Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Hévíz város közigazgatási területén lévő Árpád utcai köztemetőre (hrsz. 1223) és a Hévíz-egregyi temetkezési emlékhelyre (hrsz. 023) (a továbbiakban együtt: temető).

(2) A rendelet személyi hatálya a temetőben tartózkodó vagy ott tevékenységet folytató természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(3) Hévíz Város Önkormányzat a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 4/A. (a továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik.

(4) A temetők területe és az ott található létesítmények feletti rendelkezési jog az üzemeltetőn kívül harmadik személynek még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés nem köthető.

(5) A temetőkben elhelyezett sírhelyek, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli.

2. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

2. § (1) A temető rendeltetésszerű működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek, meghatározásának alapja az üzemeltetőnél nyilvántartott és vezetett temető sírhelytábla-és sírhelyfelosztási, urnasírbolt és urnafülke elhelyezési, valamint növénytelepítési terve (továbbiakban: parcellaosztási terv). A temetői létesítmények közül a temetkezési emlékhelyen külön ravatalozó építése nem kötelező.

(2) A parcellaosztási terv szerint a temetőt minden oldalról kerítés veszi körül kapuval, és a temető területén belül a fő megközelítési utak szilárd burkolatúak, további burkolt utak csak a parcellaosztási terv szerinti nyomvonalon építhetők.

3. A temető és ravatalozó használatának, igénybevételének szabályai, valamint a kegyeletgyakorlás rendje

3. § (1) A temetőben az elhunytak felekezethez tartozásra vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül eltemethetők. Polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lefolytatható.

(2) Az Árpád utcai köztemetőben a ravatalozó, míg a Hévíz-egregyi temetkezési emlékhelyen a ravatalasztal használata kötelező.

(3) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól, magatartástól.

(4) Minden látogató kötelessége a temető és környezetének védelme, rendjének, tisztaságának megőrzése.

(5) A temetőt bárki látogathatja, de 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat a temetőben.

(6) A temető területére állatot bevinni - vakvezető kutya kivételével - tilos.

(7) A temetőbe tilos gépjárművel behajtani és közlekedni, kivétel

a) a súlyos mozgássérültet szállító gépjármű,

b) síremlék készítésével, bontásával megbízott vállalkozó gépjárműve,

c) a fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység ellátásához használt gépjármű,

d) a temetkezési szolgáltató tevékenységéhez használt gépjármű.

4. A temetési hely gazdálkodási szabályai

4. § (1) A temetési hely a parcellaosztási terv szerint tervezett vagy már meglévő temetési hely (sírhely).

(2) A temetési hely koporsós temetés esetén lehet egyes sírhely, kettős sírhely, sírbolt, hamvasztásos temetés esetén urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre eltemethető.

(3) A parcellaosztási terv kiterjed egyrészt a tervezett soron következő temetési helyekre, kiemelt temetési helyekre, másrészt a lejárt megváltási idejű és a temetési hely felett rendelkezni jogosult által meg nem hosszabbított temetési helyekre.

(4) Temetési helyet meg lehet váltani előre, a megváltás időpontjában a parcellaosztási terv szerinti soron következő helyre.

(5) A temetési hely újra megváltható. A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlása megszűnik, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár.

(6) A temetési helybe

a) egyes sírba 1 koporsó és rátemetéssel 1 koporsó vagy 2 urna, vagy koporsós temetés nélkül összesen 4 urna,

b) kettős sír egy-egy részébe az egyes sírhelynek megfelelő számú koporsó, vagy urna,

c) urnasírboltba két urna

d) urnafülkébe egy urna

e) sírboltba a kialakított temetési helyeknek megfelelő számú koporsó, vagy urna helyezhető el.

(7) *  Az önkormányzat által biztosított köztemetés esetén a temetési hely igénybevétele díjmentes.

5. A temetési hely méretezése

5. § A temetési hely méretei:

a) a temetési helyek alapterülete

aa) egyes sírhely 2,20 m hosszú, 1 m széles, 2 m mély;

ab) kettős sírhely 2,20 m hosszú, 2 m széles, 2 m mély;

ac) sírbolt 2,5 m hosszú, 1,5 m széles, 2 m mély.

ad) urnafülke 30 x 30 cm belső méret;

ae) urnasírbolt 27 x 45 cm belső méret, 70 cm mély, 36x 56 cm külső méret, + 20 cm szegély

b) temetési helyek közötti távolság 0,6 m

c) sorok közötti távolág fej-fej irányban 0,6 m, láb-láb irányban 1,0 m

d) sírhelytáblák közötti távolság 4,0 m.

6. A sírhelyhasználati idők meghatározása

6. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) *  egyes és kettős sírhely 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, melyet mindig az utolsó koporsós temetéstől, vagy újraváltástól kell számítani. Koporsós rátemetés esetén a használati idő, a rátemetés idejétől számított 25 év). A használati időt az urna és az exhuma maradványok rátemetése nem hosszabbítja meg.

b) egyes és kettős sírbolt 60 év

c) urnafülke 25 év

d) urnasírbolt 25 év.

(3) A temetési helyek magánszemélyek között adásvétel tárgyát nem képezhetik. Amennyiben a nyilvántartó könyvben feltüntetett temetési hely felett rendelkező elhunyt, annak örökösei (jogutódjai) jogosultak a temetési hely felett rendelkezni.

(4) A megváltott, de fel nem használt temetési helyet - a temető fenntartója - a rendelkezésre jogosult kérelmére köteles visszaváltani, és a befizetett díj időarányos részét visszatéríteni. A visszatérítendő díj összegét a visszatérítéskor hatályban lévő díjtételek alapulvételével kell megállapítani.

(5) A temető üzemeltetője a temetési hellyel jogosultat köteles értesíteni a sírhely használati idejének lejáratára, azzal a tájékoztatással, hogy az újra megváltható.

(6) *  A temetési hely újraváltási díja egy összegben esedékes. A temetési hely újraváltásakor az újraváltási díj megfizetésére, kérelemre az üzemeltető, egy év fizetési haladékot biztosít.

7. A temetési hely gondozása, sírjelek alkalmazása, hulladékgyűjtés és a növények, fák ültetésének szabályai

7. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el

(2) A sírhelyek rendszeres gondozása, tisztántartása, virágokkal díszítése az elhunyt hozzátartozóinak kötelessége.

(3) Síremlék, sírjel a temetési hely területén nem terjeszkedhet túl.

(4) A sírhelyre fás szárú növények ültetése (amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél és átmérője nem több 0,6 m-nél), valamint pad elhelyezése a temető területén kizárólag a parcellaosztási terv szerint, az üzemeltető hozzájárulása alapján történhet.

(5) Az üzemeltető felszólítja az elhelyezőt az engedély nélkül elhelyezett pad, vagy kiültetett növény eltávolítására. Amennyiben az elhelyező ismeretlen, vagy a felszólítás eredménytelen, abban az esetben intézkedik a növény illetve pad eltávolításáról kártalanítás nélkül.

(6) A temető területén keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt hulladékgyűjtőben szabad elhelyezni.

8. Temetőüzemeltetési feladatok meghatározása

8. § Az üzemeltető

a) beszedi a rendelet mellékleteiben meghatározott díjakat,

b) figyelemmel kíséri a temetési helyek megváltási idejének lejáratát, arról tájékoztatja a rendelkezni jogosultat,

c) ellenőrzi a temetési helyek elhelyezésére, méretezésére, használatára vonatkozó előírások betartását,

d) ellátja a kertészeti munkákat, parkgondozási és gyommentesítési feladatokat, ellátja a parkgondozás szakmai felügyeletét,

e) eltávolítja a kegyeletsértő tárgyakat.

9. A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett vállalkozói tevékenységek ellátásának rendje

9. § (1) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a sírok gondozását - be kell jelenteni az üzemeltetőnek a munkavégzést megelőző 3 munkanappal korábban.

(2) A munka az üzemeltető engedélye alapján kezdhető meg.

(3) A munkálatok a temető és a temetkezések rendjét nem zavarhatják.

10. A díjak meghatározása

10. § (1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 9. §-ban meghatározott temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott díjat kötelesek fizetni.

(3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni. A hozzájárulás mértékét a rendelet 2. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(4) A temetőbe való behajtás ingyenes [3. § (7) bekezdés a)-d) pont].

10/A. § *  A Hévíz-egregyi temetkezési emlékhelyen a 2018. január 1-je előtt 25 000 forint összegért újraváltott sírhelyek vonatkozásában, az újraváltás díjának 15 000 forintra csökkentése miatt az újraváltás időtartama arányosan meghosszabbodik. Ezt az üzemeltető megfelelően kezelni köteles nyilvántartásában és erről a rendelet hatályba lépést követő 30 napon belül értesítést küld a befizetőnek.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai

A B C. D.
Sor-
szám
Megnevezés megváltási díj
Ft

újraváltási díj Ft
Hévíz Árpád utcai köztemető
1223. hrsz
újraváltási díj Ft
Hévíz-egregyi temetkezési emlékhely
023. hrsz
1. Sírhely, felnőtt, egyes 25 évre 25 000 25 000 15 000
2. Sírhely, felnőtt, egyes 25 évre, kiemelt helyen 50 000 50 000 30 000
3. Sírhely, felnőtt kettős 25 évre 50 000 50 000 30 000
4. Sírhely, felnőtt kettős 25 évre, kiemelt helyen 100 000 100 000 100 000
5. Urnafülke újraváltás 25 évre 30 000 30 000 30 000
6. Urnafülke (2 urna) 25 évre 50 000 50 000 50 000
7. Urnasírbolt (2 urna) 25 évre /rézsű/ 60 000 60 000 60 000
8. Sírbolt (kripta), egyes 60 évre 100 000 100 000 100 000
9. Sírbolt (kripta), egyes 60 évre, kiemelt helyen 200 000 200 000 200 000
10. Sírbolt (kripta), kettős 60 évre 200 000 200 000 200 000
11. Sírbolt (kripta), kettős 60 évre, kiemelt helyen 400 000 400 000 400 000

A díjak az Áfát nem tartalmazzák.

2. melléklet a 38/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak

A B
sor-
szám
Megnevezés Díj
(Ft)
1. A temetőben lévő közművek, ravatalozó használata, valamint a hulladékszállítás és ártalmatlanítás költsége temetésenként 20 000
2. A hűtő használata (maximum 7 nap) 5000 /nap

A díjak az Áfát nem tartalmazzák.

2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díj

A B
sor-
szám
Megnevezés Díj
(Ft)
1. Sírbolt, síremlék állítás üzemeltetői engedély alapján (síremlékenként) 5000
2. Sírbolt, síremlék karbantartás, felújítás, egyéb munkák üzemeltetői engedély alapján (síremlékenként) 4000
3. Többlet föld elszállítása és elhelyezése (sírhelyenként) 5000

A díjak az Áfát nem tartalmazzák.


  Vissza az oldal tetejére