Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi címer és zászló használatának rendjéről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat jelképei

1. § (1) Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

(2) Az önkormányzat címerének és zászlajának leírását a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése szabályozza.

A címer használatának körei és szabályai

2. § Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az önkormányzat, körpecsétjén;

b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain;

c) a képviselő-testületnek és szerveinek, a tovább az alpolgármesternek;

d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

e) a polgármesteri hivatal főbejárata melletti mellvédfalon, a polgármester, a polgármesteri hivatal helyiségeiben;

f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és irodáiban;

g) a képviselő-testület és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

h) a városba vezető utak mellett táblán.

3. § (1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, ennek keretében szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(2) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

4. § (1) A 2. § g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát kérelemre a polgármester mérlegelési jogkörben a kérelemben foglalt felhasználási cél alapján engedélyezi.

(2) Az önkormányzati címer használata díjmentes.

5. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét;

b) a címer használat célját;

c) címerrel díszítendő tárgy megnevezését, leírását vagy ábrázolását;

d) a címer előállításának anyagát, ábrázolásának bemutatását;

e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját;

f) a használat időtartamát;

g) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

(3) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a rendelet 5. §-ában foglaltak betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené.

(4) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a város hírnevét, illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon történik.

A zászló használatának szabályai

6. § (1) Az önkormányzat zászlaja a polgármesteri hivatal előtti téren, zászlórúdon, a polgármesteri hivatal előterében lévő vitrinben, a konferencia-teremben kerül elhelyezésre.

(2) A zászló, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, Magyarország zászlajával együtt;

b) a város életében jelentős események, önkormányzati ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c) nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve;

d) minden, a várossal összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

(3) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A zászló használatára engedélyezés nélkül jogosultak a képviselő-testület és szervei, az önkormányzat intézményei.

Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére