Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hévíz Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, kulturális örökség védelméért felelős miniszter és Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja és alkalmazása

1. § (1) A rendelet célja Hévíz Város sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása:

a) védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetésének szabályozásával;

b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

c) a településképi követelmények meghatározásával;

d) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával;

e) a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,

f) az elhelyezhető reklámok, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések és cégérek számának, formai és technológiai feltételeinek, elhelyezésük módjának alkalmazásával.

(2) A rendelet előírásait a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.

1/A. § *  A TvTv. 8. § (2) bekezdésében foglalt önkormányzati hatásköröket a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Helyi területi védett településszerkezet: a Képviselő-testület által megállapított területi védelem, mely az adott terület településszerkezetére, utcahálózatára, telekszerkezetére, beépítési módjára vagy ezek együttesére terjed ki.

2. Helyi területi védett utcakép: jellemzően két útkereszteződés közötti, legalább 3-3 beépített telket magába foglaló, a hagyományos településkép megőrzése szempontjából értékes utcarész, ahol a telepítés és az építészeti karakter védendő.

3. Helyi egyedi védett értékek: a Képviselő-testület által megállapított egyedi védelem, mely egy adott építmény tekintetében a hagyományos településkép megőrzése szempontjából jelentős, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy ipartörténeti szempontból jelentős alkotás.

4. Pasztellszínek: kis telítettségű színek, melyek között kerülni kell a mesterséges árnyalatokat és előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat.

5. CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 négyzetméter látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik;

6. CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságú két lábon álló berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik;

7. Funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál;

8. Információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz;

9. Közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.

10. Közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül elhelyezésre;

11. Más célú berendezés: a rendelet 5. mellékletében meghatározott információs vagy más célú berendezés, utcabútor;

12. Önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;

13. Önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;

14. Útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás;

15. Totemoszlop: Belterületen: legfeljebb 2,70 m Külterületen: Legfeljebb 6.0 m magas, olyan tájékoztató eszköz, amely egy vállalkozás nevének megjelölésére, tevékenységének népszerűsítésére szolgál. A totemoszlop alaprajzi és magassági méretétől legfeljebb +- 10%-ban lehet eltérni.

16. Utasváró: a 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 18. pontjában meghatározott építmény.

17. Értékvizsgálat: a helyi védett érték dokumentálása jogosult szakértő által készített olyan szakvizsgálat, amely szemrevételezés útján feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő értéket, amely védelemre érdemes lehet, megfelelő alátámasztással meghatározza az érték korát, valamint dokumentálja a védelemre javasolt érték jellemzőit.

18. Cégér: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § 1.b) pontjában szabályozott jelkép.

19. Cégtábla: a vállalkozás nevét, funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét tartalmazó, a vállalkozást magában foglaló épületen, vagy az azzal érintett telken létesített felirat.

20. Cégfelirat: a vállalkozás nevét, a vállalkozást magában foglaló épület homlokzatán síkban feltüntet felirat.

21. Címtábla: azon vállalkozás nevét, címét tartalmazó felirat, mely vállalkozás az adott épületen belül működik, de a közterületről nem közelíthető meg.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

3. A helyi védelem célja

3. § A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése.

4. A helyi védelem fajtái

4. § (1) A helyi védelem - az 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 57. §-a (1) bekezdésének figyelembevételével - a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére (a továbbiakban: helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, ezek részleteire (a továbbiakban: helyi egyedi védelem) terjedhet ki.

(2) A helyi területi védelem:

a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület, vagy növényzet),

b) a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),

(3) A helyi egyedi védelem:

a) az építmény (épület és műtárgy) vagy ezek együttese egészére, vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.).

5. A védett értékek nyilvántartása

5. § (1) A Képviselő-testület az 1. melléklet 3. pontjában felsorolt értékeket védetté nyilvánítja.

(2) Döntésre a Képviselő-testület jogosult, értékvizsgálat alapján, jelen rendelet módosításával.

6. § (1) *  Az önkormányzati főépítész a helyi védelem alatt álló értékekről törzslapot készít és nyilvántartást vezet, melyet az 1. melléklet 3-4. pontja tartalmaz.

(2) A törzslapon Kr-ben szereplő adatokat, továbbá a védett értéket bemutató fényképet szükséges feltüntetni.

(3) Védettség megváltoztatásáról a Képviselő-testület e rendelet módosításával dönt. A döntésről tájékoztatni kell a tulajdonost és a kezdeményezőt, a Földhivatalt.

6. A védett építmények megjelölése

7. § A helyi védelem alatt álló értékeket a tulajdonos belegyezésével az e célra rendszeresített „Védett építmény” vagy „Védett épület” feliratú táblával lehet megjelölni.

7. A védett érték fenntartása

8. § (1) A védett értéket a tulajdonos köteles jó állapotban tartani. A védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a tulajdonos kérelmére - külön megállapodás alapján - önkormányzati támogatás adható. A kérelemről a képviselő testület dönt.

(2) Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a végzett munkák bruttó költségének legfeljebb 50%-áig terjedhet.

(3) Az önkormányzati támogatással felújított épület védettsége nem törölhető 10 éven belül.

8. A helyileg védett értékek hasznosítására, fenntartására, átalakítására, bővítésére vonatkozó előírások

9. § (1) Védett értékekre vonatkozó előírások:

a) Tömegükben meg kell őrizni és nem bonthatók az 1. mellékletben felsorolt épületek, építmények,

b) A tetőforma, tetőfedés megtartandó vagy annak eszmei értékével azonosra cserélhető,

c) A homlokzati nyílásrend megtartandó,

d) A homlokzati tagozatok eredeti formájában megtartandók vagy visszaállítandók,

e) A homlokzat színezése az épület stílusának megfelelő és az utcaképbe illő legyen.

f) A védett érték úgy kell bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen,

g) A védett érték belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. Belső átalakítás, felújítás a belső értékek tiszteletben tartásával történjen,

h) Ha a védett épületrész utcai homlokzat, azt az eredeti állapotnak megfelelően kell megtartani.

i) Védett épület bontására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság esetén kerülhet sor, ha a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület bontására felmérési- és fotódokumentáció készítése után a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.

(2) Védett utcaképre vonatkozó előírások:

Védett utcakép esetén a környezetbe illesztéssel kell igazodni. Az új épületek, építmények tömegarányait, főbb méreteit a környezetében lévő hagyományos épületekhez harmonikusan illeszkedve, azok homlokzatszélességét, gerinc- és párkány magasságát, tetőformáját, anyaghasználatát figyelembe véve kell meghatározni.

(3) A védett területen meg kell őrizni a terület jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonal vezetését, épületeit, építményeit, kerítés- és kapuformáit, természeti értékeit az alábbiak szerint:

a) a beépítési százalék és a homlokzatmagasság a meglévőnél magasabb nem lehet,

b) az 1. melléklet szerinti védett területen felújítás, átépítés, korszerűsítés a következők szerint történhet.

(4) A külső nyílászárók a kor műszaki színvonalának megfelelően cserélhetők az eredetivel megegyező osztással, mérettel, anyaggal. Az eredeti külső falnyílások ritmusa, léptéke nem változhat. Az alkalmazott redőnyök, rácsok azonos kivitelűek, színűek és anyagúak lehetnek. A külső vakolat cseréje, javítása, színezése az építészeti karakter megőrzésével. A tetőfedés cseréje az eredeti színnel és anyaggal azonos kivitelben. A tetőtér hasznosítása az eredeti tetőtér megtartásával. A tetőtéri helyiségek megvilágítása tetősíkban fekvő ablakkal. Új kémény, tetőszellőző az eredetivel azonos kivitelben. Az arra alkalmas épület esetén új rendeltetési egység kialakítása, funkció váltása a védett terület karakterének (arány, ritmus, formai elemek, színvilág) megőrzésével.

(5) Védett területen a védelemben részesülő értékek felújítása, átalakítása, korszerűsítése, karbantartási munkái, bontási munkáiról köteles a tulajdonos tájékoztatni Hévíz Város Önkormányzatát.

(6) A helyi védelem alatt álló területeken a városkép védelme érdekében:

a) közmű-, energia- és hírközlő vezetékek és műtárgyak a épületek közterületről látható homlokzatán nem vezethetők, illetve nem helyezhetők el;

b) építmény közterületről látszó homlokzatán a mesterséges szellőztetés és az égéstermék kivezetés berendezései, szerelvényei nem helyezhetők el.

(7) Védett képzőművészeti alkotások és emléktáblákra vonatkozó szabályozás:

Védett képzőművészeti alkotások és emléktáblák az eredeti állapotnak megfelelő formában és anyaghasználattal a felállítási helyükön tartandók meg.

(8) A védelem alá vont területeket, épületeket és építményeket rendszeres ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik, évenkénti helyszíni szemlével.

III. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

9. Általános rendelkezések

10. § (1) A városban csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes - elsősorban egyedi tervezésű - építmények építhetők, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki.

(2) A városképi illeszkedés okán új épület építése, meglévő épület átalakítása, bővítése esetén a kialakult városszerkezetet, a jellemző építészeti karaktert sértő építészeti megoldás nem megengedett.

(3) Új épület építése esetén figyelmet kell fordítani a telket közvetlenül határoló, és az utcaképben meghatározó épületekhez való harmonikus illeszkedésére: architektúra, anyaghasználat és részletképzés tekintetében egyaránt.

(4) Meglévő épületek átalakítása, bővítése esetén az új épületrészeknek a meglévő épülethez való harmonikus illeszkedésére: architektúra, anyaghasználat és részletképzés tekintetében egyaránt.

(5) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.

(6) Az illeszkedés tekintetében különösen vizsgálni kell az alábbi építészeti elemeket:

a) a párkány magasságát, kiülését,

b) a tetőidom formáját, a tető hajlásszögét,

c) a tetőfelépítmények jellegét, arányát,

d) a homlokzatok architektúráját,

e) a tömegképzés jellegét,

f) a nyílások arányrendszerét, a teljes homlokzatfelülethez való viszonyát,

g) az utcai kerítések megoldását.

(7) Az építési övezetekre megengedett legnagyobb építménymagasság értékeit nem lépheti át az építmény:

a) közterület felé néző,

b) szomszédos telekhatásról 3 m-en belül álló homlokzatainak magassága.

(8) A lakóépülettől különálló épület (gazdasági épület) - kialakult állapot kivételével - a lakóépülettel összhangban lévő, ahhoz harmonikusan illeszkedő építészeti kialakítású lehet.

(9) A város beépítésre nem szánt területén az építményeket a környezethez (a domborzati és növényi adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

(10) A város területén a tetőhéjazat kialakítását az utcaképre jellemző tetőfedésekhez illeszkedően kell kialakítani. A tetőfedés nem lehet hullámpala.

10. Kerítések kialakítása

11. § (1) Telkek közötti kerítés: legfeljebb 1,80 m magas, az áttekintést gátló, de a légmozgást biztosító lehet.

(2) Tömör kerítés nem építhető.

(3) Az utca felöli telekhatárokon arányos, tömör (beton, kő vagy tégla) lábazatos 1,80 m magasságú áttört kerítés létesíthető.

11. Színezés

12. § (1) Homlokzati színezésénél törekedni kell a meglévő, hagyományos architektúrák használatára, színezésében csak a pasztellszínek megengedettek, kirívó, rikító és mesterségesnek ható színek használata tilos.

(2) A város területén a tetők esetében rikító, kirívó színek nem alkalmazhatóak.

(3) Az épületek színezését a városi főépítész előzetes engedélye alapján lehet elvégezni.

12. Telepszerű beépítések

13. § (1) *  Gépészeti berendezéseket, szellőzőt, klímaberendezést, vagy kültéri (külső térrel közvetlen kapcsolatú) egységet igénylő egyéb gépészeti berendezés meglévő épületen való utólagos elhelyezésére vagy központi klímaberendezés nélkül létesíthető új épületen való elhelyezésére vonatkozó előírások:

a) közterületről látható homlokzaton úgy helyezhető el, ha korlát, mellvéd takarja, kivéve a takarás nélkül is elhelyezhető riasztóberendezést,

b) közterületről nem látható homlokzaton elhelyezhető

ba) általános esetben elsősorban korlát, mellvéd takarásában,

bb) védett érték esetében kizárólag korlát, mellvéd vagy a homlokzathoz illeszkedő építészeti elem takarásában,

c) magastetőn úgy helyezhető el, hogy a közterület felől nem látható helyre kerül,

d) lapostetőn úgy helyezhető el, ha a lapostető peremét 2 méternél jobban nem közelíti meg, amennyiben ez nem tartható, úgy zajvédő, takarófallal együtt kell kialakítani,

e) oldalhatáron álló és zártsorú beépítési mód esetén kizárólag a hátsókert felöli, valamint a 3,5 méternél szélesebb oldalkert felőli homlokzaton helyezhetők el.

f) erkéllyel rendelkező lakások esetén csak erkélyre lehet kihelyezni, takart helyzetben, úgy, hogy a szomszédos lakás(oka)t ne zavarja.

g) az a)-f) pontok szerinti esetekben

ga) a keletkező kondenzvíz megfelelő elvezetéséről telken belül kell gondoskodni, az közterületre vagy szomszéd telekre, az épület más épületrészeire nem folyhat át,

gb) a keletkező meleg levegőt a szomszédos épületek, rendeltetési egységek zavarása nélkül kell elvezetni, továbbá

gc) a berendezés zajkibocsátása meg kell, hogy feleljen a zajvédelmi előírásoknak.

(2) Erkéllyel nem rendelkező lakások esetében a klímaberendezések a homlokzaton függőlegesen ugyanazon ablakok esetén egymás alatt helyezhetők el a teljes épülethomlokzaton.

(3) A sorházak esetében az épület homlokzatnak egységes színezésűnek kell lennie.

(4) Társasházi lakások esetében az egy épülethomlokzaton egységesen kell kialakítani az utólagos szerkezeteket (előtető, védőtető, napvédő szerkezetek).

(5) Erkélyek, loggiákat érintő beavatkozásokat csak épületszintű, épülethomlokzaton egységes koncepció mentén kell kialakítani.

(6) Lakótelepi többszintes lakóépületek homlokzati hőszigetelés csak az egész épület esetében, egységes koncepció alapján végezhető.

(7) Homlokzatszínezése esetén előnyben kell részesedni a pasztellszíneket.

(8) Az belvárosban megjelenő földszinti üzletsorok üzleteinél egységesen kell kialakítani az utólagos szerkezeteket (előtető, védőtető, napvédő szerkezetek).

(9) A közterületként használt magánterület funkcióját vizsgálni kell.

13. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

14. § (1) Hévíz településképi szempontból meghatározó területeit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

14. Egregy

15. § (1) Hátsó és oldalsó telekhatáron tömör kerítés a szomszéd jogokra tekintettel nem létesíthető.

(2) Műszaki berendezések homlokzaton történő elhelyezése utcai homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett.

(3) Az utcára merőleges tetőgerinc kialakítása alkalmazható, a telek adottságait figyelembe véve.

(4) Előkert és az építés vonalát a szomszéd telkek beépítéséhez illeszkedő módon kell kialakítani.

(5) Az építmények közötti legkisebb telepítési távolság szabadon álló, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke. Az oldalkert szélessége az oldalhatáron álló beépítési mód esetében egyenlő az építménymagassággal (telepítési távolság), szabadon álló és ikres beépítési mód esetén: építménymagasság (telepítési távolság) fele. Fő szempont az illeszkedési szabályok betartása.

(6) Az épület homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad.

15. Egregyi szőlőhegy

16. § (1) A kialakult geomorfológiai formák megőrzendők.

(2) Az oldalkert szélessége 7,0-10,0 m közötti telekszélesség esetén minimum 1,5 m (ez esetben a két szomszédos épület eltérő beépítési vonalra kell telepíteni, nem lehet átfedő homlokzata, 10 m-es telekszélesség felett az oldalkert szélessége minimum 3,0 m.

(3) Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el.

(4) A szőlő és kertműveléssel összefüggő gazdasági épület és pince, valamint borturizmussal összefüggő építmények építhetők.

(5) Szálláshely szolgáltató- és lakóépület nem helyezhető el.

(6) 7 m-nél keskenyebb telek nem építhető be.

(7) a szőlőhegyre nem illő árusítást, világítást, térburkolásokat, kerti törpéket, stb. meg kell szüntetni;

(8) nem történhet olyan tereprendezés, terep átalakítás, mely megváltoztatja a természetes eredeti domborzati viszonyokat.

(9) Az egyes földrészleteket lehatárolni fából készölt kerítéssel, huzallal erősített élő sövénnyel, illetve maximum 0,80 m magasságú sövénnyel takart drótfonatú kerítéssel lehet. Ugyanez vonatkozik a telek homlokvonalára is.

(10) A meglévő, vagy a művelési ágból kivett, beépítetlen területnél a rézsű biológiai eszközökkel történő védelme kötelező, pl. füvesítés.

(11) A keskeny, valamint meredek szőlőhelyi utcákban kerítés építése esetén gépkocsi behajtó kapu kialakításánál a gépkocsik kitéréséről gondoskodni kell, a kerítés kapu szükséges mértékű telekhatáron belülre helyezésével.

17. § (1) Gazdasági épület előírásai:

a) *  A gazdasági épület földszintes, maximális szélessége 5,00 m, építménymagassága legfeljebb 3,5 m-es lehet, legmagasabb homlokzatának magassága nem haladhatja meg az 5,00 m-t. Az épület tetőtere beépíthető, az övezetben a Balaton-felvidéki szőlőhelyek népi építészeti hagyományainak megfelelően javasolt az épületek kialakítása.

b) Az épületet 38-45°-os hajlásszögű szimmetrikus, a rétegvonalra merőleges gerincű nyeregtetővel kell lefedni, a héjazat égetett agyag cserépfedés, természetes pala lehet, hullámpala, fémlemez fedés, bitumenes zsindely nem alkalmazható,

c) Az épületek csak természetes építőanyagokból építhetők (kő, vakolt tégla, vagy vályog). A homlokzatképzésnél kerámiaburkolat, drótüveg, műanyag hullámlemez, műpala nem alkalmazható.

d) Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a domb felöli oldalon helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie.

e) A terep lejtésének függvényében indokolt esetben a városi főépítész véleményét kikérve a pince az épület előtt is kialakítható

f) A pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt legfeljebb 1,5 m-re közelítheti meg.

16. Hévízszentandrás

18. § (1) Műszaki berendezések homlokzaton történő elhelyezése utcai homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett.

(2) Előkert és az építés vonalát a szomszéd telkek beépítéséhez illeszkedő módon kell kialakítani.

(3) Az építmények közötti legkisebb telepítési távolság szabadon álló, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke. Az oldalkert szélessége az oldalhatáron álló beépítési mód esetében egyenlő az építménymagassággal (telepítési távolság), szabadon álló és ikres beépítési mód esetén: építménymagasság (telepítési távolság) fele. Fő szempont az illeszkedési szabályok betartása.

17. Belváros-Városközpont

19. § (1) A kialakult beépítési sűrűségű telkek esetén, ha a meglévő épület 80%-nál nagyobb beépítési százalékú, az újraépítés esetén a meglévő épület kontúrján belül lehet az átépítést megvalósítani (szerzett jog) a tűzrendészeti szakhatósági előírások betartása mellett. Bontás esetén a szerzett jog megszűnik.

(2) Utcáról látható homlokzati szakaszra klímagép, szellőző nem helyezhető el.

(3) Többszintes, többfunkciós, többlakásos épület felújítása, az épület utólagos hőszigetelése, csak az egész épületre vonatkozó egységes koncepció alapján végezhető.

(4) Épületek részletmegoldásai során, anyag és színhasználatban illeszkedni kell a környező épületekhez.

(5) Az épületek színezése során a pasztellszíneket kell előtérbe részesíteni, kirívó, rikító színek nem használhatóak..

(6) Az épületek tetőzete a hagyományos formákhoz igazodó, magas tetős konstrukcióban készülhet.

18. Közterületekre vonatkozó területi előírások

20. § (1) Hévíz közigazgatási területén belül a szilárd burkolatú utakat és térburkolatot vízzáróan, csapadékvíz-elvezető rendszerrel szabad csak építeni.

(2) Közterületen nyitott, nyári terasz egész évben üzemeltethető.

(3) Közterületen 180 napot meg nem haladó időtartamra részlegesen vagy teljesen zárt teraszok helyezhetők el úgy, hogy a gyalogos forgalom biztosítható legyen. Téli, téliesített teraszon a szélfogó és az árnyékoló szerkezet szél és esőfogó falat alkothat, mely falnak minden esetben víztisztának, átláthatónak kell lennie.

(4) Az ideiglenesen (szezonálisan) zárt terasz kialakításnak illeszkednie kell a környező épületek portáljaihoz, különösen közvetlen épülethez történő elhelyezés esetén annak bejáratához, valamint a földszinti homlokzat vízszintes tagozódásához, takarással zárt terasz épületszobrászati elemet nem érinthet.

IV. FEJEZET

REKLÁMOK, REKLÁMHORDOZÓK ÉS CÉGÉREK ELHELYEZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEIRŐL

19. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látható magánterületen

21. § Hévíz Város közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, valamint a 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) felhatalmazása alapján kiadott Rr-ben tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.

22. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán - építési reklámháló kivételével - nem helyezhető el.

(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(4) A meghatározott más célú berendezés egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.

(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.

(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

20. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen

23. § (1) A 2. melléklet szerinti 1-3. jelű területeken reklám közzététele, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése az 5. melléklet 2. pontjában meghatározott számban kizárólag utcabútor alkalmazásával lehetséges.

(2) A 2. melléklet szerinti 5. jelű, egregyi szőlőhegy területen nem tehető közzé reklám, illetve nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés. Kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el.

(3) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a 2. melléklet szerinti 6. jelű Hévízszentandrás védelem alatt álló területen.

21. A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályok

24. § (1) E rendelet 2. melléklet szerinti 1-3. jelű területeken kizárólag olyan funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést hátrányosan nem befolyásolja, melyben kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából.

(2) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés - az utasváróban és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével - nem helyezhető el.

(3) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra.

22. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok

25. § (1) Az utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés - az utasváróban, a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz valamint a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével - nem helyezhető el.

(2) Utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra.

(3) Hévíz Város közigazgatási területén a 5. melléklet 3. pontjában meghatározott közművelődési intézménnyel kétszeresen megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem haladhatja meg. A 2. melléklet szerinti 1-3., jelű területeken kizárólag belső megvilágítású közművelődésű célú hirdetőoszlop helyezhető el.

(4) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk;

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;

d) idegenforgalmi és közlekedési információk;

e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;

(5) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (4) bekezdés szerinti közérdekű információt kell, tartalmazzon.

(6) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható reklámcélra.

23. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények

26. § (1) Közterületen reklám, illetve plakát reklámhordozó, a megállító tábla, a mobil plakáttartó berendezés, a közérdekű molinó, a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés és a reklámzászló kivételével

a) horganyzott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközökön,

b) plexi vagy biztonsági üveg mögött,

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben,

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön

helyezhető el azzal, hogy egymástól számított 2 méteres távolságon belül - ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó valamint a választási plakát elhelyezését - sem horizontálisan, sem vertikálisan nem helyezhető el.

(2) Az utasváró, a megállító tábla, a mobil plakáttartó berendezés, a közérdekű molinó, a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, a reklámzászló és a kioszk kivételével a reklám, illetve plakát elhelyezésre szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán Hévíz Város Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.

(3) A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kioszk kivételével a reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán az önkormányzat neve az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.

24. Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése

27. § (1) Hévíz Város közigazgatási területén az 5. melléklet 3. pontjában meghatározott közművelődési intézmény közművelődési célú hirdetőoszlop használatára jogosult.

(2) E rendelet 2. melléklet szerinti 2., 6. jelű területeken nem helyezhető elő közművelődési célú hirdetőoszlop.

(3) Az 5. melléklet 3. pontjában meghatározott közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban kezdeményezheti a közművelődési hirdetőoszlop létesítését.

25. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás esetén

28. § (1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

(4) Hévíz Város közigazgatási területén az alábbi gazdasági reklámnak minősülő, nem ingatlanon elhelyezett reklámhordozóhoz kötött reklámok engedélyezettek közterület-használati szerződés alapján:

a) hirdetőember: olyan személy, aki hirdetési céllal testére erősített hirdetményt, reklámcélú transzparenst hordoz,

b) tájékoztató osztás: ingyenes újság, könyv osztása (nem tartozik ide a szórólap, illetve a prospektus),

c) szórólap osztás: kis terjedelmű hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) nyomtatvány, irat kézből kézbe történő átadása,

d) promóciós termék osztása: új áru bevezetésekor, annak népszerűsítésére szolgáló tevékenység.

26. Építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése

29. § (1) A polgármester - településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számított az építési tevékenység időtartamára építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.

(2) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településkép várható javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy alkalommal 3 hónapra meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1) bekezdés szerinti időtartam lejártát megelőző 30 nappal benyújtja.

(3) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el, legfeljebb 80 lumen.

27. A cégérek, címtáblák, cégfeliratok létesítésére vonatkozó szabályok

30. § (1) Hévíz közigazgatási területén álló épület homlokzatán az ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db, homlokzati síkra merőleges, a homlokzat nyílásrendjével és építészeti tagozataival összehangolt nagyságú és kialakítású, de legfeljebb 1 m2 felületű kétoldalas, legfeljebb 15 cm vastagságú cégér elhelyezhető.

(2) Épületen síkjában, kerítésen elhelyezett cégtábla, cégfelirat, cégér maximális mérete a vállalkozással érintett homlokzat, kerítés felület maximum 5% lehet.

(3) A fal síkjára merőlegesen elhelyezett cégjelzés, a gyalogos közlekedési űrszelvény rendeltetésszerű használatát nem akadályozhatja, a gyalogosok közlekedését nem zavarhatja, biztonságát nem veszélyeztetheti. Elhelyezése a földszinti osztópárkány alatt, de minimum 2,50 méteres magasságban lehetséges.

(4) Az ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db totemoszlop 1 m x 2,7 m-es befoglaló mérettel, kétoldalas, belső világítással helyezhető el.

(5) Kerítésen üzletenként egy, saroktelek esetében kettő cégtábla, cégfelirat, cégér helyezhető el.

(6) A világítást is tartalmazó felirat kizárólag a cégér, céglogó, cég arculat színeiben készülhet, kivéve a nyitva / zárva felirat. A cégér éles vakító fénnyel vagy futófénnyel üzemelő technológiával nem látható el, legfeljebb 80 lumen.

(7) A közterületről látható üzlet, vállalkozás nyílászáróin felirattal, képpel el nem látott sötétítő, tükör, betekintés gátló, stb. fóliázás elhelyezésére kell törekedni.

V. FEJEZET

EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

28. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

31. § (1) A megújuló energia hasznosítását szolgáló berendezést az ingatlanon álló épület utcai megjelenéséhez igazodóan kell elhelyezni. A berendezések tartószerkezete, kapcsolódó szerelvényei, vezetékei a közterület felőli homlokzaton látszó módon nem helyezhetők el.

(2) Síktáblás napelemeket, napkollektorokat kerítésen, előkertben elhelyezni nem lehet. Síktáblás napelemeket, napkollektorokat lapostetős épületeken a tető síkjában, vagy legfeljebb 5% lejtéssel kell létesíteni. Amennyiben az épület attika fallal rendelkezik, a lejtés tetszőleges lehet, de a berendezések egyik eleme sem emelkedhet az attika magassága fölé.

Síktáblás napelemeket, napkollektorokat magastetős épületeken a tető síkjában (azzal megegyező dőlésszögben) kell elhelyezni úgy, hogy a berendezés tartószerkezete napelem, napkollektor felülete alól nem lóghat ki. Továbbá egy tetőfelületen csak egy összefüggő felületen helyezhetők el, melyek lehatárolása (kontúrja) téglalap alakú lehet. Egy tetőfelületen csak egyirányú (álló vagy fekvő) elemek helyezhetők el. Kontyolt tetőfelületen napelem, napkollektor nem helyezhető el. Síktáblás napelemeket, napkollektorokat földön (terepszinten) a természetes terepadottságokhoz igazítottan kell elhelyezni.

(3) A berendezés tereptől elemelkedő legmagasabb pontja az előírt kerítés magasságát nem haladhatja meg. Amennyiben a kerítés magassága nem szabályozott, a 2,0 m-t nem haladhatja meg. Hatnál több berendezés telepítését az utca felől legalább cserjeszinten zárt növényzettel valót takarás nélkül nem lehet kialakítani.

(4) Közterület felőli homlokzaton parabolaantenna nem helyezhető el. Egy épületen, a rendeltetési egységenként egy parabolaantenna helyezhető el.

(5) Közterület felőli homlokzaton klíma kültéri egysége nem helyezhető el.

(6) Turbókazán, központi porszívó szellőzőnyílását szomszéd telkére oldalhatáron álló beépítési mód esetén, valamint az épület közterületi homlokzatára nem lehet elhelyezni.

29. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

32. § (1) A 2. mellékletben lehatárolt, 14. jelű be nem épített terület jelölésű területek alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak (beleértve az új antennákat, antennatartó szerkezeteket, átjátszókat is) elhelyezésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli területeken új vezetékes hírközlési infrastruktúrát

a) ahol már egyéb meglévő felszíni infrastruktúra rendelkezésre áll (villamos hálózat oszlopsorai) annak igénybevételével kell kialakítani,

b) ahol más felszíni infrastruktúra még nem áll rendelkezésre, legfeljebb egy új, a területen meglévő oszloppal megegyező típusú oszlop helyezhető el.

c) ahol a terület villamos energiaellátása felszín alatti, a hírközlési infrastruktúrát is ott kell kiépíteni.

(3) Új vezeték nélküli hírközlési, internetszolgáltatási, antennák, antennatartó szerkezetetek, adók, átjátszók településképbe, tájba illesztéséről gondoskodni kell, a 2. mellékletben lehatárolt 1., 2., 3. jelű területeken nem helyezhető el.

VI. FEJEZET

NÖVÉNYTELEPÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

33. § (1) Hévíz város teljes közigazgatási területén, növényzet esetében a honos, tájegységre jellemző fajok alkalmazása szükséges. Különlegesen lényeges a külterületek és a természetes növénysávok esetében a honos növények alkalmazása és az inváziós fajok elkerülése. Törekedni kell a természetes növényfelületek megőrzésére.

(2) A növénytelepítés során javasolt, tájegységre jellemző, őshonosos fajok, használata, kerülendő az invazív fajok telepítése. Figyelemmel kell lenni a fás szárú növényfajok telepíthetőségére és azok településképi illeszkedési módjára.

(3) A honos és inváziós növények jegyzéke a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján a http://www.bfnp.hu/hu/novenyjegyzek linken található meg.

(4) Zöldfelületek, ingatlanon belüli zöldterületek kialakítása során a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítására kell törekedni.

(5) Az utcáról látható előkertek elsősorban díszkertként alakítandók ki.

(6) A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

VII. FEJEZET

Településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

34. § (1) Településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció a településen kötelező:

a) az 1. mellékletben meghatározott helyi területi és egyedi védelmet érintő építési tevékenység esetén,

b) valamennyi építési engedély köteles építési tevékenység esetén,

c) a lakóépületek egyszerű bejelentéséről szóló magasabb jogszabály hatálya alá tartozó építési tevékenység esetén,

d) nem hatósági engedélyhez kötött meglévő épületek átalakítása esetén, ami közterületről látható módon történik.

(2) A szakmai konzultációt a polgármester vagy főépítész fogadóórájának idején, de legalább az építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell lefolytatni az önkormányzat hivatalos helyiségében.

(3) Az önkormányzati főépítész javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára.

(4) A szakmai konzultációról emlékeztető készül melyet a Kormányrendeletnek megfelelően kell rögzíteni.

VIII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

35. § (1) A Polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le:

a) Hévíz közigazgatási területén belül a magasabb szintű jogszabály alapján az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

b) A településképet érintő építésre, átalakítására irányuló eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

(2) A polgármester a véleményét minden esetben az önkormányzati főépítész szakmai véleményére alapozva adja ki.

(3) Az eljárást a 3. melléklet szerinti kérelemmel és 2 példány nyomtatott és 1 példány digitális tervdokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni.

(4) A kérelemhez a Kormányrendeletben meghatározottakon kívül min. M = 1:100 léptékű alaprajzok és a megértéshez szükséges számú homlokzatot, metszet, műszaki leírást, építészeti-műszaki tervdokumentációt kell csatolni.

(5) A Polgármester településképi véleménye a kérelemhez benyújtott és záradékolt tervdokumentációval együtt érvényes.

(6) Az önkormányzati főépítész szakmai véleményének kialakítására kezdeményezheti tervtanácsi eljárás lefolytatását, az alábbi esetekben:

a) középületek

b) szállodák és kiszolgáló épületeik

c) négy vagy annál több egységes lakóépületek

d) városközpont övezetbe tartózó területeknél

e) különleges építési övezetbe tartózó területeknél

(7) A Tervtanács működési feltételeit és eljárási szabályait külön önkormányzati rendelet határozza meg.

IX. FEJEZET

Településképi bejelentési eljárás

36. § (1) A Polgármester - a magasabb szintű jogszabályok keretei között - településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

1. A telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) elbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) változatlan formában újjáépíteni.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

4. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) megbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) újjáépíteni.

5. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

6. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

7. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

8. Közterülettel határos kerítés, és kerti építmény (lábon álló kerti tető) építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

9. Közterületről látszó klíma kültéri egysége építményen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) elbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) újjáépíteni.

10. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

11. Reklámok és reklámhordozók, cégérek, címtáblák, cégfeliratok, nyílászáró fóliázás elhelyezése tekintetében.

12. Rendeltetésmódosítások tekintetében.

30. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása

37. § (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez 4. mellékletben szereplő településképi bejelentési formanyomtatvány és a szükséges mellékletek benyújtásával indul.

(2) A dokumentációnak - a bejelentés tárgyának megfelelően - legalább az alábbi munkarészeket kell tartalmazni:

a) a 37. § (1) bekezdés 1. továbbá a 10. pontja szerinti építési munkák esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

aa) műszaki leírást (a telepítésről és az építészeti kialakításról),

ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

ac) alaprajzot, metszetet,

ad) valamennyi homlokzatot, valamint

ae) - amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik - utcaképi vázlatot,

b) a 36. § (1) bekezdés 5., pontja szerinti építési munkák esetében - megfelelő, az elbíráláshoz szükséges szintű vázlatterv alapján készülő

ba) műszaki leírás (a telepítésről és az építészeti kialakításról),

bb) helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

bc) alaprajz, metszet,

bd) valamennyi homlokzat,

c) a 36. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti építési munkák esetében - megfelelő, az elbíráláshoz szükséges szintű vázlatterv alapján készülő

ca) műszaki leírás (a telepítésről és az építészeti kialakításról),

cb) helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

cc) valamennyi homlokzat,

d) a 36. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti építési munkák esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

da) műszaki leírás (a telepítésről és az építészeti kialakításról),

db) valamennyi homlokzat,

e) a 36. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti építési munkák esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

ea) műszaki leírást (a telepítésről és az építészeti kialakításról),

eb) alaprajzot, metszetet,

ec) valamennyi homlokzatot, valamint,

f) a 36. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti építési munkák esetében - megfelelő, az elbíráláshoz szükséges szintű vázlatterv alapján készülő

fa) műszaki leírás (a telepítésről és az építészeti kialakításról),

fb) metszet,

fc) valamennyi homlokzat,

g) a 36. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti építési munkák esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

ga) műszaki leírást (a telepítésről és az építészeti kialakításról),

gb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

gc) alaprajzot, metszetet,

h) a 36. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti építési munkák esetében - megfelelő, az elbíráláshoz szükséges szintű vázlatterv alapján készülő

ha) műszaki leírás (a telepítésről és az építészeti kialakításról),

hb) helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

hc) metszet,

hd) valamennyi homlokzat,

i) a 36. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti építési munkák esetében - megfelelő, az elbíráláshoz szükséges szintű vázlatterv alapján készülő

ia) valamennyi homlokzat,

j) a 36. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti tevékenység esetében - megfelelő, az elbíráláshoz szükséges szintű vázlatterv alapján készülő

ja) műleírást, mely tartalmazza a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,

jb) az építmény érintett részletét, 2 m2-t meghaladó felületű berendezés esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot, valamint

jc) látványtervet vagy fotómontázst,

jd) közterületi elhelyezés esetén min. M=1:500 méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett - helyszínrajzot.

k) a 36. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti esetekben - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

ka) műszaki leírást, mely ismerteti - az új rendeltetésnek megfelelő (terület) használat, illetve technológia jellemzőit, - a rendeltetés-módosítás következtében - a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő - változásokat, hatásokat, továbbá - a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,

kb) (szükség szerint) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

kc) változás előtti és utáni állapotról alaprajzot, (szükség szerint) metszetet

kd) (szükség szerint) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst,

38. § (1) A polgármester az eljárás keretében vizsgálja, hogy a tervezett építési tevékenység, vagy reklám illeszkedik-e a településképbe, és - kikötéssel vagy anélkül - tudomásul veszi és a kérelmezőt erről hatósági határozat kiadásával értesíti, vagy megtiltja a bejelentett tevékenység megkezdését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat érvényességi ideje - ha a határozat másképpen nem rendelkezik:

a) állandó építmény esetén végleges,

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,

c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése - kivéve cégér - esetén 1 év

d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén 5 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig,

e) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig.

(3) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés megkezdését és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenységet a bejelentés befejezését követően a polgármesternek készre kell jelenteni.

X. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

31. A településképi kötelezési eljárás

39. § (1) A jegyző ellenőrzi a településképi bejelentési követelmények betartását. Amennyiben a településképi követelmények megsértését észleli, arról értesíti a Polgármestert. A településképi kötelezési eljárást a polgármester az Önkormányzat szerveként folytatja le, amely eljárásban a általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.

(2) A településképi bejelentési követelmények megszegése esetén a Polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében hivatalból vagy kérelemre kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki. A kötelezést tartalmazó hatósági határozatot a Tktv. 11. § (1) bekezdésében foglaltak megtételére vonatkozhat.

32. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

40. § (1) A településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása, a polgármester döntésének megszegése esetén a magatartás megszegőjével szemben a Tktv. 11. § szerinti településkép-védelmi bírság szabható ki.

(2) A bírság mértékének meghatározásánál mérlegelni kell:

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

d) a jogsértő állapot időtartamát,

e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,

f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

(3) A településképi bírság kiszabásának esetei:

a) az önkormányzati rendeletben meghatározott településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztásával megindított építési tevékenység;

b) a településképi bejelentésben foglaltaktól eltérő építési tevékenység végzése;

c) a településképi bejelentési követelmények be nem tartása;

d) településképi bejelentésre hozott polgármesteri döntésben foglaltak be nem tartása.

33. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja

41. § (1) A településképi bírságot Hévíz Város Önkormányzat 11749039-15432429 számú számlájára kell befizetni.

(2) A bírság befizetésének határideje: a kiszabástól 30 nap.

XI. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

42. § A rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

43. § * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez

1. A helyi területi védelem alatt álló területek elnevezése és lehatárolása

Védendő településrész, szerkezet:

- Széchenyi utca - Kölcsey utca - Park utca - József A. utca által határolt terület;

- Szent András utca - Vörösmarty utca - Arany J. utca - Árpád utca által határolt terület;

- Egregyi utca térsége

Védendő utcaképek:

- Templom köz

- Szent András utca

- Árpád utca

- József Attila utca

- Egregyi utca

Egyedi tájérték:

- Egregyi szőlőhegy (v. zárkert) teljes területe.

2. A helyi területi védelem alatt álló területek lehatárolásának térképi bemutatása

3. *  A helyi egyedi védelem alatt álló értékek felsorolása

A B C D
Hrsz Megnevezés Cím
1 998 Keresztes nővérek panzió Erzsébet királyné u. 3.
2 999 Rendőrség Erzsébet királyné u. 5.
3 997 Bibi villa (Kurtács panzió) Erzsébet királyné u. 7.
4 971 Fontana Filmszínház és Muzeális Gyűjtemény Rákóczi F. u. 9.
5 1019 Teréz villa Rákóczi u. 10.
6 975 Astoria panzió Rákóczi F. u. 11.
7 977 Gabi villa Rákóczi F. u. 15.
8 914 volt Községháza Széchenyi u. 16.
9 909 Lenke villa Széchenyi u. 20.
10 896 lakóház Széchenyi u. 26.
11 895 Kürnyek bíró háza Széchenyi u. 28.
12 1091 Víztorony Széchenyi u.
13 1039 Gyula villa Petőfi S. u. 6.
14 1052 Imre villa Petőfi S. u. 16.
15 1074 Pócza villa József A. u. 2.
16 1048 Nyírádi villa József A. u. 13.
17 1083 Bm. szanatórium Honvéd u. Kossuth u. sarok
18 Szent András Kórház épületegyüttese
19 György ház
20 Rákóczi ház
21 964/7 Ella villa Dr Schulhof V. sétány 1.
22 Díszterem (v. Kursalon)
23 Ferencz J. ház
24 Hetes ház
25 Deák F. ház
26 964/8 Tófürdő épületegyüttese, régi öltöző épület északi szárny Dr Schulhof V. sétány 1.
27 1496/1 Hotel Helios Benjámin (v. Grand Hotel) Ady E. u. 10
28 1524 Hotel Hélios Claudia (v. Tisztviselők háza) Ady u. 29.
29 1525 Honvéd üdülő Ady u. 31.
30 1061 Hotel Park Petőfi S. u. 26.
31 67/14 Jézus szíve templom harangtornya Zrínyi u. 130/a
32 302 Egregyi óvoda Zrínyi u. 151.
33 1061 Kató villa Park utca 8.
34 1119 Vám és Pénzügyőri üdülő Park u. 12.
35 1455/84 Evangélikus, református templom Helikon utca
36 1241 lakóház Árpád u. 20.
37 1180/1 lakóház Arany J. utca 8.
38 1267 nővérszálló Arany J. utca 7.
39 1246/2 v. vágóhíd Arany J. utca 20.
40 1173 lakóház Templom köz 1.
41 1190 lakóház Templom köz 10.
42 1184 lakóház Templom köz 16.
43 1223 Temető Büki u.
44 2047 Egregyi szőlőhegy: Dombföldi utca pince és présházak Dombföldi u.
45 2060 Egregyi szőlőhegy: Dombföldi utca pince és présházak:
46 2025 Egregyi szőlőhegy: Dombföldi utca pince és présház
47 2026 Egregyi szőlőhegy: Dombföldi utca pince és présház
48 2014 Egregyi szőlőhegy: Dombföldi utca pince és présház
49 2064 Egregyi szőlőhegy: Dombföldi utca pince és présház
50 67/14 I.-II. világháborús emlékmű és park (Egregyi templom) Zrínyi M. utca 130/a.

4. A helyi egyedi védelem alatt álló épületek

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: v. Keresztes nővérek panzió, Rendőrség

Cím: Erzsébet királyné u. 5

Hrsz.: 999 Építés éve: (1915-18) 1926

Tulajdonos: Magyar Állam, Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: palafedés cseréje cserépre

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Üdülőépület (Pálfy villa)

Cím: Erzsébet királyné u. 7.

Hrsz.: 998 Építés éve: 1920-as években

Tulajdonos: Shevelkov Konstantin Oroszország, 127562 Moszkva, Hacsaturjana u. 12. 1. ép. 109., Társasháztulajdon (Hévíz, Erzsébet királyné u. 7. sz. alatti Társasház)

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: napernyők levétele, reklámok rendezése

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: v. Kurtács panzió (Bibi villa), üdülő

Cím: Erzsébet királyné u. 9.

Hrsz.: 996 Építés éve: 1920-as évek

Tulajdonos: Vasutas Segélyező Egyesület, 1078 Budapest, István u. 6.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: ........................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Fontana filmszínház, Városi Muzeális Gyűjtemény

Cím: 8380 Hévíz, Rákóczi Ferenc utca 9.

Hrsz.: 971.

Tulajdonos: Társasháztulajdon

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: ........................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz ; fényképek ; szabályozási terv kivonat.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Teréz villa, üzletház

Cím: Rákóczi u.10

Hrsz.: 1019 Építés éve: 1926/27

Tulajdonos: Társasháztulajdon

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: ponyvák, előtetők cseréje áttervezéssel

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Astória panzió, üdülő épület

Cím: Rákóczi u. 11.

Hrsz.: 975 Építés éve: 1920-as évek

Tulajdonos: Társasháztulajdon (Rákóczi u. 11. sz. Társasház)

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: ..........................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Gabi villa, lakóház, üzletek

Cím: Rákóczi u. 15.

Hrsz.: 977 Építés éve: 1926/27

Tulajdonos: Társasháztulajdon

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: az épület földszinti üzleteinek rekonstrukciója, a mértéktelen kipakolás megszüntetése

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: volt Községháza, lakóház

Cím: Széchenyi u. 16.

Hrsz.: 914 Építés éve: 1927

Tulajdonos: Társasháztulajdon

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: az épület színezése rendkívül csúnya; az alagsori üzleteket rendbe kell hozni, egységes kipakolás és napernyőrendszer szükséges

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Lenke villa, lakóház

Cím: Széchenyi u. 20.

Hrsz.: 909 Építés éve: 1930-as évek eleje

Tulajdonos: Horváth Lúcia 8380 Hévíz, Széchenyi utca 20.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: az épület tetőszerkezete, tetőfedése, homlokzata rendbe hozandó

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Lakóház

Cím: Széchenyi u. 26.

Hrsz.: 896 Építés éve: 1930-as évek

Tulajdonos: Schmidt Siegfried 72250 Freudenstadt, Landhaustr.12., Schmidt Elisabet, 8380 Hévíz, Szabadság utca 26.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: ........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Kürnyek bíró háza

Cím: Széchenyi u. 28.

Hrsz.: 895 Építés éve: 1920-as évek vége

Tulajdonos: Németh Albert Attila 8380 Hévíz, Széchenyi utca 28. 2.a.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: az épület elé épített fogyasztóteret vissza kell bontani oly módon, hogy az épület arányai érvényesülhessenek.

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Pannon Hotel

Cím: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 23.

Hrsz.: 1066/1

Tulajdonos: VTG Pannónia Projekt Kft. 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 51.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz; fényképek; szabályozási terv kivonat.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Szentlélek templom

Cím: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 38.

Hrsz.: 883

Tulajdonos: Római Katolikus Egyházközség 8380 Hévíz, József Attila u. 6.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

.................................................................................................................

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz; fényképek; szabályozási terv kivonat.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Víztorony

Cím: Széchenyi u.

Hrsz.: 1091 Építés éve: 1938

Tulajdonos: Hévíz Város Önkormányzat, 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: az épület hasznosításáról minél előbb gondoskodni kell (kilátó, kávézó terasz, stb.

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: lakóépület - volt Posta épülete

Cím: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 70.

Hrsz.: 814/2

Tulajdonos: Szarka László 8380 Hévíz, Zrínyi u. 41., Szarka Péter 8380 Hévíz, Zrínyi u. 41., Dr. Hegedűsné Kenéz Róza 8380 Hévíz, Vörösmarty Mihály u. 4/A., Dr. Hegedűs Mihály 8380 Hévíz, Vörösmarty Mihály u. 4/A., Füredi József Jánosné 6500 Baja, Ifjúság u. 27., Hegedűs-Kenéz Ágnes 8380 Hévíz, Vörösmarty Mihály u. 4/A.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

.................................................................................................................

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz; fényképek; szabályozási terv kivonat.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Gyula villa, lakóház

Cím: Petőfi u. 6.

Hrsz.: 1039 Építés éve: 1920-as évek vége

Tulajdonos: Balla Gyula 8380 Hévíz, Dózsa Gy. u. 9., Balla Gellért Tibor 8380 Hévíz, Dózsa Gy. u. 9., Balla Gyula István 8380 Hévíz, Dózsa Gy. u. 9.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: az épület színezését finomítani kell!

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Imre villa, lakóház

Cím: Petőfi u. 16.

Hrsz.: 1052 Építés éve: 1930-as évek vége

Tulajdonos: Társasháztulajdon

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: az épület elé épített fogyasztóteret le kell bontani! Ezzel az épület teljes szépségében feltárulhat.

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Pócza villa, orvosi rendelő (szálloda)

Cím: József A. u. 2.

Hrsz.: 1074 Építés éve: 1912

Tulajdonos: Hévíz Város Önkormányzat 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: ........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Nyirádi villa, üdülőépület

Cím: József A. u. 13.

Hrsz.: 1048 Építés éve: 1925

Tulajdonos: Kalmainvest Kft. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: .........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Bm. Szanatórium (üdülőépület)

Cím: Honvéd u. - Kossuth u. sarok (Kossuth Lajos u. 7/A.)

Hrsz.: 1083 Építés éve: 1931-33

Tulajdonos: Magyar Állam, Honvédelmi Minisztérium 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: .........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Szt. András kórház épületegyüttese: György ház

Cím: Dr. Schulhof V. sétány 1.

Hrsz.: 964/7 Építés éve: 1906

Tulajdonos: Magyar Állam, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 8380 Hévíz, Schulhof Vilmos dr. sétány 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: ...........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Szt. András kórház épületegyüttese: Rákóczi ház

Cím: Dr. Schulhof V. sétány 1.

Hrsz.: 964/7 Építés éve: (1863) 1905

Tulajdonos: Magyar Állam, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 8380 Hévíz, Schulhof Vilmos dr. sétány 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: .........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Szt. András kórház épületegyüttese: Ferenc J. ház

Cím: Dr. Schulhof V. sétány 1.

Hrsz.: 964/7 Építés éve: (1865) 1911-1912

Tulajdonos: Magyar Állam, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 8380 Hévíz, Schulhof Vilmos dr. sétány 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: .........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Szt. András kórház épületegyüttese: Hetes ház

Cím: Dr. Schulhof V. sétány 1.

Hrsz.: 964/7 Építés éve: 1870-1871

Tulajdonos: Magyar Állam, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 8380 Hévíz, Schulhof Vilmos dr. sétány 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: .........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Szt. András kórház épületegyüttese: Deák F. ház

Cím: Dr. Schulhof V. sétány 1.

Hrsz.: 964/7 Építés éve: 1907

Tulajdonos: Magyar Állam, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 8380 Hévíz, Schulhof Vilmos dr. sétány 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: ........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Tófürdő régi öltöző épület

Cím:

Hrsz.: 964/8 Építés éve: 1977

Tulajdonos: Magyar Állam, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 8380 Hévíz, Schulhof Vilmos dr. sétány 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: .........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: volt Grand Hotel, Hotel Hélios Benjámin (szanatórium)

Cím: Ady u. 10.

Hrsz.: 1496/1 Építés éve: (1907) 1933

Tulajdonos: Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: .......................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: volt Tisztviselők háza, Hotel Hélios Claudia (szanatórium)

Cím: Ady u. 29.

Hrsz.: 1524/1. Építés éve: 1930-1932

Tulajdonos: Claudia Hotel & Resort Szállodaipari Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. 1. emelet 5.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: sürgős felújításra szorulna

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Honvéd üdülő

Cím: Ady u. 31.

Hrsz.: 1525 Építés éve: 1933-1935

Tulajdonos: Magyar Állam, Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: .......................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Beta Hotel Park

Cím: Petőfi u. 26.

Hrsz.: 1061 Építés éve: 1920-as évek közepe

Tulajdonos: Park Life Spa Vendéglátóipari Kft. 8360 Keszthely, Ruszek József utca 40.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: .......................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Lakóház

Cím: Zrínyi u. 5.

Hrsz.: 880 Építés éve: 1930

Tulajdonos: Kackstetter Erzsébet 6000 Kecskemét, Dobó körút 7.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: .......................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Lakóház

Cím: Zríny u. 7.

Hrsz.: 879 Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Pintér Ferenc 2840 Oroszlány, Népek barátsága u. 18., Kolics Györgyné, Nagy Lajos 8380 Hévíz, Zrínyi Miklós u. 7.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Jézus szíve templom harangtornya

Cím: Zrínyi u. 130/A.

Hrsz.: 67/14 Építés éve: (1905) 1937

Tulajdonos: Római Katolikus Egyházközség 8380 Hévíz, Széchenyi utca 38.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: ......................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Egregyi óvoda épülete

Cím: 8380 Hévíz, Zrínyi utca 151.

Hrsz.: 302

Tulajdonos: Hévíz város Önkormányzata

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

.................................................................................................................

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz; fényképek; szabályozási terv kivonat.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: lakóépület - volt elemi iskola

Cím: 8380 Hévíz, Egregyi u. 18.

Hrsz.: 37/5

Tulajdonos: Cattaneo András, 3310 Udine

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

.................................................................................................................

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz; fényképek; szabályozási terv kivonat.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Kató villa

Cím: Park u. 8.

Hrsz.: 1061 Építés éve: 1930-as évek

Tulajdonos: Park Life Spa Vendéglátóipari Kft. 8360 Keszthely, Ruszek József u. 40.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: ........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Vám- és Pénzügyőri Gyógyház

Cím: Park u. 12.

Hrsz.: 1119 Építés éve: 1928

Tulajdonos: Magyar Állam, Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, 1090 Budapest, IX. ker. Mester utca 7.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Pénzügyőr üdülő - B épület

Cím: 8380 Hévíz, Park utca 12.

Hrsz.: 1119

Tulajdonos: - Magyar Állam, Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, 1090 Budapest, IX. ker. Mester utca 7.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

.................................................................................................................

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz; fényképek; szabályozási terv kivonat.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Evangélikus, református templom

Cím: Helikon u.

Hrsz.: 1455/84. Építés éve: 1997

Tulajdonos: Hévízi Református Leányegyházközség, Hévízi Evangélikus Leányegyházközség.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Lakóház

Cím: Árpád utca 20.

Hrsz.: 1241 Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Hegedűs Lajos 8380 Hévíz, Árpád u. 20.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Lakóház

Cím: Arany J. u. 8.

Hrsz.: 1180/1 Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Friskó Péter 8754 Galambok, Hegyalja út 8.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: felújításra szorul (vizesedés)

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: v. Nővérszálló

Cím: Arany J. u. 7.

Hrsz.: 1267 Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Magyar Állam, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 8380 Hévíz, Schulhof Vilmos dr. sétány 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: v. vágóhíd, v. hajóépítő iskola

Cím: Arany J. u. 20.

Hrsz.: 1246/2. Építés éve: 1930-as évek eleje

Tulajdonos: Thermo Kondi Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. 8380 Hévíz, Babócsay dr. utca 47.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen: a régi vágóhíd épületei az értékesek

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Lakóház

Cím: Templom köz 1.

Hrsz.: 1173/2. Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Vaspöri Rudolfné 8380 Hévíz, Templom köz 1.; Vaspöri Andrea 8380 Hévíz, Templom köz 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Lakóház

Cím: Templom köz 10.

Hrsz.: 1190 Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Benyusovics Ervinné 2611 Felsőpetény, Bacsó utca 15.; Keresztes Máté, Keresztes Zsanett 2651 Rétság, Körtefa út 13.; Vajda Ferencné 8353 Zalaszántó, Zrínyi u. 12/B.; Szentesi Istvánné 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 10/A. I/2.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Lakóház

Cím: Templom köz 16.

Hrsz.: 1184 Építés éve: ...........................

Tulajdonos: György Levente 8392 Zalavár, Kossuth Lajos u. 15.; Izsák Ildikó, 8380 Hévíz, Templom köz 16.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Temető

Cím: Árpád u.

Hrsz.: 1223 Építés éve: 1993

Tulajdonos: Hévíz Város Önkormányzat 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Egregyi szőlőhegy: pince és présház

Cím: Dombföldi utca

Hrsz.: 2047. Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Szél Gábor 8380 Hévíz, Egregyi u. 19.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Egregyi szőlőhegy: pince és présház

Cím: Dombföldi utca

Hrsz.: 2060. Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Fonnyadt Miklósné 8380 Hévíz, Zrínyi M. u. 111.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Egregyi szőlőhegy: pince és présház

Cím: Dombföldi utca

Hrsz.: 2025. Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Gardi Józsefné 8380 Hévíz, Egregyi u. 66.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Egregyi szőlőhegy: pince és présház

Cím: Dombföldi utca

Hrsz.: 2026. Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Gelencsér Gyula 8380 Hévíz, Kodály Zoltán u. 31.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Egregyi szőlőhegy: pince és présház

Cím: Dombföldi utca

Hrsz.: 2014 Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Dobszai Ferencné 6230 Soltvadkert, Wesselényi u. 41., Dobszai Zoltán Ferenc 6230 Soltvadkert, Ifjúság útja 55.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...........................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

NYILVÁNTARTÓ LAP

Megnevezés: Egregyi szőlőhegy: pince és présház

Cím: Dombföldi utca

Hrsz.: 2064. Építés éve: ...........................

Tulajdonos: Papp Zita Olga 5600 Békéscsaba, Dessewffy u. 6.

Védettségi kategória:

Területi védelem: helyi védett területen található
Egyedi védelem: egész épület
épület arányai
épületrészek
Védelem oka: városszerkezeti szerep
városképi jelentőségű
idegenforgalmi vonzerő
várostörténeti szerep
értékes épületszerkezet
értékes díszítőelemek

Zavaró, megszüntetendő átépítés vagy zavaró környezeti elem a védett épületen:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

További lapok: helyszínrajz □; fényképek □; szabályozási terv kivonat □.

2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez

1. A településképi szempontból meghatározó területek elnevezése és lehatárolása

Javaslatunk:

A helyi védelem és országos védelem alatt álló területek kerüljenek be, mint településképi szempontból meghatározó területek, kiegészítve fontos területekkel:

- Egregy: Egregyi utca képe miatt a határoló teleksor

- Egregyi szőlőhegy: v. zárkert teljes területe.

- Hévízszentandrás (Szent András utca-Vörösmarty utca-Arany J. utca-Árpád utca által határolt terület; Templom köz utcakép miatt a határoló teleksor, Szent András utca képe miatt a határoló teleksor, Árpád utca képe miatt a határoló teleksor, József Attila utca képe miatt a határoló teleksor)

- Belváros-Városközpont: Városközpont Karakter teljes területe beleértve a védett területrészt (Széchenyi utca-Kölcsey utca-Park utca-József A. utca által határolt terület) is Széchenyi utca és a Hunyadi utca közötti teleksor a piactól a Zrínyi utcáig, Kiegészítve a Flávius és a nagyparkoló környékével illetve a Széchenyi út menti teleksor a templomtól a körforgalomig, kiegészítve a gyógyhely teljes területével

2. A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásának térképi bemutatása

3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez

KÉRELEM
Hévíz Város Településképi Véleményezési eljáráshoz

Benyújtó Neve, elérhetősége: ..............................................................................................

Tervező Neve: ............................................................................................................................

Címe: .........................................................................................................................................

Telefonszáma, ............................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................

Jogosultsága: ................................................................................................................................

Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail: .........................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Ingatlan Címe:

Helyrajzi száma: ...............................................................

Övezeti besorolása: ..........................................................

Tervezett adatok:

Beépített bruttó szintterület: .................................................m2

Telek beépítettsége: ..............................................................%

Zöldfelületi mutató: ..............................................................%

Elhelyezendő személygépkocsik száma: ..............................db

Építménymagasság: ..............................................................m

Egyéb:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Dátum: .......................

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez * 

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS

I. A. A módosítási tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

B. A bejelentő neve, címe, telefonszáma, szervezet esetén székhelye:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

II. A bejelentés fajtája (a megfelelő aláhúzandó):

1. A telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) elbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) változatlan formában újjáépíteni.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

4. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) megbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) újjáépíteni.

5. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

6. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

7. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

8. Közterülettel határos kerítés, és kerti építmény (lábon álló kerti tető) építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

9. Közterületről látszó klíma, gépészeti egység kültéri egysége építményen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) elbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) újjáépíteni.

10. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

11. Reklám-elhelyezések közül

a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla, egyedi tájékoztató tábla,

b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, illetve közterületen elhelyezett hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin, óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése, reklámtábla (hirdetőtábla),

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett hirdetőoszlop, elhelyezése.

Megjegyzés: Amennyiben a fentebb felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati engedély megadására csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.

12. Rendeltetésmódosítás

(módosítás= változtatás, építés, bontás, átalakítás, bővítés, csere, erősítés, gyengítés, újjáépítés elhelyezés, stb.)

III. A bejelentés tárgya és rövid leírása:

a bejelentéssel érintett építmények száma , típusa,rendeltetése:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

IV. A bejelentéstárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezése, iktatószáma, kelte:

..............................................................................................................................

V. Mellékletek felsorolása:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

VI. Az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámozás tervezett időtartama:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bejelentés:

Alulírott..........................................................................................................................

....................................................................................................................................... sz. alatti lakos (név,cím) bejelentem az I. pontban megjelölt ingatlanon a II. megjelölt tevékenységet , a bejelentés III. pontban ismertetett tárgyára a településképi bejelentési eljárásról szóló 38/2017. Önk. rendelet alapján.

Dátum.:.........................................

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez * 

(A melléklet szövegét a(z) 38_2017 1_melléklet_2021.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)


  Vissza az oldal tetejére