Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019. (X. 7.) önkormányzati rendelete

a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Hévíz Város Önkormányzat közigazgatási területén víziközműre közvetlenül vagy bekötővezetékkel utólagosan csatlakozó ingatlanok tulajdonosaira, tényleges használóira terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet személyi hatálya azon nem lakossági felhasználókra, akik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnek vagy az alól a törvény alapján mentességet élveznek.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a műszakilag átadott víziközmű-beruházás keretében létrejött - Hévíz Város Önkormányzata saját elhatározásából önállóan vagy az érdekeltek együttműködésével megvalósított - víziközműre történő utólagos csatlakozásra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) érdekelt: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott személy.

b) érdekeltségi egység: az ingatlan vagy külön helyrajzi számmal nem rendelkező önálló rendeltetési egység.

c) ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 11. §-ban meghatározott földrészlet, valamint a 12. §-ban meghatározott egyéb önálló ingatlan.

d) ivóvíz-bekötővezeték: a Vksztv. 2. § 11. pontjában meghatározott dolog.

e) ivóvíz-törzshálózat: a Vksztv. 2. § 12. pontjában meghatározott dolog.

f) önálló rendeltetési egység: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 95. pontjában meghatározott helyiség vagy helyiségcsoport

g) szennyvíz bekötővezeték: a Vksztv. 2. § 18. pontjában meghatározott dolog.

h) szennyvíz törzshálózat: a Vksztv. 2. § 19. pontjában meghatározott dolog.

i) utólagos rácsatlakozó: aki a víziközmű megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.

j) víziközmű: a Vksztv. 2. § 20. pontjában meghatározott dolog.

k) víziközmű-hálózat: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 43. pontjában meghatározott dolog.

l) víziközmű-társulat: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX. fejezetében foglaltaknak megfelelő társulat.

3. Víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételei, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulásra vonatkozó előírások

3. § (1) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó víziközműre történő utólagos csatlakozás esetén - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az érdekeltek utólagos csatlakozási hozzájárulást kötelesek fizetni.

(2) Nem kell utólagos csatlakozási hozzájárulást fizetni:

a) meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén,

b) annak, aki saját költségen - a DRV Zrt. (a továbbiakban: víziközmű-szolgáltató) szakfelügyelete mellett vagy kivitelezésében - víziközmű-fejlesztést valósított meg, ide értve azt is, aki ilyen önkormányzati beruházáshoz önerőt biztosított, amennyiben az adott fejlesztés összköltsége igazolható módon (számla, stb.) eléri vagy meghaladja az egyébként fizetendő hozzájárulás összegét és a Magyar Állam részére a létesítményt térítésmentesen átadja,

c) ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközműre történő csatlakozásért hozzájárulást korábban megfizették és a megfizetést - hitelt érdemlően - igazolni tudják,

d) azoknak az érdekelteknek, akik víziközmű társulati szervezésben megvalósult beruházásban az adott víziközmű építésének céljából érdekeltségi hozzájárulás fizetését vállalták, vagy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezettek.

4. § A víziközműre történő utólagos csatlakozás a Hévízi Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) az 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával kérelmezhető.

5. § (1) Az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mennyiségi tényezőjét

a) ivóvízellátás esetén: a tervezett vízfogyasztás (m3/nap) adja, de minimum 1 m3/nap értékkel

b) szennyvízelvezetés esetén: a tervezett szennyvízkibocsátás (m3/nap) adja, de minimum 1 m3/nap értékkel

kell megállapítani.

(2) Az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás összegét az érdekeltségi egység (1) bekezdésben meghatározott mennyiségi tényezőjének és a hozzájárulás egy egységre jutó összegének szorzata adja.

(3) A hozzájárulás egy egységre jutó összegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Amennyiben az ingatlanon növekszik a közüzemi ivóvíz- vagy szennyvíz - törzshálózatot igénybevevő külön vízmérővel felszerelt érdekeltségi egységek és érdekeltek száma és emiatt az utólagos csatlakozási hozzájárulás mennyiségi tényezője az ingatlanra vonatkoztatva megnő, azt az érdekelt köteles a Polgármesteri Hivatal felé jelezni.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetekben az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mennyiségi tényezőjének különbözete az érdekelt felé érvényesítésre kerül.

(6) A víziközműre történő utólagos csatlakozásként fizetett hozzájárulás kizárólag közcélú vízilétesítmények fejlesztésére fordítható.

6. § (1) A víziközműre történő csatlakozási és bekapcsolási költségeket (tervezés, kivitelezés, vízmérő felszerelés stb.) az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás nem tartalmazza.

(2) A víziközműre csatlakozni a 2. melléklet szerinti igazolás birtokában lehet.

(3) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság az érdekeltségi egységhez kötődik.

(4) A hozzájárulást az ingatlan ingatlan-nyilvántartásban - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatala időpontjában - bejegyzett tulajdonosának (közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok szerint) kell megfizetnie. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban széljegyen szerepel a leendő tulajdonos neve, úgy az ingatlan adásvételi szerződés alapján a hozzájárulás mértéke részére megállapítható.

7. § (1) A polgármester az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltak alapján - a képviselő-testület által átruházott hatáskörben - határozatban dönt az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegéről és a megfizetés módjáról.

(2) Az érdekelt a hozzájárulás összegét a döntés véglegessé válását követő naptól számított 90 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A 90 napos határidőre történő megfizetés alól mentesül az, aki részletfizetési kedvezményt vagy halasztást kapott.

(3) A polgármester legfeljebb 36 havi kamatmentes részletfizetést, vagy a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére legfeljebb 3 havi halasztást engedélyezhet a kötelezett kérelmére.

(4) A kötelezett a polgármester előzetes, részletfizetési kérelem benyújtásának lehetőségére felhívó, a kérelem benyújtásának határidejét tartalmazó tájékoztatása alapján kérelmezheti a részletfizetés lehetőségének biztosítását. A kérelemről a polgármester az utólagos csatlakozási hozzájárulás tárgyában hozott határozatban dönt. A véglegessé vált határozat közlésétől számított 30 napon belül az ingatlanra nézve, a fizetési kötelezettség biztosítékaként, az önkormányzat javára első ranghelyi jelzálogjogot kell alapítani. Az erről rendelkező okirat aláírására a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül a polgármester hívja fel az érintetteket. A jelzálogjog alapítási szerződést az önkormányzat készítteti elő és viseli költségeit. A jelzálogjog törlésére a csatlakozási hozzájárulás megfizetését követően kerülhet sor, ennek eljárási terhét és költségeit a kötelezett viseli, ennek érdekében előterjesztett okiratot a polgármester 8 napon belül írja alá.

(5) Amennyiben a jelzálogjog alapítására határidőn belül nem kerül sor, a részletfizetés engedélyezése érvényét veszi.

(6) Amennyiben a részletfizetés vagy a fizetési halasztás engedélyezésre kerül, úgy a kötelezett - az (7) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az utolsó havi részlet kiegyenlítésével válik jogosulttá a víziközműre történő csatlakozásra.

(7) Amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója kötelezi az ingatlan tulajdonosát az ingatlan beköttetésére és ezzel a víziközmű szolgáltatás igénybevételére, úgy az érdekelt azonnal jogosulttá válik a víziközmű-hálózatra történő csatlakozásra azzal, hogy az utólagos csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége fennáll.

(8) Nem engedélyezhető részletfizetés vagy fizetési halasztás annak, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt esedékességű tartozása van.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet 2019. november 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben a kérelmezőre nézve kedvezőbb elbírálást biztosít.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet a 31/2019. (X. 7.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
víziközműre történő utólagos csatlakozáshoz

Alulírott

Név: ....................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................

Lakcím: ...............................................................................................

Telefoni elérhetőség: ...........................................................................

Név: ....................................................................................................

Képviseletére jogosult: ........................................................................

Adószám: ............................................................................................

Székhely: .............................................................................................

Telefoni elérhetőség: ...........................................................................

,mint a Hévíz ......................................... utca .............. házszám ............. hrsz-ú

....................................................... ingatlan

tulajdonosa/használója* kérem, hogy a nevezett ingatlan

- ivóvíz-ellátásának

- szennyvízelvezetésének*

a víziközműre történő utólagos csatlakozása érdekében az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás összegét megállapítani szíveskedjen.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Adatvédelmi tájékoztatónk a www.heviz.hu oldalon található!

Kelt , év ,hó , nap

aláírás

A kérelem mellékleteként az alábbi dokumentumok* kerülnek benyújtásra:

a) a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentáció (1 pld.)

b) amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó között létrejött szerződés 1 pld-a

*a megfelelő rész aláhúzandó

2. melléklet a 31/2019. (X. 7.) önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS
az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás megfizetéséről

Hévízi Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva igazolom, hogy

Név: ...........................................................................

Anyja neve: ................................................................

Lakcím .......................................................................

szám alatti lakos

Név: ...........................................................................

Képviseletre jogosult: ................................................

Adószám: ..................................................................

Székhely: ...................................................................

gazdasági szervezet a tulajdonában/használatában lévő

a Hévíz ........................................................ utca, ................házszám ..........

hrsz-ú ingatlan

- ivóvíz-ellátásának

- szennyvízelvezetésének érdekében

a víziközműre történő utólagos rácsatlakozás feltételeként

- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének ........................... számú határozatában

előírt .......................................... Ft, azaz .......................................................... forint összegű

utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulást egyösszegben megfizette.

- Hévíz Város Polgármestere a nevezett érdekelt részére az utólagos

csatlakozásért fizetendő hozzájárulás ................................ havi ........................ Ft/hó, azaz

............................................... forint/hó összeg egyenlő részletekben* történő megfizetését engedélyezte vagy .................................. havi halasztást* engedélyezett, melyből nevezett

személy/szervezet* .............................. Ft összeget, mint .................... hónap törlesztő részletet

az önkormányzat költségvetési számlájára megfizette.

Adatvédelmi tájékoztatónk a www.heviz.hu oldalon található!

Kelt , év , hó , nap

aláírás

* a megfelelő rész aláhúzandó

3. melléklet a 31/2019. (X. 7.) önkormányzati rendelethez

A víziközműre történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás egy ingatlanra jutó nettó összege

A létesítendő közmű neve Ár
ivóvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás 300.000 Ft
szennyvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás 800.000 Ft

  Vissza az oldal tetejére