalmozási tartalékok 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 9 819 117 828
34. Felhalm. c. kiadás össz.: 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 101 182 1 214 183
35. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 34 130
36. Finanszírozási kiadás 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 2 844 34 130
37. Kiadások összesen: 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 327 467 3 941 267

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi engedélyezett létszámkeret

Sor-
szám
A B C D E F G H I J
Intézmény Munkaviszonyban foglalk. köztisztviselő Közalkalmazott Összesen Létszámkeret
Fő-
foglalkozású
rész-
foglalkozású
főfoglalkozású rész-
foglalkozású
főfoglalkozású rész-
foglalkozású
főfoglalkozású részfoglalkozású
1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 2. 1. 12. 31. 1. 1. 2. 1. 12. 31. 1. 1. 2. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 2. 1. 12. 31. 1. 1. 2. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 31.
1. Hévíz Város Önkormányzat ** 6 6 0 2 2 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8,0 8,0
2. Polgármesteri Hivatal összesen: 3 3 36 2 -2 36 0 0 0 0 39 2 -2 39 0 0 39,0 2,0 -2,0 39,0
3. GAMESZ
4. Konyha 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
5. Zöldterület-kezelés 20 20 20 20 20 20
6. Gazdasági szervezet 9 9 9 9 9 9
7. Karbantartók 11 11 11 11 11 11
8. Köztemető 1 1 1 1 1 1
9. Köztisztasági tevékenység 5 5 5 5 5 5
11. Technikai személyzet 3 3 3 3 3 3
12. Takarítónő, mosónő 4 4 4 4 4 4
13. GAMESZ összesen: 75,5 75,5 0 0 75,5 75,5 0 0 75,5 0 75,5
14. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**
15. Házi segítségnyújtás (vezető 1 fő és gondozó 7 fő) 7 1 8 7 1 8 7 1 8
16. Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 1 1
17. Idősek bentlakásos ellátása 31 31 1 -1 0 31 31 1 -1 0 31,5 -0,5 30,5
18. Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) 2 2 2 2 2 2
19. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 2 2 2 2 2
20. Szociális étkeztetés 2 1 3 2 1 3 2 1 3
21. Központi igazgatás 5 5 5 5 5 5
22. Háziorvosi ügyeleti ellátás: ügyeleti koordinátor 1 fő, gkvezető 3 fő, takarító 1 fő 4 1 5 4 1 5 4 1 5
23. Takarítónő orvosi rendelő 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0
24. Bölcsőde: bölcsődevezető, kisgyermeknevelő1 fő, valamint kisgyermeknevelő 4 fő 4 1 4 4 1 5 4 1 5
25. Bölcsődei dajkák 2 fő és kisegítő 1 fő 4 -1 4 4 -1 3 4 -1 3
26. Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens (4 órás) 1 1 1 1 1 1
27. Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.: 64 2 66 1 -1 0 64 2 66 1 -1 0 64,5 1,5 66
28. Festetics György Művelődési Központ
29. Művelődési Központ
30. művelődésszervező (igazgatói feladat) 1 1 1 1 1 1
31. művelődésszervező (igazgató helyettes) 1 1 1 1 1 1
32. programszervező 2 2 2 2 2 2
33. programszervező, informatikus 1 1 1 1 1 1
34. közművelődési munkatárs 1 1 1 1 1 1
35. rendezvények gazdasági ügyintézője 1 1 1 1 1 1
36. gazdasági ügyintéző 1 1 1 1 1 1
37. műszaki kisegítő 1 1 1 1 1 1
38. takarító 1 1 1 1 1 1
39. Városi könyvtár
40. vezető könyvtáros 1 1 1 1 1 1
41. könyvtáros 1 1 1 1 1 1
42. gyermek könyvtáros 1 1 1 1 1 1
43. Muzeális Gyűjtemény 0 0 0 0
44. kiállítás tervező (művészeti vezető) 1 1 1 1 1 1
45. múzeumőr 1 1 1 1 1 1
46. Egregyi Múzeum 3 3 3 3 3 3
47. Romkert gondnok 1 1 1 1 1 1
48. Fontana Filmszínház
49. szakmai vezető, pénztáros 1 1 1 1 1 1
50. mozigépész 2 2 2 2 2 2
51. takarítónő 1 1 1 1 1 1
52. Új színpad (heti 20 óra) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
53. Festetics György Művelődési Kp. össz: 23,5 23,5 0 0 23,5 23,5 0 0 23,5 0 23,5
54. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
55. Óvónő 13 13 13 13 13 13
56. Kisegítő személyzet 8 8 8 8 8 8
57. 3 fő kisegítő személyzet 2013. szept.1-től 3 3 3 3 3 3
58. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:* 24 24 0 0 24 24 0 0 24,0 0 24,0
59. GAMESZ és intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 187 2 189 1 0 187 2 0 189 1 -1 0 187,5 1,5 0,0 189,0
60. Mindösszesen: 9 9 0 0 38 2 -2 38 0 0 187 2 189 1 0 234,0 2 2 -2 236,0 1 -1 0 234,5 1,5 2,0 -2,0 236,0
* A képviselő-testület 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valósul meg megbízási szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15 napjáig. A megbízással alkalmazott létszám nem közalkalmazott.
** Az Önkormányzatnál a "Turisztikailag frekventált térségek integrált termék - és szolgáltatás fejlesztése" (gyógyhely) projekthez 2019. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig 1 fő 8 órás porojektmenedzser és 1 fő 6 órás projektasszisztensi munkakör kerül létesítésre a Képviselő-testület Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (I. 15.) határozata szerint.

6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS
a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft
A B C D E F G
Kötelezettségvállalás módja Kötelezettségvállalás megnevezése Időtartam
2019. 2020. 2021. 2022.
Működési kiadás
1 70/ikt. 1911. jk. 4. sz. Balatoni Szövetség tagdíj határozatlan 300 300 300 300
2 HVÖ 20/1990. (XI. 6.) Kt. hat. Települési Önkorm. Országos Szövetsége határozatlan 100 100 100 100
3 HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%) határozatlan 24 241 24 241 24 241 24 241
4 HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%) határozatlan 27 321 27 321 27 321 27 321
5 HVÖ 43/1993. (III. 4.) Kt. hat. Magyar Urbanisztikai Társaság határozatlan 10 10 10 10
6 20-00/35/99 Artisjus - Telefonos zeneszolgáltatás határozatlan 62 62 62 62
7 Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete Helyi díjak és kitüntetések határozatlan 900 900 900 900
8 Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Közoktatásért díjak, kitüntetések határozatlan 1 190 1 190 1 190 1 190
9 2644/2001. DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetése határozatlan 1 600 1 600 1 600 1 600
10 HTO/2439-1/2012 Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás határozatlan 35 35 35 35
11 Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás 1 844 1 844 1 844 1 844
12 PMK/18-2/2017 TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése határozatlan 900 900 900 900
13 631-5/2007 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj határozatlan 40 40 40 40
14 SZO/112-2/2010 Társasház - Közös ktg, és biztosítási díj Kossuth u. 7. határozatlan 210 210 210 210
15 SZO/200-2/2010 Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5. határozatlan 199 199 199 199
16 KGO/190-3/2010 Deák téri üzletház üzemeltetési ktg határozatlan 1 863 1 863 1 863 1 863
17 SZO/465-2/2016 Karsád György János EV határozatlan 5 985 5 985 5 985 5 985
18 5458/2008 K&H Bank - Széfbérlet határozatlan 36 36 36 36
19 Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége határozatlan 15 15 15 15
20 637-2/2009 1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe) 2019.02.01 3 553 3 553 3 553 3 553
21 PMK/22-3/2012 Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása határozatlan 1 920 1 920 1 920 1 920
22 PMK/22-3/2012 Fehér Renátó - Héviz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása Szálinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása határozatlan 1 800 1 800 1 800 1 800
23 VFO/280-14/2014 Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet határozatlan 30 30 30 30
24 VFO/385-2/2014 Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg. 2020.12.31 153 153 153 153
25 VFO/1002-5/2014 Mobiltoalett Kft - bérleti szerződés határozatlan 457 457 457 457
26 KGO/266-2/2014 Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás határozatlan 198 198 198 198
27 KGO/263-4/2014 CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása határozatlan 217 217 217 217
28 SZO/358-3/2014 GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása határozatlan 1 200 1 200 1 200 1 200
29 SZO/18-4/2014 dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás 2019.09.01 2 439 2 439 2 439 2 439
30 VFO/522-15/2015 LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.) határozatlan 508 508 508 508
31 Flavius Üzletház Társasház - közös ktg. határozatlan 230 230 230 230
32 PMK/13-2/2017 Webmark Europe Kft - honlapok (3db) üzemeltetése 2018.05.31 302 302 302 302
33 KGO/25-26/2015 Maraton Lapcsoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítása 2017.02.25+3év 10 672 10 672 10 672
34 SZO/189-1/2015 BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás határozatlan 5 760 5 760 5 760 5 760
35 SZO/131-2/2015 Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg. határozatlan 3 658 3 658 3 658 3 658
36 HTO/31-19/2013 IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet határozatlan 242 242 242 242
37 SZO/8/2011 Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (parkolási iroda) határozatlan 993 993 993 993
38 VFO/31-138/2015 Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT) határozatlan 38 38 38 38
39 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT) határozatlan 45 45 45 45
40 PMK/14-2/2017 NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizairport.hu) 2018.03.31 610 610 610 610
41 PMK/14-1/2017 NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz.hu) 2018.03.31 610 610 610 610
42 KGO/153-8/2015 Kovácsné Peszmeg Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok 2017.03.31 210 210 210 210
43 KGO/201-9/2015 Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása 2017.04.30 972 972 972 972
44 SZO/131-1/2012 Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelezettségek határozatlan 486 486 486 486
45 Öko-Grill Kft - Víz vásárlása határozatlan 175 175 175 175
46 Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj határozatlan 55 55 55 55
47 TDM Egyesület 2023.12.31 19 500 19 500 19 500 19 500
48 K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199) határozatlan 37 37 37 37
49 Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869) határozatlan 53 53 53 53
50 Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199) határozatlan 104 104 104 104
51 Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869) határozatlan 192 192 192 192
52 Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493) határozatlan 134 134 134 134
53 Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493) határozatlan 159 159 159 159
54 68360 Aegon Biztosító Zrt -Önkormányzati Vagyonbiztosítás határozatlan 1 844 1 844 1 844 1 844
55 KGO/33-18/2015 Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készítése és közvetítése 2018.12.31 21 000 21 000 21 000 21 000
56 VFO/208-10/14 Zalaispa Zrt - Hulladék gyűjtés díja határozatlan 31 000 31 000 31 000 31 000
57 Magyar Posta - Postaköltség határozatlan 732 732 732 732
61 SZO/181-28/2016 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állatorvosi tev határozatlan 3 277 3 277 3 277 3 277
62 SZO/492-1/2017 Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készítés határozatlan 600 600 600 600
63 …./2017. 07.12. ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert) határozatlan 283 283 283 283
64 KGO/217-14/2017 CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel 2027.12.06 155 396 155 396
65 SZO/4-13/2017 Dr. Farkas Ügyvédi Iroda határozatlan 3 000 3 000 3 000 3 000
66 KGO/208-1/2017 EMoGÁ Kft 2020.10.01 350 350 263 0
186 649 186 649 341 958 331 023

7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás

ezer Ft
A B
Megnevezés Közvetett támogatás
Önkormányzat:
Építményadó: 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek 3.157 adótárgy, 280.175 m2-re vonatkozóan 178 673
Iparűzési adó: 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, 328
valamint adómentesség azon háziorvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg 1 072
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény 0
Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes 180 073
TASZII
Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 1 031
Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 1707
TASZII összesen: 2 738
Önkormányzat és intézményei összesen: 182 811

8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

ezer Ft
A B C D E F G H I
Megnevezés Adott hitel összege Hitelállomány 2019. 01. 01. napján Futamidő Felvétel éve Lejárat Törlesztés Kamat
Mértéke Összege
1. Felhalmozási célú hitel
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel
3. lakossági lakásép. kölcsön 500 25 10 év folyamatos folyamatos 25 0% -
4. munkált. lakásép. kölcsön 28 130 17 378 10 év folyamatos folyamatos 2 758 0% -
5. Felhalmozási célú hitel össz.: 28 630 17 403 2 783 -

  Vissza az oldal tetejére