Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés részletes szabályairól

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzat a széleskörű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében, a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben állapítja meg a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (partnerek) történő (partnerségi) egyeztetés részletes szabályait.

(2) *  A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és az önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.

(3) A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) Hévíz város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek;

b) Hévíz adott településrendezési eszközének tervezésével érintett településrészen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek;

c) Hévízen nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezetek;

d) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a településen található, és tevékenységük a város településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható;

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek;

f) Hévízen működő vallási közösség.

(4) A partnerségi rendeletben foglalt, a nem Képviselő-testület hatáskörébe tartozó hatásköröket, a polgármester gyakorolja, feladatát az önkormányzati főépítész bevonásával látja el.

A partnerek tájékoztatásának módja, eszközei

2. § (1) A partnerek tájékoztatása:

a) * 

b) Hévízi Polgármesteri Hivatal (8380 Hévíz, Kossuth u. 1.) épületében található földszinti hirdetőtáblán elhelyezett hirdetményben;

c) *  helyi műsorszolgáltató felületén (Hévíz TV) közzétett felhívással és

d) az önkormányzat honlapján (www.onkormanyzat.heviz.hu) megjelenő hirdetményben és tájékoztatóban;

e) * 

(2) Hirdetmény ad információt az eljárás megindításáról, tárgyáról, az előzetes tájékoztató vagy az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezés módjáról és annak határidejéről.

(3) Az előzetes tájékoztató vagy az elkészült tervezet Korm. rendeletben meghatározott egyeztetési szakaszokban, az értelmezéshez szükséges részletezésű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó.

(4) A partnerek az önkormányzat honlapján a tervezetekbe teljes terjedelemben betekinthetnek, a Hévízi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben nyomtatott formában azt megtekinthetik, azzal kapcsolatban az önkormányzati főépítésztől felvilágosítást kaphatnak.

Javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartása

3. § (1) Partnerek a partnerségi eljárás során a hirdetményben megjelölt tárgyban és megadott határidőig a megjelölt címre megküldve papír alapon, vagy elektronikusan adhatnak javaslatokat, tehetnek észrevételeket.

(2) A partnerek észrevételeiket, javaslataikat papír alapon a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a 8380 Hévíz, Kossuth u. 1. címre írásban benyújtott, indokolással, névvel és címmel ellátott véleményben tehetik meg.

(3) A partnerek észrevételeiket, javaslataikat elektronikusan a hirdetményben meghatározott e- mail címre benyújtott, indokolással, névvel és címmel ellátott véleményben tehetik meg.

(4) A beérkezett partnerségi észrevételeket az önkormányzati főépítész a nyilvántartás érdekében az ügyirathoz csatolja.

(5) A beérkezett észrevételeket, véleményeket a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítőjének, tervezőjének meg kell küldeni, aki azokat véleményezi és elfogadás esetén a szükséges korrekciót a tervezeten javasolja.

(6) Az elfogadásra javasolt észrevételeket, véleményeket a Képviselő-testületnek kell bemutatni.

El nem fogadott javaslatok, vélemények indokolása, dokumentálása, nyilvántartása

4. § (1) Azon beérkezett észrevételeket, véleményeket, amelyeket a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítője, tervezője elfogadásra nem javasol, szakmai indokolással lát el és azokat az el nem fogadási javaslattal kell bemutatni a képviselő-testületnek.

(2) Az el nem fogadási javaslattal előterjesztett észrevételről, véleményről a képviselő-testület dönt.

(3) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények szakmai indokolását a képviselő-testület döntését a véleményt adó partnernek meg kell küldeni, valamint nyilvántartás érdekében az ügyirathoz kell csatolni.

Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési dokumentum nyilvánosságát biztosító intézkedések

5. § Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési dokumentum Hévíz Város Önkormányzat honlapján (www.onkormanyzat.heviz.hu) tekinthető meg, továbbá abba a Hévízi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet betekinteni.

6. § (1) A rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére