Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásra, függetlenül attól, hogy Hévíz Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt támogatást.

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorulók részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. A támogatási igény elbírálása, a támogatás nyújtásának feltételei

2. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható.

3. § (1) A támogatási igény (kérelem) elbírálásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(2) A tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról a polgármester dönt.

(3) Támogatás nyújtható annak a kedvezményezettnek:

a) amelynek javára a tárgyévi költségvetési rendelet előirányzatában címzett támogatás került megállapításra;

b) aki/amely a támogatási igényt benyújtotta;

c) akinek/amelynek a korábban kapott támogatásának elszámolását a döntéshozó elfogadta;

d) akinek/amelynek az önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt adótartozása nincs.

(4) A támogatási igény a polgármesterhez címezve a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott kérelem nyomtatvány kitöltésével nyújtható be az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel.

(5) A támogatási döntésnek tartalmaznia kell a kedvezményezett nevét, a támogatási igény célját és a támogatás összegét.

(6) A Magyar Államkincstár által működtetett monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján támogatás nem nyújtható.

(7) A Polgármesteri Hivatal köteles a monitoringrendszerbe történő adatszolgáltatásról gondoskodni.

3. A támogatási szerződés

4. § (1) A támogatási döntést követően a kedvezményezettel támogatási szerződést kell kötni. A támogató a támogatási döntésről szóló tájékoztatóban meghatározza a szerződéskötés határidejét.

(2) A támogatási szerződés tartalmazza:

a) a felek nevét, címét, adószámát, képviseletében eljáró személyeket;

b) a támogatási döntés számát;

c) a támogatási igény célját, a támogatott tevékenységet;

d) a támogatás összegét;

e) a támogatás felhasználásának feltételeit, a pénzügyi teljesítést, a teljesítés ütemezését;

f) elszámolás szabályait, az elszámolási határidőt;

g) szerződéses kötelezettségek nem teljesítésének jogkövetkezményeit (pl. támogatási összeg visszafizetésének, ügyleti, késedelmi kamat fizetésének szabályai).

(3) A támogatás kizárólag átutalással nyújtható.

(4) A kedvezményezett a támogatás összegét más személy vagy szervezet részére tovább nem adhatja.

(5) A továbbadási tilalom nem vonatkozik a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (X. 5.) önkormányzati rendeletével szabályozott egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásának összegére.

(6) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő meghosszabbítása tárgyában a kedvezményezett elszámolási határidő lejárta előtt beadott írásos kérelmére egy alkalommal kerülhet sor a döntéshozó jóváhagyását követően.

4. Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról

5. § (1) A kedvezményezett köteles a támogatási célnak megfelelő, jogszerű felhasználásról a támogatási szerződésben foglalt határidőig elszámolni az alábbiak szerint:

a) szöveges és számszaki beszámolót készít, amelyben leírja a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, elemzi az eredményességet és részletes pénzügyi elszámolást ad;

b) kitölti az 1. melléklet szerinti elszámoló lapot;

c) csatolja az alábbi dokumentumokat:

ca) kedvezményezett képviselője által hitelesített számlák és számviteli bizonylatok másolatait (az eredeti példányokon fel kell tüntetni a támogatót és a támogatási szerződés számát);

cb) beszerzésre irányuló szerződések, megrendelések eredeti vagy a kedvezményezett képviselője által hitelesített példányát;

cc) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, műszaki ellenőri nyilatkozat, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy példányát.

(2) A támogató 10 millió Ft feletti támogatás esetén a támogatási szerződésben negyedévenként történő elszámolási kötelezettséget előírhat.

(3) Elszámolási határidő a támogatási szerződésben rögzítettek szerint, lehetőleg a tárgyévet követő év január 31. napjáig.

(4) A támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználását a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni köteles.

(5) A támogató jogosult helyszíni ellenőrzést tartani.

(6) Amennyiben a kedvezményezett pályázathoz használta fel a kapott támogatást, köteles az önkormányzati támogatás elszámolása mellett a pályázati forrás felhasználását dokumentumokkal alátámasztva bemutatni.

6. § (1) Ha a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt határidőig nem, vagy hiányosan, hibásan számolt el, a támogató határidő tűzésével legfeljebb egy alkalommal írásban felszólítja kötelezettsége teljesítésére illetve a hiányok pótlására.

(2) Amennyiben a kedvezményezett a felszólítás ellenére sem teljesíti kötelezettségét, elszámolás hiányában a támogatás teljes összegét, hibás, hiányos elszámolás esetén a hibás, hiányos teljesítéssel érintett támogatási összeget köteles támogatónak visszafizetni ügyleti kamattal növelten.

(3) *  Amennyiben a kedvezményezett az írásbeli felszólítás határidejére nem teljesíti az elszámolási kötelezettségét, a (2) bekezdés szerinti intézkedés mellett, a tárgyévben és az azt követő naptári évben nem részesülhet önkormányzati támogatásban.

7. § (1) Kedvezményezett köteles

a) a támogatási összeg fel nem használt részét;

b) nem cél szerinti felhasználás esetén a támogatás teljes összegét ügyleti kamattal növelten a támogatónak visszafizetni, valamint

c) késedelmes elszámolás esetén a késedelembe esés napjától kezdődően a teljesítés napjáig késedelmi kamatot fizetni.

(2) Az ügyleti kamat esedékességének első napja a támogatási összeg átutalásának napja.

(3) *  A kedvezményezett a fizetési-, visszafizetési kötelezettségét a támogató értesítő levelének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles teljesíteni, ennek elmulasztása esetén a polgármester a követelés behajtására a szükséges intézkedést megteszi.

5. A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága

8. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján nyújtott nem normatív, céljellegű működési és felhalmozási támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatási igény céljára, a támogatás összegére, továbbá a támogatott tevékenység megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogató a www.onkormanyzat.heviz.hu honlapon közzéteszi a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles az adatszolgáltatásról gondoskodni.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet.

(2) Az önkormányzati rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet

Kedvezményezett neve: .....................................................................................................

Címe: ..................................................................................................................................

Támogatási szerződés száma: .............................................................................................

A folyósított támogatás összege: ........................................................................................

ELSZÁMOLÁS
támogatási összeg felhasználásáról

(szükség esetén e nyomtatvány sokszorosítható)

A folyósított összeg felhasználása tételesen - bizonylat alapján (hitelesített számlák stb.)

számla kelte számla sorszáma számlakibocsátó neve számla összege Ft felhasználás jogcíme
Összesen:

Mellékletek szám: ..................... db

Dátum:

Aláírás, pecsét:


  Vissza az oldal tetejére