Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az építészeti-műszaki tervtanácsról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja Hévíz város épített környezetalakításának, illetve építészeti örökségének védelme érdekében az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának biztosítása, a tervszerű városfejlesztés követelményeinek érvényre juttatása, valamint a városkép esztétikus és harmonikus kialakításának elősegítése.

2. § Hévíz Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a jogszabály előírása szerint építési engedélyhez kötött, egyéb tervtanácsi hatáskörbe nem utalt, az önkormányzat településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete szerint építmények építészeti-műszaki terveinek előzetes véleményezésére, továbbá egyes önkormányzati döntések szakmai megalapozása érdekében építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: tervtanács) működtet.

3. § (1) E rendelet hatálya Hévíz város közigazgatási területét érintő, az e rendelet alapján előzetes tervtanácsi véleményezési kötelezettség alá eső építészeti tervekre, valamint azok készítőire, tervezőire terjed ki.

(2) A jelen rendelet határozza meg továbbá a tervtanács működésének és eljárásrendjének egyes szabályait is.

A tervtanács feladatai

4. § (1) A tervtanács feladata:

a) a meglévő településszerkezet és településkép értékeinek védelme;

b) a településkép harmonikus és nívós alakításának elősegítése;

c) a településrendezési és fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása, valamint

d) a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése.

(2) A tervtanács véleményezi a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott építmények építészeti-műszaki terveit a polgármester településképi véleményének megalapozása érdekében.

5. § (1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

(2) A tervtanács részletes működési rendjét szabályozó ügyrendet e rendelet és a vonatkozó jogszabályok keretei között, a tervtanács elnökének javaslatára a polgármester állapítja meg.

A tervtanács összetétele

6. § (1) A tervtanács az építészeti-műszaki tervezésben kiemelkedő, magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló szakmai tanácsadó, véleményező testület, amelynek állásfoglalásai a településképi véleményezési eljárás során a polgármesteri vélemény alapjául szolgálnak.

(2) A tervtanács elnökből és tervtanácsi tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkeznek.

(3) A tervtanács elnöke az önkormányzati főépítész. A tervtanácsi elnöki jogkör megszűnik az önkormányzati főépítészi megbízás megszűnésével.

(4) A tervtanács tagjait a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettséggel (korábban egyetemi végzettséggel) és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személyek közül a tervtanács elnökének javaslatára a polgármester bízza meg.

(5) A tervtanácsi tagok megbízása három évre szól, amely meghosszabbítható.

(6) A tervtanács munkájának szervezését, valamint a működésével kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat (a továbbiakban: asszisztens) a polgármesteri hivatal erre kijelölt köztisztviselője látja el, akit e munkaköri feladat ellátására a jegyző határozatlan időre jelöl ki. Az asszisztenst akadályoztatása esetén a tervtanács elnöke helyettesíti. Tartós akadályoztatás esetén a jegyző intézkedik az asszisztens helyettesítéséről.

A tervtanács működése

7. § (1) A tervtanács öt taggal ülésezik.

(2) A tervtanács határozatképes, ha legalább három tag jelen van.

(3) A tervtanács szükség szerint ülésezik.

(4) A tervtanács elnökének döntése alapján a tervtanácsi asszisztens köteles a tervtanács tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat az ülést megelőzően legalább öt nappal értesíteni az ülés időpontjáról és a javasolt napirendekről.

(5) A tervtanács munkáját és üléseit a tervtanács elnöke irányítja és vezeti, távollétében a tervtanács tagjai közül az általa megbízott tag elnököl.

(6) A tervtanács működésének feltételeit a polgármesteri hivatal biztosítja.

(7) A tervtanács ülésére tanácskozási joggal kell meghívni:

a) a kérelmezőt;

b) az ügyben érintett tervezőt;

c) a polgármestert.

(8) Az ülés összehívásának eljárásrendjét és az értesítések módjának részletes szabályait a tervtanács ügyrendje rögzíti.

A véleményezési eljárás

8. § (1) A tervtanács csak a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szerint összeállított, hiánytalan dokumentációt véleményezi.

(2) A benyújtott dokumentációt a tervtanács tagjai és a meghívott résztvevők számára a tárgyalás előtt legalább 3 nappal tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A dokumentáció hozzáférhetőségének részletes szabályait a tervtanács ügyrendje rögzíti.

(4) A tervtanács szakmai álláspontját az üléstől számított 3 napon belül külön dokumentumba foglalja. A tervtanács elnöke az állásfoglalás alapján előkészíti a polgármester településképi véleményét.

Összeférhetetlenség

9. § (1) A tervtanács eljárásában elnökként, tagként, valamint asszisztensként nem vehet részt a tárgyalandó dokumentáció készítője, valamint annak:

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója;

b) a dokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá eső alkotás tekintetében szerzőtársa vagy munkatársa volt;

c) munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve

d) tulajdonában levő gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási jogviszonyban álló tervező.

(2) A tervtanácsban nem vehet részt az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(3) Nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban elnökként, tagként az a személy, aki:

a) bűncselekményt vagy szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett el annak jogerős megállapításától számított egy évig, bűncselekmény esetében a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés időpontjáig, de legalább egy évig;

b) a külön jogszabályban meghatározottak szerint etikai-fegyelmi büntetést kapott a büntetés időtartama alatt és annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig.

(4) A tag, valamint az asszisztens köteles a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított 3 napon belül a tervtanács elnökének bejelenteni. Az összeférhetetlenségi okot az összeférhetetlenségi okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a tervtanácsi eljárás megindulásától számított hat hónapon belül a tervtanácsi tárgyaláson részt vevő, valamint a tervtanácsi állásfoglalással érintett személy is bejelentheti.

(5) Az összeférhetetlenség elbírálásának részletes szabályairól a tervtanács ügyrendje rendelkezik.

(6) Az elnökkel szemben fennálló összeférhetetlenség esetén a polgármester a tervtanács tagjai közül eseti elnököt kér fel.

A tervtanács szakvéleménye

10. § (1) A tervtanács a bemutatott dokumentáció szakmai véleményezése során a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott szempontokat veszi figyelembe.

(2) A tervtanács az épület funkcionális tartalmát (alaprajzi megoldását) is vizsgálhatja, azzal kapcsolatban ajánlásokat fogalmazhat meg, de állásfoglalásában csak abban az esetben minősítheti, ha az közvetlen hatással van az épület tömegének, illetve homlokzatának kialakítására.

(3) A tervtanács az állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévő tagok több mint felének egyetértésével alakítja ki.

(4) a tervtanácsi véleményre a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A tervtanács üléséről a tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül.

(6) A tervtanácsi vélemény formai feltételeire, kiadmányozására és a jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokról a tervtanács ügyrendje rendelkezik.

11. § (1) A tervtanács működése során keletkezett ügyiratokra iratkezelésére a polgármesteri hivatal ügyiratkezelési szabályzatának rendelkezéseit kel alkalmazni.

(2) Az ügyfelek tervtanáccsal történő kapcsolattartásának szabályaira az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

12. § A rendelet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére