Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:

A bevételek főösszege előirányzat 5.869.809.000 Ft,
teljesítés 5.258.726.000 Ft;
Kiadások főösszege előirányzat 5.869.809.000 Ft,
teljesítés 4.365.656.000 Ft.

(2) A költségvetési bevételeket

3.209.382.000 Ft módosított előirányzattal,
3.232.527.000 Ft teljesítéssel;
ebből
működési célú bevételeket 2.882.137.000 Ft módosított előirányzattal,
2.905.276.000 Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú bevételeket 327.245.000 Ft módosított előirányzattal,
327.251.000 Ft teljesítéssel;
A költségvetési kiadásokat 5.835.423.000 Ft módosított előirányzattal,
4.331.271.000 Ft teljesítéssel;
ebből:
működési célú kiadásokat 3.338.172.000 Ft módosított előirányzattal,
2.830.895.000 Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú kiadásokat 2.497.251.000 Ft módosított előirányzattal,
1.500.376.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

(3) A finanszírozási bevételéket

2.660.427.000 Ft módosított előirányzattal
2.026.199.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
A finanszírozási kiadásokat 34.386.000 Ft módosított előirányzattal,
34.385.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

(4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

a) személyi juttatásokat 970.309.000 Ft módosított előirányzattal,
943.096.000 Ft teljesítéssel;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 216.246.000 Ft módosított előirányzattal,
198.571.000 Ft teljesítéssel;
c) dologi kiadásokat 1.446.400.000 Ft módosított előirányzattal,
1.236.832.000 Ft teljesítéssel;
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 13.792.000 Ft módosított előirányzattal,
10.049.000 Ft teljesítéssel;
e) egyéb működési célú kiadások 691.425.000 Ft módosított előirányzattal
442.347.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-26. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/2. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/3. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000.000 Ft polgármesteri keretből 2.520.000 Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.387.377. 000 Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 41-42. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 19.338.471.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 16.384.747.685 Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.031.316.000 Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 671.468.368 Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2018. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 17.403.000 Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásának 180.073.000 Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i létszámkeretét 232,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a város maradványát 893.070.000 Ft értékben, ezen belül

a) az Önkormányzat maradványát 858.963.000 Ft

b) a Polgármesteri Hivatal maradványát 14.047.000 Ft

c) a GAMESZ maradványát 2.162.000 Ft

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 43.000 Ft

e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát 3.148.000 Ft

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 14.707.000 Ft

összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2018. évi maradvány a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor- szám A B C D E F
2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 1. Személyi juttatások (K1) 630 563 339 746 970 309 623 630 319 466 943 096 97
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 748 439 104 013 852 452 748 438 104 013 852 451 100 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 141 725 74 521 216 246 133 454 65 117 198 571 92
4 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 874 575 571 825 1 446 400 707 062 529 770 1 236 832 86
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 39 345 19 044 58 389 39 657 21 449 61 106 105
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 842 10 950 13 792 1 829 8 220 10 049 73
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 8 750 0 8 750 8 750 0 8 750 100
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 0 93 253 93 253 0 93 253 93 253 100 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 711 070 690 085 1 401 155 711 727 690 860 1 402 587 100 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 52 986 65 876 118 862 52 984 63 919 116 903 98
10 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 161 421 195 362 356 783 147 919 177 525 325 444 91
11 elvonások, befizetések (K502) 451 0 451 0 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 238 208 214 823 453 031 241 578 230 338 471 916 104 működési célú tartalék (K513) 1 855 1 855 0
13 általános tartalék (K513) 164 446 49 028 213 474 0
14 5. Felhalmozási bevételek (B5)
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) 0 0 0
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 1 070 212 438 213 508 1 070 212 438 213 508 100 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 2 029 009 1 309 163 3 338 172 1 666 878 1 164 017 2 830 895 85
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 5 553 5 553 0 5 559 5 559 100
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 60 60 0 60 60 100 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0 6. Beruházások (K6) 1 476 944 160 983 1 637 927 782 952 40 637 823 589 50
20 7. Felújítások (K7) 10 950 0 10 950 949 0 949 9
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 117 109 117 110 1 117 215 117 216 100 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 6 121 6 121 0 6 121 6 121 100 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 604 811 3 238 608 049 604 811 3 238 608 049 100
23 felhalmozási visszatérítendő kölcsön Áht-n kívülre 0 6 000 6 000 0 5 600 5 600 93
24 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 48 940 32 520 81 460 29 669 32 520 62 189 76
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 737 063 1 145 074 2 882 137 1 741 401 1 163 875 2 905 276 101 felhalmozási célú tartalék (K513) 27 422 125 443 152 865 0
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 9 820 317 425 327 245 9 820 317 431 327 251 100 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 169 067 328 184 2 497 251 1 418 381 81 995 1 500 376 60
27 Költségvetési bevételek összesen: 1 746 883 1 462 499 3 209 382 1 751 221 1 481 306 3 232 527 101 Költségvetési kiadások összesen: 4 198 076 1 637 347 5 835 423 3 085 259 1 246 012 4 331 271 74
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -2 451 193 -174 848 -2 626 041 0
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) (Kormányzati döntés szükséges!) 1 243 160 0 1 243 160 608 932 0 608 932 49 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 205 857 174 339 1 380 196 1 364 452 15 744 1 380 196 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 32 811 4 260 37 071 32 811 4 260 37 071 100 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 30 635 3 751 34 386 30 634 3 751 34 385 100
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)
43 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
46 Finanszírozási bevétel összesen 2 481 828 178 599 2 660 427 2 006 195 20 004 2 026 199 76 Finanszírozási kiadások összesen 30 635 3 751 34 386 30 634 3 751 34 385 100
47 Bevételek összesen 4 228 711 1 641 098 5 869 809 3 757 416 1 501 310 5 258 726 90 Kiadások összesen 4 228 711 1 641 098 5 869 809 3 115 893 1 249 763 4 365 656 74

1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor- szám A B C D E F
2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások 630 563 339 746 970 309 623 630 319 466 943 096 97
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 748 439 104 013 852 452 748 438 104 013 852 451 100 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 141 725 74 521 216 246 133 454 65 117 198 571 92
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei 0 0 0 3. Dologi kiadások 874 575 571 825 1 446 400 707 062 529 770 1 236 832 86
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 39 345 19 044 58 389 39 657 21 449 61 106 105
6 3. Közhatalmi bevételek 711 070 690 085 1 401 155 711 727 690 860 1 402 587 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 842 10 950 13 792 1 829 8 220 10 049 73
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 4. Működési bevételek 238 208 214 823 453 031 241 578 230 338 471 916 104 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 52 986 65 876 118 862 52 984 63 919 116 903 98
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 161 421 195 362 356 783 147 919 177 525 325 444 91
10 elvonások, befizetések 451 0 451 0 0 0 0
11 6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 117 109 117 110 1 117 215 117 216 100 működési célú tartalék 0 1 855 1 855 0 0 0 0
12 általános tartalék 164 446 49 028 213 474 0
13
14 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 737 063 1 145 074 2 882 137 1 741 401 1 163 875 2 905 276 101 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 2 029 009 1 309 163 3 338 172 1 666 878 1 164 017 2 830 895 85
15
16 Költségvetési bevételek összesen: 1 737 063 1 145 074 2 882 137 1 741 401 1 163 875 2 905 276 101 Költségvetési kiadások összesen: 2 029 009 1 309 163 3 338 172 1 666 878 1 164 017 2 830 895 85
17
18 Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -291 946 -164 089 -456 035 74 523 -142 74 381 -16
19
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 1 243 160 0 1 243 160 0 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
23 Hitel felhasználása felhalmozásra -1 243 160 0 -1 243 160
24 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 1 205 857 174 339 1 380 196 1 364 452 15 744 1 380 196 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
28 előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása -916 087 -10 759 -926 846 0 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 811 4 260 37 071 32 811 4 260 37 071 100 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30 635 3 751 34 386 30 634 3 751 34 385 100
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 322 581 167 840 490 421 1 397 263 20 004 1 417 267 289 Finanszírozási kiadások összesen 30 635 3 751 34 386 30 634 3 751 34 385 100
37 Bevételek összesen 2 059 644 1 312 914 3 372 558 3 138 664 1 183 879 4 322 543 128 Kiadások összesen 2 059 644 1 312 914 3 372 558 1 697 512 1 167 768 2 865 280 85

1/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor- szám A B C D E F
2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2
3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Felhalmozási kiadás
4 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 8 750 0 8 750 8 750 0 8 750 100
5 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 0 93 253 93 253 0 93 253 93 253 100
6 5. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások 1 476 944 160 983 1 637 927 782 952 40 637 823 589 50
7 5.1. Immateriális javak értékesítése 7. Felújítások 10 950 0 10 950 949 0 949 9
8 5.2. Ingatlanok értékesítése 1 070 212 438 213 508 1 070 212 438 213 508 100 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
9 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 5 553 5 553 0 5 559 5 559 100 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 604 811 3 238 608 049 604 811 3 238 608 049 100
10 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 6 000 6 000 0 5 600 5 600 93
11 5.4. Részesedések értékesítése 0 60 60 0 60 60 100 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre 48 940 32 520 81 460 29 669 32 520 62 189 76
12 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 0 0 felhalmozási célú tartalék 27 422 125 443 152 865 0 0 0 0
13 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 169 067 328 184 2 497 251 1 418 381 81 995 1 500 376 60
14 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 6 121 6 121 0 6 121 6 121 100
15
16
17 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 9 820 317 425 327 245 9 820 317 431 327 251 100
18 Költségvetési bevételek összesen: 9 820 317 425 327 245 9 820 317 431 327 251 100 Költségvetési kiadások összesen: 2 169 067 328 184 2 497 251 1 418 381 81 995 1 500 376 60
19
20 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -2 159 247 -10 759 -2 170 006 -1 408 561 235 436 -1 173 125 54
21
22
23 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
24 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
25 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra 1 243 160 0 1 243 160 608 932 0 608 932 49 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
26 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
27 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
28 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra 916 087 10 759 926 846 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 2 159 247 10 759 2 170 006 608 932 0 608 932 28 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
37 Bevételek összesen 2 169 067 328 184 2 497 251 618 752 317 431 936 183 37 Kiadások összesen 2 169 067 328 184 2 497 251 1 418 381 81 995 1 500 376 60

1/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Közhatalmi bevételek

ezer forintban
Megnevezés Mérték (2018. évi január 1. napjától) 2018. évi bevételi terv 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2018. évi előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1.) Helyi adók
Építményadó Differenciált
600-1000,- Ft/m2/év
164 390 98 610 263 000 164 561 98 712 263 273 100
Idegenforgalmi adó 500,- Ft/fő/éjszaka 304 606 305 394 610 000 304 942 305 730 610 672 100
Iparűzési adó 2%, 220 919 286 081 507 000 221 179 286 418 507 597 100
Helyi adók összesen: 689 915 690 085 1 380 000 690 682 690 860 1 381 542 100
0
2.) Pótlék, bírság 1 750 1 750 1 620 1 620 93
0
3.) Átengedett központi adók 0
0
0
Gépjárműadó 3 évig 345 Ft/KW,
4-7 évig 300 Ft/KW,
8-11 évig 230 Ft/KW,
12-15. évig 185 Ft/KW,
16. és felette 140 Ft/KW
17 000 17 000 17 797 17 797 105
Átengedett központi adók összesen: 17 000 17 000 17 797 0 17 797 105
0
4.) Egyéb sajátos bevétel 0
Építésügyi bírság 0
Szabálysértési bírság 820 820 75 75 9
Egyéb közhatalmi bírság 1 500 1 500 1 447 1 447 96
Talajterhelési díjbevétel 84 84 106 106 126
Környezetvédelmi bírság 0
Egyéb bírság 1 1 0 0
Egyéb sajátos bevétel összesen: 2 405 0 2 405 1 628 0 1 628 68
0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: 711 070 690 085 1 401 155 711 727 690 860 1 402 587 100

1/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi bevételi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Állami támogatás 0
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 743 360 103 025 846 385 743 360 103 025 846 385 100
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 548 782 548 782 548 782 548 782 100
5. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 86 710 86 710 86 710 86 710 100
6. T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 97 303 103 025 200 328 97 303 103 025 200 328 100
9. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 565 10 565 10 565 10 565 100
10. Egyéb központi támogatás 0 0 0
11. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 4 785 4 785 4 784 4 784 100
12. Elszámolásból származó bevételek 294 988 1 282 294 988 1 282 100
13.
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
15. Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel: 10 302 7 728 18 030 10 302 7 728 18 030 100
16. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja 0 0 0
17. 2018. évi bérkompenzáció 0 0 0
18. "Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása" 0 0 0
19. Szociálpolitikai juttatások állami támogatása 0 0 0
20. Tüzifa támogatás 0 0 0
21. Gyermekvédelmi kedvezmény 153 153 153 153 100
22. Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004 2 450 2 450 2 450 2 450 100
23. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 468 2 468 2 468 2 468 100
24. SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013 10 149 10 149 10 149 10 149 100
25. RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016 2 460 2 460 2 460 2 460 100
26. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 350 350 350 350 100
27.
28. Önkormányzatoktól támogatás működési célra: 6 935 0 6 935 6 934 0 6 934 100
29. Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás 6 935 6 935 6 934 6 934 100
30. Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. 0 0 0
31.
32. Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: 0 0 0 0 0
33.
34. Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: 17 237 7 728 24 965 17 236 7 728 24 964 100
35.
36. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
37. SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013 0 0 0
38. RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016 273 273 273 273 100
39. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 2 2 2 2 100
40. Hévíz-Balaton Airport Kft 57 498 57 498 57 498 57 498 100
41. Transzforming your city projekt 1 139 1 139 1 139 1 139 100
42. YOUTH & SPA projekt (Erasmus+) 10 126 10 126 10 126 10 126 100
43. Hévíz Sportkör 1 1 1 1 100
44. "Európa a polgárokért" program 47 581 47 581 47 580 47 580 100
45.
46. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 1 116 619 116 620 1 116 618 116 619 100
47.
48. Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: 765 677 228 360 994 037 765 675 228 359 994 034 100
49.
50. Polgármesteri Hivatal
51. Nemzeti Választási Iroda 1 387 1 387 1 387 1 387 100
52. Keszthelyi Járás Bíróság (Zalaegerszegi Törvényszék) 77 77 77 77 100
53. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 1 387 77 1 464 1 387 77 1 464 100
54. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 387 77 1 464 1 387 77 1 464 100
55.
56. GAMESZ
57. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 5 247 5 247 5 792 5 792 110
58. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 0
59. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 5 247 5 247 5 792 5 792 110
60. GAMESZ mindösszesen: 0 5 247 5 247 0 5 792 5 792 110
61.
62. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
63. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 247 247 247 247 100
64. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 247 247 0 247 247 100
65. Lakosságtól 490 490 597 597 122
66. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 490 490 0 597 597 122
67. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: 0 737 737 0 844 844 115
68.
69. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
70. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
71. Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre 10 570 10 570 10 564 10 564 100
72. Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 9 719 9 719 10 040 10 040 103
73. Társadalombizt alap iskolaegészségügy 432 432 430 430 100
74. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 0
75. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 5 745 5 745 7 605 7 605 132
76. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 20 721 5 745 26 466 21 034 7 605 28 639 108
77. Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: 20 721 5 745 26 466 21 034 7 605 28 639 108
78.
79. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 39 345 19 044 58 389 39 657 21 449 61 106 105
80. Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 1 117 109 117 110 1 117 215 117 216 100
81.
82. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: 787 785 240 166 1 027 951 788 096 242 677 1 030 773 100

1/5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi bevételi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1.
2. Hévíz Város Önkormányzat
3. Felhalmozási bevételek:
4. Ingatlanértékesítés 1 070 212 438 213 508 1 070 212 438 213 508 100
5. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 4 136 4 136 4 137 4 137 100
6. Gépkocsiértékesítés 0 0 0
7. Gépjármű várakozóhely megváltás
8. Felhalmozási bevételek összesen.: 1 070 216 574 217 644 1 070 216 575 217 645 100
9.
10. Részesedések érétkesítése
11. Hévíz Toutist Nkft. részesedés értékesítés 60 60 60 60 100
12. Részesedések érétkesítése összesen: 0 60 60 0 60 60 100
13.
14. Felhalmozási célú állami támogatások
15. Vis maior támogatás 8 750 8 750 8 750 8 750 100
16. Felhalmozási célú állami támogatások összesen: 8 750 0 8 750 8 750 0 8 750 100
17.
18. Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:
19. Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004 93 253 93 253 93 253 93 253 100
20. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: 0 93 253 93 253 0 93 253 93 253 100
21.
22. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
23. Hévíz TDM Egyesület 2 545 2 545 2 545 2 545 100
24. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: 2 545 2 545 0 2 545 2 545 100
25.
26. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés
27. Lakásépítési kölcsön visszatérülés 3 576 3 576 3 576 3 576 100
28. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: 0 3 576 3 576 0 3 576 3 576 100
29.
30. Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: 9 820 316 008 325 828 9 820 316 009 325 829 100
31.
32. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
33. Felhalmozási bevételek:
34. Fiat Doblo gépkocsi értékesítés 1417 1417 1 422 1 422 100
35. Felhalmozási bevételek összesen.: 0 1417 1417 0 1 422 1 422 100
36. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen: 0 1417 1417 0 1 422 1 422 100
37.
38. Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen: 9 820 317 425 327 245 9 820 317 431 327 251 100

1/6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
3. Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda
4. Keszthely adó- átadás 26 039 26 039 26 038 26 038 100
5. Alsópáhok adó-átadás 34 719 34 719 34 718 34 718 100
6. Térfigyelő kamerarendszer működtetés 0 0 0
7. Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra 4 500 4 500 4 500 4 500 100
8. Bursa Hungarica ösztöndíj 2 075 2 075 1 875 1 875 90
9. Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 1 250 1 250 1 250 1 250 100
10. Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 50 50 0 0
11. Nagykanizsai Tankerületi Központ 2 802 2 802 1 098 1 098 39
12. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 191 191 190 190 99
13. "Fentartható közlekedés"
TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00007 tám visszafiz.
12 261 12 261 12 260 12 260 100
14. "Hévíz termelői piac megújulása"
TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005 tám visszafiz
12 649 12 649 12 649 12 649 100
15. SportOverBorders pályázati tám átadás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére 1 656 1 656 1 656 1 656 100
16. Nagyparkoló zöldter. és közl.ter.megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés 20 640 20 640 20 640 20 640 100
17. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 52 956 65 876 118 832 52 955 63 919 116 874 98
18.
19. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0
20. Hévíz Sportkör 129 908 129 908 129 908 129 908 100
21. Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze 26 127 26 127 12 627 12 627 48
22. Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás 0 0
23. SportOverBorders támogatás átadása Héviz Sportkör részére 1 289 1 289 1 288 1 288 100
24. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [HVÖ 1/2016. (I. 28.) Kt. hat.] 19 500 19 500 19 500 19 500 100
25. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 75 000 75 000 75 000 75 000 100
26. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram 5 000 5 000 5 000 5 000 100
27. Hévíz Balaton Airport Kft 50 000 50 000 50 000 50 000 100
28. Musica Antiqua Együttes Baráti Köre 3 500 3 500 3 500 3 500 100
29. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 3 500 3 500 3 500 3 500 100
30. Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 480 480 480 480 100
31. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 1 500 1 500 1 500 1 500 100
32. Dunántúli Református Egyházkerület 1 000 1 000 1 000 1 000 100
33. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300 300 300 300 100
34. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 000 2 000 2 000 2 000 100
35. Polgárőr Egyesület Alsópáhok 1 000 1 000 1 000 1 000 100
36. Hévízi Római Katolikus Egyházközség 2 000 2 000 2 000 2 000 100
37. Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 1 000 1 000 1 000 1 000 100
38. Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület 400 400 400 400 100
39. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 100 100 100 100 100
40. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 900 900 900 900 100
41. Hévíz és Térsége KamaraiTagok Kultúrális Alapítványa 0 0 0
42. Keszthelyi Mentők Alapítvány 75 75 75 75 100
43. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 821 821 821 821 100
44. Zm-i Polgári Védelmi Szövetség 50 50 50 50 100
45. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) 150 150 150 150 100
46. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat 127 127 0 0
47. Hévízi Református Egyházközösség 0 0 0
48. "Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.) 1 000 1 000 1 000 1 000 100
49. "Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.) 1 000 1 000 1 000 1 000 100
50. Bencés Szellemiségért Alapítvány 300 300 300 300 100
51. Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft 0 0 0 0
52. SportOverBorders támogatás átadása Cazma részére 534 534 533 533 100
53. SportOverBorders támogatás átadása Koprivnica részére 3 563 3 563 3 563 3 563 100
54. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére 1 648 1 648 1 647 1 647 100
55. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk. részére 1 851 1 851 1 851 1 851 100
56. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarkanizsa önkormányzata (Szerbia) részére 1 522 1 522 1 521 1 521 100
57. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére 1 830 1 830 1 830 1 830 100
58. "Európa a polgárokért" 4 társpályázó részére 16 674 16 674 0 0
59. Kisebbségekét Pro Minoritate Alapítvány 100 100 100 100 100
60. Felosztható keret 0 1 034 1 034 0 0
61. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 161 421 195 362 356 783 147 919 177 525 325 444 91
62.
63. Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen 214 377 261 238 475 615 200 874 241 444 442 318 93
64.
65. Polgármesteri Hivatal
66. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
67. Hévízgyógyfürdő és Reumakórház 30 30 29 29 97
68. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 30 0 30 29 0 29 97
69.
70. Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: 30 0 30 29 0 29 97
71.
72. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen 52 986 65 876 118 862 52 984 63 919 116 903 98
73. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen 161 421 195 362 356 783 147 919 177 525 325 444 91
74.
75. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: 214 407 261 238 475 645 200 903 241 444 442 347 93

1/7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D E F G H I J K
Beruházás 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés
Megnevezés fejlesztés státusza Nettó ÁFA Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés %-a
Hévíz Város Önkormányzat
I. Immateriális javak
1. Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat új beruházás 270 73 343 343 343 343 100
2. Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése új beruházás 9 500 2 565 12 065 12 065 3 683 3 683 31
3. Hész módosítás új beruházás 1 103 297 1 400 1 400 406 406 29
4. ASP ellenőrzési nyomvonal szabályzat új beruházás 220 60 280 280 279 279 100
5. Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetési szabályzat új beruházás 280 76 356 356 356 356 100
6. SportOverBorders weblapfejlesztés áthúzódó 740 200 940 940 940 940 100
Immateriális javak összesen 12 113 3 271 15 384 15 384 0 6 007 6 007 0 39
II. Felújítás
1. Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000 0 0 0
2. Polgármesteri Hivatal épületében lévő lift felújítása új felújítás 0 0 0 0 0 0
3. Gersei - Pethő utcai csapadékvíz elvezetés felújítása új felújítás 748 202 950 950 949 949 100
Felújítás összesen 8 622 2 328 10 950 10 950 0 949 949 0 9
III. Ingatlan beruházások
1. Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése új beruházás 4 623 1 250 5 873 5 873 5 870 5 870 100
2/1. Fenntartható közlekedés
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007
áthúzódó 0 0 0 0 0 0
2/2. Buszpályaudvar enged. és kiviteli terv (+ láp terület hatástanulmány 6.000 e Ft) új beruházás 24 980 6 745 31 725 31 725 21 755 21 755 69
3. Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés) áthúzódó 19 280 5 206 24 486 24 486 0 0 0
4. Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása ) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000 0 0 0
5. Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) áthúzódó 723 404 14 901 738 305 738 305 512 959 512 959 69
6. Naperőmű telepítés előkészítése áthúzódó 5 468 1 486 6 954 6 954 0 0 0
7/1. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 áthúzódó 0 0 0 0 0 0
7/2. Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) 118 355 31 957 150 312 150 312 311 311 0
7/3. Nagyparkoló T jelű belterületi út építáése, forgalomtechnika (adósságkonsz . + 2.644 ezer Ft önerő) áthúzódó 82 214 22 197 104 411 104 411 99 760 99 760 96
8/1. Nyírfa utcai projekt (adósságkonsz. + 4.308 ezer Ft önerő) áthúzódó 15 008 4 053 19 061 19 061 18 404 18 404 97
8/2. Nyírfa utcai csapadékvíz elvezető gerincvezeték és bekötések új beruházás 10 552 2 848 13 400 13 400 13 314 13 314 99
9. Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca) áthúzódó 9 213 2 487 11 700 11 700 0 0 0
10/1. Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés áthúzódó 0 0 0 0 0 0
10/2. Hévíz 58 férőhelyes parkoló építése áthúzódó 62 937 16 993 79 930 79 930 61 657 61 657 77
10/3. Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése áthúzódó 1 615 531 2 146 2 146 2 476 2 476 115
10/4. Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés terv vásárlás áthúzódó 4 094 1 106 5 200 5 200 5 189 5 189 100
Hévíz 58 féőhelyes parkoló építéssel kapcsolatos kiadás összesen: 68 646 18 630 87 276 87 276 69 322 69 322
11. Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés áthúzódó 12 367 3 339 15 706 15 706 0 0 0
12/1. Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek áthúzódó 2 362 638 3 000 3 000 1 397 1 397 47
12/2. Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt)
GINOP-7.1.6-16-2017-00004
új beruházás 67 639 18 262 85 901 85 901 0 0 0
13. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) áthúzódó 53 000 14 310 67 310 67 310 0 0 0
14. Hévíz, Zrinyí utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!) áthúzódó 0 0 0 0 0 0
15/1. "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 áthúzódó 13 950 3 767 17 717 17 717 17 717 17 717 100
15/2. Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!) új induló 0 0 0 0 0 0
16. Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kisajátítási terv) új induló 7 135 53 7 188 7 188 6 938 6 938 97
17. Pócza Villa korszerűsítáéése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016 új induló 7 200 1 944 9 144 9 144 9 144 9 144 100
18. Gersei -Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezése új induló 0 0 0 0 0 0
19. Kölcsey u. és Ady u között 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása (82.378 e Ft Kormányzati döntés alapján!) új induló 65 427 17 665 83 092 83 092 0 0 0
20. Hévíz, 09/34. és 09/35. hrsz ingatlanok vásárlása hulladékgyűjtőudvar létesítéséhez új induló 5 118 1 382 6 500 6 500 0 0 0
21. Szent András Gyógyfürdő és reuma Korház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat új induló 23 900 6 453 30 353 30 353 3 035 3 035 10
22. 2 db tárgyíaló korszerűsítése áthúzódó 3 454 933 4 387 4 387 4 387 4 387 100
Ingatlan beruházások összesen 1 351 169 182 632 1 533 801 1 417 227 116 574 784 313 762 447 21 866 51
IV. Gépek berendezések és felszerelések
1 Eszközbeszerzés új induló 5 000 1 350 6 350 6 350 1 699 1 699 27
2 Értékhatár alatti eszközbeszerzés új induló 1 000 270 1 270 1 270 93 93 7
3 Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) új induló 19 000 5 130 24 130 24 130 0 0 0
4 HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007) új induló 0 0 0 0 0 0
5 "Hévíz Termelői piac megújulása"
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
új induló 0 0 0 0 0 0
6 "RefurbCulture" projekt eszköz HUHR új induló 248 67 315 315 0 0 0
7 Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 új induló 12 598 3 402 16 000 16 000 0 0 0
Gépek berendezések és felszerelések összesen 37 846 10 219 48 065 30 480 17 585 1 792 1 699 93 4
V. Járművek
Járművek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Számítástechnikai eszközök
1 Informatikai eszközök beszerzése új induló 2 094 566 2 660 2 660 1 775 1 775 67
2 Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés új induló 4 606 866 5 472 5 472 0 0 0
3 Eszköz beszerzés új induló 99 27 126 126 0 0 0
4 Informatikai beruházás új induló 0 0 0 0 0 0
Számítástechnikai eszközök összesen: 6 799 1 459 8 258 126 8 132 1 775 0 1 775 21
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül
1. Zm-i Rendőr -főkapitányság 3 238 3 238 3 238 3 238 3 238 100
2. Fenntartható közlekedés
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 projekt támogatás visszafizetés
196 570 196 570 196 570 196 570 196 570 100
3. "Hévíz Termelői piac megújulása"
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt támogatás visszafizetés
228 881 228 881 228 881 228 881 228 881 100
4. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés 179 360 179 360 179 360 179 360 179 360 100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 608 049 0 608 049 604 811 3 238 608 049 604 811 3 238 100
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 45 182 45 182 45 182 29 582 29 582 65
2. Hévíz Sortkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés) 3 670 3 670 3 670 0 0 0
3. Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 100
4. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 100
5. Hévízi TV Nonprofit Kft 1 520 1 520 1 520 1 520 1 520 100
6. Bencés Szellemiségért Alapítvány 0 0 0 0
7. Ovi-sportPálya pályázat önerő átadás 88 88 88 87 87 99
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: 81 460 0 81 460 48 940 32 520 62 189 29 669 32 520 76
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása
1 Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak 0 0 0 0 0
2 Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak 0 0 0 0 0
3 Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak 6 000 6 000 6 000 5 600 5 600 93
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: 6 000 0 6 000 0 6 000 5 600 0 5 600 93
Önkormányzat mindösszesen: 2 112 058 199 909 2 311 967 2 127 918 184 049 1 470 674 1 405 582 65 092 64
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal
1. Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is) új induló 1 342 513 1 855 1 855 1 674 1 674 90
2. Informatikai eszközök új induló 2 887 298 3 185 3 185 1 398 1 398 44
3. Szoftver új induló 1 000 270 1 270 1 270 526 526 41
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: 5 229 1 081 6 310 3 125 3 185 3 598 2 200 1 398 57
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
1. Beruházásokra új induló 5 625 1 519 7 144 7 144 7 143 7 143 100
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 5 625 1 519 7 144 7 144 0 7 143 7 143 0 100
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db pohárautomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interkativ érintőképernyős felület, televízió) új induló 3 301 515 3 816 3 816 3 814 3 814 100
2. 20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés új induló 2 732 738 3 470 3 470 3 470 3 470 100
3. 12 db GLOBALTRUSS F33 alukapu és tartozékai új induló 2 310 624 2 934 2 934 2 934 2 934 100
4. 2 db klíma berendezés új induló 276 74 350 350 350 350 100
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 8 619 1 951 10 570 0 10 570 10 568 0 10 568 100
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
1. Szt. András utcai épület homlokzat felújítás új induló 0 0 0 0 0
2. Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép új induló 3 893 1 044 4 937 0 4 937 4 937 4 937 100
3. Kisértékű tárgyi eszköz új induló 536 129 665 665 664 664 100
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 4 429 1 173 5 602 665 4 937 5 601 664 4 937 100
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
1. Kisértékű tárgyi eszközök új induló 39 11 50 50 49 49 98
2. 1db ipari mosogatógép új induló 435 117 552 552 553 553 100
3. 1 db Dell notebook + HP nyomtató új induló 362 98 460 460 459 459 100
4. Udvari játszótéri játékok új induló 1 363 368 1 731 1 731 1 731 1 731 100
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen 2 199 594 2 793 2 793 0 2 792 2 792 0 100
XII. Pénzügyi befektetések:
Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 2 138 159 206 227 2 344 386 2 141 645 202 741 1 500 376 1 418 381 81 995 64

1/8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban
Sor-
szám
A B
Megnevezés 2018. évi terv
Kötelező Nem kötelező Előirányzat összesen
1. Céltartalék
2. Felhalmozási tartalék
3. Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására 0 0
4. Egyéb felhalmozási tartalék 15 629 15 629
5. Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg 0 78 232 78 232
6. Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege 0 0
7. Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka 0 31 582 31 582
8. Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!) 27 422 27 422
9. Felhalmozási tartalék összesen 27 422 125 443 152 865
10.
11. Működési tartalék
12. Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 0 0
13. Polgármesteri hatáskörben felhasználható 1 855 1 855
14. Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész 0 0
15. Működési tartalék összesen 0 1 855 1 855
16. Céltartalék összesen: 27 422 127 298 154 720
17.
18. Általános tartalék
19. Testületi hatáskörben felhasználható 162 223 47 190 209 413
20. Kötelezettségek a tartalék terhére:
21. "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg 0 1 838 1 838
22. "Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő 2 223 2 223
23. Általános tartalék összesen: 164 446 49 028 213 474
24. Tartalék mindösszesen: 191 868 176 326 368 194

2/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D E F
2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 54 125 50 148 104 273 49 605 32 193 81 798 78
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 748 439 104 013 852 452 748 438 104 013 852 451 100 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 16 588 17 255 33 843 9 461 9 058 18 519 55
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 450 250 279 934 730 184 284 768 244 950 529 718 73
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 17 237 7 728 24 965 17 236 7 728 24 964 100
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 689 10 950 13 639 1 676 8 220 9 896 73
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 8 750 8 750 8 750 0 8 750 100
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 93 253 93 253 0 93 253 93 253 100 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 711 070 690 085 1 401 155 711 727 690 860 1 402 587 100 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 52 956 65 876 118 832 52 955 63 919 116 874 98
10 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 161 421 195 362 356 783 147 919 177 525 325 444 91
11 elvonások , befizetések (K502) 451 0 451 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 10 512 103 092 113 604 10 420 102 195 112 615 99 működési célú tartalék (K513) 0 1 855 1 855 0 0 0
13 általános tartalék (K513) 164 446 49 028 213 474 0 0 0 0
14 5. Felhalmozási bevételek
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 1 070 212 438 213 508 1 070 212 438 213 508 100 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 902 926 670 408 1 573 334 546 384 535 865 1 082 249 69
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 4 136 4 136 0 4 137 4 137 100
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 60 60 0 60 60 100 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 1 463 217 142 291 1 605 508 770 153 23 734 793 887 49
20 7. Felújítások (K7) 10 950 0 10 950 949 0 949 9
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 116 619 116 620 1 116 618 116 619 100 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 6 121 6 121 0 6 121 6 121 100 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 604 811 3 238 608 049 604 811 3 238 608 049 100
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 6 000 6 000 0 5 600 5 600 93
24 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 48 940 32 520 81 460 29 669 32 520 62 189 76
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 487 259 1 021 537 2 508 796 1 487 822 1 021 414 2 509 236 100 felhalmozási célú tartalék (K513) 27 422 125 443 152 865 0 0 0 0
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 9 820 316 008 325 828 9 820 316 009 325 829 100 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 155 340 309 492 2 464 832 1 405 582 65 092 1 470 674 60
27 Költségvetési bevételek összesen: 1 497 079 1 337 545 2 834 624 1 497 642 1 337 423 2 835 065 100 Költségvetési kiadások összesen: 3 058 266 979 900 4 038 166 1 951 966 600 957 2 552 923 63
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 561 187 357 645 -1 203 542 -454 324 736 466 282 142 -23
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 1 243 160 1 243 160 608 932 608 932 49 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 193 985 158 595 1 352 580 1 352 580 1 352 580 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 32 811 4 260 37 071 32 811 4 260 37 071 100 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) 30 635 3 751 34 386 30 634 3 751 34 385 100
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) 864 407 499 474 1 363 881 864 834 494 263 1 359 097 100
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) 13 727 17 275 31 002 12 799 15 481 28 280 91
43 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
46 Finanszírozási bevétel összesen 2 469 956 162 855 2 632 811 1 994 323 4 260 1 998 583 76 Finanszírozási kiadások összesen 908 769 520 500 1 429 269 908 267 513 495 1 421 762 99
47 Bevételek összesen 3 967 035 1 500 400 5 467 435 3 491 965 1 341 683 4 833 648 88 Kiadások összesen 3 967 035 1 500 400 5 467 435 2 860 233 1 114 452 3 974 685 73

2/1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2018. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor- szám A B C D E F
2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 95 916 93 140 189 056 94 752 92 010 186 762 99
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 24 172 18 121 42 293 22 837 17 120 39 957 94
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 1 387 77 1 464 1 387 77 1 464 100 3. Dologi kiadások (K3) 7 510 56 971 64 481 6 705 50 864 57 569 89
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 153 0 153 153 153 100
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 30 0 30 29 29 97
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 117 515 632 117 515 632 100 elvonások, befizetések (K502) 0 0 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 127 781 168 232 296 013 124 476 159 994 284 470 96
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 3 125 3 185 6 310 2 200 1 398 3 598 57
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 504 592 2 096 1 504 592 2 096 100 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 3 125 3 185 6 310 2 200 1 398 3 598 57
24 Költségvetési bevételek összesen: 1 504 592 2 096 1 504 592 2 096 100 Költségvetési kiadások összesen: 130 906 171 417 302 323 126 676 161 392 288 068 95
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 712 15 744 16 456 712 15 744 16 456 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 125 565 151 896 277 461 126 698 153 267 279 965 101 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 3 125 3 185 6 310 2 200 1 398 3 598 57 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 129 402 170 825 300 227 129 610 170 409 300 019 100 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 130 906 171 417 302 323 131 114 171 001 302 115 100 Kiadások összesen 130 906 171 417 302 323 126 676 161 392 288 068 95

2/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat
2018. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban
Sorszám A B C D E F G H I
2018. évi
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó Dologi kiadások Működési célú támogatás ÁHT-én belülre Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Előirányzat összesen 2018. évi teljesítés összege Teljesítés %-a
2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat
1 502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15 0 0 36 17 12 649 12 649 12 685 12 666 100
2 502211 Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15 0 0 0 0 8 311 7 705 20 640 20 640 28 951 28 345 98
3 505402 HeBi üzemeltetés 5 000 4 003 5 000 4 003 80
4 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. 1 969 0 1 969 0 0
5 503310 Ápolási támogatás 850 586 850 586 69
6 503305 Temetési támogatás 600 562 600 562 94
7 503307 Iskolakezdési támogatás 800 368 800 368 46
8 503308 Születési támogatás 1 000 500 1 000 500 50
9 503303 Méltányossági támogatás 600 482 600 482 80
10 503301 Rendkívüli támogatás 2 300 1 676 2 300 1 676 73
11 503304 Gyógyszertámogatás 1 100 719 1 100 719 65
12 503306 Lakhatási támogatás 1 800 1 413 1 800 1 413 79
13 503309 Köztemetés 111 389 0 0 500 0 0
14 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj 4 200 3 590 4 200 3 590 85
15 505602 Nyári gyermekétkeztetés (szünidei szoc. gyermekétkeztetés) 400 62 0 0 400 62 16
16 503301 Szociális célú tüzifa 1 543 2 077 1 387 1 396 0 0 3 620 2 783 77
17 503402 Lakossági kölcsön kiadásai 20 0 20 0 0
18 503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai 120 0 120 0 0
19 504101 Ingatlanhasznosítás 6 431 7 330 5 284 6 022 13 761 11 306 82
20 505901 Gépjármű üzemeltetés (2017. 07. 01 napjától) 1 390 1 378 1 390 1 378 99
21 504201 Továbbszámlázások 288 13 763 130 6 208 14 051 6 338 45
22 505101 Önkormány.jogalk. 38 037 35 851 11 893 6 656 1 220 956 51 150 43 463 85
23 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok 26 0 22 0 3 313 3 277 3 361 3 277 98
24 505201 Hévíz folyóirat 3 200 2 004 800 337 11 272 9 455 15 272 11 796 77
25 505501 Közvilágítás 14 591 7 402 14 591 7 402 51
26 502207 "Gyógyhelyi főtér" GINOP-7.1.9-17 3 607 3 606 3 607 3 606 100
27 502225 "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005 0 0
28 505301 Főépítészi feladatok ellátása 6 833 6 063 6 833 6 063 89
29 505502 Város- és községgazdálkodás 57 822 48 757 57 822 48 757 84
30 505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása) 5 000 0 5 000 0 0
31 505502 Város és közs.gazd. (Városi sportcsarnok bontása) 53 223 0 53 223 0 0
32 505202 Forrás újság 14 684 14 683 14 684 14 683 100
33 505601 Nyári napközi 2 048 2 048 432 359 350 303 2 830 2 710 96
34 505102 Nemzetközi kapcsolatok 10 000 2 047 5 000 987 15 216 12 008 30 216 15 042 50
35 505102 Nagyköveti program 3 000 0 3 000 0 0
36 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai 634 65 082 544 55 880 65 716 56 424 86
37 505702 Hévíz-Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energia hasznosítása 10 501 10 500 10 501 10 500 100
38 505401 Parkolási tevékenység 11 296 2 245 11 209 2 228 2 925 466 2 366 377 16 453 13 133 33 385 29 313 88
39 505103 Reprezentáció 17 068 15 676 7 414 5 456 3 613 3 376 28 095 24 508 87
40 502224 "ReforbCulture" projekt 4 741 3 367 931 663 13 167 12 735 18 839 16 765 89
41 503201 Működési célú pénzeszköz átadás 5 750 65 685 5 750 63 729 156 035 171 837 142 535 170 676 399 307 382 690 96
42 502301 ASP rendszer bevezetése 3 675 3 182 3 675 3 182 87
43 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) 3 649 2 290 3 649 2 290 63
44 503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások 367 367 0 0
45 502205 Egregyi temetőkápolna, temetőkert 0 0 0 0
46 505802 "Transforming your city" 0 0 0 0 0 0 0 0
47 505803 "SporOverBorder - Hévíz" 4 766 2 545 1 748 439 12 696 11 616 1 656 1 656 5 386 5 384 26 252 21 640 82
48 502206 Buszpályaudvar áttelepítése 13 401 6 166 12 261 12 260 25 662 18 426 72
49 502201 Széchenyi utca fejlesztése (180.418 e Ft Kormányzati döntés alapján!) 0 195 821 122 576 195 821 122 576 63
50 505901 Egyéb ki nem emelt 10 846 4 823 2 212 879 29 003 114 424 28 750 113 427 84 156 569 147 879 94
51 502218 Zrinyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj. 294 293 294 293 100
52 503107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 2 191 190 193 192 99
53 502221 Festetics sétány 2 450 1 093 2 450 1 093 45
54 502217 Új parkolóhelyek kialakítása 1 371 1 369 1 371 1 369 100
55 502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció 373 372 373 372 100
56 505804 YOUTH & SPA projekt 3 275 932 6 851 6 849 10 126 7 781 77
57 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer kialakítása 40 40 40 40 100
58 502227 Széchenyi utcai zárt árok csapadékvíz elvezetés 1 340 1 340 1 340 1 340 100
59 505801 " Európa a polgárokért" program 16 674 0 16 674 0 0
Működési c. kiadások össz.: 54 125 50 148 49 605 32 193 16 588 17 255 9 461 9 058 450 250 279 934 284 768 244 950 52 956 65 876 52 955 63 919 161 421 195 362 147 919 177 525 451 0 2 689 10 950 1 676 8 220 1 358 005 1 082 249 80

2/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft
Sorszám A B C D E F G H
Megnevezés 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1. Szociálpolitikai juttatások
2. Települési támogatás
4. Ápolási támogatás 0 850 850 586 586 69
5. Települési támogatás 0 0 0
6. Temetési támogatás 600 600 562 562 94
7. Iskolakezdési támogatás 800 800 368 368 46
8. Születési támogatás 1 000 1000 500 500 50
9. Méltányossági támogatás 600 600 482 482 80
10. Rendkívüli támogatás 2300 0 2300 1 676 1 676 73
11. Köztemetés 389 0 389 0 0 0
12. Lakhatási támogatás 1 800 1800 1 413 1 413 79
13. Gyógyszertámogatás 1 100 1100 719 719 65
14. Települési támogatás összesen: 2 689 6 750 9 439 1 676 4 630 6 306 67
15. Rászorultságtól függő term. ellátások
16. Nyári gyerekétkeztetés 0 0
17. Tüzifa támogatás 0 0 0
18. Természetbeni ellátások összesen: 0 0 0
19. Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011. (I. 26.) Ör. alapján 4200 4200 3 590 3 590 85
20. Összesen: 0 4200 4200 0 3 590 3 590 85
21. Ellátottak támogatása mindösszesen: 2 689 10 950 13 639 1 676 8 220 9 896 73

2/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban
Sorszám A B C D E F G H
Megnevezés 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 153 153 153 153 100
3. óvodáztatási támogatás 0 0 0
4. Összesen: 153 153 153 0 153 100
5.
6.
7. Mindösszesen: 153 0 153 153 0 153 100

3/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2018. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor- szám A B C D E F
2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 1. Személyi juttatások (K1) 241 112 14 145 255 257 241 110 14 137 255 247 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 50 264 2 447 52 711 50 259 2 439 52 698 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 0 5 247 5 247 5 792 5 792 110 3. Dologi kiadások (K3) 297 856 10 431 308 287 297 511 10 000 307 511 100
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 134 502 10 229 144 731 135 201 10 684 145 885 101 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 589 232 27 023 616 255 588 880 26 576 615 456 100
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 7 144 0 7 144 7 143 0 7 143 100
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 134 502 15 476 149 978 135 201 16 476 151 677 101 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 7 144 0 7 144 7 143 0 7 143 100
24 Költségvetési bevételek összesen: 134 502 15 476 149 978 135 201 16 476 151 677 101 Költségvetési kiadások összesen: 596 376 27 023 623 399 596 023 26 576 622 599 100
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 501 1 501 1 501 1 501 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 453 229 11 547 464 776 454 340 10 100 464 440 100 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 7 144 0 7 144 7 143 0 7 143 100 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 461 874 11 547 473 421 462 984 10 100 473 084 100 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 596 376 27 023 623 399 598 185 26 576 624 761 100 Kiadások összesen 596 376 27 023 623 399 596 023 26 576 622 599 100

3/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2018. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor- szám A B C D E F
2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 84 448 8 273 92 721 84 722 7 554 92 276 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 17 049 2 244 19 293 17 246 2 047 19 293 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 12 622 12 622 11 876 11 876 94
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek 18 18 22 22 122 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 114 119 10 517 124 636 113 844 9 601 123 445 99
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 2 793 0 2 793 2 792 2 792 100
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 18 0 18 22 0 22 122 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 793 0 2 793 2 792 0 2 792 100
24 Költségvetési bevételek összesen: 18 0 18 22 0 22 122 Költségvetési kiadások összesen: 116 912 10 517 127 429 116 636 9 601 126 237 99
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 3 3 3 3 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 114 098 10 517 124 615 113 862 9 601 123 463 99 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 793 2 793 2 792 2 792 100 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 116 894 10 517 127 411 116 657 9 601 126 258 99 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 116 912 10 517 127 429 116 679 9 601 126 280 99 Kiadások összesen 116 912 10 517 127 429 116 636 9 601 126 237 99

3/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2018. évi pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor- szám A B C D E F
2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 66 980 19 687 86 667 66 968 19 659 86 627 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 14 589 3 561 18 150 14 588 3 561 18 149 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 247 247 0 247 247 100 3. Dologi kiadások (K3) 54 295 138 041 192 336 54 246 137 786 192 032 100
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 74 613 33 155 107 768 76 007 34 480 110 487 103 elvonások, befizetések 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 135 864 161 289 297 153 135 802 161 006 296 808 100
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 0 10 570 10 570 0 10 568 10 568 100
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 490 490 597 597 122 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 74 613 33 892 108 505 76 007 35 324 111 331 103 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 10 570 10 570 0 10 568 10 568 100
24 Költségvetési bevételek összesen: 74 613 33 892 108 505 76 007 35 324 111 331 103 Költségvetési kiadások összesen: 135 864 171 859 307 723 135 802 171 574 307 376 100
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 3 904 3 904 3 904 3 904 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 57 347 127 397 184 744 59 039 125 682 184 721 100 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 10 570 10 570 0 10 568 10 568 100 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 61 251 137 967 199 218 62 943 136 250 199 193 100 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 135 864 171 859 307 723 138 950 171 574 310 524 101 Kiadások összesen 135 864 171 859 307 723 135 802 171 574 307 376 100

3/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2018. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor- szám A B C C D F
2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a 2018. évi előirányzat 2018. évi teljesítés Teljesítés %-a
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 87 982 154 353 242 335 86 473 153 913 240 386 99
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 19 063 30 893 49 956 19 063 30 892 49 955 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 20 721 5 745 26 466 21 034 7 605 28 639 108 3. Dologi kiadások (K3) 52 042 86 448 138 490 51 956 86 170 138 126 100
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 18 446 67 832 86 278 19 811 82 464 102 275 119 elvonások befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 159 087 271 694 430 781 157 492 270 975 428 467 99
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 1 417 1 417 0 1 422 1 422 100
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 665 4 937 5 602 664 4 937 5 601 100
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 39 167 73 577 112 744 40 845 90 069 130 914 116 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 1 417 1 417 0 1 422 1 422 100 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 665 4 937 5 602 664 4 937 5 601 100
24 Költségvetési bevételek összesen: 39 167 74 994 114 161 40 845 91 491 132 336 116 Költségvetési kiadások összesen: 159 752 276 631 436 383 158 156 275 912 434 068 99
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 5 752 5 752 5 752 5 752 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 114 168 198 117 312 285 110 895 195 613 306 508 98 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 665 3 520 4 185 664 3 515 4 179 100 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 120 585 201 637 322 222 117 311 199 128 316 439 98 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 159 752 276 631 436 383 158 156 290 619 448 775 103 Kiadások összesen 159 752 276 631 436 383 158 156 275 912 434 068 99

4/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti maradvány kimutatása
2018. december 31.

e Ft
Sorszám A B C D E F I J K
Eszközök Hévíz Város Önkor-
mányzata
Polgármest. Hivatal GAMESZ Brunszvik Festetics Művelődési Központ TASZII GAMESZ és int. ö.: Mindössz.
1. 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 835 065 2 096 151 677 22 111 331 132 336 395 366 3 232 527
2. 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 552 923 288 068 622 599 126 237 307 376 434 068 1 490 280 4 331 271
3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 282 142 -285 972 -470 922 -126 215 -196 045 -301 732 -1 094 914 -1 098 744
4. 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 998 583 300 019 473 084 126 258 199 193 316 439 1 114 974 3 413 576
5. 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1 421 762 1 421 762
6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 576 821 300 019 473 084 126 258 199 193 316 439 1 114 974 1 991 814
7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 858 963 14 047 2 162 43 3 148 14 707 20 060 893 070
8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 0
9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0
10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0
12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0
13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 0 0 0 0 0 0 0
14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 0 0 0 0 0 0 0
15. C) Összes maradvány (=A+B) 858 963 14 047 2 162 43 3 148 14 707 20 060 893 070
16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 34 190 81 2 162 43 3 148 14 707 20 060 54 331
17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 824 773 13 966 0 0 0 0 0 838 739
18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) 0 0 0 0 0 0 0 0
19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0 0 0 0 0 0 0

4/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti eredménykimutatása
2018. december 31.

e Ft
Sorszám A B C D E F I J K
Eszközök Hévíz Város Önkor-
mányzata
Polgármest. Hivatal GAMESZ Brunszvik Festetics Művelődési Központ TASZII GAMESZ és int. ö.: Mindössz.
1. 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 1 404 272 0 1 404 272
2. 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 36 901 473 124 265 0 87 337 99 030 310 632 348 006
3. 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 5 200 0 5 200
4. I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) 1 446 373 473 124 265 0 87 337 99 030 310 632 1 757 478
5. 04. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0
6. 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0
7. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 852 451 283 563 471 583 126 255 194 823 310 687 1 103 348 2 239 362
9. 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 61 890 1 464 5 792 22 844 28 639 35 297 98 651
10. 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 617 390 466 466 617 856
11. 09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 218 485 31 84 26 1 641 1 751 220 267
12. III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 1 750 216 285 058 477 459 126 277 196 158 340 967 1 140 861 3 176 135
13. 10. Anyagköltség 21 630 9 980 107 035 3 258 10 998 18 557 139 848 171 458
14. 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke 259 368 33 174 137 389 6 216 141 912 97 458 382 975 675 517
15. 12. Eladott áruk beszerzési értéke 90 3 041 0 3 041 3 131
16. 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 322 167 2 33 35 4 524
17. IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 285 410 43 321 244 427 9 474 155 951 116 048 525 900 854 631
18. 14. Bérköltség 12 994 167 257 219 121 83 856 64 488 199 866 567 331 747 582
19. 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések 68 671 21 319 39 589 8 692 22 796 43 677 114 754 204 744
20. 16. Bérjárulékok 19 186 40 233 53 622 19 052 17 929 50 575 141 178 200 597
21. V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 100 851 228 809 312 332 111 600 105 213 294 118 823 263 1 152 923
22. VI. Értékcsökkenési leírás 239 118 6 295 15 269 604 10 602 6 668 33 143 278 556
23. VII. Egyéb ráfordítások 2 889 179 14 255 34 005 2 843 9 687 17 578 64 113 2 967 547
24. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -317 969 -7 149 -4 309 1 756 2 042 5 585 5 074 -320 044
25. 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0
26. 18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0
27. 19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0
28. 20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 1 0 0 1
29. 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 583 0 0 0 0 0 0 583
30. 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 0 0
31. 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 74 0 74
32. VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 584 0 0 0 0 0 0 584
33. 22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0
34. 23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0
35. 24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 250 0 1 250
36. 25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 0 0 0 0 0 0 0 0
37. 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 0 0
38. 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 0 0
39. 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 44 0 0 0 0 0 0 44
40. 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 0 0
41. 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 38 0 38
42. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 1 294 0 0 0 0 0 0 1 294
43. B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -710 0 0 0 0 0 0 -710
44. C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -318 679 -7 149 -4 309 1 756 2 042 5 585 5 074 -320 754

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi engedélyezett létszámkeret

Sorszám A B C D E F G H I J
Intézmény Munkaviszonyban foglalk. köztisztviselő Közalkalmazott Összesen Létszámkeret
Főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású részfoglalkozású
1. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 6. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 6. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 6. 1. 10. 1. 12. 31.
1. Hévíz Város Önkormányzat 4 0 4 1 1 -2 0 2 2 0 0 0 0 6 0 6 1 1 -2 0 6,5 0,5 -1,0 6,0
2. Polgármesteri Hivatal összesen: 3 3 36 2 -2 36 0 0 0 0 39 2 -2 39 0 0 39,0 2,0 -2,0 39,0
3. GAMESZ
4. Konyha 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
5. Zöldterület-kezelés 20 20 20 20 20 20
6. Gazdasági szervezet 9 9 9 9 9 9
7. Karbantartók 11 11 11 11 11 11
8. Köztemető 1 1 1 1 1 1
9. Köztisztasági tevékenység 5 5 5 5 5 5
11. Technikai személyzet 3 3 3 3 3 3
12. Takarítónő, mosónő 4 4 4 4 4 4
13. GAMESZ összesen: 75,5 75,5 0 0 75,5 75,5 0 0 75,5 0 75,5
14. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**
15. Házi segítségnyújtás 7 7 7 7 7 7
16. Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 1 1
17. Ápolás, gondozás, otthoni ellátás+mentalhigiénés munkatárs 31 31 1 1 31 31 1 1 31,5 31,5
18. Védőnő 2 2 2 2 2 2
19. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 2 2 2 2 2
20. Szociális étkeztetés 2 2 2 2 2 2
21. Központi igazgatás 5 5 5 5 5 5
22. Orvosi ügyeleti szolgálat 4 4 4 4 4 4
23. Takarítónő orv. Rendelő 1 1 1 1 1 1
24. Bölcsődei gyermek gondozó 4 4 4 4 4 4
25. Bölcsődei kisegítő személyzet 4 4 4 4 4 4
26. Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens 1 1 1 1 1 1
27. Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.: 64 64 1 1 64 64 1 1 64,5 0 64,5
28. Festetics György Művelődési Központ
29. Művelődési Központ
30. művelődésszervező (igazgatói feladat) 1 1 1 1 1 1
31. művelődésszervező (igazgató helyettes) 1 1 1 1 1 1
32. programszervező 2 2 2 2 2 2
33. programszervező, informatikus 1 1 1 1 1 1
34. közművelődési munkatárs 1 1 1 1 1 1
35. rendezvények gazdasági ügyintézője 1 1 1 1 1 1
36. gazdasági ügyintéző 1 1 1 1 1 1
37. műszaki kisegítő 1 1 1 1 1 1
38. takarító 1 1 1 1 1 1
39. Városi könyvtár
40. vezető könyvtáros 1 1 1 1 1 1
41. könyvtáros 1 1 1 1 1 1
42. gyermek könyvtáros 1 1 1 1