Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezett bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Helyi adó tv.) 6. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat illetékességi területén a Helyi adó tv. 34. §-ban meghatározott, idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettre (továbbiakban: szállásadóra) terjed ki.

Nyilvántartás vezetés

2. § (1) A szállásadónak kötelessége a rendelet 1. mellékletében meghatározott formátumú Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv vezetése.

(2) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv szigorú számadású, egyedi nyilvántartási számmal ellátott nyomtatvány, melyet Hévíz Város Jegyzője (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) térítési díj nélkül biztosít a szállásadó részére.

(3) Amennyiben a szállásadó a vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot használ, nem kötelezett az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet kiváltani. Ebben az esetben a program forgalmazójának a rendelet 2. melléklete szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a terméke megfelel-e az e rendeletben előírtaknak.

3. § (1) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet a szálláshely-nyilvántartásba történt bejegyzésről készült igazolás kiadásával egyidejűleg kell kiváltani.

(2) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv kiváltásakor annak fedőlapját az önkormányzati adóhatóság aláírásával, bélyegzőjével, a kiállítás dátumával hitelesíti, és hatósági nyilvántartásában rögzíti az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv egyedi nyilvántartási számát, a kiadás dátumát, az átvevő nevét és a tevékenység végzésére jogosító hatósági intézkedés azonosító számát.

(3) Amennyiben az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv betelik, annak bemutatása mellett újat kell kiváltani.

(4) A szállásadó az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet a tárgyévet követő év január 31. napjáig az önkormányzati adóhatóságnál, a tárgyév során betelt példánnyal együtt, záradékoltatásra köteles bemutatni.

(5) A 2. § (3) bekezdése alapján vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot használó szállásadó a tárgyévet követő év január 31. napjáig az önkormányzati adóhatóságnál záradékoltatásra köteles bemutatni a programban összesített tárgyévi adatait, nyomtatott formátumban.

(6) Amennyiben a szállásadó tevékenysége a szálláshely-nyilvántartásból törlésre kerül, a számára kiadott, általa aktuálisan vezetett Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet az önkormányzati adóhatóságnak be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság azt „Szálláshely-nyilvántartásból törölve” záradékkal, bélyegző lenyomatával, dátummal, aláírásával látja el.

(7) A betelt, lezárt Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet az abban szereplő adatok alapján megállapítható adókötelezettség elévülési idejéig az adóbeszedésre kötelezettnek meg kell őriznie.

(8) Az elveszett, megsemmisült Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet a szállásadó köteles haladéktalanul pótolni, az elvesztés tényének bejelentése mellet újat kiváltani.

4. § (1) A szállásadó köteles arról gondoskodni, hogy az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv az üzemeltett szálláshelyen folyamatosan, vezetésre és ellenőrzésre naprakészen rendelkezésre álljon.

(2) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvben az adatokat folyamatosan, kihagyás nélkül vezetni kell. Annak sorai egyedileg számozottak, minden vendég adatait külön sorban kell feltűntetni.

(3) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvbe a vendég érkezésekor haladéktalanul, a szálláshely elfoglalását megelőzően fel kell jegyezni a vendég nevét, valamint az érkezés időpontját.

(4) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv többi adatát, az (5) bekezdésben meghatározott adatok kivételével, legkésőbb az érkezés napján ki kell tölteni.

(5) A távozás időpontjára, eltöltött vendégéjszakára, idegenforgalmi adó kötelezettségre vonatkozó adatokat legkésőbb a távozás napjával ki kell tölteni.

Bejelentkezési kötelezettség

5. § A szállásadó bejelentkezési kötelezettségének teljesítésére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 18. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jogkövetkezmények

6. § Az a szállásadó, aki bejelentési, nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem teljesíti, az Art.-ban meghatározott mulasztási bírsággal sújtható.

Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv adatai:

1. Fedőlap:

- Nyilvántartási szám

- Szállásadó neve

- Szálláshely elnevezése

- Szálláshely címe

- A tevékenység végzésére jogosító hatósági intézkedés azonosító száma

- Pecsét helye

- Hitelesítő aláírás helye

- Kiadás dátuma

2. Belső oldal:

- sorszám

- szobaszám

- a vendég családi neve

- a vendég utóneve

- állampolgársága

- a vendég születési ideje

- a vendég lakóhelye

- a vendég azonosító okmány száma

- szálláshelyre érkezés dátuma

- a szálláshelyről távozás dátuma

- idegenforgalmi adómentesség oka

- idegenforgalmi adó kötelezettség (Ft)

- adóköteles és adómentes vendégéjszakák száma, hónap szerinti bontásban

3. Záradékolás oldal:

- Záradékolt év

- Záradékolás időpontja

- Adóköteles vendégéjszaka

- Adómentes vendégéjszaka

- Összes vendégéjszaka

- Záradékoló aláírása

- Bélyegző

- Megjegyzés

4. Adóellenőrzés bejegyzései oldal:

- Ellenőrzés időpontja

- Megbízólevél száma

- Utolsó bejegyzés sorszáma

- Megjegyzés

- Adóellenőr aláírása

2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Nyilatkozat

Alulírott ......................................................................................................... (név, cégnév)

székhely:........................................................................................................... adószám, adóazonosító jel:...................................................................................

mint a ........................................................................... elnevezésű, szálláshely vendégforgalmi adatok rögzítésére alkalmas számítástechnikai program forgalmazója nyilatkozom, hogy annak tartalma megfelel Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezett bejelentési, nyilvántartásvezetési kötelezettségéről szóló ..../.......... (.... ....) önkormányzati rendeletében, az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv vezetésére vonatkozó szabályoknak és tartalomnak.

Dátum:

aláírás


  Vissza az oldal tetejére