Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevétele: 5.007.169.000.forint, ebből

a) működési célú bevételek 2.685.669.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 2.321.500.000 forint.

(2) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.292.955.000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevétele összesen: 6.300.124.000 forint, azaz Hatmilliárd-háromszázmillió-százhuszonnégyezer forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadása: 6.108.658.000 forint, ebből

a) működési célú kiadások 3.141.717.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.966.941.000 forint.

(2) *  Az önkormányzat tartaléka 420.176.000 forint, melyből működési tartalék 353.237.000 forint, felhalmozási tartalék 66.939.000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 191.466.000 forint.

(4) *  Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadása összesen: 6.300.124.000 forint, azaz Hatmilliárd-háromszázmillió-százhuszonnégyezer forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) *  A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 955.881.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 189.174.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.196.664.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16.640.000 forint:

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 783.358.000 forint.

(2) *  Az önkormányzat a költségvetés egyensúlyát 1.292.257.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 698.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 258.438.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 10.000.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.024.517.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3.,3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) *  Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege: 6.021.688.000 forint;

b) kiadási főösszege: 6.021.688.000 forint.

(2) *  A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2020.évi

a) bevételi főösszege: 283.870.000 forint;

b) kiadási főösszege: 283.870.000 forint.

7. § *  A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege: 539.778. 000 forint;

b) kiadási főösszege: 539.778.000 forint.

8. § *  A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege: 121.243.000 forint;

b) kiadási főösszege: 121.243.000 forint.

9. § *  A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege: 218.278.000 forint;

b) kiadási főösszege: 218.278.000 forint.

10. § *  A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege: 458.110.000 forint;

b) kiadási főösszege: 458.110.000 forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2020. január 1-jei időpontra 235,25 fő költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

12. § Az önkormányzatnál, polgármesteri hivatalnál a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafetéria juttatás bruttó 200.000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2020. évben esedékes összege az önkormányzatnál 1.091.077.000 forint. (6. melléklet).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 164.468.000 forint. (7. melléklet).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2020. évben 50.000.000 forint működési és marketing támogatást nyújt, a 2020. évi bérek és járulékai, 2020. évi szállítói kiadások, továbbá 2019. évi teljesítésű szállítói kiadások finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2020. február 28-ig.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.

A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetőjének írásos indoklása alapján külön előterjesztés készítése szükséges, betöltéséről Képviselőtestületi határozat dönt.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve az évközben keletkezett bérmaradvány jutalomra felhasználása, a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt, a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.

(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

a) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 20.000.000 forint;

b) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;

c) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;

d) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;

e) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;

f) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;

g) *  köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint;

(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

a) *  2020. évi rendezvényterv megvalósítása 18.213.000 forint.

b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;

c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;

d) kiállítások szervezéséhez útiköltség 1.500.000 forint;

e) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;

f) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint;

g) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;

h) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint

i) aggregátor üzemeltetése 600.000 Ft,

j) könyvtári programok 1.805.000 Ft.

19. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezetője köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2021. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

27. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

28. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. Személyi juttatások (K1) 643 557 312 324 955 881
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 456 362 120 326 576 688 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 124 475 64 699 189 174
4 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 671 757 524 907 1 196 664
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 166 118 2 992 169 110
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 690 13 950 16 640
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 1 566 466 0 1 566 466 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 743 715 17 385 761 100 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 5 850 114 841 120 691
10 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 150 640 158 790 309 430
11 elvonások, befizetések (K502) 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 161 248 1 017 523 1 178 771 működési célú tartalék (K513) 177 269 177 269
13 általános tartalék (K513) 176 175 792 175 968
14 5. Felhalmozási bevételek (B5)
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 2 028 0 2 028 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 599 145 1 542 572 3 141 717
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 750 000 750 000 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 2 553 715 266 941 2 820 656
20 7. Felújítások (K7) 10 615 19 050 29 665
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 3 006 3 006 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 0 0 0
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 28 681 16 000 44 681
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 527 443 1 158 226 2 685 669 felhalmozási célú tartalék (K513) 0 66 939 66 939
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 568 494 753 006 2 321 500 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 593 011 373 930 2 966 941
27 Költségvetési bevételek összesen: 3 095 937 1 911 232 5 007 169 Költségvetési kiadások összesen: 4 192 156 1 916 502 6 108 658
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 096 219 -5 270 -1 101 489
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) 155 395 0 155 395
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 282 257 10 000 1 292 257 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 698 0 698 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 31 341 4 730 36 071
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)
43 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 282 955 10 000 1 292 955 Finanszírozási kiadások összesen 186 736 4 730 191 466
47 Bevételek összesen 4 378 892 1 921 232 6 300 124 Kiadások összesen 4 378 892 1 921 232 6 300 124

1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások 643 557 312 324 955 881
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 456 362 120 326 576 688 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 124 475 64 699 189 174
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei 0 0 0 3. Dologi kiadások 671 757 524 907 1 196 664
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 166 118 2 992 169 110
6 3. Közhatalmi bevételek 743 715 17 385 761 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 690 13 950 16 640
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 4. Működési bevételek 161 248 1 017 523 1 178 771 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 5 850 114 841 120 691
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 150 640 158 790 309 430
10 elvonások, befizetések 0 0 0
11 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 működési célú tartalék 0 177 269 177 269
12 általános tartalék 176 175 792 175 968
13
14 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 527 443 1 158 226 2 685 669 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 599 145 1 542 572 3 141 717
15
16 Költségvetési bevételek összesen: 1 527 443 1 158 226 2 685 669 Költségvetési kiadások összesen: 1 599 145 1 542 572 3 141 717
17
18 Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -71 702 -384 346 -456 048
19 Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére 379 076 379 076
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 155 395 0 155 395
23 Hitel felhasználása felhalmozásra 0 0 0
24 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 1 282 257 10 000 1 292 257 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
28 előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása -1 024 517 0 -1 024 517 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 698 0 698 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 31 341 4 730 36 071
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 258 438 10 000 268 438 Finanszírozási kiadások összesen 186 736 4 730 191 466
37 Bevételek összesen 1 785 881 1 547 302 3 333 183 Kiadások összesen 1 785 881 1 547 302 3 333 183

1/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2
3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Felhalmozási kiadás
4 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
5 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 1 566 466 0 1 566 466
6 5. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások 2 553 715 266 941 2 820 656
7 5.1. Immateriális javak értékesítése 7. Felújítások 10 615 19 050 29 665
8 5.2. Ingatlanok értékesítése 2 028 0 2 028 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0
10 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
11 5.4. Részesedések értékesítése 0 750 000 750 000 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre 28 681 16 000 44 681
12 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 felhalmozási célú tartalék 0 66 939 66 939
13 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 593 011 373 930 2 966 941
14 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3 006 3 006
15
16
17 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 568 494 753 006 2 321 500
18 Költségvetési bevételek összesen: 1 568 494 753 006 2 321 500 Költségvetési kiadások összesen: 2 593 011 373 930 2 966 941
19
20 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 024 517 379 076 -645 441
21 Felhalmozásii többlet felhasználása működési hiány fedezésére 0 -379 076 -379 076
22 0
23 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
24 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
25 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
26 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
27 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
28 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra 1 024 517 0 1 024 517 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 1 024 517 0 1 024 517 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
37 Bevételek összesen 2 593 011 373 930 2 966 941 Kiadások összesen 2 593 011 373 930 2 966 941

1/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi várható támogatása

Támogatás jogcíme 2020. évi állami támogatásból származó eredeti előirányzat szerint elszámolható támogatás 2020.évre járó tényleges összeg
létszám mutató Fajlagos összeg Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása 2019 évi támogatása szerint KEKKH 2019. 01.01-re vomnatkozó adata: 4740 fő 18,40 5 450 000 84 363 600 100 280 000 2020. február hónapban - a hivatalok törzskönyvezését követően - kerül sor az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím ésa a beszámítás figyelembe vételével az önkormányzatot ténylegesen megillető támogatás megállapítására.
I.1.b) településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 373,5 ha 25.200 Ft/ha 9 412 200
V. beszámítás -9 412 200
I.1.ba) - V. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 0
I.1. bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 320.000 Ft/km 18 400 000
V. beszámítás -18 400 000
I.1.bb) - V. közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 19 638 69 Ft/m2 1 355 022
V. beszámítás -1 355 022
I.1.bc) - V. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása 227 000 Ft/km 6 212 990
V. beszámítás -6 212 990
I.1.bd) - V. közutak fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.c) egyéb önkormányzati feladatok 4 740 2 700 12 798 000
V. beszámítás -12 798 000
I.1.c) - V. egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 20 2 550 Ft/fő 51 000
V. beszámítás -51 000
I.1.d) - V. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.e) üdülőhelyi feladatok támogatása 610 672 214 1,00 610 672 214
V. beszámítás -98 302 859
I.1.e) - V. üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás után 512 369 355
f) beszámítás, kiegészítés: Beszámítás szerinti támogatás csökkentés összesen: = (25.671.471.729*0,55/100)*[100+(75.823-52.001)/(115.000-52.001)*(110-100)]/100=146.532.071 Ft
(g) teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás146.802.364-146.532.071=270.293 Ft)
596 732 955 I. összesen
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
II.1. Óvodában fogélalkoztatott pedagógusok és az e pdedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása
II.1. (1)1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó átlagbér támogatás összege 124+6x2=136 fő és 107+4x2=115 fő 11,3 4 371 500 49 397 950
II.1.(2)1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbér alapú támogatása 8,3 2 400 000 19 920 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás I. pont szerinti támogatás beszámítás nélkül: 743 265 026 Beszámítás: 2018. évi IPA alap szerint 146 532 071 -48 229 212 98 302 859 (I.1.e) sort terhelő összeg)
II.2. (1) 1 óvodaműködtetési támogatás (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát) 123,7 97 400 12 048 380
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
II. 4. a (1)Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészíto támogatása, akik a minosítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg 1,00 396 700 396 700 2020. január-1-ei átsorolással alapfokú II. minősítést szerzők támogatása májusban leszfelmérve . Önkormányzatunknál lesz 2 fő
II.4.a (2). Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg 1,00 1 447 300 1 447 300 2020. január-1-ei átsorolással alapfgokú mester minősítést szerzők száma májusban lesz felmérve. Önkormányzatunknál lesz 2 fő
83 210 330 II. összesen
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
III. 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35.000 Ft/fő alatti adóerőképesség esetén differenciáltan jár 0
III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
III. 2. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
III.2 aa) Számított szakmai létszám meghatározása
III. 2. aaa) Számított alaplétszám (2019. 01.01-i lakosságszám szerint Cserszegtomaj 3343 fő) + (Hévíz népességnyilvántartó adata szerint 2019. 01.01: 4740 fő) 8 083
III. 2. aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közöshivatal település szám szerint:0 0,0
III. 2. aac) Számított alaplétszám korrekciója (4 -nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat:1) 1,0
III. 2. ab) Támogatás összege Hévíz 1; Cserszegtomaj 1 2,0 3 780 000 6 800 000 7 560 000 Információnk szerint a felmérés a 2019. évi összeget hozza és 2020. első két hónapjában a 2019. évi támogatásnak megfelelően folyósítják a támogatást. 2020. márciustól változik a 2020. évi támogatásnak megfelelő összegre.
III. 2. c) Szociális étkezés 74 65 360 4 836 640
III. 2. d) Házi segítségnyújtás
III. 2. da) Szociális segítés 1 25 000 25 000
III. 2. db) Személyi gondozás 41 330 000 13 530 000
III. 2. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 25 190 000 4 750 000
III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
III.3.a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 0,9 4 419 000 3 977 100
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2,6 2 993 000 7 781 800
III.3. b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Miniszterek döntése alapján a települések típusát és adóerőképességét figy-be véve) 6 677 000
III. 4. Települési önk. által nyújtott egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
III. 4. a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása [45+(12 demens*1,19) ]/4=14,82 15 3 858 040 57 870 600
III. 4. b) Intézmény üzemeltetési támogatás 41 938 000
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása
III. 5. a) Intézményí gyermekétkeztetés támogatása
III. 5. aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 571 fő 14,48 2 200 000 31 856 000
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 18 354 770
III. 5. b). Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása összege (Ft/étkezési adag, adóerőképeswség szerint differenciálva) 192 285 54 720
198 451 630 III. összesen
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
IV.1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása 4 740 1 251 5 929 740
5 929 740 IV. összesen
V. Szolidaritási hozzájárulás: (146.802.364 - 759.242.056) * [75 + (75823 - 60001) / (125000 - 60001) * (100 - 75)] / 100 - 0 = 0 0 0 V. összesen
Költségvetési tv 2. sz melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen: 884 324 655 884 324 655 I-V. mindösszesen

1/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban
2020. évi bevételi terv
Megnevezés Mérték
(2020. évi január 1. napjától)
Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók
Építményadó Diferenciált 600-1000,- Ft/m2/év 223 990 10 224 000
Idegenforgalmi adó 530,- Ft/fő/éjszaka 252 631 969 253 600
Iparűzési adó 2%, 253 594 16 406 270 000
Helyi adók összesen: 730 215 17 385 747 600
2.) Pótlék, bírság 4 500 4 500
3.) Átengedett központi adók
Gépjárműadó 3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW 0 0
Átengedett központi adók összesen: 0 0
4.) Egyéb sajátos bevétel
Építésügyi bírság 0
Szabálysértési bírság 0 0
Egyéb közhatalmi bírság 9 000 9 000
Talajterhelési díjbevétel 0 0
Környezetvédelmi bírság 0
Egyéb sajátos bevétel összesen: 9 000 0 9 000
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: 743 715 17 385 761 100

1/5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban
2020. évi bevételi előirányzat
Sor-
szám
Megnevezés Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Állami támogatás 0
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 455 832 118 245 574 077
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 270 962 270 962
5. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 83 210 83 210
6. T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 0 0 0
7. Szociális és gyermekjóléti támogatás 43 329 118 245 161 574
8. Gyermekétkeztetési támogatás 50 266 50 266
9. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 065 8 065
10. Egyéb központi támogatás 0 0
11. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás 0
12. Elszámolásból származóbevételek 530 2 081 2 611
13.
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
15. Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: 0 175 175
16. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 175 175
17. Központi kezelésű előirányzatok: 0 0 0
18.
19. Fejezeti kezelésű előirányzatok: 141 068 0 141 068
20. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. dec. bérkompenzációja 0 0
21. 2020. évi bérkompenzáció 1 134 1 134
22.
23.
24. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 107 033 107 033
25. Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 12 261 12 261
26. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 20 640 20 640
27.
28. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 2 468 2 468
29. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 468 2 468
30. Önkormányzatoktól támogatás működési célra: 4 630 0 4 630
31. Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás 4 630 4 630
32. Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: 145 698 2 643 148 341
33.
34. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
35.
36. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 0 0
37.
38. Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: 602 060 122 969 725 029
39.
40. Polgármesteri Hivatal
41.
42. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 0 0
43. Polgármesteri Hivatal összesen: 0 0 0
44.
45. GAMESZ
46. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 106 106
47. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
48. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 106 106
49. GAMESZ mindösszesen: 0 106 106
50.
51. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
52. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0 0 0
53. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 0 0
54. Lakosságtól 0 0
55. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 0 0
56. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: 0 0 0
57.
58. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
59. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
60. Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre 10 000 10 000
61. Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 10 000 10 000
62. Társadalombizt alap iskolaegészségügy 420 420
63. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
64. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 243 243
65. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 20 420 243 20 663
66. Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: 20 420 243 20 663
67.
68. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 166 118 2 992 169 110
69. Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 0 0 0
70.
71. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: 622 480 123 318 745 798

1/6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft
2020. évi bevételi előirányzat
Sor-
szám
Megnevezés Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Felhalmozási bevételek:
3. Ingatlanértékesítés (1455/106. hrsz-u terület; Kölcsey u-i nyilvános WC) 2 028 2 028
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0
5.
6. 0 0
7. Felhalmozási bevételek összesen.: 2 028 0 2 028
8.
9. Részesedések érétkesítése
11. Aquamarin Szállodaüzemeltető Kft. üzletrész értékesítés 750 000 750 000
12. Részesedések érétkesítése összesen: 0 750 000 750 000
13.
14. Felhalmozási célú állami támogatások
15. Felhalmozási célú állami támogatások összesen: 0 0 0
16.
17. Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről:
18. Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 560 281 560 281
19. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 51 044 51 044
20. "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 75 141 75 141
21. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004 0 0
22. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 880 000 880 000
23. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: 1 566 466 0 1 566 466
24.
25. Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről:
26.
27. Szabó Lőrinc utcai új útszakasz telektulajd. fizetett önerő hozzájárulás 0 0
28. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: 0 0 0
29.
30. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés
31. Lakásépítési kölcsön visszatérülés 3 006 3 006
32. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: 0 3 006 3 006
33.
34. Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: 1 568 494 753 006 2 321 500

1/7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban
2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Megnevezés Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
3. Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda
4. Keszthely adó- átadás 20 000 20 000
5. Alsópáhok adó-átadás 90 055 90 055
6. Jogi viták miatti tartalék 0 0
7. Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra 4 500 4 500
8. Bursa Hungarica ösztöndij 2 900 2 900
9. Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 1 350 1 350
10. Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 50 50
11. Nagykanizsai Tankerületi Központ 1 385 1 385
12. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 451 451
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 5 850 114 841 120 691
14. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
15. Hévíz Sportkör 132 900 132 900
16. Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze 17 740 17 740
17. Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás 0 0
18. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.] 19 500 19 500
19. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 65 000 65 000
20. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram 5 000 5 000
21. Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) 50 000 50 000
22. Musica Antiqua Együttes Baráti Köre működés 2 000 2 000
23. Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület működési támogatás 200 200
24. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2 000 2 000
25. Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 160 160
26. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 500 500
27. Hévízi Kálvin Alapítvány 1 700 1 700
28. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 150 150
29. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 000 2 000
30. Polgárőr Egyesület Alsópáhok 1 000 1 000
31. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 5 000 5 000
32. Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 150 150
33. Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület 75 75
34. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 0 0
35. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 900 900
36. Keszthelyi Mentők Alapítvány 75 75
37. Polgári Védelmi Szövetség 50 50
38. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) 150 150
39. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat 200 200
40. Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület 1 000 1 000
41. Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" V-VI. kötet) 1 000 1 000
42. Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány 200 200
43. Felosztható keret 0 780 780
44. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 150 640 158 790 309 430
45. Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen 156 490 273 631 430 121
46. Polgármesteri Hivatal
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
48. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 0 0 0
49. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
50. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 0 0
51. Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: 0 0 0
52. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen 5 850 114 841 120 691
53. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen 150 640 158 790 309 430
54. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: 156 490 273 631 430 121

1/8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban
A B C D E F G
Beruházás 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Megnevezés fejlesztés státusza Nettó ÁFA Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat
I. Immateriális javak
1. HÉSZ módosítás áthúzódó 1 086 292 1 378 1 378
Immateriális javak összesen 1 086 292 1 378 1 378 0
II. Felújítás
1. PH felújítása (konferenciaterem + PM iroda) új beruházás 15 000 4 050 19 050 19 050
2. Hévíz, Zrinyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése áthúzódó 4 500 1 215 5 715 5 715
3. Hévíz, Szabó Lőrinc utcai játszótér felújítás tervezése új beruházás 3 858 1 042 4 900 4 900
Felújítás összesen 23 358 6 307 29 665 10 615 19 050
III. Ingatlan beruházások
1/1. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái új induló 341 459 92 194 433 653 433 653
1/2. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkai új induló 168 002 45 361 213 363 213 363
1/3. Fenntartható közlekedés (műszaki ellenőri díjkülönbözet) nem része a pályázatnak 197/2019. (IX. 2.) kt hat áthúzódó 9 213 2 488 11 701 11 701
1/4. Fenntartható közlekedés megvalósítása (műszaki ellenőri tervezett kiadás, 2.111 e Ft és tartalék 733 ezer Ft) új induló 2 395 449 2 844 2 844
2. Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastuktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása ) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000
3. Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése) áthúzódó 3 000 810 3 810 3 810
4. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 (+22Kv-os vill. vez. kiváltás) áthúzódó 53 839 14 537 68 376 68 376
5. Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca) áthúzódó 2 000 540 2 540 2 540
6. Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés áthúzódó 5 038 1 361 6 399 6 399
7. Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 áthúzódó 50 443 0 50 443 50 443
8/1. Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése III. ütem (27 db kameraelhelyezése 21 helyszínen) új beruházás 44 785 12 092 56 877 56 877
8/2. Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének IV. ütem (7 db kamera+ villamos ellátásánaktervezése és kivitelezése) új beruházás 19 677 5 313 24 990 24 990
9. "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 áthúzódó 59 888 16 170 76 058 76 058
10. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat áthúzódó 509 105 137 457 646 562 646 562
11. HEBI állomás áthelyezése a helyi járati autóbusz pu-hoz áthúzódó 1 181 319 1 500 1 500
12. Szabó Lőrinc u. új útszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (pótmunkák nettó10.593 eFt+tervezői díj Br 1.219 e Ft+műszaki ellenőr díja Br 1.551 e Ft) fordított Áfá-s áthúzódó 29 575 376 29 951 29 951
13. Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés váll díj 30%-a) áthúzódó 3 500 945 4 445 4 445
14. Hévíz 1089/1hrsz-ú ( iskolaudvar) kisméretű 20X 40 rekortán borítású pálya kiépítése áthúzódó 22 217 5 998 28 215 28 215
15. Hévíz Széchenyi u. 54. és 56. házszámok közötti jelenleg útként és parkolóként használt kb.530m2 terület megvásárlása áthúzódó 10 377 10 377 10 377
16. Közvilágítás tervezés, engedélyezés és bővítés (Park utca és Strecker köz) új induló 2 537 686 3 223 3 223
17. Új parkolóhelyek és sétány kialakítása (Széchenyi utca Kölcsey és Ady utcák közötti szakaszán) áthúzódó 4 510 1 218 5 728 5 728
18. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt áthúzódó 659 296 178 010 837 306 837 306
19. Hévíz, 022/53 hrsz.hosszúföldek sportlétesítmény kialakítása áthúzódó 975 264 1 239 1 239
Ingatlan beruházások összesen 2 010 886 518 714 2 529 600 2 477 657 51 943
IV. Gépek berendezések és felszerelések
1. Eszközbeszerzés új induló 6 000 1 620 7 620 7 620
2. Értékhatár alatti eszközbeszerzés új induló 1 000 270 1 270 1 270
3. Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 áthuzodó 12 598 3 402 16 000 16 000
4. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt áthuzodó 40 267 10 872 51 139 51 139
5. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 áthuzodó 2 526 683 3 209 3 209
Gépek berendezések és felszerelések összesen 62 391 16 847 79 238 61 968 17 270
V. Járművek
1. Skoda Octavia új induló 6 693 1 807 8 500 8 500
Járművek összesen 6 693 1 807 8 500 0 8 500
VI. Számítástechnikai eszközök
1 Informatikai eszközök beszerzése (Hévízaiport.com szerver cseréje 2.300 e Ft és önkormányzat.heviz.hu szerver cseréje 2.300 e Ft) új induló 6 000 1 620 7 620 2 921 4 699
2 IT eszközök közbeszerzése új induló 114 613 30 946 145 559 145 559
3 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt áthuzodó 1 150 311 1 461 1 461
Számítástechnikai eszközök összesen: 121 763 32 877 154 640 4 382 150 258
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 0 0 0 0 0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 11 794 11 794 11 794
2. Hévíz Sportkör támogatása felhalmozásra 3 000 3 000 3 000
3. Egyéb szálláshelyek 2020. évi minőségfejlesztési támogatása {192/2019. (VIII. 29.) Kt. hat.} 16 000 16 000 16 000
4. Hévízi Televízió beruházási támogatás 13 887 13 887 13 887
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: 44 681 0 44 681 28 681 16 000
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása
1. Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása 5 000 5 000 5 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: 5 000 0 5 000 0 5 000
Önkormányzat mindösszesen: 2 275 858 576 844 2 852 702 2 584 681 268 021
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal
1. Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is) új induló 1 000 270 1 270 1 270
2. Informatikai eszközök új induló 1 520 410 1 930 1 930
3. Iroda felújítás új induló 6 063 1 637 7 700 7 700
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: 8 583 2 317 10 900 1 930 8 970
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
1. Beruházás ( Weidemann rakodógép 17.000 e Ft; egyéb 5.000 e Ft) új induló 17 323 4 677 22 000 22 000
2. Skoda Octavia személygépkocsi új induló 3 465 935 4 400 4 400
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 20 788 5 612 26 400 4 400 22 000
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 3 937 1 063 5 000 5 000
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 3 937 1 063 5 000 0 5 000
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 2 362 638 3 000 0 3 000
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 2 362 638 3 000 0 3 000
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
1. Eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk 500 e Ft; Óvodai fejlesztés, napvitorla 1500 e Ft) új induló 1 575 425 2 000 2 000
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen 1 575 425 2 000 2 000
XII. Pénzügyi befektetések:
Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 2 313 103 586 899 2 900 002 2 593 011 306 991

1/9. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban
A B
Sor- Megnevezés 2020. évi terv
szám Kötelező Nem kötelező Előirányzat összesen
1. Céltartalék
2. Felhalmozási tartalék
(Aquamarin Kft értékesítés vételár foglaló nélkül 1.383.694 e Ft
Le: Hitel törlesztés és kamat tárgy évi. évi összege 170.000 e Ft
3. Egyéb felhalmozási tartalék 0 66 939 66 939
4. Ebböl: Kötelezettséggel terhelt egyéb felhalmozási tartalék: IT eszközök beszerzése 0 0
5. Felhalmozási tartalék összesen 0 66 939 66 939
6.
7. Működési tartalék
8. Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 0 0
9. Polgármesteri hatáskörben felhasználható 4 762 4 762
10. Kötelezettséggel terhelt működési céltartalék: Jogi viták miatti tartalék (Alsópáhok: 3.666 e Ft; Keszthely : 47.875 e Ft) 51 541 51 541
11. Váratlan kiadások tartaléka 120 966 120 966
12. Működési tartalék összesen 0 177 269 177 269
13. Céltartalék összesen: 0 244 208 244 208
14.
15. Általános tartalék
16. Testületi hatáskörben felhasználható 176 175 792 175 968
17. Általános tartalék összesen: 176 175 792 175 968
18. Tartalék mindösszesen: 176 420 000 420 176

2/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 68 798 23 090 91 888
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 456 362 120 326 576 688 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 18 878 9 490 28 368
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 328 942 318 542 647 484
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 145 698 2 643 148 341
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 690 13 950 16 640
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 1 566 466 0 1 566 466 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 743 715 17 385 761 100 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 5 850 114 841 120 691
10 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 150 640 158 790 309 430
11 elvonások , befizetések (K502) 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 26 148 894 956 921 104 működési célú tartalék (K513) 0 177 269 177 269
13 általános tartalék (K513) 176 175 792 175 968
14 5. Felhalmozási bevételek
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 2 028 0 2 028 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 575 974 991 764 1 567 738
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 750 000 750 000 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 2 545 385 227 971 2 773 356
20 7. Felújítások (K7) 10 615 19 050 29 665
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 3 006 3 006 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 0 0 0
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 28 681 16 000 44 681
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 371 923 1 035 310 2 407 233 felhalmozási célú tartalék (K513) 0 66 939 66 939
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 568 494 753 006 2 321 500 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 584 681 334 960 2 919 641
27 Költségvetési bevételek összesen: 2 940 417 1 788 316 4 728 733 Költségvetési kiadások összesen: 3 160 655 1 326 724 4 487 379
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -220 238 461 592 241 354
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 155 395 155 395
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 282 257 10 000 1 292 257 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 698 698 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) 31 341 4 730 36 071
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) 867 651 427 892 1 295 543
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) 8 330 38 970 47 300
43 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 282 955 10 000 1 292 955 Finanszírozási kiadások összesen 1 062 717 471 592 1 534 309
47 Bevételek összesen 4 223 372 1 798 316 6 021 688 Kiadások összesen 4 223 372 1 798 316 6 021 688

2/1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 97 726 73 724 171 450
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 17 810 15 794 33 604
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 7 514 60 402 67 916
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0
10 4. Működési bevételek (B4) 15 402 417 elvonások, befizetések (K502)
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 123 050 149 920 272 970
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 1 930 8 970 10 900
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 15 402 417 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 930 8 970 10 900
24 Költségvetési bevételek összesen: 15 402 417 Költségvetési kiadások összesen: 124 980 158 890 283 870
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 123 035 149 518 272 553 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 1 930 8 970 10 900 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 124 965 158 488 283 453 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 124 980 158 890 283 870 Kiadások összesen 124 980 158 890 283 870

2/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban
A B C D. E F G H I
2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó Dologi kiadások Működési célú támogatás
ÁHT-én belülre
Működési célú támogatás
ÁHT-én kívülre
Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen
Köte
lező feladat
Nem köte
lező feladat
Köte
lező feladat
Nem köte
lező feladat
Köte
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte
lező feladat
Nem köte
lező feladat
Köte
lező feladat
Nem köte
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
1. 502206 Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15ZA1-2016-00007 12 261 12 261
2. 502207 "Gyógyhely fejlesztés"
GINOP-7.1.9-17-2017-00003
13 950 3 069 92 846 109 865
3. 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. 1 969 1 969
4. 502211Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15 (+ előtető a 902/29 hrsz-on) 4 098 902 20 156 3 808 28 964
5. 502218 Zrinyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj. 77 77
6. 502219 Termelői piac fejlesztés
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
0 0 1 912 1 912
7. 502221 Festetics sétány 24 315 24 315
8. 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer 7 670 7 670
9. 502227 Széchenyi utca zárt árok csapadék.elvez. 0 0
10. 502230 Schullhof sétány
GINOP-7.1.9-17 pályázat
5 145 1 389 6 553 13 087
11. 502232 Szabó Lőrinc utca új útszakasz beruházás 9 875 9 875
12. 502303 Informatikai rendszer szállítása, bevezetése 9 750 9 750
13. 503201 Működési célú pénzeszköz átadás 5 850 114 841 150 640 158 790 430 121
14. 503301Rendkívüli támogatás 2 300 2 300
15. 503301 Szociális célú tüzelőanyag, tüzifa 1 500 1 500
16. 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj 4 200 4 200
17. 503303 Méltányossági támogatás 3 800 3 800
18. 503304 Gyógyszertámogatás 1 100 1 100
19. 503305 Temetési támogatás 600 600
20. 503306 Lakhatási támogatás 1 800 1 800
21. 503307 Iskolakezdési támogatás 800 800
22. 503308 Születési támogatás 800 800
23. 503309 Köztemetés 111 390 0 501
24. 503310 Áplolási támogatás 500 500
25. 503311 Védőoltás 350 350
26. 504101 Ingatlanhasznosítás 6 431 7 330 13 761
27. 504201 Továbbszámlázások 288 13 763 14 051
28. 505101 Önkormány.jogalk. 34 233 10 704 1 220 46 157
29. 505102 Nemzetközi kapcsolatok 900 540 3 616 5 056
30. 505103 Reprezentáció 4 949 5 304 4 785 15 038
31. 505201 Hévíz folyóirat 2 880 720 8 272 11 872
32. 505202 Forrás újság 15 928 15 928
33. 505301 Főépítészi feladatok ellátása 6 833 6 833
34. 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok 0 0 3 361 3 361
35. 505401 Parkolási tevékenység 11 372 2 755 2 814 546 16 445 33 932
36. 505402 HeBi üzemeltetés 6 092 6 092
37. 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) 3 649 3 649
38. 505501 Közvilágítás 14 591 14 591
39. 505502 Város- és községgazdálkodás 64 008 6 648 70 656
40. 505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása) 5 000 5 000
41. 505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás) 5 000 5 000
42. 505601 Nyári napközi 1 844 389 350 2 583
43. 505602 Szünidei gyermekétkeztetés 400 400
44. 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai 634 34 561 35 195
45. 505901 Egyéb ki nem emelt, éven túli kötelezettségvállalási lista 6.sz. melléklet alapján.Ebből a sorból éves lejárattal: nettó 14.500 ezer Ft támogatott beruházásokoz kapcsolódó szakmai, szakértői szolgáltatás, határon átnyúló pályázatok és nemzetközi kapcsolatok szakmai támogatása, ellátása nettó 12.800ezer Ft ) 9 762 1 991 40 543 146 523 0 198 819
46. 502217 Új parkoló helyek kialakítása 193 193
47. 502220 "Kultúrbarangolás Hévízen" 60 60
48. 502233 MLSZ pályaépítés rekortán pályaépítés 805 805
49. 503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás 6 6
50. 505603 Koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet 37 346 37 346
Működési c. kiadások össz.: 68 798 23 090 18 878 9 490 328 942 318 542 5 850 114 841 150 640 158 790 0 0 2 690 13 950 1 214 501

2/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft
A B C D
Megnevezés 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Köte-
lező feladat
Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Szociálpolitikai juttatások
2. Települési támogatás
4. Ápolási támogatás 0 500 500
5. Települési támogatás 0 0
6. Temetési támogatás 600 600
7. Iskolakezdési támogatás 800 800
8. Születési támogatás 800 800
9. Méltányossági támogatás 3 800 3800
10. Rendkívüli támogatás 2300 0 2300
11. Köztemetés 390 0 390
12. Lakhatási támogatás 1 800 1800
13. Gyógyszertámogatás 1 100 1100
14. Védőoltás 350 350
15. Települési támogatás összesen: 2 690 9 750 12 440
16. Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján 4200 4200
17. Összesen: 0 4200 4200
18. Ellátottak támogatása mindösszesen: 2 690 13 950 16 640

3/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 238 611 16 663 255 274
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 45 520 3 059 48 579
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 0 106 106 3. Dologi kiadások (K3) 203 263 6 262 209 525
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 75 092 24 908 100 000 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 487 394 25 984 513 378
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 4 400 22 000 26 400
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 75 092 25 014 100 106 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 4 400 22 000 26 400
24 Költségvetési bevételek összesen: 75 092 25 014 100 106 Költségvetési kiadások összesen: 491 794 47 984 539 778
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 412 302 970 413 272 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 4 400 22 000 26 400 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 416 702 22 970 439 672 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 491 794 47 984 539 778 Kiadások összesen 491 794 47 984 539 778

3/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 82 565 7 179 89 744
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 14 246 1 238 15 484
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 3. Dologi kiadások (K3) 14 015 14 015
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek 0 0 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 110 826 8 417 119 243
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 2 000 0 2 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 0 0 0 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 000 0 2 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 112 826 8 417 121 243
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 110 826 8 417 119 243 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 000 2 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 112 826 8 417 121 243 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 112 826 8 417 121 243 Kiadások összesen 112 826 8 417 121 243

3/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2020. évi pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 67 374 20 126 87 500
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 11 566 3 455 15 021
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 62 087 48 670 110 757
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 37 768 20 000 57 768 elvonások, befizetések 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 141 027 72 251 213 278
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 0 5 000 5 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 37 768 20 000 57 768 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 5 000 5 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 37 768 20 000 57 768 Költségvetési kiadások összesen: 141 027 77 251 218 278
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 103 259 52 251 155 510 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 5 000 5 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 103 259 57 251 160 510 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 141 027 77 251 218 278 Kiadások összesen 141 027 77 251 218 278

3/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 88 483 171 542 260 025
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 16 455 31 663 48 118
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 20 420 243 20 663 3. Dologi kiadások (K3) 55 936 91 031 146 967
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 22 225 77 257 99 482 elvonások befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 160 874 294 236 455 110
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 0 3 000 3 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 42 645 77 500 120 145 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 3 000 3 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 42 645 77 500 120 145 Költségvetési kiadások összesen: 160 874 297 236 458 110
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 118 229 216 736 334 965 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 3 000 3 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 118 229 219 736 337 965 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 160 874 297 236 458 110 Kiadások összesen 160 874 297 236 458 110

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2020. évi költségvetési rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1. Költségvetési bevételek
2. Önkormányzatok műk. Támogatása 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 884 325
3. Egyéb működési célú támogatások áht. belül 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 61 867
4. Közhatalmi bevételek 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 1 304 500
5. Működési bevételek 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 449 349
6. 0
7. 0
8. Működéci c. bev. össz. 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 2 700 041
9. Felhalmozási célú támog. áht-én belül 2 027
10. Felhalmozási bevételek 0
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 3 006
12. 0
13. Felhalmozási c. bev. össz. 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 5 033
14. Fininaszírozási célú bevételek 0
15. Finanszírozási célú bevételek 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 1 292 257
16. Bevételek mindösszesen: 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 3 997 331
17.
18. Kiadások
19. Személyi juttatások 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 1 041 056
20. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 205 451
21. Dologi kiadások 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 1 176 612
22. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 13 640
23. Elvonások, befizetések 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 0
24. működési célú támog. ÁHT-án belül 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 55 185
25. működési célú támog. ÁHT-án kívül 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 319 015
26. működési tartalékok 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 231 596
27. Működ. c. kiadás össz.: 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 3 042 555
28. Beruházás 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 1 670 809
29. Felújítás 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 24 765
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5 000
31. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 44 681
33. felhalmozási tartalékok 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 1 242 657
34. Felhalm. c. kiadás össz.: 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 2 987 912
35. Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 35 373
36. Finanszírozási kiadás 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 35 373
37. Kiadások összesen: 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 6 065 840

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi engedélyezett létszámkeret

Sor-
szám
A B C D E F G H I J
Intézmény Munkaviszonyban foglalk. köztisztviselő Közalkalmazott Összesen Létszámkeret
Főfoglal-
kozású
rész-
foglal-
kozású
főfoglalkozású rész-
foglal-
kozású
főfoglalkozású rész-
foglal-
kozású
főfoglalkozású részfoglal-
kozású
1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 9. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 1. 2. 5. 16. 5. 18. 7. 1. 9. 1. 9. 11. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 1. 2. 5. 1. 5. 16. 5. 18. 7. 1. 9. 1. 9. 11. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 1. 2. 5. 1. 5. 16. 5. 18. 7. 1. 9. 1. 9. 11. 10. 1. 12. 31.
1. Hévíz Város Önkormányzat 4 4 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0 0 6,0 6,0
2. Polgármesteri Hivatal * 3 3 37 1 -3 -1 34 0 0 0 0 40 1 -3 -1 37 0 0 40,0 1,0 0,0 -3,0 0,0 -1,0 37,0
3. GAMESZ
4. Konyha-étterem 22,5 -0,5 -1 21 22,5 -0,5 -1 21 22,5 -0,5 -1 21
5. Zöldterület és köztisztasági csoport 26 26 26 26 26 26
6. Gazdasági szervezet 9 9 9 9 9 9
7. Műszaki csoport 11 -1 10 11 -1 10 11 -1 10
11. Technikai dolgozók csoportja 7 -1 6 7 -1 6 7 -1 6
13. GAMESZ összesen: 75,5 -0,5 -1 -1 -1 72 0 0 75,5 0 0 -0,5 -1 -1 -1 0 0 72 0 0 75,5 0,0 0,0 -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 72
14. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
15. Házi segítségnyújtás (vezető 1 fő és gondozó 7 fő) 8 -2 6 8 -2 6 8 -2 6
16. Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 1 1
17. Idősek bentlakásos ellátása 31 31 31 31 31 31
18. Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) 2 2 2 2 2 2
19. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 2 2 2 2 2
20. Szociális étkeztetés 3 3 3 3 3 3
21. Központi igazgatás 5 5 5 5 5 5
22. Háziorvosi ügyeleti ellátás: ügyeleti koordinátor 1 fő, gkvezető 3 fő, takaritó 1 fő 5 -1 -1 3 5 -1 -1 3 5 -1 -1 3
23. Bölcsőde: bölcsődevezető, kisgyermeknevelő1 fő, valamint kisgyermeknevelő 4 fő 5 5 5 5 5 5
24. Bölcsődei dajkák 2 fő és kisegítő 1 fő 3 3 3 3 3 3
25. Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens (4 órás) 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0
26. Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.: 66 -3 -1 -1 61 0 0 66 -3 -1 -1 61 0 0 66,0 -3,0 -1,0 -1,0 61,0
27. Festetics György Művelődési Központ
28. Igazgató megbízott 1 1 1 1 1 1,00
29. Közvetlenül az intézményvezető alá rendeltek:
30. Gazdasági ügyintéző 1 1 1 1 1 1,00
31. Gazdasági ügyintéző (üres) 1 1 1 1 1 1,00
32. Ügyviteli alkalmazott 1 1 1 1 1 1,00
33. Gondnok, kisegítő alkalmazott 1 1 1 1 1 1,00
34. Múzeumi adatrögzítő 1 1 1 1 1 1,00
35. Múzeumi adatrögzítő 1 1 1 1 1 1,00
36. Múzeumpedagógus 1 1 1 1 1 1,00
37. Muzeológus 1 1 1 1 0,25 0,25
38. Műszaki, fenntartási kisegítő alkalmazott 2 2 2 2 2 2,00
39. Kisegítő alkalmazott (takarítók) 2 2 2 2 2 2,00
Múzeumi adminisztrátor 1 1 1 1 1 1,00
40. Közművelődés
41. Közművelődési szakember 1 1 1 1 1 1,00
42. Rendezvénytechnikus 1 1 1 1 1 1,00
43. Műszaki alkalmazott 1 1 1 1 1 1,00
44. Műszaki alkalmazott (üres) 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
45. Ügyvitelei alkalmazott 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
46. Könyvtár
47. Könyvtáros 1 1 1 1 1 1,00
48. Gyermek könyvtáros ( GYED miatt jelenleg üres) 1 1 1 1 1 1,00
Könyvtári adatrögzítő 1 1 1 1 1 1,00
49. Művészeti vezető 1 1 1 1 0,5 0,50
50. Filmszínház
51. Mozgóképforgalm., vmint műszaki és kisegítő alk. 3 3 3 3 3 3,00
52. Raktáros 1 1 1 1 1 0 1,00
53. Festetics György Művelődési Kp. össz: 23 23 2 2 23 0 0 23 2 2 23,75 0 0 0 23,75
54. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
55. Óvónő 13 13 13 13 13 13
56. Dajka 8 8 8 8 8 8
57. Pedagógiai asszisztens asszisztens 2 2 2 2 2 2
58. Óvodatitkár 1 1 1 1 1 1
59. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:* 24 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24,0 24,0
60. GAMESZ és intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 188,5 0 -0,5 -1 -1 -4 -1 -1 180 2 2 188,5 0 0 -0,5 -1 -1 -4 -1 -1 180 2 2 189,25 0,00 0,00 -0,50 -1,00 -1,00 -4,00 -1,00 -1,00 180,75
61. Mindösszesen: 7 7 0 0 39 1 -3 -1 36 0 0 188,5 0 -0,5 -1 -1 -4 -1 -1 180 2 2 234,5 0,0 1,0 -0,5 -1,0 -1,0 -7,0 -1,0 -2,0 223,0 2 2 235,25 0,00 1,00 -0,50 -1,00 -1,00 -7,00 -1,00 -2,00 223,75
*268/2019. (XI. 29.) Kt. határozat alapján a Polgármesteri Hivaral engedélyezett létszáma 2020. május 1-től szeptember 30-ig 2 fő adóellenőrrel egészül ki.

6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS
a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft
Sorszám A B C E F G H
Kötelezettségvállalás módja Kötelezettségvállalás megnevezése Időtartam
2020. 2021. 2022. 2023.
Működési kiadás
1 70/ikt. 1911. jk. 4. sz. Balatoni Szövetség tagdíj határozatlan 300 300 300 300
2 HVÖ 20/1990. (XI. 6.) Kt. hat. Települési Önkorm. Országos Szövetsége határozatlan 100 100 100 100
3 HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%) határozatlan 24 241 24 241 24 241 24 241
4 HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%) határozatlan 27 321 27 321 27 321 27 321
5 HVÖ 43/1993. (III. 4.) Kt. hat. Magyar Urbanisztikai Társaság határozatlan 10 10 10 10
6
7 Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete Helyi díjak és kitüntetések határozatlan 900 900 900 900
8 Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Közoktatásért díjak, kitüntetések határozatlan 1 190 1 190 1 190 1 190
9 2644/2001. határozatlan 1 600 1 600 1 600 1 600
10 HIV/198/2020. Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás határozatlan 35 35 35 35
11 Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás 1 844 1 844 1 844 1 844
12 HIV/280-115/2018 TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése 2020.12.31 1 143 1 143 1 143 1 143
13 631-5/2007 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj határozatlan 40 40 40 40
14 SZO/112-2/2010 Társasház - Közös ktg, és biztosítási díj Kossuth u. 7. határozatlan 210 210 210 210
15 SZO/200-2/2010 Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5. határozatlan 199 199 199 199
16 KGO/190-3/2010 Deák téri üzletház üzemeltetési ktg határozatlan 1 863 1 863 1 863 1 863
17 SZO/465-2/2016 Karsádi György János EV határozatlan 5 985 5 985 5 985 5 985
18 5458/2008 K&H Bank - Széfbérlet határozatlan 36 36 36 36
19 Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége határozatlan 15 15 15 15
20 637-2/2009, HIV/724-2/2019, HIV/2699/2019. 1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe) 2029.02.01 3 755 3 755 3 755 3 755
21 HIV/1169-1/2018 Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása határozatlan 1 800 1 800 1 800 1 800
22 HIV/1169-2/2018 Fehér Renátó - Héviz Folyóirat főszerkesztő-helyettesi feladatok ellátása határozatlan 1 500 1 500 1 500 1 500
23 VFO/280-14/2014 Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet határozatlan 30 30 30 30
24 VFO/385-2/2014 Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg. 2020.12.31 153 153 153 153
25 VFO/1002-5/2014 Mobiltoalett Kft - bérleti szerződés határozatlan 457 457 457 457
26 KGO/266-2/2014 Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás határozatlan 198 198 198 198
27 KGO/263-4/2014 CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása határozatlan 217 217 217 217
28 HIV/590-2/2018 GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása határozatlan 1 320 1 320 1 320 1 320
29 HIV/9327-2/2019 dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás 2024.09.01 3 810 3 810 3 810 3 810
30 HIV/4493-7/2019 HOSER Ker. és Szolg. KFT - Bérleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.) határozatlan 2 134 2 134 2 134 2 134
31 Flavius Üzletház Társasház - közös ktg. határozatlan 230 230 230 230
32
33 PMK/22-23/2017 Maraton Lapcsoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítása 2020.02.29 11 117 11 117 11 117 11 117
34 SZO/189-1/2015 BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás határozatlan 5 760 5 760 5 760 5 760
35
36 HIV/552-5/2018 IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet határozatlan 0 0 0 0
37 SZO/8/2011 Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (parkolási iroda) határozatlan 993 993 993 993
38 VFO/31-138/2015 Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT) határozatlan 38 38 38 38
39 2017.02.28 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT) Zrinyi 130/b. határozatlan 212 212 212 212
40 HIV/4442-13/2018 Optiterm Kft. - hivatal épület hütő-fütő rendszer karb.t. határozatlan 711 200 711 200 711 200 711 200
41 SZO/582-4/2016 Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelezttségek határozatlan 486 486 486 486
42 Öko-Grill Kft - Víz vásárlása határozatlan 175 175 175 175
43 Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj határozatlan 55 55 55 55
44 TDM Egyesület 2023.12.31 19 500 19 500 19 500 19 500
45 K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199) határozatlan 37 37 37 37
46 Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869) határozatlan 53 53 53 53
47 Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199) határozatlan 104 104 104 104
48 Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869) határozatlan 192 192 192 192
49 Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493) határozatlan 134 134 134 134
50 Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493) határozatlan 159 159 159 159
51 68360 Aegon Biztosító Zrt -Önkormányzati Vagyonbiztosítás határozatlan 1 844 1 844 1 844 1 844
52 HIV/466-7/2019 Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készítése és közvetítése 2019.12.31 25 000 25 000 25 000 25 000
53 VFO/208-10/14 Zalaispa Zrt - Hulladék gyűjtés díja határozatlan 31 000 31 000 31 000 31 000
54 Magyar Posta - Postaköltség határozatlan 732 732 732 732
56 SZO/181-28/2016 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állatorvosi tev határozatlan 3 277 3 277 3 277 3 277
57 SZO/492-1/2017 Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készités határozatlan 600 600 600 600
58 2017.07.12 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert) Deák tér 1. határozatlan 283 283 283 283
59 KGO/217-14/2017 CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel 2027.12.06 155 395 155 395 155 395 155 395
60 HIV/1159-7/2019. Dr. Farkas Ügyvédi Iroda határozatlan 8 534 8 534 8 534 8 534
61 HIV/10045-1/2018 EMoGÁ Kft 2020.10.01 263 0 0 0
62 HIV/1169-3/2018 Pávai Bt. - Héviz Folyóirat szerkesztőségi feladatok határozatlan 900 900 900 900
63 SZO/216/2016 Szabó Béla EV határozatlan 5 760 5 760 5 760 5 760
64 5481/2009 Zm.Korm.Hiv - Takarnet program használata - adatfirssités határozatlan 217 217 217 217
65 SZO/95-11/2013 Hévizgyógyfürdőkórház tulajdonában lévő nyilvános WC bérleti dija határozatlan 1 524 1 524 1 524 1 524
66 VFO/128-3/2016 Csiha Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft határozatlan 671 671 671 671
67 SZO/189-1/2015 BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás határozatlan 5 760 5 760 5 760 5 760
68 VFO/392-2/2014 Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-parkolás mobil fizetési rendszeren keresztül határozatlan 200 200 200 200
69 K-0018511 Invitel Távközlési Zrt. - Internetdij határozatlan 55 55 55 55
70 KGO/18-4/2013 Irók Boltja Kft. - bizományosi keretszerződés Héviz folyóirat határozatlan 31 31 31 31
71 PMK/18-6/2017 Hunguest Hotels Zrt - antenna bérlet 2020.12.31 381 381 381 381
72 HIV/7103-2/2019 Héviz Folyóirat nyomdai előkészitő munkái 2020.05.31 991 991 991 991
72 HIV/9997-7/2019 Héviz Folyóirat nyomai munkái 2020.08.31 2 552 2 552 2 552 2 552
73 HIV/1396-1/2019 Tel-Info Bt. 2019.12.31 2 188 2 188 2 188 2 188
74 HIV/280-57/2018 TC Informatika Kft - Adatvédelmi feladatok határozatlan 1 067 1 067 1 067 1 067
75 HIV/9949-2/2018 Nagymihály Csaba - Önk.int.rendszergazdai feladatok határozatlan 3 048 3 048 3 048 3 048
76 HIV/280-106/2018 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (hevizairport.com) 2020.12.31 873 873 873 873
77 HIV/280-107/2018 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (heviz.hu) 2020.12.31 873 873 873 873
78 HIV/87-2/2019 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (onkormanyzat.heviz.hu) 2020.12.31 873 873 873 873
67 HIV/479-7/2019 Allfordent Kft - fogászati ügyelet ellátás Keszthely határozatlan 800 2 400 2 400 2 400
68 …/2018.dec.28. Szabó Béla EV - pályázati szakértői tanácsadás határozott - projekt záró elszámolási hi 2 280 2 280 2 280 2 280
69 HIV/7342/2019. International Cert Hungary Kft - felülvizsgálati szerz 2021.12.31 254 297 297 297
1 091 077 1 092 457 1 092 457 1 092 457

7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020 évi költségvetési rendelet
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás

ezer Ft
Sor-
szám
A B
Megnevezés Közvetett támogatás
Önkormányzat:
1. Építményadó: 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek 2.287 adótárgy, 262.762 m2-re vonatkozóan. 157 657
2. Iparűzési adó: 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, 876
valamint adómentesség azon háziorvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg 1 188
3. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény 40
4. Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes 159 761
TASZII
Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 2 425
Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 2 088
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 194
TASZII összesen: 4 707
Önkormányzat és intézményei összesen: 164 468

8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

ezer Ft
Sorszám A B C D E F G H I
Megnevezés Felvett hitel összege Hitelállomány 2020. 01. 01. napján Futamidő Felvétel éve Lejárat Törlesztés Kamat