Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevétele: 4.928.978.000 forint, ebből:

a) működési célú bevételek 2.700.041.000 forint;

b) felhalmozási célú bevételek 2.228.937.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.292.257.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevétele összesen: 6.221.235.000 forint, azaz Hatmilliárd-kétszázhuszonegymillió-kétszázharmincötezer forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadása 6.030.467.000 forint, ebből:

a) működési célú kiadások 3.042.555.000 forint;

b) felhalmozási célú kiadások 2.987.912.000 forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 1.474.253.000 ezer forint, melyből 231.596.000 forint a működési tartalék és 1.242.657.000 forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 190.768.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadása összesen: 6.221.235.000 forint, azaz Hatmilliárd-kétszázhuszonegymillió-kétszázharmincötezer forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 1.041.056.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 205.451.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.176.612.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.640.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 605.796.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.292.257.000 forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 230.325.000 Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 10.000.000 Ft, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 1.051.932.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3.,3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege 5.904.915.000 forint;

b) kiadási főösszege 5.904.915.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege 306.653.000 forint;

b) kiadási főösszege 306.653.000 forint.

7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege 567.419.000 forint;

b) kiadási főösszege 567.419.000 forint.

8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege 132.935.000 forint;

b) kiadási főösszege 132.935.000 forint.

9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege 339.324.000 forint.

b) kiadási főösszege 339.324.000 forint;

10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege 472.081.000 forint;

b) kiadási főösszege 472.081.000 forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2020. január 1-jei időpontra 235,25 fő költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

12. § Az önkormányzatnál, polgármesteri hivatalnál a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafetéria juttatás bruttó 200.000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2020. évben esedékes összege az önkormányzatnál 1.091.077.000 forint. (6. melléklet).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 164.468.000 forint. (7. melléklet).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2020. évben 50.000.000 forint működési és marketing támogatást nyújt, a 2020. évi bérek és járulékai, 2020. évi szállítói kiadások, továbbá 2019. évi teljesítésű szállítói kiadások finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2020. február 28-ig.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.

A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetőjének írásos indoklása alapján külön előterjesztés készítése szükséges, betöltéséről Képviselőtestületi határozat dönt.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve az évközben keletkezett bérmaradvány jutalomra felhasználása, a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt, a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.

(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

a) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 20.000.000 forint;

b) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;

c) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;

d) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;

e) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;

f) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;

g) közvilágítás eseti javításai 2.000.000 forint.

(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

a) 2020. évi rendezvényterv megvalósítása 128.240.000 forint;

b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;

c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;

d) kiállítások szervezéséhez útiköltség 1.500.000 forint;

e) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;

f) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint;

g) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;

h) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint

i) aggregátor üzemeltetése 600.000 Ft,

j) könyvtári programok 1.805.000 Ft.

19. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezetője köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2021. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

27. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

28. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. Személyi juttatások (K1) 700 493 340 563 1 041 056
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 766 080 118 245 884 325 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 135 009 70 442 205 451
4 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 582 484 594 128 1 176 612
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 59 399 2 468 61 867
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 690 10 950 13 640
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 686 466 0 686 466 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 502 440 802 060 1 304 500 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 5 850 49 335 55 185
10 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 150 640 168 375 319 015
11 elvonások, befizetések (K502) 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 207 183 242 166 449 349 működési célú tartalék (K513) 201 596 201 596
13 általános tartalék (K513) 2 223 27 777 30 000
14 5. Felhalmozási bevételek (B5)
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 2 027 0 2 027 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 579 389 1 463 166 3 042 555
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 1 537 438 1 537 438 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 1 560 470 110 339 1 670 809
20 7. Felújítások (K7) 5 715 19 050 24 765
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 3 006 3 006 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 0 0 0
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 28 681 16 000 44 681
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 535 102 1 164 939 2 700 041 felhalmozási célú tartalék (K513) 145 559 1 097 098 1 242 657
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 688 493 1 540 444 2 228 937 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 740 425 1 247 487 2 987 912
27 Költségvetési bevételek összesen: 2 223 595 2 705 383 4 928 978 Költségvetési kiadások összesen: 3 319 814 2 710 653 6 030 467
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 096 219 -5 270 -1 101 489
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) 155 395 0 155 395
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 282 257 10 000 1 292 257 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 30 643 4 730 35 373
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)
43 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 282 257 10 000 1 292 257 Finanszírozási kiadások összesen 186 038 4 730 190 768
47 Bevételek összesen 3 505 852 2 715 383 6 221 235 Kiadások összesen 3 505 852 2 715 383 6 221 235

1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások 700 493 340 563 1 041 056
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 766 080 118 245 884 325 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135 009 70 442 205 451
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei 0 0 0 3. Dologi kiadások 582 484 594 128 1 176 612
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 59 399 2 468 61 867
6 3. Közhatalmi bevételek 502 440 802 060 1 304 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 690 10 950 13 640
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 4. Működési bevételek 207 183 242 166 449 349 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre 5 850 49 335 55 185
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 150 640 168 375 319 015
10 elvonások, befizetések 0 0 0
11 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 működési célú tartalék 0 201 596 201 596
12 általános tartalék 2 223 27 777 30 000
13
14 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 535 102 1 164 939 2 700 041 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 579 389 1 463 166 3 042 555
15
16 Költségvetési bevételek összesen: 1 535 102 1 164 939 2 700 041 Költségvetési kiadások összesen: 1 579 389 1 463 166 3 042 555
17
18 Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -44 287 -298 227 -342 514
19 Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére 292 957 292 957
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 155 395 0 155 395
23 Hitel felhasználása felhalmozásra 0 0 0
24 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 1 282 257 10 000 1 292 257 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
28 előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása -1 051 932 0 -1 051 932 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30 643 4 730 35 373
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 230 325 10 000 240 325 Finanszírozási kiadások összesen 186 038 4 730 190 768
37 Bevételek összesen 1 765 427 1 467 896 3 233 323 Kiadások összesen 1 765 427 1 467 896 3 233 323

1/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2
3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Felhalmozási kiadás
4 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
5 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 686 466 0 686 466
6 5. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások 1 560 470 110 339 1 670 809
7 5.1. Immateriális javak értékesítése 7. Felújítások 5 715 19 050 24 765
8 5.2. Ingatlanok értékesítése 2 027 0 2 027 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0
10 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
11 5.4. Részesedések értékesítése 0 1 537 438 1 537 438 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre 28 681 16 000 44 681
12 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 felhalmozási célú tartalék 145 559 1 097 098 1 242 657
13 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 740 425 1 247 487 2 987 912
14 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3 006 3 006
15
16
17 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 688 493 1 540 444 2 228 937
18 Költségvetési bevételek összesen: 688 493 1 540 444 2 228 937 Költségvetési kiadások összesen: 1 740 425 1 247 487 2 987 912
19
20 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 051 932 292 957 -758 975
21 Felhalmozásii többlet felhasználása működési hiány fedezésére 0 -292 957 -292 957
22 0
23 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
24 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
25 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
26 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
27 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
28 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra 1 051 932 0 1 051 932 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 1 051 932 0 1 051 932 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
37 Bevételek összesen 1 740 425 1 247 487 2 987 912 Kiadások összesen 1 740 425 1 247 487 2 987 912

1/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi várható támogatása

Támogatás jogcíme 2020. évi állami támogatásból származó eredeti előirányzat szerint elszámolható támogatás 2020.évre járó tényleges összeg
létszám mutató Fajlagos összeg Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása 2019 évi támogatása szerint KEKKH 2019. 01.01-re vomnatkozó adata: 4740 fő 18,40 5 450 000 84 363 600 100 280 000 2020. február hónapban - a hivatalok törzskönyvezését követően - kerül sor az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím ésa a beszámítás figyelembe vételével az önkormányzatot ténylegesen megillető támogatás megállapítására.
I.1.b) településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 373,5 ha 25.200 Ft/ha 9 412 200
V. beszámítás -9 412 200
I.1.ba) - V. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 0
I.1. bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 320.000 Ft/km 18 400 000
V. beszámítás -18 400 000
I.1.bb) - V. közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 19 638 69 Ft/m2 1 355 022
V. beszámítás -1 355 022
I.1.bc) - V. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása 227 000 Ft/km 6 212 990
V. beszámítás -6 212 990
I.1.bd) - V. közutak fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.c) egyéb önkormányzati feladatok 4 740 2 700 12 798 000
V. beszámítás -12 798 000
I.1.c) - V. egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 20 2 550 Ft/fő 51 000
V. beszámítás -51 000
I.1.d) - V. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.e) üdülőhelyi feladatok támogatása 610 672 214 1,00 610 672 214
V. beszámítás -98 302 859
I.1.e) - V. üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás után 512 369 355
f) beszámítás, kiegészítés: Beszámítás szerinti támogatás csökkentés összesen: = (25.671.471.729*0,55/100)*[100+(75.823-52.001)/(115.000-52.001)*(110-100)]/100=146.532.071 Ft
(g) teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás146.802.364-146.532.071=270.293 Ft)
596 732 955 I. összesen
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
II.1. Óvodában fogélalkoztatott pedagógusok és az e pdedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása
II.1. (1)1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó átlagbér támogatás összege 124+6x2=136 fő és 107+4x2=115 fő 11,3 4 371 500 49 397 950
II.1.(2)1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbér alapú támogatása 8,3 2 400 000 19 920 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás I. pont szerinti támogatás beszámítás nélkül: 743 265 026 Beszámítás: 2018. évi IPA alap szerint 146 532 071 -48 229 212 98 302 859 (I.1.e) sort terhelő összeg)
II.2. (1) 1 óvodaműködtetési támogatás (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát) 123,7 97 400 12 048 380
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
II. 4. a (1)Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészíto támogatása, akik a minosítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg 1,00 396 700 396 700 2020. január-1-ei átsorolással alapfokú II. minősítést szerzők támogatása májusban leszfelmérve . Önkormányzatunknál lesz 2 fő
II.4.a (2). Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg 1,00 1 447 300 1 447 300 2020. január-1-ei átsorolással alapfgokú mester minősítést szerzők száma májusban lesz felmérve. Önkormányzatunknál lesz 2 fő
83 210 330 II. összesen
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
III. 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35.000 Ft/fő alatti adóerőképesség esetén differenciáltan jár 0
III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
III. 2. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
III.2 aa) Számított szakmai létszám meghatározása
III. 2. aaa) Számított alaplétszám (2019. 01.01-i lakosságszám szerint Cserszegtomaj 3343 fő) + (Hévíz népességnyilvántartó adata szerint 2019. 01.01: 4740 fő) 8 083
III. 2. aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közöshivatal település szám szerint:0 0,0
III. 2. aac) Számított alaplétszám korrekciója (4 -nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat:1) 1,0
III. 2. ab) Támogatás összege Hévíz 1; Cserszegtomaj 1 2,0 3 780 000 6 800 000 7 560 000 Információnk szerint a felmérés a 2019. évi összeget hozza és 2020. első két hónapjában a 2019. évi támogatásnak megfelelően folyósítják a támogatást. 2020. márciustól változik a 2020. évi támogatásnak megfelelő összegre.
III. 2. c) Szociális étkezés 74 65 360 4 836 640
III. 2. d) Házi segítségnyújtás
III. 2. da) Szociális segítés 1 25 000 25 000
III. 2. db) Személyi gondozás 41 330 000 13 530 000
III. 2. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 25 190 000 4 750 000
III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
III.3.a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 0,9 4 419 000 3 977 100
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2,6 2 993 000 7 781 800
III.3. b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Miniszterek döntése alapján a települések típusát és adóerőképességét figy-be véve) 6 677 000
III. 4. Települési önk. által nyújtott egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
III. 4. a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása [45+(12 demens*1,19) ]/4=14,82 15 3 858 040 57 870 600
III. 4. b) Intézmény üzemeltetési támogatás 41 938 000
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása
III. 5. a) Intézményí gyermekétkeztetés támogatása
III. 5. aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 571 fő 14,48 2 200 000 31 856 000
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 18 354 770
III. 5. b). Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása összege (Ft/étkezési adag, adóerőképeswség szerint differenciálva) 192 285 54 720
198 451 630 III. összesen
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
IV.1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása 4 740 1 251 5 929 740
5 929 740 IV. összesen
V. Szolidaritási hozzájárulás: (146.802.364 - 759.242.056) * [75 + (75823 - 60001) / (125000 - 60001) * (100 - 75)] / 100 - 0 = 0 0 0 V. összesen
Költségvetési tv 2. sz melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen: 884 324 655 884 324 655 I-V. mindösszesen

1/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban
Megnevezés Mérték (2020. évi január 1. napjától) 2020. évi bevételi terv
Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók
Építményadó Diferenciált 600-1000,- Ft/m2/év 125 390 98 610 224 000
Idegenforgalmi adó 530,- Ft/fő/éjszaka 182 631 417 369 600 000
Iparűzési adó 2%, 163 919 286 081 450 000
Helyi adók összesen: 471 940 802 060 1 274 000
2.) Pótlék, bírság 4 500 4 500
3.) Átengedett központi adók
Gépjárműadó 3 évig 345 Ft/KW,
4-7 évig 300 Ft/KW,
8-11 évig 230 Ft/KW,
12-15. évig 185 Ft/KW,
16. és felette 140 Ft/KW
17 000 17 000
Átengedett központi adók összesen: 17 000 17 000
4.) Egyéb sajátos bevétel
Építésügyi bírság 0
Szabálysértési bírság 0 0
Egyéb közhatalmi bírság 9 000 9 000
Talajterhelési díjbevétel 0 0
Környezetvédelmi bírság 0
Egyéb sajátos bevétel összesen: 9 000 0 9 000
0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: 502 440 802 060 1 304 500

1/5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2020. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Állami támogatás 0
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 766 080 118 245 884 325
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 596 733 596 733
5. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 83 210 83 210
6. T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 80 207 118 245 198 452
7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 930 5 930
8. Egyéb központi támogatás 0 0
9. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 0
10. Elszámolásból származóbevételek 0
11.
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
13. Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: 0 0 0
14. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 0 0
15. Központi kezelésű előirányzatok: 0 0 0
16.
17. Fejezeti kezelésű előirányzatok: 34 349 0 34 349
18. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. dec. bérkompenzációja 128 128
19. 2020. évi bérkompenzáció 1 320 1 320
20.
21.
22.
24. Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 12 261 12 261
25. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros)
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004
20 640 20 640
26.
27. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 2 468 2 468
28. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 468 2 468
29. Önkormányzatoktól támogatás működési célra: 4 630 0 4 630
30. Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás 4 630 4 630
31. Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: 38 979 2 468 41 447
32.
33. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
34.
35. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 0 0
36.
37. Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: 805 059 120 713 925 772
38.
39. Polgármesteri Hivatal
40.
41. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 0 0
42. Polgármesteri Hivatal összesen: 0 0 0
43.
44. GAMESZ
45. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0 0
46. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
47. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 0 0
48. GAMESZ mindösszesen: 0 0 0
49.
50. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
51. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0 0 0
52. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 0 0
53. Lakosságtól 0 0
54. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 0 0
55. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: 0 0 0
56.
57. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
58. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
59. Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre 10 000 10 000
60. Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 10 000 10 000
61. Társadalombizt alap iskolaegészségügy 420 420
62. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
63. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0 0
64. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 20 420 0 20 420
65. Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: 20 420 0 20 420
66.
67. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 59 399 2 468 61 867
68. Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 0 0 0
69.
70. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: 825 479 120 713 946 192

1/6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft
Sor-
szám
Megnevezés 2020. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Felhalmozási bevételek:
3. Ingatlanértékesítés (1455/106. hrsz-u terület; Kölcsey u-i nyilvános WC) 2 027 2 027
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0
5.
6. 0 0
7. Felhalmozási bevételek összesen.: 2 027 0 2 027
8.
9. Részesedések érétkesítése
11. Aquamarin Szállodaüzemeltető Kft. üzletrész értékesítés 1 537 438 1 537 438
12. Részesedések érétkesítése összesen: 0 1 537 438 1 537 438
13.
14. Felhalmozási célú állami támogatások
15. Felhalmozási célú állami támogatások összesen: 0 0 0
16.
17. Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről:
18. Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 560 281 560 281
Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 51 044 51 044
"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 75 141 75 141
19. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004 0 0
20. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: 686 466 0 686 466
21.
22. Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről:
23.
24. Szabó Lőrinc utcai új útszakasz telektulajd. fizetett önerő hozzájárulás 0 0
25. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: 0 0 0
26.
27. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés
28. Lakásépítési kölcsön visszatérülés 3 006 3 006
29. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: 0 3 006 3 006
30.
31. Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: 688 493 1 540 444 2 228 937

1/7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2020. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
3. Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda
4. Keszthely adó- átadás 20 000 20 000
5. Alsópáhok adó-átadás 25 000 25 000
6. Jogi viták miatti tartalék 0 0
7. Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra 4 500 4 500
8. Bursa Hungarica ösztöndij 2 900 2 900
9. Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 1 350 1 350
10. Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 50 50
11. Nagykanizsai Tankerületi Központ 1 385 1 385
12. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 5 850 49 335 55 185
13. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
14. Hévíz Sportkör 132 900 132 900
15. Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze 17 740 17 740
16. Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás 0 0
17. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.] 19 500 19 500
18. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 65 000 65 000
19. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram 5 000 5 000
20. Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) 50 000 50 000
21. Musica Antiqua Együttes Baráti Köre működés 4 000 4 000
22. Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület működési támogatás 1 200 1 200
23. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 3 500 3 500
24. Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 320 320
25. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 1 000 1 000
26. Hévízi Kálvin Alapítvány 1 700 1 700
27. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300 300
28. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 000 2 000
29. Polgárőr Egyesület Alsópáhok 1 000 1 000
30. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 5 000 5 000
31. Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 300 300
32. Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület 150 150
33. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 50 50
34. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 900 900
35. Keszthelyi Mentők Alapítvány 75 75
36. Polgári Védelmi Szövetség 50 50
37. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) 150 150
38. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat 200 200
39. Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület 5 000 5 000
40. Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" V-VI. kötet) 1 000 1 000
41. Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány 200 200
42. Felosztható keret 0 780 780
43. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 150 640 168 375 319 015
44. Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen 156 490 217 710 374 200
45. Polgármesteri Hivatal
46. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 0 0 0
48. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
49. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 0 0
50. Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: 0 0 0
51. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen 5 850 49 335 55 185
52. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen 150 640 168 375 319 015
53. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: 156 490 217 710 374 200

1/8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D E F G
Beruházás 2020. évi előirányzat
Megnevezés fejlesztés státusza Nettó ÁFA Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat
I. Immateriális javak
1. HÉSZ módosítás áthúzódó 1 086 292 1 378 1 378
Immateriális javak összesen 1 086 292 1 378 1 378 0
II. Felújítás
1. PH felújítása (konferenciaterem + PM iroda) új beruházás 15 000 4 050 19 050 19 050
2. Hévíz, Zrinyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése áthúzódó 4 500 1 215 5 715 5 715
Felújítás összesen 19 500 5 265 24 765 5 715 19 050
III. Ingatlan beruházások
1/1. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái új induló 341 459 92 194 433 653 433 653
1/2. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkai új induló 168 002 45 361 213 363 213 363
1/3. Fenntartható közlekedés (műszaki ellenőri díjkülönbözet) nem része a pályázatnak HVÖ 197/2019. (IX. 2.) Kt. hat. áthúzódó 9 213 2 488 11 701 11 701
1/4. Fenntartható közlekedés megvalósítása (műszaki ellenőri tervezett kiadás, 2.111 e Ft és tartalék 733 ezer Ft) új induló 2 395 449 2 844 2 844
2. Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastuktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása ) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000
3. Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése) áthúzódó 3 000 810 3 810 3 810
4. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 áthúzódó 40 136 10 908 51 044 51 044
5. Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca) áthúzódó 2 000 540 2 540 2 540
6. Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés áthúzódó 4 867 1 315 6 182 6 182
7. Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 áthúzódó 41 400 0 41 400 41 400
8. Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése III. ütem (27 db kameraelhelyezése 21 helyszínen) új beruházás 36 064 9 738 45 802 45 802
9. "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 áthúzódó 45 694 12 337 58 031 58 031
10. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat áthúzódó 508 626 137 328 645 954 645 954
11. HEBI állomás áthelyezése a helyi járati autóbusz pu-hoz áthúzódó 1 181 319 1 500 1 500
12. Szabó Lőrinc u. új útszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (műszaki ellenőr díja 1.000 e Ft) fordított Áfá-s áthúzódó 17 588 0 17 588 17 588
13. Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés váll díj 30%-a) áthúzódó 294 294 294
14. Hévíz 1089/1hrsz-ú ( iskolaudvar) kisméretű 20X 40 rekortán borítású pálya kiépítése áthúzódó 22 217 5 998 28 215 28 215
15. Hévíz Széchenyi u. 54. és 56. házszámok közötti jelenleg útként és parkolóként használt kb.530m2 terület megvásárlása áthúzódó 10 377 10 377 10 377
16. Közvilágítás tervezés, engedélyezés és bővítés (Park utca és Strecker köz új induló 2 537 686 3 223 3 223
Ingatlan beruházások összesen 1 264 924 322 597 1 587 521 1 544 621 42 900
IV. Gépek berendezések és felszerelések
1. Eszközbeszerzés új induló 6 000 1 620 7 620 7 620
2. Értékhatár alatti eszközbeszerzés új induló 1 000 270 1 270 1 270
3. Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 áthuzodó 12 598 3 402 16 000 16 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen 19 598 5 292 24 890 7 620 17 270
V. Járművek
1. Skoda Octavia új induló 6 693 1 807 8 500 8 500
Járművek összesen 6 693 1 807 8 500 0 8 500
VI. Számítástechnikai eszközök
1 Informatikai eszközök beszerzése (Hévízaiport.com szerver cseréje 2.300 e Ft és önkormányzat.heviz.hu szerver cseréje 2.300 e Ft) új induló 6 000 1 620 7 620 2 921 4 699
2 IT eszközök közbeszerzése új induló
Számítástechnikai eszközök összesen: 6 000 1 620 7 620 2 921 4 699
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 0 0 0 0 0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 11 794 11 794 11 794
2. Hévíz Sportkör támogatása felhalmozásra 3 000 3 000 3 000
3. Egyéb szálláshelyek 2020. évi minőségfejlesztési támogatása {HVÖ 192/2019. (VIII. 29.) Kt. hat.} 16 000 16 000 16 000
4. Hévízi Televízió beruházási támogatás 10 935 13 887 13 887
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: 41 729 0 44 681 28 681 16 000
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása
1. Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása 5 000 5 000 5 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: 5 000 0 5 000 0 5 000
Önkormányzat mindösszesen: 1 364 530 336 873 1 704 355 1 590 936 113 419
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal
1. Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is) új induló 1 000 270 1 270 1 270
2. Informatikai eszközök új induló 1 520 410 1 930 1 930
3. Iroda felújítás új induló 6 063 1 637 7 700 7 700
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: 8 583 2 317 10 900 1 930 8 970
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
1. Beruházás ( Weidemann rakodógép 17.000 e Ft; egyéb 5.000 e Ft) új induló 17 323 4 677 22 000 22 000
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 17 323 4 677 22 000 0 22 000
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 3 937 1 063 5 000 5 000
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 3 937 1 063 5 000 0 5 000
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 787 213 1 000 0 1 000
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 787 213 1 000 0 1 000
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
1. Eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk 500 e Ft; Óvodai fejlesztés, napvitorla 1500 e Ft) új induló 1 575 425 2 000 2 000
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen 1 575 425 2 000 2 000
XII. Pénzügyi befektetések:
Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 396 735 345 568 1 745 255 1 594 866 150 389

1/9. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban
Sor-
szám
A B
Megnevezés 2020. évi terv
Kötelező Nem kötelező Előirányzat összesen
1. Céltartalék
2. Felhalmozási tartalék
(Aquamarin Kft értékesítés vételár foglaló nélkül 1.383.694 e Ft
Le: Hitel törlesztés és kamat tárgy évi. évi összege 170.000 e Ft
3. Egyéb felhalmozási tartalék 145 559 1 097 098 1 242 657
4. Ebböl: Kötelezettséggel terhelt egyéb felhalmozási tartalék: IT eszközök beszerzése 145 559 145 559
5. Felhalmozási tartalék összesen 145 559 1 097 098 1 242 657
6.
7. Működési tartalék
8. Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 80 000 80 000
9. Polgármesteri hatáskörben felhasználható 5 000 5 000
10. Kötelezettséggel terhelt működési céltartalék: Jogi viták miatti tartalék (Alsópáhok: 68.721 e Ft; Keszthely : 47.875 e Ft) 116 596 116 596
11. Működési tartalék összesen 0 201 596 201 596
12. Céltartalék összesen: 145 559 1 298 694 1 444 253
13.
14. Általános tartalék
15. Testületi hatáskörben felhasználható 2 223 27 777 30 000
16. Általános tartalék összesen: 2 223 27 777 30 000
17. Tartalék mindösszesen: 147 782 1 326 471 1 474 253

2/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 59 916 37 870 97 786
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 766 080 118 245 884 325 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 17 310 12 188 29 498
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 240 820 277 503 518 323
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 38 979 2 468 41 447
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 690 10 950 13 640
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 686 466 0 686 466 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 502 440 802 060 1 304 500 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 5 850 49 335 55 185
10 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 150 640 168 375 319 015
11 elvonások , befizetések (K502) 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 45 931 107 518 153 449 működési célú tartalék (K513) 0 201 596 201 596
13 általános tartalék (K513) 2 223 27 777 30 000
14 5. Felhalmozási bevételek
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 2 027 0 2 027 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 479 449 785 594 1 265 043
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 1 537 438 1 537 438 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 1 556 540 73 369 1 629 909
20 7. Felújítások (K7) 5 715 19 050 24 765
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 3 006 3 006 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 0 0 0
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 28 681 16 000 44 681
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 353 430 1 030 291 2 383 721 felhalmozási célú tartalék (K513) 145 559 1 097 098 1 242 657
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 688 493 1 540 444 2 228 937 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 736 495 1 210 517 2 947 012
27 Költségvetési bevételek összesen: 2 041 923 2 570 735 4 612 658 Költségvetési kiadások összesen: 2 215 944 1 996 111 4 212 055
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -174 021 574 624 400 603
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 155 395 155 395
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 282 257 10 000 1 292 257 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) 30 643 4 730 35 373
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) 918 268 542 924 1 461 192
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) 3 930 36 970 40 900
43 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 282 257 10 000 1 292 257 Finanszírozási kiadások összesen 1 108 236 584 624 1 692 860
47 Bevételek összesen 3 324 180 2 580 735 5 904 915 Kiadások összesen 3 324 180 2 580 735 5 904 915

2/1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 108 585 81 915 190 500
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 19 789 17 548 37 337
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 7 514 60 402 67 916
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0
10 4. Működési bevételek (B4) 15 402 417 elvonások, befizetések (K502)
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 135 888 159 865 295 753
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 1 930 8 970 10 900
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 15 402 417 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 930 8 970 10 900
24 Költségvetési bevételek összesen: 15 402 417 Költségvetési kiadások összesen: 137 818 168 835 306 653
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 135 873 159 463 295 336 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 1 930 8 970 10 900 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 137 803 168 433 306 236 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 137 818 168 835 306 653 Kiadások összesen 137 818 168 835 306 653

2/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban
Sorszám A B C D. E F G H I
2020. évi előirányzat
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó Dologi kiadások Működési célú támogatás ÁHT-én belülre Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat
1. 502206 Hévíz Város fenntartható közlekedése
TOP-3.1.1-15ZA1-2016-00007
12 261 12 261
2. 502207 "Gyógyhelyi főtér"
GINOP-7.1.9-17-2017-00003
12 738 12 738
3. 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. 1 969 1 969
4. 502211Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15 4 098 902 20 156 25 156
5. 502218 Zrinyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj. 294 294
6. 502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15 0 0 140 140
7. 502221 Festetics sétány 21 874 21 874
8. 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer 7 670 7 670
9. 502227 Széchenyi utca zárt árok csapadék.elvez. 0 0
10. 502230 Schullhof sétány
GINOP-7.1.9-17 pályázat
5 145 1 389 6 553 13 087
11. 502232 Szabó Lőrinc utca új útszakasz beruházás 7 014 7 014
12. 502303 Informatikai rendszer szállítása, bevezetése 9 750 9 750
13. 503201 Működési célú pénzeszköz átadás 5 850 49 335 150 640 168 375 374 200
14. 503301Rendkívüli támogatás 2 300 2 300
15. 503301 Szociális célú tüzelőanyag, tüzifa 1 500 1 500
16. 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj 4 200 4 200
17. 503303 Méltányossági támogatás 800 800
18. 503304 Gyógyszertámogatás 1 100 1 100
19. 503305 Temetési támogatás 600 600
20. 503306 Lakhatási támogatás 1 800 1 800
21. 503307 Iskolakezdési támogatás 800 800
22. 503308 Születési támogatás 800 800
23. 503309 Köztemetés 111 390 0 501
24. 503310 Áplolási támogatás 500 500
25. 503311 Védőoltás 350 350
26. 504101 Ingatlanhasznosítás 6 431 7 330 13 761
27. 504201 Továbbszámlázások 288 13 763 14 051
28. 505101 Önkormány.jogalk. 38 037 11 893 1 220 51 150
29. 505102 Nemzetközi kapcsolatok 1 000 600 8 616 10 216
30. 505103 Reprezentáció 17 715 7 538 3 829 29 082
31. 505201 Hévíz folyóirat 3 200 800 11 272 15 272
32. 505202 Forrás újság 14 684 14 684
33. 505301 Főépítészi feladatok ellátása 6 833 6 833
34. 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok 0 0 3 361 3 361
35. 505401 Parkolási tevékenység 12 636 3 061 3 126 606 16 445 35 874
36. 505402 HeBi üzemeltetés 6 092 6 092
37. 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) 3 649 3 649
38. 505501 Közvilágítás 14 591 14 591
39. 505502 Város- és községgazdálkodás 64 008 6 648 70 656
40. 505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása) 5 000 5 000
41. 505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás) 5 000 5 000
42. 505601 Nyári napközi 2 048 432 350 2 830
43. 505602 Szünidei gyermekétkeztetés 400 400
44. 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai 634 34 561 35 195
45. 505901 Egyéb ki nem emelt, éven túli kötelezettségvállalási lista 6.sz. melléklet alapján.Ebből a sorból éves lejárattal: nettó 14.500 ezer Ft támogatott beruházásokoz kapcsolódó szakmai, szakértői szolgáltatás, határon átnyúló pályázatok és nemzetközi kapcsolatok szakmai támogatása, ellátása nettó 12.800ezer Ft ) 10 846 2 212 38 003 143 285 0 194 346
Működési c. kiadások össz.: 59 916 37 870 17 310 12 188 240 820 277 503 5 850 49 335 150 640 168 375 0 0 2 690 10 950 1 033 447

2/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft
Sor-
szám
A B C D
Megnevezés 2020. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Szociálpolitikai juttatások
2. Települési támogatás
4. Ápolási támogatás 0 500 500
5. Települési támogatás 0 0
6. Temetési támogatás 600 600
7. Iskolakezdési támogatás 800 800
8. Születési támogatás 800 800
9. Méltányossági támogatás 800 800
10. Rendkívüli támogatás 2300 0 2300
11. Köztemetés 390 0 390
12. Lakhatási támogatás 1 800 1800
13. Gyógyszertámogatás 1 100 1100
14. Védőoltás 350 350
15. Települési támogatás összesen: 2 690 6 750 9 440
16. Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján 4200 4200
17. Összesen: 0 4200 4200
18. Ellátottak támogatása mindösszesen: 2 690 10 950 13 640

3/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 267 080 15 659 282 739
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 50 947 2 987 53 934
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 202 484 6 262 208 746
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 75 092 24 908 100 000 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 520 511 24 908 545 419
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 0 22 000 22 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 75 092 24 908 100 000 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 22 000 22 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 75 092 24 908 100 000 Költségvetési kiadások összesen: 520 511 46 908 567 419
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 445 419 0 445 419 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 22 000 22 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 445 419 22 000 467 419 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 520 511 46 908 567 419 Kiadások összesen 520 511 46 908 567 419

3/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 91 738 7 977 99 715
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 15 829 1 376 17 205
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 3. Dologi kiadások (K3) 14 015 14 015
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek 0 0 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 121 582 9 353 130 935
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 2 000 0 2 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 0 0 0 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 000 0 2 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 123 582 9 353 132 935
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 121 582 9 353 130 935 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 000 2 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 123 582 9 353 132 935 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 123 582 9 353 132 935 Kiadások összesen 123 582 9 353 132 935

3/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2020. évi pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 74 860 22 362 97 222
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 12 851 3 839 16 690
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 61 715 158 697 220 412
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 63 920 33 848 97 768 elvonások, befizetések 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 149 426 184 898 334 324
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 0 5 000 5 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 63 920 33 848 97 768 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 5 000 5 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 63 920 33 848 97 768 Költségvetési kiadások összesen: 149 426 189 898 339 324
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 85 506 151 050 236 556 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 5 000 5 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 85 506 156 050 241 556 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 149 426 189 898 339 324 Kiadások összesen 149 426 189 898 339 324

3/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 98 314 174 780 273 094
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 18 283 32 504 50 787
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 20 420 0 20 420 3. Dologi kiadások (K3) 55 936 91 264 147 200
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 22 225 75 490 97 715 elvonások befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 172 533 298 548 471 081
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 0 1 000 1 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 42 645 75 490 118 135 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 1 000 1 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 42 645 75 490 118 135 Költségvetési kiadások összesen: 172 533 299 548 472 081
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 129 888 223 058 352 946 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 1 000 1 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 129 888 224 058 353 946 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 172 533 299 548 472 081 Kiadások összesen 172 533 299 548 472 081

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2020. évi költségvetési rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1. Költségvetési bevételek
2. Önkormányzatok műk. Támogatása 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 884 325
3. Egyéb működési célú támogatások áht. belül 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 61 867
4. Közhatalmi bevételek 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 1 304 500
5. Működési bevételek 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 449 349
6. 0
7. 0
8. Működéci c. bev. össz. 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 2 700 041
9. Felhalmozási célú támog. áht-én belül 2 027
10. Felhalmozási bevételek 0
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 3 006
12. 0
13. Felhalmozási c. bev. össz. 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 5 033
14. Fininaszírozási célú bevételek 0
15. Finanszírozási célú bevételek 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 1 292 257
16. Bevételek mindösszesen: 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 3 997 331
17.
18. Kiadások
19. Személyi juttatások 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 1 041 056
20. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 205 451
21. Dologi kiadások 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 1 176 612
22. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 13 640
23. Elvonások, befizetések 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 0
24. működési célú támog. ÁHT-án belül 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 55 185
25. működési célú támog. ÁHT-án kívül 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 319 015
26. működési tartalékok 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 231 596
27. Működ. c. kiadás össz.: 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 3 042 555
28. Beruházás 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 1 670 809
29. Felújítás 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 24 765
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5 000
31. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 44 681
33. felhalmozási tartalékok 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 1 242 657
34. Felhalm. c. kiadás össz.: 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 2 987 912
35. Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 35 373
36. Finanszírozási kiadás 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 35 373
37. Kiadások összesen: 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 6 065 840

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi engedélyezett létszámkeret

Sorszám A B C D E F G H I J
Intézmény Munkaviszonyban foglalk. köztisztviselő Közalkalmazott Összesen Létszámkeret
Főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású részfoglalkozású
1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 10. 1. 12. 31.
1. Hévíz Város Önkormányzat 4 4 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0 0 6,0 6,0
2. Polgármesteri Hivatal * 3 3 37 1 -1 37 0 0 0 0 40 1 -1 40 0 0 40,0 1,0 -1,0 40,0
3. GAMESZ
4. Konyha-étterem 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
5. Zöldterület és köztisztasági csoport 26 26 26 26 26 26
6. Gazdasági szervezet 9 9 9 9 9 9
7. Műszaki csoport 11 11 11 11 11 11
11. Technikai dolgozók csoportja 7 7 7 7 3 7
13. GAMESZ összesen: 75,5 75,5 0 0 75,5 75,5 0 0 75,5 75,5
14. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
15. Házi segítségnyújtás (vezető 1 fő és gondozó 7 fő) 8 8 8 8 8 8
16. Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 1 1
17. Idősek bentlakásos ellátása 31 31 31 31 31 31
18. Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) 2 2 2 2 2 2
19. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 2 2 2 2 2
20. Szociális étkeztetés 3 3 3 3 3 3
21. Központi igazgatás 5 5 5 5 5 5
22. Háziorvosi ügyeleti ellátás: ügyeleti koordinátor 1 fő, gkvezető 3 fő, takaritó 1 fő 5 5 5 5 5 5
23. Bölcsőde: bölcsődevezető, kisgyermeknevelő1 fő, valamint kisgyermeknevelő 4 fő 5 5 5 5 5 5
24. Bölcsődei dajkák 2 fő és kisegítő 1 fő 3 3 3 3 3 3
25. Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens (4 órás) 1 1 1 1 1 1
26. Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.: 66 66 0 0 66 66 0 0 66,0 66,0
27. Festetics György Művelődési Központ
28. Igazgató megbízott 1 1 1 1 1 1,00
29. Közvetlenül az intézményvezető alá rendeltek:
30. Gazdasági ügyintéző 1 1 1 1 1 1,00
31. Gazdasági ügyintéző (üres) 1 1 1 1 1 1,00
32. Ügyviteli alkalmazott 1 1 1 1 1 1,00
33. Kiállítás rendező 1 1 1 1 1 1,00
34. Múzeumi adatrögzítő (üres) 1 1 1 1 1 1,00
35. Múzeumi adatrögzítő 1 1 1 1 1 1,00
36. Múzeumpedagógus 1 1 1 1 1 1,00
37. Muzeológus 1 1 1 1 0,25 0,25
38. Műszaki, fenntartási alkalmazott 2 2 2 2 2 2,00
39. Kisegítő alkalmazott 2 2 2 2 2 2,00
40. Közművelődés
41. Közművelődési szakember 1 1 1 1 1 1,00
42. Rendezvénytechnikus 1 1 1 1 1 1,00
43. Műszaki alkalmazott 1 1 1 1 1 1,00
44. Műszaki alkalmazott (üres) 1 1 1 1 1 1,00
45. Ügyvitelei alkalmazott 1 1 1 1 1 1,00
46. Könyvtár
47. Könyvtáros 1 1 1 1 1 1,00
48. Gyermek könyvtáros ( GYED miatt jelenleg üres) 1 1 1 1 1 1,00
49. Művészeti vezető 1 1 1 1 0,5 0,50
50. Filmszínház
51. Mozgóképforgalmazó szakreferens 3 3 3 3 3 3,00
52. Raktáros 1 1 1 1 1 1,00
53. Festetics György Művelődési Kp. össz: 23 23 2 2 23 0 0 23 2 2 23,75 0 0 23,75
54. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
55. Óvónő 13 13 13 13 13 13
56. Dajka 8 8 8 8 8 8
57. Pedagógiai asszisztens asszisztens 2 2 2 2 2 2
58. Óvodatitkár 1 1 1 1 1 1
59. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:* 24 24 0 0 24 24 0 0 24,0 24,0
60. GAMESZ és intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 188,5 188,5 2 2 188,5 188,5 2 2 189,25 189,25
61. Mindösszesen: 7 7 0 0 39 1 -1 39 0 0 188,5 188,5 2 2 234,5 1,0 1,0 234,5 2 2 235,25 1,00 -1,00 235,25
* HVÖ 268/2019. (XI. 29.) Kt. határozat alapján a Polgármesteri Hivaral engedélyezett létszáma 2020. május 1-től szeptember 30-ig 2 fő adóellenőrrel egészül ki.

6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS
a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft
Sorszám A B C E F G H
Kötelezettségvállalás módja Kötelezettségvállalás megnevezése Időtartam
2020. 2021. 2022. 2023.
Működési kiadás
1 70/ikt. 1911. jk. 4. sz. Balatoni Szövetség tagdíj határozatlan 300 300 300 300
2 HVÖ 20/1990. (XI. 6.) Kt. hat. Települési Önkorm. Országos Szövetsége határozatlan 100 100 100 100
3 HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%) határozatlan 24 241 24 241 24 241 24 241
4 HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%) határozatlan 27 321 27 321 27 321 27 321
5 HVÖ 43/1993. (III. 4.) Kt. hat. Magyar Urbanisztikai Társaság határozatlan 10 10 10 10
6
7 Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete Helyi díjak és kitüntetések határozatlan 900 900 900 900
8 Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Közoktatásért díjak, kitüntetések határozatlan 1 190 1 190 1 190 1 190
9 2644/2001. határozatlan 1 600 1 600 1 600 1 600
10 HIV/198/2020. Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás határozatlan 35 35 35 35
11 Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás 1 844 1 844 1 844 1 844
12 HIV/280-115/2018 TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése 2020.12.31 1 143 1 143 1 143 1 143
13 631-5/2007 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj határozatlan 40 40 40 40
14 SZO/112-2/2010 Társasház - Közös ktg, és biztosítási díj Kossuth u. 7. határozatlan 210 210 210 210
15 SZO/200-2/2010 Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5. határozatlan 199 199 199 199
16 KGO/190-3/2010 Deák téri üzletház üzemeltetési ktg határozatlan 1 863 1 863 1 863 1 863
17 SZO/465-2/2016 Karsádi György János EV határozatlan 5 985 5 985 5 985 5 985
18 5458/2008 K&H Bank - Széfbérlet határozatlan 36 36 36 36
19 Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége határozatlan 15 15 15 15
20 637-2/2009, HIV/724-2/2019, HIV/2699/2019. 1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe) 2029.02.01 3 755 3 755 3 755 3 755
21 HIV/1169-1/2018 Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása határozatlan 1 800 1 800 1 800 1 800
22 HIV/1169-2/2018 Fehér Renátó - Héviz Folyóirat főszerkesztő-helyettesi feladatok ellátása határozatlan 1 500 1 500 1 500 1 500
23 VFO/280-14/2014 Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet határozatlan 30 30 30 30
24 VFO/385-2/2014 Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg. 2020.12.31 153 153 153 153
25 VFO/1002-5/2014 Mobiltoalett Kft - bérleti szerződés határozatlan 457 457 457 457
26 KGO/266-2/2014 Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás határozatlan 198 198 198 198
27 KGO/263-4/2014 CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása határozatlan 217 217 217 217
28 HIV/590-2/2018 GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása határozatlan 1 320 1 320 1 320 1 320
29 HIV/9327-2/2019 dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás 2024.09.01 3 810 3 810 3 810 3 810
30 HIV/4493-7/2019 HOSER Ker. és Szolg. KFT - Bérleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.) határozatlan 2 134 2 134 2 134 2 134
31 Flavius Üzletház Társasház - közös ktg. határozatlan 230 230 230 230
32
33 PMK/22-23/2017 Maraton Lapcsoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítása 2020.02.29 11 117 11 117 11 117 11 117
34 SZO/189-1/2015 BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás határozatlan 5 760 5 760 5 760 5 760
35
36 HIV/552-5/2018 IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet határozatlan 0 0 0 0
37 SZO/8/2011 Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (parkolási iroda) határozatlan 993 993 993 993
38 VFO/31-138/2015 Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT) határozatlan 38 38 38 38
39 2017.02.28 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT) Zrinyi 130/b. határozatlan 212 212 212 212
40 HIV/4442-13/2018 Optiterm Kft. - hivatal épület hütő-fütő rendszer karb.t. határozatlan 711 200 711 200 711 200 711 200
41 SZO/582-4/2016 Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelezttségek határozatlan 486 486 486 486
42 Öko-Grill Kft - Víz vásárlása határozatlan 175 175 175 175
43 Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj határozatlan 55 55 55 55
44 TDM Egyesület 2023.12.31 19 500 19 500 19 500 19 500
45 K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199) határozatlan 37 37 37 37
46 Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869) határozatlan 53 53 53 53
47 Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199) határozatlan 104 104 104 104
48 Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869) határozatlan 192 192 192 192
49 Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493) határozatlan 134 134 134 134
50 Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493) határozatlan 159 159 159 159
51 68360 Aegon Biztosító Zrt -Önkormányzati Vagyonbiztosítás határozatlan 1 844 1 844 1 844 1 844
52 HIV/466-7/2019 Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készítése és közvetítése 2019.12.31 25 000 25 000 25 000 25 000
53 VFO/208-10/14 Zalaispa Zrt - Hulladék gyűjtés díja határozatlan 31 000 31 000 31 000 31 000
54 Magyar Posta - Postaköltség határozatlan 732 732 732 732
56 SZO/181-28/2016 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állatorvosi tev határozatlan 3 277 3 277 3 277 3 277
57 SZO/492-1/2017 Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készités határozatlan 600 600 600 600
58 2017.07.12 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert) Deák tér 1. határozatlan 283 283 283 283
59 KGO/217-14/2017 CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel 2027.12.06 155 395 155 395 155 395 155 395
60 HIV/1159-7/2019. Dr. Farkas Ügyvédi Iroda határozatlan 8 534 8 534 8 534 8 534
61 HIV/10045-1/2018 EMoGÁ Kft 2020.10.01 263 0 0 0
62 HIV/1169-3/2018 Pávai Bt. - Héviz Folyóirat szerkesztőségi feladatok határozatlan 900 900 900 900
63 SZO/216/2016 Szabó Béla EV határozatlan 5 760 5 760 5 760 5 760
64 5481/2009 Zm.Korm.Hiv - Takarnet program használata - adatfirssités határozatlan 217 217 217 217
65 SZO/95-11/2013 Hévizgyógyfürdőkórház tulajdonában lévő nyilvános WC bérleti dija határozatlan 1 524 1 524 1 524 1 524
66 VFO/128-3/2016 Csiha Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft határozatlan 671 671 671 671
67 SZO/189-1/2015 BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás határozatlan 5 760 5 760 5 760 5 760
68 VFO/392-2/2014 Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-parkolás mobil fizetési rendszeren keresztül határozatlan 200 200 200 200
69 K-0018511 Invitel Távközlési Zrt. - Internetdij határozatlan 55 55 55 55
70 KGO/18-4/2013 Irók Boltja Kft. - bizományosi keretszerződés Héviz folyóirat határozatlan 31 31 31 31
71 PMK/18-6/2017 Hunguest Hotels Zrt - antenna bérlet 2020.12.31 381 381 381 381
72 HIV/7103-2/2019 Héviz Folyóirat nyomdai előkészitő munkái 2020.05.31 991 991 991 991
72 HIV/9997-7/2019 Héviz Folyóirat nyomai munkái 2020.08.31 2 552 2 552 2 552 2 552
73 HIV/1396-1/2019 Tel-Info Bt. 2019.12.31 2 188 2 188 2 188 2 188
74 HIV/280-57/2018 TC Informatika Kft - Adatvédelmi feladatok határozatlan 1 067 1 067 1 067 1 067
75 HIV/9949-2/2018 Nagymihály Csaba - Önk.int.rendszergazdai feladatok határozatlan 3 048 3 048 3 048 3 048
76 HIV/280-106/2018 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (hevizairport.com) 2020.12.31 873 873 873 873
77 HIV/280-107/2018 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (heviz.hu) 2020.12.31 873 873 873 873
78 HIV/87-2/2019 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (onkormanyzat.heviz.hu) 2020.12.31 873 873 873 873
67 HIV/479-7/2019 Allfordent Kft - fogászati ügyelet ellátás Keszthely határozatlan 800 2 400 2 400 2 400
68 …/2018.dec.28. Szabó Béla EV - pályázati szakértői tanácsadás határozott - projekt záró elszámolási hi 2 280 2 280 2 280 2 280
69 HIV/7342/2019. International Cert Hungary Kft - felülvizsgálati szerz 2021.12.31 254 297 297 297
1 091 077 1 092 457 1 092 457 1 092 457

7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020 évi költségvetési rendelet
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás

ezer Ft
Sor-
szám
A B
Megnevezés Közvetett támogatás
Önkormányzat:
1. Építményadó: 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek 2.287 adótárgy, 262.762 m2-re vonatkozóan. 157 657
2. Iparűzési adó: 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, 876
valamint adómentesség azon háziorvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg 1 188
3. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény 40
4. Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes 159 761
TASZII
Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 2 425
Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 2 088
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 194
TASZII összesen: 4 707
Önkormányzat és intézményei összesen: 164 468

8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

ezer Ft
Sorszám A B C D E F G H I
Megnevezés Felvett hitel összege Hitelállomány 2020. 01. 01. napján Futamidő Felvétel éve Lejárat Törlesztés Kamat
Mértéke Összege
1. Felhalmozási célú hitel
2. hosszúlejáratú fejlesztési hitel 1 197 791 1 197 791 8 év 2019. 2027.12.06 155 395 Euribor + 0,43 % + 1,5 % 14 605
3. Felhalmozási célú hitel össz.: 1 197 791 1 197 791 155 395 14 605

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

ezer Ft
Sorszám A B C D E F G H I
Megnevezés Adott hitel összege Hitelállomány 2020. 01. 01. napján Futamidő Felvétel éve Lejárat Törlesztés Kamat
Mértéke Összege
1. Felhalmozási célú hitel
2. munkált. lakásép. kölcsön 31 530 19 031 10 év folyamatos folyamatos 3 006 0% -
3. Felhalmozási célú hitel össz.: 31 530 19 031 3 006 -

  Vissza az oldal tetejére