Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1. Az önkormányzat hivatalos elnevezése, székhelye

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület).

(4) A Képviselő-testület létszáma 7 fő.

(5) Az önkormányzat illetékességi területe: Hévíz város közigazgatási területe.

(6) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése és címe: 8380 Hévízi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal), Hévíz Kossuth Lajos utca 1.

(7) Az önkormányzat hivatalos honlapja www.heviz.hu; és a www.onkormanyzat.heviz.hu.

(8) Az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája: a 8380 Hévíz, Kossuth utca 1. szám alatt, a Hévízi Polgármesteri Hivatal földszintjén lévő hirdetőtábla.

2. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátását a Képviselő-testület és szervei biztosítják. A Képviselő-testület szervei: a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

(2) Az önkormányzat mutatószámait az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat jelképei, ünnepei

3. § (1) Hévíz város címere: kerek talpú, kékkel és ezüsttel vágott pajzs, kék mezőben jobbra forduló, előre lépő, vörös nyelvet öltő, mellső jobb mancsában kardot tartó, kiterjesztett szárnyú, bojtos farkú arany griff madár. A címer alsó mezőjében zöld levelű, kinyílt vörös tündérrózsa.

A címer ábrázolható a talpát övező, egymást keresztező, kettő arany színű égerfa ággal is.

(2) Hévíz város zászlója: a zászlólap - arányában zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap - 8:10 arányú vágással egy felső ezüst és egy alsó kék mezőre osztott, rajta a vágás vonalában, mint tengelyen foglal helyet az önkormányzat címere, amely felett a város nevét feltüntető felirat olvasható, fekete betűkkel. A kék mezőben a címer kerek talpát egymást keresztező kettő arany színű égerfa ága övezi. A zászlólap vége anyagából rojtozott.

(3) A címer és zászló használatának rendjét önkormányzati rendelet szabályozza.

4. § A Képviselő-testület pecsétje: kör alakú „Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete” felirattal, középen a Magyarország címerével.

5. § A „Város Napja” minden év május 1-je, Hévíz várossá nyilvánításának évfordulója. A Város Napján az Önkormányzat minden évben ünnepségeket szervez.

3. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörei, az átruházott hatáskörök

6. § (1) Az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) Az önkormányzat által a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező feladatain túlmenően - a Képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önkormányzat az önként vállalt helyi közügy feladatellátásának mértékét és módját a feladatvállalást tartalmazó döntésében - önkormányzati rendeletben vagy képviselő-testületi határozatban - esetenként határozza meg. Az önként vállalt helyi közügyek finanszírozását az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. Az önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében önként vállalt feladatait az 3. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület át nem ruházható feladat és hatásköreit törvény állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) - a továbbiakban Társulás - célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel kapcsolatosan az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét, valamint a Társulás célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel megvalósuló települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából kizárólag egyszemélyes gazdálkodó szervezet alapítására és vezetőjének kinevezésére irányuló hatáskörét a Társulásra átruházza. Az önkormányzati közfeladat fentiek szerinti átruházása a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló már meglévő helyi közszolgáltatási szerződéseket azok hatálya alatt nem érinti.

(3) A Képviselő-testülettől a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS MŰKÖDÉSE

4. A Képviselő-testület alakuló ülése

8. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint tartja meg. A Képviselő-testület alakuló ülésének összehívása esetén a rendes ülés összehívására vonatkozó általános szabályoktól el lehet térni.

(2) Alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a polgármester, valamint az önkormányzati képviselők választásának eredményéről.

(3) Az önkormányzati képviselők, majd a polgármester, az alpolgármester, a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai leteszik az esküt.

(4) A polgármester az alakuló vagy az azt követő ülésen benyújtja azokat az előterjesztéseket, amelyeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény meghatároz.

5. A Képviselő-testület üléseinek összehívása

9. § (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv szerinti ülés a rendes ülés. A Képviselő-testület a rendes ülésén a munkatervben megállapított és a polgármester által a meghívóban előterjesztett napirendeket tárgyal. A munkatervi javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kér:

a) a Képviselő-testület tagjaitól;

b) a nem képviselő testület tagjai közül választott alpolgármestertől;

c) a Képviselő-testület bizottságától;

d) jegyzőtől;

e) a Képviselő-testülettel együttműködési megállapodást kötött önszerveződő közösségek vezetőitől.

(3) A polgármester a munkatervi javaslat beterjesztésekor tájékoztatást ad valamennyi beérkezett javaslatról, továbbá azok - esetleges - figyelmen kívül hagyásának indokairól.

(4) A munkaterv tartalmazza:

a) a képviselőtestületi ülések tervezett időpontját és munkatervi napirendjét;

b) az előterjesztésről állást foglaló bizottságok megnevezését.

10. § (1) A képviselő-testület rendes üléseit a hónap utolsó csütörtök napján 8:00 órai kezdettel tartja.

(2) A Képviselő-testület július hónapban rendes ülést nem tart.

(3) A Képviselő-testület az üléseit a Városházán, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. szám alatt tartja.

(4) A Képviselő-testület ülése a munkatervben rögzített időpontontól eltérően is összehívható: rendkívüli ülés.

11. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a Képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén, az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke hívja össze.

(2) A polgármester az ülés tervezett időpontjáról, legkésőbb az ülést megelőző 3. napon, meghívóban értesíti a képviselőket. A meghívó és a napirendek előterjesztései elektronikus úton kerülnek megküldésre, a www.onkormanyzat.heviz.hu weboldal E-testület felületén, indokolt esetben e-mail vagy sms, üzemzavar esetén futár útján.

(3) Rendkívüli ülés összehívása esetén, az összehívásra vonatkozó formai követelmények és a (2) bekezdés szerinti határidő mellőzhetők. A polgármester intézkedése alapján sürgős, halasztást nem tűrő esetben, a meghívó az ülés napján is megküldhető, de a sürgősség okát és a napirendet ez esetben is közölni kell. Ebben az esetben a 42. § (3) bekezdése alkalmazásában a hiányzás nem igazolatlan.

(4) A Képviselő-testület ülését a polgármester haladéktalanul köteles összehívni, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a késedelem, jelentős kárral, vagy egyéb hátránnyal járna.

(5) A Képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása kötelező továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben.

(6) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés időpontját és helyét;

b) az ülés nyilvánosságát, vagy zártságát, vagy zártságára vonatkozó javaslatot (napirend megjelölésével);

c) a megtárgyalásra javasolt napirendeket és azok előadóját;

d) utalást az előterjesztés szóbeli jellegére;

e) a meghívottak megnevezését;

f) a polgármester aláírását, a polgármesteri körbélyegző lenyomatát.

(7) A meghívóban a javasolt napirendi pontokat a következő sorrendben kell feltüntetni:

a) jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról;

b) beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről;

c) személyi ügyek;

d) önkormányzati rendelet alkotások;

e) vagyoni ügyek;

f) egyéb döntést igénylő kérdések;

g) beszámolók;

h) tájékoztatók;

i) interpellációk, kérdések, bejelentések.

12. § (1) A Képviselő-testület ülésének összehívására vonatkozó kezdeményezést - a javasolt napirend megjelölésével, valamint az ülés összehívásának indokával - írásban kell a polgármesternél benyújtani.

(2) A polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra tűzi ki a Képviselő-testület rendkívüli ülését. A meghívóban jelzi a rendkívüli ülés összehívásának indokát és az ülés napirendjét.

(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben, a képviselő-testületi ülését, a polgármester 15 napon belüli időpontra köteles összehívni, az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. Amennyiben a polgármester, a kormányhivatal Képviselő-testület összehívására tett indítványának 15 napon belül nem tesz eleget, a Képviselő-testület ülését a kormányhivatal hívja össze.

13. § (1) A Képviselő-testület ülésére - a Képviselő-testület tagjain és a jegyzőn kívül - tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert;

b) napirend külsős előadóját;

c) polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit;

d) a napirend által érintett Hévíz városi költségvetési szerv (intézmény) vezetőjét;

e) akiknek meghívását a jogszabály kötelezően előírja.

(2) Egyes napirendek tárgyalásához a polgármester az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül más személyeket is meghívhat.

(3) A meghívottat tájékoztatni kell, ha meghívása tanácskozási joggal történik. A tanácskozási joggal meghívott a napirendi ponthoz egy alkalommal, legfeljebb három perc időtartamban szólhat hozzá.

(4) Az érintett kérésére, a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben tart és rendelhet el zárt ülést. Az érintettnek, a zárt ülés tartására vonatkozó kérését, az ülés megkezdéséig a polgármesterhez kell eljuttatnia. Amennyiben, az érintett a kérését a képviselő-testületi ülés ideje alatt jelenti be, akkor a Képviselő-testület haladéktalanul zárt ülésen folytatja a tanácskozást.

(5) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási jog nélkül meghívást kapnak a sajtó képviselői a meghívó megküldésével.

(6) A képviselő-testületek együttes ülése esetén, a Képviselő-testület ülését, a polgármester, a polgármesterek megállapodása szerinti helyszínre hívja össze. Az együttes ülést, a polgármesterek megállapodása szerinti polgármester vezeti. Az együttes ülés jegyzőkönyvét, az ülés helye szerinti önkormányzati hivatal készíti el. A jegyzőkönyvet a polgármesterek és a jegyzők írják alá. A képviselő-testületek döntéseiket külön hozzák meg, és azt rendelet és határozat nyilvántartásuk szerint számozzák.

6. Az előterjesztések

14. § (1) A Képviselő-testületnek az előterjesztéseket a meghívóval együtt kell küldeni. Indokolt esetben az írásos előterjesztés vagy határozati javaslat később, az ülésig kerül kiküldésre, az ülésen kerül kiosztásra.

(2) Előterjesztés tartalma szerint:

a) önkormányzati rendelet alkotására irányuló javaslat;

b) képviselőtestületi döntést igénylő ügy;

c) beszámoló, tájékoztató.

(3) A Képviselő-testület tárgyalási anyagai általában írásos előterjesztések.

(4) A polgármester kivételesen, a rendeletalkotás kivételével, szóbeli előterjesztésre is jogosult. A határozati javaslatot szóbeli előterjesztéskor is írásban kell benyújtani.

(5) A polgármester - különleges szakértelmet igénylő ügyben - szakértőt is felkérhet az előterjesztés és a döntési javaslat összeállítására.

(6) A képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek tartalmi, formai követelményeit és a határozatok végrehajtásáról történő beszámolás rendjét az 5. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az előterjesztés benyújtására jogosultak:

a) a polgármester;

b) az alpolgármester;

c) a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester;

d) témakör szerint illetékes képviselő-testületi bizottság;

e) a jegyző;

f) polgármester által meghatározott esetekben és ügyben az önkormányzati gazdasági társaságok, az intézmények, az alapítványok és más szervek vezetői;

g) a polgármester által felkért személy.

(2) Az előterjesztő felelős a tárgyalásra és döntésre alkalmas előterjesztés elkészítéséért.

16. § (1) A napirendi javaslatban nem szereplő előterjesztés sürgős tárgyalását indítványozhatja:

a) a polgármester;

b) a Képviselő-testület tagjainak legalább egyharmada;

c) a Képviselő-testület bizottsága;

d) a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester;

e) a jegyző.

(2) A sürgősségi indítványt - legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző nap 12 óráig - a polgármesterhez írásban kell benyújtani. Az indítványnak tartalmaznia kell a kidolgozott előterjesztést, a sürgősség indokát, a döntési javaslatot.

(3) A sürgősségi indítvány tárgyalásáról, vagy elnapolásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(4) A sürgősségi indítvány támogatottsága esetén, a főnapirendi pontok végén, az interpellációkat, kérdéseket, bejelentéseket megelőzően kerül megtárgyalásra.

(5) A Képviselő-testület a sürgősségi indítvány tárgyalásának elutasítása esetén dönt arról, hogy az ügyet későbbi tárgyalásra ülésére felveszi-e.

7. A nyilvánosság biztosítása

17. § (1) A Képviselő-testület nyilvános ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a polgármesteri hivatal a meghívó kiküldésével egyidejűleg a meghívónak a Városi Televízió képújságjában, az önkormányzat honlapján, továbbá az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján való közzétételével biztosítja a nyilvánosságot.

(2) Nyilvános ülésen a hallgatóság a kijelölt helyet foglalhatja el. Az ülés rendjének zavarása esetén a polgármester a hallgatóságot vagy annak egy részét az ülésről kiutasíthatja.

(3) A Képviselő-testület zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben.

(4) A zárt ülésen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott személyek vehetnek részt.

(5) A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés, a személyes adatok védelmére tekintettel, nyilvános.

(6) A zárt ülés jegyzőkönyvébe a (4) bekezdésben meghatározott személyek tekinthetnek be azzal, hogy a zárt ülésre meghívott a zárt ülés jegyzőkönyvének kizárólag azon részébe tekinthet be, melyre meghívást kapott vagy melyen részt vehetett.

(7) A Képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint a www.onkormanyzat.heviz.hu honlapon a benyújtás időpontjától nyilvánosak.

(8) Az ülésekről a Városi Televízió - közszolgálati feladataiból adódó szabályok szerint - tudósítja és tájékoztatja a város lakosságát.

8. Önszerveződő közösségek

18. § (1) A Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a lakosság önszerveződő közösségeinek véleményére, javaslataira és közreműködésére az önkormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásuk ellenőrzésében.

A Képviselő-testület Hévíz város fejlesztése, a város funkcióinak magasabb szintű ellátása, a lakosság véleményének megismerése, továbbá közéleti szerepének növelése érdekében együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel.

(2) A kapcsolattartás és az együttműködés konkrét formáit az önszerveződő közösséggel kötött együttműködési megállapodásban kell meghatározni.

(3) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a szervezet működését, tevékenységét érintő, az együttműködési megállapodásban meghatározott napirend esetében azoknak a lakossági önszerveződő közösségeknek a képviselőjét, akikkel a Képviselő-testület együttműködési megállapodást kötött.

(4) Az együttműködés céljainak teljesülése érdekében az önkormányzat tisztségviselői meghívásuk esetén részt vesznek a lakossági önszerveződő közösségek, az érdekvédelmi, szakmai szervezetek, a civil szervezetek fontosabb rendezvényein. A városban működő civil szervezetek, pártok vezetőit a polgármester meghívja az önkormányzat fontosabb rendezvényeire. A felek, két és többoldalú megbeszéléseket, közös rendezvényeket szervezhetnek.

(5) A Képviselő-testület a költségvetésének függvényében, a rendelkezésére álló szellemi és anyagi eszközökkel támogatja az önszerveződő közösségek működését, amelyeknek céljai és tevékenysége az önkormányzati célok és feladatok megvalósulását elősegíti.

9. A közmeghallgatás

19. § (1) A közmeghallgatás időpontját a Képviselő-testület határozza meg. A közmeghallgatás helyéről, idejéről a lakosságot a képviselő-testületi ülés meghívójának közzétételére vonatkozó szabály szerint, a közmeghallgatás időpontját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell értesíteni.

(2) A választópolgárok számára lehetővé kell tenni, hogy a kérdéseiket a közmeghallgatás előtt írásban, vagy elektronikus úton is feltehessék.

(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. A polgármester a Képviselő-testület hozzájárulásával meghatározhatja a felszólalások időkeretét.

(4) Közmeghallgatáson a hozzászólásra a szót a polgármester adja meg. A közmeghallgatás vezetésére, rendjére egyebekben, a Képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) Amennyiben az elhangzott közérdekű bejelentések, javaslatok, vagy kérdések intézése nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik, azokat 15 napon belül át kell tenni a hatáskörrel rendelkező szervhez, melyről a felszólalót értesíteni kell.

(6) A közmeghallgatásról a Képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabály szerint jegyzőkönyv készül.

10. Várospolitikai fórum

20. § (1) A Képviselő-testület, vagy a polgármester egyes, a lakosság széles körét érintő döntések előtt, illetve döntéseik megismertetése érdekében várospolitikai fórumot tarthat.

(2) Várospolitikai fórum szervezhető a lakosság önszerveződő közösségei, egyes városrészek lakossága, érintett lakossági rétegek, gazdálkodó szervek részére.

(3) A várospolitikai fórum szervezése a polgármester feladata. A fórumon elhangzott kérdések, bejelentések, javaslatok intézésére a közmeghallgatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A fórum helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről, a lakosságot a képviselő-testületi ülés meghívójának közzétételére vonatkozó szabály szerint, a fórum időpontját megelőzően legalább 5 nappal korábban kell értesíteni. Indokolt esetben házhoz küldött meghívóval is történhet az értesítés.

(5) A fórumot a polgármester vezeti. Erre meg kell hívni a Képviselő-testületet, a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert, a jegyzőt, a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit.

(6) A fórumról a feljegyzést a polgármesteri hivatal készíti.

11. A képviselő-testületi ülés vezetése

21. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében a Képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester vezeti. A polgármester és az alpolgármester együttes távolléte, vagy a döntésből történő kizárása esetén a Képviselő-testület ülését az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke vezeti.

(2) Az ülés megnyitásakor a polgármester számszerűen megállapítja a határozatképességet, melyet az ülés teljes időszaka alatt köteles figyelemmel kísérni.

(3) Az ülés akkor határozatképes, ha a Képviselő-testület tagjainak több mint fele jelen van.

(4) Ha a Képviselő-testület nem határozatképes, a polgármester megkísérli a határozatképesség biztosítását. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a polgármester megállapítja a hiányzó képviselők névsorát, és az ülést berekeszti.

(5) Határozatképtelenség esetén a polgármester 8 napon belüli időpontra a Képviselő-testület ülését újból összehívja.

(6) Ha a Képviselő-testület ülés közben válik határozatképtelenné, de legfeljebb tizenöt perc felfüggesztés után a határozatképesség biztosított, az ülést tovább kell folytatni.

22. § (1) A polgármester ülésvezetési feladatai, jogkörei:

a) az ülés megnyitása, berekesztése, elnapolása, szünet elrendelése;

b) határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, a Képviselő-testület üléséről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről a Képviselő-testület tájékoztatása;

c) napirendi javaslat előterjesztése;

d) az ülés vezetése, a szó megadása bejelentkezési sorrendben;

e) a szó megtagadása, a szó megvonása, amennyiben annak megadása, a szervezeti és működési szabályzat hozzászólások időkeretének korlátozására vonatkozó szabályába ütközik;

f) az ülés rendjének biztosítása;

g) javaslattételi jog az ülés félbeszakítására;

h) szavaztatás;

i) döntés az újraszavaztatásra vonatkozó javaslatról, ha szavazás vagy a szóbeli javaslat egyértelműségében vita van;

j) a szavazás eredményének megállapítása.

(2) A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyhez a Képviselő-testület tagjai, az alpolgármester, a jegyző módosító indítványt terjeszthetnek elő. A napirendről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(3) A polgármester minden előterjesztés felett külön nyit vitát, de egyes napirendek összevont tárgyalását is javasolhatja. Erről a Képviselő-testület vita nélkül dönt. Napirendek összevont tárgyalása esetén a határozathozatal külön-külön történik.

(4) Az írásos előterjesztést az előterjesztés készítője a vita előtt legfeljebb három perc időtartamban összefoglalhatja, kiegészítheti. A hozzászólásokat megelőzően az előterjesztés készítőjéhez a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre azonnal válaszolni kell.

(5) A hozzászólások leghosszabb időtartama három perc. A Képviselő-testület tagjai az egyes napirendek tárgyalásánál ismételt hozzászólásuk esetén további kettő percet használhatnak fel. A bizottság elnökének - akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tagjának - a bizottság állásfoglalásának ismertetésére legfeljebb három perces időtartam áll rendelkezésére. A hozzászólás időkeretét túllépőtől a polgármester figyelmeztetés után a szót megvonhatja. A szavazás elindítását követően kérdezni, hozzászólni már nem lehet. A szavazás elindításának kell tekinteni a polgármester erre vonatkozó felhívását.

(6) A polgármester javaslatára, a Képviselő-testület hozzászólást biztosíthat, az ülésen részt vevő, a tárgyalt napirendben érintett személynek, ha azt, az ülést megelőzően indokaival alátámasztva kéri, kivételesen, ha azt az ülésen kéri. A hozzászólás biztosításáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt. A hozzászólás időkeretét a polgármester állapítja meg.

(7) A polgármester véleményét a vita során önálló időkeret nélküli, soron kívüli hozzászólásban nyilváníthatja ki.

23. § (1) A Képviselő-testület tagja ügyrendi kérdésben bármikor, soron kívül szót kérhet. Az ügyrendi javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül dönt. Ügyrendi javaslat: a képviselő-testületi ülés vezetésével, az ülés rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendet érdemben nem érintő, eljárási kérdésre vonatkozó indítvány. Az ügyrendi felszólalásnak az ügyrendi javaslat megfogalmazásával kell kezdődnie, ezt követi annak indokolása együttesen legfeljebb három perc időtartamban. Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi kérdés, a képviselőtől megvonhatja a szót. A polgármester intézkedésével szemben vitát kezdeményezni nem lehet.

(2) Törvényességi észrevétel esetén a jegyző a vitában több alkalommal is soron kívül hozzászólhat.

(3) A vita lezárása után személyes megjegyzést tehet, legfeljebb egy perc időtartamban az, aki személyét ért kritikára kíván válaszolni, illetve álláspontja miatt a vita során keletkezett félreértést kívánja tisztázni.

24. § (1) A polgármester a vitát lezárja, amennyiben további hozzászóló nincs.

(2) A vitát a Képviselő-testület a napirend tárgyalásának elhúzódása miatt, a polgármester javaslatára, vagy ügyrendi javaslatra, vita nélkül hozott határozatával bármikor lezárhatja.

(3) A határozati javaslat módosítására vagy kiegészítésére irányuló indítványt a vita lezárásáig, a javaslat szövegének pontos meghatározásával kell megfogalmazni.

(4) Az előterjesztés napirendről történő levételét, a polgármester vagy az előterjesztés készítője kezdeményezheti. Erről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

12. A tanácskozás rendjének fenntartása

25. § (1) A képviselők és a Képviselő-testület ülésén részt vevő minden jelenlévő köteles a tanácskozás rendjét tiszteletben tartani.

(2) Az ülés rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik.

(3) A tanácskozás rendjének megtartása érdekében a polgármester:

a) a tárgytól eltérő vagy ugyanazon érveket megismétlő felszólalót figyelmezteti, ismétlődő esetben megvonja tőle a szót;

b) rendre utasítja a felszólalót, aki a Képviselő-testület üléséhez méltatlan, zavaró magatartást tanúsít;

c) rendzavarás esetén figyelmezteti a rendbontót, súlyos esetben, a képviselő kivételével, az ülésterem elhagyására kötelezi;

d) amennyiben a rendzavarás a tanácskozás folyatását lehetetlenné teszi, a polgármester az ülést határozott időre félbeszakítja.

(4) A polgármester által a rend fenntartása érdekében tett intézkedések ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

13. A döntéshozatali eljárás

26. § Az előterjesztő az előterjesztését visszavonhatja. Amennyiben az előterjesztés visszavonására az ülés napirendjének megállapítása előtt kerül sor, akkor az előterjesztés nem vehető napirendre. Amennyiben az előterjesztő a vita során vonja vissza az előterjesztését, ennek engedélyezéséről a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

27. § (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és ahhoz csatolt bizottsági módosító indítványokat, továbbá az ülésen megfogalmazott módosító, vagy kiegészítő indítványokat a következő sorrendben bocsátja szavazásra:

a) amennyiben egy megfogalmazott módosító, vagy kiegészítő indítvány van akkor azt a beterjesztett javaslattal együtt, feltéve, hogy a Képviselő-testület tagjai közül ezzel szemben nem emel senki kifogást, kifogás esetén a b) pont szerint kell eljárni;

b) először a határozati javaslatot, vagy rendelet-tervezetet módosító, vagy kiegészítő indítványt kell szavazásra bocsátani, majd a döntési javaslat egészét;

c) a több módosító, kiegészítő javaslat esetén azokat a megfogalmazásuk sorrendjében kell szavazásra bocsátani, majd végül a határozati javaslat, és a rendelet egészét.

(2) A szavazás előtt a napirend előterjesztőjének jeleznie kell amennyiben az adott rész elhagyására, módosítására, kiegészítésére irányuló indítvány elfogadását nem támogatja.

(3) A rendelet-tervezet és a minősített szavazattöbbséghez kötött határozathozatal rész-szavazása során a módosító indítványok elfogadásához is minősített többségű szavazat szükséges.

(4) Választás, kinevezés, megbízás, kitüntető cím, valamint díjak adományozása ügyében, ha az előterjesztésben több személy szerepel, a Képviselő-testület úgynevezett „lépcsős” szavazással dönt. Ez úgy történik, hogy az a személy, aki az egyes szavazási fordulóban egyszerű szótöbbséggel a legkevesebb szavazatot kapta, kiesik a következő fordulóból.

(5) Alternatívákat tartalmazó javaslat az alternatívák sorrendjében kerül szavazásra, és ha valamely javaslat megkapta a szükséges többséget, a szavazást nem kell folytatni.

(6) Amennyiben a határozati javaslatnak több pontja van, a határozati javaslatról a szavazás egyben történik. Polgármester javaslatára a határozati javaslat egyes pontjairól külön kell szavazni, az erre vonatkozó képviselői javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a határozati javaslat egyes pontjairól külön történik a szavazás, a jegyzőkönyvben a szavazatok a határozati javaslat pontjaira leadottak szerint kerülnek feltűntetésre, az a pont, amely a szükséges szótöbbséget nem kapta meg, elutasítottnak minősül.

(7) Amennyiben a Képviselő-testület két vagy több előterjesztést együtt vitatott meg, a határozati javaslatok felett ez esetben is, külön-külön kell szavazást elrendelni.

(8) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók és a szavazástól tartózkodók számát, majd kihirdeti a szavazás számszerű eredményét.

(9) A képviselő kérésére szavazatát a jegyzőkönyvben név szerint kell rögzíteni.

28. § (1) A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal elnapolható. Erre vonatkozó indítványt:

a) a polgármester;

b) a Képviselő-testület bizottsága;

c) a Képviselő-testület tagja;

d) a nem Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester;

e) a jegyző;

f) az előterjesztő terjeszthet elő.

A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(2) A Képviselő-testület az előterjesztést további bizottsági tárgyalásra adhatja ki.

29. § (1) A Képviselő-testület a döntését nyílt vagy titkos szavazással hozza meg.

(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel, vagy név szerinti szavazással történik.

(3) Szavazni kizárólag személyesen lehet.

(4) A Képviselő-testület tagjai igennel vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól.

30. § (1) Név szerinti szavazást kell tartani, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott eseteken túlmenően:

a) a polgármester indítványára;

b) a Képviselő-testület bizottságának indítványára;

c) amennyiben jogszabály előírja.

(2) Az indítványról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(3) Személyi kérdésben név szerinti szavazás nem tartható.

(4) Név szerinti szavazás esetén, a képviselők nevét a jegyző „ABC” sorrendben felolvassa. A képviselők a nevük elhangzását követően nyilatkoznak szavazatukról. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás eredményéről a polgármestert tájékoztatja. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A szavazás eredményét a jegyzőkönyvben külön rögzíteni kell.

31. § (1) Titkos szavazásra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott eseteken túlmenően, a Képviselő-testület eseti döntése alapján kerülhet sor. A titkos szavazást a Ügyrendi és Jogi Bizottság jelenlevő tagjai bonyolítják le, urna és szavazólap felhasználásával. A szavazás eredményének megállapításáról külön jegyzőkönyv készül.

(2) A titkos szavazással meghozott döntés szavazati arányát, a döntés képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvében fel kell tűntetni, utalva a titkos szavazásra.

32. § A képviselő a döntéshozatalból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben kizárható.

14. Önkormányzati rendeletalkotás

33. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására.

(2) A rendelet alkotását kezdeményezheti a Képviselő-testület tagja, bizottsága, a jegyző.

(3) Rendelet tervezetet a polgármester, a bizottság, vagy a jegyző terjeszthetnek elő.

(4) A rendelettervezethez előterjesztett módosító javaslatot, a polgármesterhez, írásban kell benyújtani, legkésőbb a rendelet tervezet vitájának lezárását megelőzően.

(5) A rendelet tervezet előkészítésének feladatait a polgármesteri hivatal látja el. A jogalkotásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell elvégezni a szabályozás előzetes hatásvizsgálatát és a törvény által meghatározott tartalommal kell a jogszabály tervezetéhez indokolást csatolni.

(6) Ha jogszabály valamely szervezet, vagy személy számára, kifejezetten jogot biztosít arra, hogy a rendelet tervezetet véleményezhesse, a rendelet előkészítője köteles gondoskodni arról, hogy az érintett szerv vagy személy e jogával élhessen. A rendelet tervezetet, a kijelölt bizottságok megtárgyalják.

(7) A jegyző gondoskodik, a jogalkotásról szóló törvényben meghatározottak szerint, a rendeletek utólagos hatásvizsgálatának szükség szerinti, valamint a rendeletek tartalmi felülvizsgálatának lefolytatásáról.

34. § (1) Az önkormányzati rendeleteket a naptári év elejétől kezdődően külön-külön, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

(2) Az önkormányzati rendelet megjelölése, annak kihirdetése során tartalmazza:

a) a rendelet megalkotójának teljes megjelölését: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének;

b) a rendelet sorszámát arab számmal;

c) a „/” jelet;

d) a rendelet kihirdetésének évét arab számmal;

e) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal;

f) az „önkormányzati rendelete” kifejezést és

g) a rendelet címét.

(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetése, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján történik. A kihirdetett rendeletet 3 hónapig kifüggesztve kell tartani.

(4) A jegyző intézkedik az önkormányzati rendeletek hivatalos önkormányzati hirdetőtáblán történő kihirdetéséről kifüggesztéssel, az önkormányzat hivatalos honlapján való megjelentetésről és közzétételről a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén.

(5) Az önkormányzati rendeletekről nyilvántartást kell vezetni, melyről a jegyző gondoskodik.

(6) A jegyző az önkormányzati rendeletet a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a Zala Megyei Kormányhivatalnak. Elektronikus úton megküldi a Képviselő-testület tagjainak, a rendelet tárgya szerint érintett önkormányzati szerv, intézmény vezetőjének.

15. A Képviselő-testület határozata

35. § (1) A Képviselő-testület határozata:

a) normatív határozat;

b) egyedi határozat.

(2) A Képviselő-testület határozata a döntés szöveges része után tartalmazza a végrehajtásért felelős megnevezését és a végrehajtás határidejét.

(3) A Képviselő-testület normatív határozatának, továbbá az egyedi határozatának megjelölése annak közzététele során - az alábbi sorrendben tartalmazza:

a) a határozatot hozó szerv teljes megjelölését: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete;

b) a határozat sorszámát arab számmal;

c) a „/” jelet;

d) a határozat közzétételének évét arab számmal;

e) zárójelben:

ea) a normatív határozat közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal;

eb) egyedi határozat esetében a határozat meghozatalának hónapját római számmal és napját arab számmal;

f) a „határozata” kifejezést és

g) a normatív határozat címét.

(4) A Képviselő-testület alakszerű határozat nélkül, a szavazati arány jegyzőkönyvi rögzítésével dönt:

a) a napirend elfogadásáról;

b) az ügyrendi kérdésről;

c) olyan ülésvezetési kérdésről, amelyről a szervezeti és működési szabályzat szerint a Képviselő-testület vita nélkül dönt;

d) a képviselőtestületi döntést igénylő ügy napirendben érintett személy, hozzászólásának biztosításáról;

e) a határozati javaslat, rendelet tervezet módosítására, kiegészítésére tett javaslatról;

f) az interpellációra adott válasz elfogadásáról, ha azt az interpelláló képviselő nem fogadta el.

(5) A normatív határozatok kihirdetése, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján történik. A jegyző, a Képviselő-testület normatív határozatát, az ülést követő 15. napon belül, 30 napra kifüggeszti és a határozatra rávezeti a kifüggesztés, a levétel időpontját. A jegyző az ülést követő 15. napig intézkedik, a Képviselő-testület nyilvános és zárt határozatának, az önkormányzat hivatalos honlapján való megjelentetéséről.

(6) A képviselő-testületi határozatokról nyilvántartást kell vezetni, melyről a polgármesteri hivatal gondoskodik.

(7) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a határidő lejáratát követő rendes képviselő-testületi ülésen kell beszámolni.

16. A helyi népszavazás

36. § (1) A helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezhet.

17. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

37. § (1) A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel alapján a tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül.

(2) A jegyzőkönyv eredeti példányához mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, az írásos előterjesztéseket, a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet és jelentést, a névszerinti szavazásról készült névsort.

(3) A polgármesteri hivatal a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveit évente bekötteti.

(4) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá, ha az ülést többen vezették le, akkor valamennyien aláírják.

18. Interpelláció, kérdés, bejelentés

38. § (1) A Képviselő-testület tagja és a nem Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, önkormányzati ügyben, a polgármesterhez, a bizottság elnökéhez, a jegyzőhöz interpellációt és kérdést intézhet.

(2) Az interpelláció: az önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben probléma felvetése, intézkedés kezdeményezése.

(3) A kérdés: önkormányzati ügyekben felvilágosítás, tájékoztatás kérése.

39. § (1) Az interpellációt a Képviselő-testület ülésén akkor kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés előtt legalább 3 nappal megkapta.

(2) A Képviselő-testület ülésén benyújtott interpellációra elsősorban az ülésen, de legkésőbb 15 napon belül kell, írásban, érdemi választ adni. Az írásos választ, minden képviselőnek meg kell küldeni.

(3) Az interpellációra adott szóbeli, vagy írásbeli válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik, majd a válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(4) Ha az interpellációra adott választ a Képviselő-testület nem fogadja el, a polgármester az interpellációt további vizsgálat céljából kiadja, az ügy tárgya szerint illetékes képviselő-testületi bizottságnak.

(5) A kivizsgálás során az interpelláló részvételét lehetővé kell tenni.

(6) A kivizsgálás eredményéről a bizottság elnöke, a Képviselő-testület legközelebbi rendes ülésén ad tájékoztatást. Az írásban megküldött válasz elfogadásáról, a következő rendes ülésen az interpelláló nyilatkozik, majd ezt követően dönt a képviselő-testület.

40. § A polgármesterhez, a bizottság elnökéhez, a jegyzőhöz feltett kérdések megválaszolására az interpellációra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a Képviselő-testület a válasz elfogadásáról nem dönt.

41. § (1) Az interpellációk és a kérdések megválaszolása után a polgármester, alpolgármester, a képviselők, a nem Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, a jegyző bejelentést tehetnek.

(2) A bejelentések nyomán szükséges intézkedések megtételéről és azok eredményéről, a polgármester a Képviselő-testület, következő rendes ülésén ad tájékoztatást.

III. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

19. A képviselő tiszteletdíja

42. § * 

19/A Képviselők tiszteletdíja * 

42/A. § (1) A képviselőt, a nem képviselő bizottsági tagot megválasztásának időpontjától, megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg, amelynek havi bruttó összege:

a) képviselő 100.000,- Ft

b) képviselő bizottsági tagság esetén 152.000,- Ft

c) bizottság elnökének tiszteletdíja 200.000,- Ft

d) bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja 52 000,- Ft.

(2) Az ideiglenes bizottság elnöke, illetve tagja e megbízatása után tiszteletdíjra nem jogosult. Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj összege több tisztség betöltése estén sem változik.

(3) A képviselő-testületi, bizottsági ülésekről igazolatlanul mulasztó (távolmaradását az ülésig előre nem jelző) képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját a Képviselő-testület, a polgármester vagy a bizottság elnökének javaslata alapján csökkentheti. A csökkentésről a döntés a márciusi rendes ülésen, ezt követően negyedévente hozható meg. A tiszteletdíj havi csökkentésének mértéke a hiányzással érintett ülésenként az (1) bekezdés szerint járó tiszteletdíj 10%-a, de legfeljebb a havi összeg 50%-a. A csökkentést szerinti összeget a döntést követő hónap tiszteletdíjából kell levonni. A jelenléteket a polgármesteri hivatal tartja nyilván és a hiányzásokat a tárgyhót követően jelzi a polgármesternek.

(4) A képviselő, a bizottság nem képviselő tagja a Képviselő-testülethez címzett, a polgármesterhez eljuttatott írásos nyilatkozatával tiszteletdíjáról bármikor lemondhat. A lemondás történhet a tiszteletdíj folyósításának meghatározott időtartamára vagy a tiszteletdíj meghatározott hányadára is.

(5) A tiszteletdíj kifizetéséről a polgármesteri hivatal gondoskodik az illetmény kifizetés határidejéig.

20. Az önkormányzati képviselő jogai

43. § (1) A polgármesteri hivatal köteles a települési képviselőt soron kívül fogadni, a képviselői munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést, irat előállítást, sokszorosítást megadni.

(2) A képviselő részére az önkormányzati ügyeket tartalmazó iratokba a polgármesteri hivatalban a betekintést a jegyző biztosítja. A másolat, jegyzet, feljegyzés készítése, a személyes adatok védelmét, az iratvédelmet és iratkezelésre vonatkozó szabályokat be kell tartani.

(3) A képviselő fogadóórájának feltételeit, a képviselő igénye szerint a polgármesteri hivatal biztosítja.

(4) A polgármesteri hivatal gondoskodik a képviselő munkájához szükséges informatikai eszközökről. A képviselő a polgármesteri hivatal informatikai eszközeit, szolgáltatásait a vonatkozó szabályzatok betartásával veheti igénybe.

(5) A képviselő igénybe veheti a polgármesteri hivatal mobiltelefon flotta előfizetését.

(6) Az a képviselő, aki a Képviselő-testület eseti meghatalmazása alapján jár el, a testület bármely tagja kérésére köteles tájékoztatást adni az eljárásáról.

(7) A képviselőnek a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

44. § (1) A képviselő a képviselői munkához szükséges adminisztratív közreműködést elsősorban a polgármesteri hivatal Jegyzői Titkárságon veheti igénybe.

(2) A képviselői munkához szükséges tájékoztatást a jegyző útján a polgármesteri hivataltól lehet kérni.

(3) A képviselő szóbeli és írásbeli tájékoztatást igényelhet a polgármesteri hivataltól a jegyző megkeresésével, melyre a tájékoztatást felkészülést nem igénylő ügyekben legkésőbb 3 munkanapon belül, alaposabb felkészülést igénylő ügyekben legkésőbb 8 munkanapon belül kapja meg.

(4) Ha a képviselő bizottsági feladat- és hatáskört érintő felvilágosítást kér, a tárgykör szerint érintett osztályvezető a jegyző útján erről a bizottságot legközelebbi ülésén értesíti.

21. Az önkormányzati képviselő kötelességei

45. § (1) A képviselő köteles:

a) tevékenyen részt venni a Képviselő-testület munkájában, a képviselő-testületi ülésen és bizottsági tagsága esetén a bizottsági ülésen megjelenni, annak munkájában részt venni;

b) írásban, vagy szóban az ülést megelőzően, továbbá előzetesen bejelenteni, ha a Képviselő-testület vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van;

c) felkérés, vagy a Képviselő-testület döntése alapján részt venni a képviselő-testületi ülésének előkészítésében, különböző vizsgálatokban, ellenőrzésekben;

d) a tudomására jutott állami és hivatali, üzleti titkot megőrizni;

e) a közmeghallgatáson, a Képviselő-testület által szervezett várospolitikai fórumon részt venni.

(2) A képviselő köteles, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint, a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot bejelenteni és megszüntetni.

46. § (1) A képviselő köteles a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint vagyonnyilatkozatot tenni.

(2) A vagyonnyilatkozatokat kettő példányban, személyenként külön-külön kell benyújtani zárt borítékban, a borítékon „Vagyonnyilatkozat” feltüntetésével a jegyzőnél az Ügyrendi és Jogi Bizottsághoz címezve.

(3) Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek Hévíz Város Önkormányzatnál a polgármester, alpolgármester, nem képviselő-testületi tag alpolgármester, a települési képviselők, nem képviselő bizottsági tagok.

22. A kizárás

47. § (1) A Képviselő-testület döntéshozatalából a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.

(2) A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

(3) A személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztó képviselőt a polgármester jegyzőkönyvben rögzítetten figyelmezteti.

IV. FEJEZET

TÁRSULÁSOK

48. § (1) A Képviselő-testület feladatainak gazdaságosabb megoldása érdekében önkormányzati társulásban vehet részt.

(2) A társulások felsorolását és a társulásokra átruházott hatásköröket a 6. melléklet tartalmazza.

49. § A Képviselő-testület az érdekeinek képviselete és védelme céljából a Képviselő-testület döntése alapján önkormányzati érdekképviseletekhez tagként csatlakozhat.

V. FEJEZET

POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ, A HIVATAL

23. A polgármester

50. § (1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.

(2) A polgármester pecsétje kör alakú „Hévíz Város Önkormányzat Polgármestere” felirattal, középen a Magyarország címerével.

(3) A polgármestert távollétében, a Képviselő-testület tagjai közül választott főállású alpolgármester helyettesíti.

(4) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy 3 napot meghaladó akadályoztatásuk esetén, helyettesítésükre és a Képviselő-testület ülésének összehívására, az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke jogosult.

(5) A polgármester minden hónap első csütörtöki napján 13-17 óráig tart fogadónapot.

51. § (1) A polgármester önkormányzati és államigazgatási feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény határozza meg, melyeket a polgármesteri hivatal közreműködésével lát el.

(2) A képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

52. § Amennyiben a Képviselő-testület, határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt, két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a következő ügyekben hozhat döntést:

a) a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletben foglalt vagyonhasznosítási ügyben, ide nem értve a vagyon értékesítését, megterhelését;

b) önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szerv éves üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyásában.

53. § A polgármester, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügy keretében:

a) pályázat benyújtásáról, amelynek előkészítését a Képviselő-testület előzetesen elrendelte, és a pályázat benyújtására felhatalmazta és a kidolgozott pályázati, projekt költségvetés saját forrását, vagy annak előirányzatát a Képviselő-testület előzetesen biztosította, feltéve, hogy a pályázat kötelezettségvállalása a biztosított forrást nem haladja meg vagy 10%-kal, de legfeljebb 20 millió forinttal haladja meg;

b) pályázat benyújtásáról abban az esetben, mely pályázat saját forrást nem igényel. Ebben az esetben a pályázat nyertessége esetén a megvalósításról a Képviselő-testület dönt.

24. Az alpolgármester

54. § (1) A Képviselő-testület két alpolgármestert választ.

(2) A Képviselő-testület, tagjai sorából egy főállású alpolgármestert választ a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére.

(3) A Képviselő-testület egy társadalmi megbízatású alpolgármestert, nem a Képviselő-testület tagjai közül választ.

(4) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint. Az alpolgármester általános és egyedi ügyekre kiterjedő feladatait, a polgármester határozza meg. Az alpolgármester nem egyedi ügyekre kiterjedő feladatairól, a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A főállású alpolgármester, minden hónap első csütörtöki napján 13-17 óráig tart fogadónapot.

25. A jegyző

55. § (1) A jegyzőt pályázat alapján a polgármester nevezi ki, határozatlan időre.

(2) A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(3) A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében:

a) vezeti a polgármesteri hivatalt;

b) előkészítteti a Képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket;

c) ellátja a Képviselő-testület és a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat;

d) gondoskodik a Képviselő-testület és a bizottságok ülései jegyzőkönyvei elkészítéséről és a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szervnek való megküldéséről.

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;

(4) A jegyző önkormányzati rendelet alkotással kapcsolatos feladatai:

a) kezdeményezheti a rendelet alkotását, módosítását, hatályon kívül helyezését;

b) elvégezteti a rendelet tervezet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat;

c) gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról és a rendeletek hatályos szövegének naprakészségéről.

(5) A jegyző polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos feladatait a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

56. § A jegyzőt tisztsége betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a Közgazdasági Osztály vezetője helyettesíti. A jegyző és a Közgazdasági Osztály vezető tisztségének betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a Hatósági Osztály vezetője helyettesít.

26. A polgármesteri hivatal

57. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre.

(2) A polgármesteri hivatal szervezeti felépítését és működésének részletes szabályait a Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja, és a jegyző vezeti.

(4) A polgármesteri hivatal igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni, jelentést készíteni a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak.

VI. FEJEZET

A PERBEN MEGHATALMAZOTTKÉNT ELJÁRNI JOGOSULTAK

58. § A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint az önkormányzatot érintő perben, tárgykör korlátozás nélkül általános meghatalmazottként eljárni jogosult a polgármester, a polgármester akadályoztatása esetén a főállású alpolgármester.

VII. FEJEZET

A BIZOTTSÁGOK

27. A Képviselő-testület bizottságai

59. § A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére bizottságokat hoz létre, továbbá ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

60. § (1) A Képviselő-testület három bizottságot hoz létre.

(2) A bizottságok elnevezése és létszáma:

a) Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság, létszáma: 5 fő, 3 képviselő-testületi tag és 2 nem képviselő-testületi tag;

b) Emberi Erőforrások Bizottság, létszáma: 5 fő, 3 képviselő-testületi tag és 2 nem képviselő-testületi tag;

c) Ügyrendi és Jogi Bizottság létszáma: 3 fő, 2 képviselő-testületi tag és 1 nem képviselő-testületi tag.

(3) A bizottság képviselő-testületi tagjainak és nem képviselő-testületi tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottság munkájában azonosak.

(4) A bizottság munkájának segítésére esetenként szakértőt kérhet fel.

(5) A bizottságok munkájának ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal biztosítja.

(6) A bizottság munkájához a polgármesteri hivatal köteles információkat, adatokat rendelkezésre bocsátani, a bizottság ülésére előterjesztéseket készíteni.

61. § (1) A Képviselő-testület esetenként, az általa meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, vagy a létrehozásakor meghatározott idő elteltéig tart.

(3) A bizottság nem képviselő tagjává olyan személyeket kell megválasztani, akik az adott feladat végrehajtásában kellő jártassággal rendelkeznek.

(4) Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

62. § (1) A Képviselő-testület a feladatai ellátása során munkacsoportot hozhat létre egy-egy feladat elvégzésére. Összetételére, működésére nem vonatkoznak a Képviselő-testület szerveként működő bizottságokra megállapított szabályok.

(2) A munkacsoport nem rendelkezik azokkal a jogosítványokkal, amelyekkel a bizottságok, így rá önkormányzati hatáskör nem ruházható, tagjai tiszteletdíjban, juttatásban nem részesülnek.

(3) A munkacsoport feladatait és működésének rendjét, megbízatása időtartamára létrehozásakor a Képviselő-testület állapítja meg.

(4) A munkacsoport elnöke a polgármester vagy az alpolgármester is lehet.

63. § (1) A bizottsági tagság megszűnik:

a) a bizottsági tag lemondásával;

b) a bizottsági tag Képviselő-testület általi visszahívásával;

c) a bizottság megszűnésével;

d) a bizottsági tag halálával.

(2) A bizottsági elnök, vagy a bizottsági tag visszahívását bármely képviselő a visszahívás okának megjelölésével írásban kezdeményezheti. A visszahívás ügyében a Képviselő-testület dönt.

64. § (1) A Képviselő-testület a 7. mellékletben határozza meg a bizottságok feladat- és hatásköreit, azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá azon tárgyköröket, amelyekben előterjesztés a bizottság állásfoglalásával nyújtható be.

(2) A bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben:

a) kezdeményezi valamely előterjesztés, vagy indítvány sürgősségi tárgyalását;

b) kezdeményezi, előkészíti a Képviselő-testület döntéseit;

c) ellátja a Képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat.

(3) Indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni.

(4) A bizottság előterjesztésről kialakított állásfoglalását, az előterjesztéshez kell csatolni, az indokolt esetben a Képviselő-testület ülésén szóban is ismertethető.

(5) A bizottság tevékenységéről, a Képviselő-testület megbízatásának időtartama alatt egy alkalommal, beszámol.

(6) A bizottságok közötti hatásköri összeütközés esetén a Képviselő-testület dönt.

65. § (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke, a polgármesteri hivatal segítségével készíti elő, hívja össze és vezeti. A bizottság elnöke engedélyezi a felszólalásokat, gondoskodik az üléseken a rend fenntartásáról, lebonyolítja a szavazást, kimondja a bizottság határozatát. A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.

(2) A bizottság döntéseiről a polgármesteri hivatal 3 napon belül írásban tájékoztatja a polgármestert.

(3) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyhez csatolni kell a megjelentek által aláírt jelenléti ívet. A jegyzőkönyvek egy példányát a polgármesteri hivatalban kell őrizni.

(4) A bizottság elnökét, az elnök által írásban kijelölt képviselő bizottsági tag helyettesíti, és ennek keretében gyakorolja az elnöki jogköröket.

(5) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját érinti az ügy. A személyes érintettséget kötelező bejelenteni.

66. § (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze.

(2) Össze kell hívni a bizottság ülését:

a) a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülések napirendjeinek megtárgyalására;

b) Képviselő-testület kezdeményezésére;

c) a polgármester indítványára;

d) az alpolgármester, a nem képviselő-testületi tag alpolgármester indítványára;

e) a bizottsági tagok legalább felének a napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára;

f) a jegyző indítványára.

(3) A bizottság elnöke az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belüli időpontra hívja össze a bizottság ülését.

(4) A bizottság elnöke az ülés tervezett időpontjáról, legkésőbb az ülést megelőző 3. napon, meghívóban értesíti a bizottságot. A meghívó és a napirendek előterjesztései elektronikus úton kerülnek megküldésre, a www.onkormanyzat.heviz.hu weboldal E-testület felületén, indokolt esetben e-mail vagy sms, üzemzavar esetén futár útján.

(5) Rendkívüli ülés összehívása esetén, az összehívásra vonatkozó formai követelmények és a (4) bekezdés szerinti határidő mellőzhetők. A bizottság elnöke intézkedése alapján sürgős, halasztást nem tűrő esetben, a meghívó az ülés napján is megküldhető, de a sürgősség okát és a napirendet ez esetben is közölni kell. Ebben az esetben a 42. § (3) bekezdése alkalmazásában a hiányzás nem igazolatlan.

(6) Egyebekben a bizottsági ülés összehívására, sürgősségére, az előterjesztésekre, napirendekre, a jegyzőkönyvre, a bizottsági ülés vezetésére a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert, nem Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert, a jegyzőt. Az ülésre a napirend tárgyában szakértelemmel rendelkező személy is meghívható. A polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői tanácskozási joggal vesznek részt, a szakterületük szerint illetékes bizottság ülésén.

(7) A bizottság más bizottsággal együttműködhet, együttes ülést tarthat. Az együttes bizottsági ülést, az érintett bizottsági elnökök megállapodása szerinti bizottság elnöke vezeti le. A bizottságok a döntéseiket külön-külön hozzák.

(8) A bizottságok működésük részletes szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és e rendeletben meghatározottak figyelembe vételével ügyrendjükben maguk állapítják meg.

67. § (1) A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon a bizottsági tagoknak több mint fele jelen van.

(2) Az együttes bizottsági ülés akkor határozatképes, ha a bizottságok külön-külön is határozatképesek.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. Hatályba léptető rendelkezések

68. § (1) A rendelet a 2019. október 24-én 11 óra 17 perckor kihirdetésre került, a rendelet a kihirdetésekor hatályba lépett.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendeletéhez * 

I. Az önkormányzat mutatószámai

PIR törzsszám: 734378

Megye kód: 20

Pénzügyi körzetszáma: 0102

Alaptevékenységi szakágazat: 841105

Neve: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége változott: Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

KSH területi számjel: 2003814

Adóigazgatási száma: 15734374-2-20

KSH szám: 15734374-8411-321-20

Költségvetési bankszámlaszám: 11749039-15432429 (pénzforgalmi bankszámla)

Építményadó beszedési szla. 11749039-15432429-02440000

HU47 1174 9039 1543 2429 0244 0000

Tartózkodási idő utáni idegenforg. adó 11749039-15432429-0309000

HU63 1174 9039 1543 2429 0309 0000

Eljárási illeték számla 11749039-15432429-03470000

HU44 1174 9039 1543 2429 0347 0000

Iparűzési adó beszedési számla 11749039-15432429-03540000

HU89 1174 9039 1543 2429 0354 0000

Bírság beszedési számla 11749039-15432429-03610000

HU37 1174 9039 1543 2429 0361 0000

Késedelmi pótlék beszedési számla 11749039-15432429-03780000

HU77 1174 9039 1543 2429 0378 0000

Talajterhelési díj beszedési számla 11749039-15432429-03920000

HU70 1174 9039 1543 2429 0392 0000

Idegen bevételek elszámolási szla. 11749039-15432429-04400000

HU46 1174 9039 1543 2429 0440 0000

Környezetvédelmi alap szla. 11749039-15432429-04640000

HU34 1174 9039 1543 2429 0464 0000

Állami hozzájárulások számla 11749039-15432429-05120000

HU10 1174 9039 1543 2429 0512 0000

Letéti számla 11749039-15432429-06530000

HU85 1174 9039 1543 2429 0653 0000

Egyéb bevételek beszedési számla 11749039-15432429-08800000

HU20 1174 9039 1543 2429 0880 0000

Gépjárműadó beszedési számla 11749039-15432429-08970000

HU60 1174 9039 1543 2429 0897 0000

Várakozóhely építési alap számla 11749039-15432429-10010000

HU08 1174 9039 1543 2429 1001 0000

Önk. Hévíz Parkolási Iroda 11749039-15432429-10100008

HU30 1174 9039 1543 2429 1010 0008

Hévíz Város Önk. Kártya számla 1. 11749039-15432429-10140004

HU39 1174 9039 1543 2429 1014 0004

Horváth-Magyar Határon Átnyúló IPA 11749039-15432429-10160002

HU92 1174 9039 1543 2429 1016 0002

Egregyi Turisztikai Projekt számla 11749039-15432429-10170001

HU70 1174 9039 1543 2429 1017 0001

Közösségi Közlekedés Fejlesztése Hévízen 11749039-15432429-10180000

HU00 1174 9039 1543 2429 1018 0000

Közterület-Felügyelet Bírság számla 11749039-15432429-10190009

HU47 1174 9039 1543 2429 1019 0009

Közterület-Felügyelet Szabálysért. Bírság számla 11749039-15432429-10200005

HU09 1174 9039 1543 2429 1020 0005

Hévíz Közvilágítás KEOP számla 11749039-15432429-10210004

HU84 1174 9039 1543 2429 1021 0004

Bibó Gimn. Energetikai Átalakítás KEOP 11749039-15432429-10220003

HU62 1174 9039 1543 2429 1022 0003

Lakásépítési alap számla 11749039-24953270

HU72 1174 9039 2495 3270 0000 0000

Hévíz Város Polg. Hiv. Pénzf. Bankszámla 11749039-15734374-00000000

HU47 1174 9039 1573 4374 0000 0000

II. Az Önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint

Sorszám A
Megnevezés
B
kormányzati funkció
1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020
2 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020
3 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 051030
4 Lakóépület építése 061020
5 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 052080
6 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 063080
7 Út, autópálya építése 045120
8 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045140
9 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160
10 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 045170
11 Könyvkiadás 083020
12 Egyéb kiadói tevékenység 083030
13 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 106010
14 Állat-egészségügy 042180
15 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 013360
16 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130
17 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016010
18 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020
19 Állampolgársági ügyek 016030
20 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350
21 Hulladékgazdálkodás igazgatása 051010
22 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 052010
23 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 053010
24 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 054010
25 Építésügy igazgatása 044310
26 Turizmus igazgatása és támogatása 047310
27 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 032020
28 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 032010
29 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 022010
30 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410
31 Közterület rendjének fenntartása 031030
32 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
33 Közvilágítás 064010
34 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080
35 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110
36 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140
37 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 091211
38 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 091220
39 Háziorvosi alapellátás 072111
40 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
41 Fogorvosi alapellátás 072311
42 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102023
43 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102024
44 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 104030
45 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
46 Házi segítségnyújtás 107052
47 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107053
48 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042
49 Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
50 Idősek nappali ellátása 102031
51 Demens betegek nappali ellátása 102032
52 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231
53 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041232
54 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
55 Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása 082070
56 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091
57 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092
58 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 082093
59 Könyvtári szolgáltatások 082044
60 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030
61 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081043

2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendeletéhez * 

I. Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak feladat ellátási módja

A B C
Feladat megnevezése Feladat ellátás módja A feladat ellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés, KT döntés
1. Településfejlesztés, településrendezés - A települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia útján. - Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2. Településüzemeltetés - utak - önkormányzati fenntartásban


- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
- köztemetők - Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) önkormányzati intézmény fenntartásában

- 1999. évi XLIII. tv. a temetőkről és temetkezésről
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről
- ivóvíz és szennyvíz csatornaellátás - DRV Zrt. útján

- vízrendezés - csapadékvíz-elvezetés megbízási szerződés útján
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdése alapján

- 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról
- közvilágítás - EON-nal kötött feladat-ellátási szerződés útján - 2007. évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról
- településrendezés főépítész vállalkozási szerződéssel ellátva - 1997. évi LXXVIII. tv. épített környezet alakításáról
- gyepmesteri feladatok ellátása feladatellátási megállapodás alapján - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- helyi közutakon várakozási közszolgáltatás, HÉVÜZ Kft. útján
- Mötv. 16/A. § c) pont alapján
3. Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - Háziorvosi, gyermekorvosi,
fogorvosi ellátás, Egészségbiztosítási Pénztárral és orvosokkal kötött vállalkozási szerződés alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményhez szervezve
- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 5. §
- védőnői szolgálat, Teréz Anya Szociális Integrált Intézményhez integrálva, iskola-egészségügyi ellátás,
- alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás - önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás alapján
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 5. §
4. Környezet-
egészségügy
- Környezet-egészségügy (köztisztaság települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás (GAMESZ) - 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
- településtisztaság a (GAMESZ) önkormányzati intézmény útján - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről
5. Helyi környezet és természetvédelem vízgazdálkodás vízkárelhárítás feladatok - környezetvédelmi program végrehajtása, folyamatos felülvizsgálata megbízás alapján
- helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok kialakításával
- vízgazdálkodás: a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó koncepció kialakítása és végrehajtásának útján
vízkárelhárítás: a belterületi - települési-vízrendezés megvalósítása és fenntartása útján
- 1995. évi LIII. tv.
a környezet védelmének általános szabályairól

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

- 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról
6. Hulladékgazdálkodási feladatok - Hulladékkezelési közszolgáltatás a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 26.) kötött közszolgáltatási szerződés alapján alvállalkozóként a Zalaispa Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. (8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.) - 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
7. Óvodai ellátás - az Önkormányzat által fenntartott intézmény útján
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2014. (V. 14.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat

- 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
8. Kulturális szolgáltatás - Művelődési Központ Városi Könyvtár Önkormányzati fenntartású intézményben Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény útján
- filmszínház,
- előadó-művészeti szervezet támogatása
- kulturális örökség helyi védelme
- helyi közművelődési tevékenység támogatása
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2015. (V. 4.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat

- 1997. évi CXL. tv. muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
9. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások - házi segítségnyújtás

- szociális étkeztetés

- idősek nappali ellátása

- családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény útján ellátva

- rendkívüli települési támogatás

- köztemetés
- gyermekétkeztetés, intézményi és szünidei gyermekétkeztetés
- 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásról

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
- 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról
10. Lakás és helyiséggazdálkodás - bérbeadás útján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és bérlemények hasznosítása - 1993. évi LXXVIII. tv. a lakásgazdálkodásról
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
11. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás - katasztrófavédelem:
katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgáló tevékenységek útján
- kezeli és szervezi a katasztrófa elhárítás és vis maior események feladatait
- 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről
- 234/2011. (XI. 10.) Korm. rend. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
12. Helyi adóval gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok - települési önkormányzat a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlása, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelete
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezett bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről
- 1990. évi C. tv. a helyi adókról
13. Kistermelők és őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása hétvégi árusítás - GAMESZ üzemeltetésében


- 999 m2 alapterületű piac
- HVÖ 152/2014. (V. 14.) Kt. határozat GAMESZ alapító okiratának módosításáról

- 3/10.732-6/2011 sz. üzemeltetési engedély
Iktatva: HTO/687-10/2011.
14. Sport, ifjúsági ügyek kapcsolatos feladatok - települési sport fejlesztése
- sportlétesítmény fenntartása Hévízi SK és GAMESZ útján
- települési sport fejlesztése sportlétesítmények fenntartása Hévízi SK és GAMESZ útján
- városi és Bibó sportcsarnok fenntartás GAMESZ útján
- 2004. évi I. tv. a sportról
- HVÖ 265/2016. (XI. 30.) Kt. határozat
15. Közreműködik a település közbiztonságának biztosításában - A települési a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat i önkormányzat területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi.
Kamerarendszer üzemeltetésével a rendőrség és közterület-felügyelet bevonásával.
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján

- HVÖ 278/2018. (XII. 19.) Kt. határozat
16. Víziközmű-
szolgáltatás
- Vízközmű DRV Zrt útján ingyenes állami tulajdonba adás miatt - a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 79. § (4)-(6) bekezdés 2017. július 1-jei hatállyal térítésmentesen a Magyar Államra történő átszállás
- HVÖ 209/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
17. Belsőellenőrzés - Feladat-ellátási szerződés útján Keszthely és Környéke Többcélú Társulás függetlenített belső ellenőre - 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

18. Esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok - Hévíz Város Önkormányzat és intézményei útján - 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
19. Helyi értéktár Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény útján ellátva - HVÖ 360/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak feladat ellátási módja és mértéke

A B C D
Feladat megnevezése Feladat ellátás módja Feladat ellátás mértéke A feladat ellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés, KT döntés
1. Szociális ellátás - ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény útján

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat-ellátási megállapodás keretében

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás


- bölcsődei ellátás

- települési támogatás:
- (lakhatási támogatás, ápolási támogatás, gyógyszer-támogatás, születési támogatás, méltányossági települési támogatás,
- rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatás köztemetés)
- szociális célú tűzifa támogatás
- 57 férőhely alapellátási szinten- 100 készülék- Éves költségvetési rendeletben megállapított előirányzat
2 típus


- 26 fő
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról

- HVÖ 152/2014. (V. 14.) Kt. hat.-tal jóváhagyott alapító okirat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról

- HVÖ 249/2013. (IX. 22.) Kt. hat.-tal elfogadott Helyi Szabályzat

- ZAC/100/85-7/2014. működési engedély
- szünidei gyermekétkeztetésre - 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályáról
2. Köz-
művelődés
- Muzeális kiállítóhely Festetics György Művelődési Központ útján önkormányzati fenntartású intézményben - 8380 Hévíz Rákóczi u. 9. szám alatti állandó múzeumi kiállítás és Egregyi bemutató épület - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (VII. 5.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődésről
- Városi Televízió Nonprofit Kft. az Önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi - Közszolgálati jellegű, hévízi sugárzási körzet 4x1,5 óra/hét adásidővel - HVÖ 292/2015. (XI. 11.) Kt. hat.-tal elfogadott alapító okirat
- Hévíz folyóirat és Forrás újság Hévíz Város Önkormányzat kiadásában
- könyv- és lapkiadás
- előbbi országos terjesztésű 500 pld., utóbbi kéthetente megjelenő városi kiadvány - HVÖ 320/2011. (XII. 14.) Kt. hat.-
tal elfogadott Folyóirat működéséről
- HVÖ 265/2015. (X. 2.) Kt. hat.-tal elfogadott Forrás újság alapítói jogának átvételéről
- www.heviz.hu (turisztika, idegenforgalom) - üzemeltetési megállapodásról www.heviz.hu honlapra Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft-vel 201/2018. (X. 2.) Kt. határozat

- www.onkormányzat.heviz.hu (közigazgatás)
Kivitelezésre, szerkesztésre, karbantartásra WebMark Bt.-vel kötött vállalkozói szerződés alapján - HVÖ 39/2011. (II. 11.) Kt. hat.-ok a vállalkozási szerződés kötéséről.
3. Tóvédelem - Átfogó tóvédelmi program folytatása - Az önkormányzat. éves költségvetési rendeleteiben jóváhagyott előirányzat - Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése
4. Közoktatás - Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola önkormányzati működtetésű intézmény

- Bibó István AGSZ önkormányzati működtetésű intézmény
működtetési feltételek biztosítása külön megállapodás alapján, GAMESZ bevonásával nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

HVÖ 305/2012. (XII. 10.) Kt. határozat

HVÖ 8/2013. (I. 31.) Kt. határozat
5. Turizmus, gyógy-
turizmus szervezése, koordinálása
- TDM Egyesület Tourinform Iroda Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján

- Fly-Balaton repülőtér vagyonkezelésbe vétele, üzemeltetése
- Önkormányzat éves költségvetéséből nyújtott támogatás


- 100%-os önkormányzati tulajdonú
Hévíz-Balaton Airport Kft. alapításával, a Kft. által a Fly-Balaton reptér vagyonkezelésbe vételével
- Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése


- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (2) bekezdés

- Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. §, 12. § (2) bekezdés b) pont.

- HVÖ 74/2012. (III. 28.) Kt. hat.
- HVÖ 73/2012. (III. 28.) Kt. hat.
- HVÖ 72/2012. (III. 28.) Kt. hat.
6. Igazgatási tevékenység - közterület-felügyeleti feladatok ellátása - Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők útján, éves költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeret szerint - 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 1. § (2) bekezdés
7. Önkormány-
zati támogatások
- egyesületek, civil szervezetek és alapítványok támogatása - önkormányzat éves költségvetésében nyújtott támogatás - Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése
8. Közbiztonság - Közterületi kamerarendszer

- (27 helyszínen kamerarendszer és átjátszó pontok kialakítása összesen 37 darab kamerával - 8 db fix,14 db mozgatható PTZ, 15 db rendszámfelismerő, profeszionális vezeték nélküli jelátviteli hálózat, 6+2 átjátszó ponttal, 2 monitorozó végponttal)
Zala megyei Rendőrfőkapitány-
sággal és közterület-
felügylettel üzemeltetésével megállapodás alapján
- Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése

HVÖ 278/2018. (XII. 19.) Kt. határozat
9. Város-
marketing feladatok ellátására
- Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. (46%-os önkormányzati tulajdon) - Hévíz Város Önkormányzata:
1 290 000 Ft törzstőkével
- HVÖ 98/2012. (IV. 24.) Kt. hat. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrész vásárlásáról
- HVÖ 242/2010. (XII. 22.) Kt. hat.
- HVÖ 144/2015. (V. 11.) Kt. hat. törzstőke emelésről
- HVÖ 260/2018. (XII. 19.) Kt. határozat
10. Közép-
iskolások támogatása
- Hévíz Hazavár útiköltség hozzájárulás

- Hévíz Hazavár tanulmányi ösztöndíj
- Hévízi állandó lakhellyel rendelkező középiskolai tanulók - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
- Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése
11. Rózsakert komplexum - Gróf I. Festetics György Művelődési Központ üzemeltetésében

- 534 m2 többfunkciós közösségi tér
- HVÖ 164/2010. (IX. 7.) Kt. hat.-tal elfogadott támogatási szerződés
- Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése
13. Római kori romok zöldfelületi rehabilitációja projekt fenntartásEgregyi Múzeum - Gróf I. Festetics György Művelődési Központ üzemeltetésében - 5194 m2 2000-3000 fő befogadására alkalmas kert

- 1409 m2 rom által elfoglalt terület
- HVÖ 164/2010. (IX. 7.) Kt. hat.-tal elfogadott támogatási szerződés

- Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése
HVÖ 171/2011. (VII. 15.) Kt. hat.-a a római kori romok környezetének zöldfelületi rehabilitációja építés kivitelezési munkái a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásáról
14. Terv-tanács - Kormány rend. és az önkormányzati rendeletben előirt építészeti - műszaki tervek véleményezése - 5 főből álló szakmai testület - 24/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet az építészeti-műszaki tervtanácsról
15. Korok és Borok Tematikus Séta út Hévíz-Egregy városrészben - Önkormányzat és intézményei útján - támogatási szerződés szerint - HVÖ 188/2013. (VII. 18.) Kt. hat.-
tal elfogadott támogatási szerződés
- HVÖ mindenkori költségvetése
- Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendeletéhez

1.1. A Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

A B
1. Engedélyezi a zöldterület felbontását Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete 18. § (5) bekezdés
2. Bibó István és Illyés Gyula díjat adományoz. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
3. Dönt az önkormányzat címere használatának engedélyezéséről Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló használatának rendjéről
4. Dönt forgalomképtelen törzsvagyon egyszeri alkalommal történő hasznosításáról (szerződés időtartama az 1 évet, közterület használat esetében 3 évet nem haladja meg). Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdés
5. Megköti a forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodásokat, szerződéseket, tulajdonosi nyilatkozatot ad a hatáskör gyakorlása bérleti szerződések használatra, illetve használati és reklámjogra, valamint telekrendezési eljárás végrehajtására vonatkozó megállapodások megkötését foglalja magába. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdés
6. Dönt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak egyszeri alkalommal történő hasznosításáról, a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdés
7. Dönt jelzálogjog átvételéről, illetve a helyi támogatással épített, vagy vásárolt ingatlan megterheléséről. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdés
8. Dönt a közterület használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés
9. A közterületek hasznosítására pályázatot írhat ki. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdés
10. Dönt a rendkívüli települési támogatásról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 13-14. §
11. Dönt a lakhatási támogatásról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 15-18. §
12. Dönt az ápolási támogatásról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 19-21. §
13. Dönt a gyógyszertámogatásról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 22-26. §
14. Dönt a születési támogatásról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 27. §
15. Dönt a méltányossági települési támogatásról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 28. §
16. Dönt a köztemetésről Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 29. §
17. Dönt a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági támogatásról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 28/A-28/B. §
18. Dönt a természetbeni tűzifa támogatásáról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
19. Eljár és dönt az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona) igénybevételével összefüggő hatáskörben. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §
20. Dönt a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díjának csökkentése és elengedése ügyében Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 19/A. §
21. Dönt a közszolgáltatási díjkedvezményekkel kapcsolatos ügyekben. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 7/A. § (8) bekezdés
22. Megállapítja a „Hévíz hazavár” Ösztöndíj összegét. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés
23. Gyakorolja az Hévíz Város Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített gazdálkodási jogköröket Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének tárgyévi költségvetése
24. Dönt a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
25. Jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, dönt annak esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig, dönt az Önkormányzat részéről központosított közbeszerzésekhez történő csatlakozásról. A beszerzési, közbeszerzési eljárások során, a döntési jogköröket a becsült érték illetve a legkedvezőbb ajánlat értékének függvényében a polgármester gyakorolja építési beruházás esetén 30 millió forint alatt, árubeszerzés esetén 16 millió forint alatt, szolgáltatás megrendelés esetén 16 millió forint alatt. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (I. 26.) határozata
26. Megállapítja az Önkormányzati Építészeti - Műszaki Tervtanács részletes működési rendjét szabályozó Ügyrendet a Tervtanács elnökének javaslatára. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete
27. Utakkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében foglalt ügyekben
28. A közalkalmazottak lakáscélú a támogatásának ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés
29. Az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban tájékoztatást ad a településfejlesztési koncepció készítését befolyásoló terveiről. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés b) pont
30. Eljár és dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörben. 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdés
31. Nyilatkozik az önkormányzati érdek sérelméről, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti. A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés.
32. Dönt kárigényekben, figyelemmel az önkormányzati biztosító helytállására, 200 ezer forint összeghatárig Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés
33. Dönt a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről a részletfizetésről, halasztásról és biztosítékként jelzálogjog alapításról. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019. (X. 7.) önkormányzati rendelet 7. §

1.2. A Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök

A B
1. A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban a hatáskör gyakorlása Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet
2. A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához közút kezelői hatáskör gyakorlása 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdés

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Képviselő-testület, bizottság elé kerülő előterjesztések tartalmi és formai követelményeiről, a határozatok végrehajtásának és végrehajtásáról történő beszámolás rendjének szabályozásáról

I. Az előterjesztések összeállítása, tartalmi és formai követelményei

1. Előterjesztések írásban vagy - SZMSZ-ben rögzített esetben - szóban kerülhetnek a Képviselő-testület, illetve bizottságai elé. A képviselő-testületi előterjesztésekre vonatkozó szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell a bizottsági előterjesztésekre is.

2. Az előterjesztés lehet:

a) önkormányzati rendelet alkotására irányuló javaslat,

b) képviselő-testületi (bizottsági) döntést igénylő ügy,

c) beszámoló, tájékoztató.

3. Az előterjesztés 1-5. részből állhat:

1. RÉSZ: A tárgy és tényállás ismertetése.

2. RÉSZ: Döntési javaslat (A határozati javaslat / önkormányzati rendelet-tervezet.)

3. RÉSZ: Bizottsági állásfoglalás.

4. RÉSZ Mellékletek.

5. RÉSZ Felülvizsgálatok -egyeztetések.

4. Az előterjesztések elkészítésének határidejét, a polgármester vagy a jegyző határozza meg. Az előterjesztést a megszabott határidőre úgy kell elkészíteni, hogy annak szakmai megfelelőségét, törvényességi vizsgálatát a szükséges idő, rendelkezésre állásával el lehessen végezni. Az előterjesztések polgármesteri hivatali előkészítésének, egyeztetésének itt nem rögzített rendjét a jegyző szabályozza.

5. Az előterjesztés első lapja a borítólap, majd azt az 1-5. pontig terjedő előterjesztés részek követik.

6. Az egységes arculat érdekében az önkormányzat arculati kézikönyvének rendelkezései szerint kell az előterjesztéseken a fejlécet alkalmazni, és az előterjesztést a következő leírási formátum betartásával kell elkészíteni:

a) betűtípus: Arial 10-12,

b) sortávolság: 1 sortávolság,

c) jobb és bal margó rendezésével (sorkizárás).

7. Személyes adatok védelmére vonatkzó szabályokat nyilvános előterjesztésben és nyilvánosságra kerülő zárt ülési határozatban be kell tartani.

8. Az előterjesztés tagolása:

1. RÉSZ: Tárgy és tényállás ismertetése

1. Amennyiben volt előzmény döntés, annak végrehajtásának értékelése, a tárgy és tényállás pontos megjelölése, utalás a tárgyra vonatkozó fontosabb jogszabályokra, a téma szakmai elemzése (a téma gazdasági-, társadalmi összefüggései). Az önkormányzati rendelet-tervezet részletes indokolása. A jogszabály-alkotási eljárás szerinti vizsgálatok bemutatása. Az előkészítés során felmerült viták, ellentétes vélemények rögzítése. Amennyiben az előterjesztésben valamely kérdés megoldására több lehetőség merülhet fel, alternatív döntési javaslatot kell készíteni, azok részletes bemutatásával, azok előnyeivel, hátrányaival, várható hatásaival. Hivatkozás a megfelelő helyeken, az előterjesztés besorszámozott mellékleteire.

2. A döntési javaslat költségvetési és vagyongazdálkodási vonzat, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása..

3. Az előírt egyeztetések megtörténte, annak eredményének bemutatásával.

4. A bizottsági véleményezés SZMSZ szerinti mellőzése.

5. Fel kell tüntetni, hogy a döntési javaslat egyszerű vagy minősített többséget igényel.

2. RÉSZ: Döntési javaslat (A határozati javaslat/önkormányzati rendelet-tervezet)

1. Az előterjesztéshez általában döntési javaslatot kell készíteni. A tájékoztatóhoz, a jelentéshez csak tudomásul vételről kell készíteni. A megszövegezésnél törekedni kell a jó áttekinthetőségre, tömörségre és a végrehajthatóságra. A határozat egyes pontjainak tagolása mindig arab számmal azon belül az egyes pontok megjelölése az abc kisbetűivel, pl: a) történik. Az egyes alternatívák megjelölése az abc nagybetűivel a következők szerint: (pl.: A. alternatíva). A határozati javaslatnak tartalmaznia kell a határozat végrehajtásáért felelős megnevezését (Felelős:) és a határozat végrehajtásának határidejét (Határidő:). Amennyiben a határozat egyes pontjaihoz mások a végrehajtásért felelősök vagy eltérőek a végrehajtási határidők, akkor ezeket a határozat minden pontja után külön fel kell tüntetni.

A határidőt mindig naptári napra kell megjelölni. A határidő lehet „azonnal” sürgős esetben vagy intézkedés utólagos tudomásulvétele, jóváhagyása esetén. A határozati javaslatot/önkormányzati rendelet-tervezetet tartalmazó lapon mindig fel kell tüntetni, hogy a döntési javaslat egyszerű vagy minősített többséget igényel.

2. A rendelet-tervezet tartalmi és formai feltételei a jogalkotásról, a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályok állapítják meg.

3. RÉSZ: Bizottsági állásfoglalás

4. RÉSZ: Mellékletek

Az előterjesztés mellékleteit az előterjesztésben hivatkozott sorrendben kell csatolni.

5. RÉSZ: Felülvizsgálatok - egyeztetések

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal
név beosztás/feladat aláírás megjegyzés
ügyintéző
osztályvezető
pénzügyi ellenőrzés, (ha van költségvetési kihatása)
törvényességi felülvizsgálat
Külsős partner
név beosztás aláírás megjegyzés

9. Egyéb rendelkezések:

9.1. Az intézmény (költségvetési szerv), gazdasági társaság, önszerveződő közösség, más szervezet beszámolójához a szakterület szerint közreműködő polgármesteri hivatali belső szervezeti egység kiegészítő jelentést készíthet. Ebben: értékeli a beszámolót, az intézmény tevékenységét, megfogalmazza a szükséges intézkedéseket, döntési javaslatot készít.

9.2. A jogszabályokban, egyéb szabályzatokban előírt előzetes véleményezési jog biztosításáért az előterjesztés készítője a felelős.

9.3. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárások ügyében a határozati javaslatot, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései alapján kell megszerkeszteni.

9.4. A végrehajtásért felelős megjelölésénél biztosítani kell, hogy a határozat (határozati pont) címzettje és a végrehajtásért felelős azonos legyen, több felelős esetén a sorrendben első helyen szereplő szerv vagy személy köteles a végrehajtás szervezésével, véleményeztetésével és a végrehajtásról szóló jelentés elkészítésével kapcsolatos feladatokat elvégezni, ez azonban nem csökkenti a többi felelősként megjelölt közreműködését és felelősségét.

9.5. Az előterjesztésekre vonatkozó szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell minden olyan előterjesztés illetve határozati javaslat esetében is, amelyet önkormányzati intézmény és nem önkormányzati szerv terjeszt a Képviselő-testület elé. Ekkor e mellékletben foglaltak érvényesítése az előkészítésért felelős személy feladata.

9.6. Az előterjesztések elektronikus szolgáltatása a képviselő-testület és bizottságok részére word vagy pdf elektronikus dokumentumban történik.

9.7. Az előterjesztés kiadmányozott példányát az ügyiratban kell elhelyezni.

9.8. Az előterjesztések digitalizálásának szabályait, rendjét a jegyző állapítja meg.

II. A határozatok végrehajtása és beszámolás a végrehajtásról

1. Az önkormányzati határozatok végrehajtását - határidőtől függetlenül - haladéktalanul meg kell kezdeni.

2. Amennyiben a végrehajtás el nem hárítható akadályba ütközik, a felelős köteles erről a jegyzőt tájékoztatni.

3. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a végrehajtásáért felelős polgármesteri hivatali belső szervezeti egység, a határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésre jelentést készít. A jelentés tartalmazza a döntés számát, az egyes a pontokba fogalmazott döntéseket, azokhoz szerkesztve azok végrehajtásáról történő jelentést.

4. A jelentésnek tartalmaznia kell: a végrehajtás eredményét, annak hatását, a végrehajtás esetleges elmaradásának okait, mulasztás esetén a felelős szervet vagy személyt, a tett intézkedéseket, a végrehajtás során felmerült további intézkedésekre, határidő-módosításra, indokolt esetben a határozat hatályon kívül helyezésére.

6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A települési önkormányzatokkal létrehozott társulások

A B C
Társulás elnevezése: Alapítása: Társulásban részt vevő önkormányzatok:
1. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 2007. október 31. Hévíz, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Nemesbük, Zalaköveskút, Sármellék, Rezi.
2. Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás 2005. október 26. Hévíz és 281 önkormányzat

7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatásköre

A
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
1. Ellátja a pénzügyi bizottsági feladatokat
2. Állást foglal költségvetési, zárszámadási előterjesztésekről és gazdasági programról
3. Állást foglal adópolitikai, adózási előterjesztésekről
4. Állást foglal és megtárgyalja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok előterjesztéseit
5. Állást foglal vagyongazdálkodási előterjesztésekről
6. Állást foglal hitel előterjesztésekről
7. Állást foglal a gazdaságszervezéssel kapcsolatos, ide értve a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával kapcsolatos előterjesztésekről
8. Állást foglal a turizmussal kapcsolatos előterjesztésekről
9. A képviselő-testület felkérésére turisztikai témakörben előterjesztést készít, helyzetelemzést végez
10. Állást foglal településfejlesztési, településrendezési előterjesztésekről
11. Állást foglal a településüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztésekről
12. Állást foglal a közterületekkel kapcsolatos előterjesztésekről
13. Állást foglal a környezet egészségügy, köztisztaság előterjesztésekről
14. Állást foglal lakás- és helyiséggazdálkodási előterjesztésekről
15. Állást foglal helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkár elhárítási előterjesztésekről
16. Állást foglal honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi előterjesztésekről
17. Állást foglal közbiztonsági előterjesztésekről, ide értve a rendőrségi előterjesztéseket
18. Állást foglal helyi közösségi közlekedési, továbbá helyi közutak előterjesztésekben
19. Állást foglal hulladékgazdálkodási előterjesztésekben
20. Állást foglal vizi-közmű szolgáltatási előterjesztésekben
21. Állást foglal pályázati és projekt előterjesztésekben
22. Állást foglal városfejlesztési előterjesztésekben
23. Állást foglal Hévíz város közlekedési kapcsolatai fejlesztése, ide értve a reptér ügyek előterjesztéseiről
24. Állást foglal a helyi építési szabályozás, településrendezési tervek, településfejlesztési koncepciók előterjesztésekben
25. Állást foglal a beruházásokkal kapcsolatos előterjesztésekben
26. Állást foglal a világörökségi témakör előterjesztéseiben
27. Állást foglal helyi védelem, helyi védettség, természeti értékek és környezetvédelem előterjesztésekben
28. Ellátja adósságrendezési eljárás során bizottsági feladatokat
B
Emberi Erőforrások Bizottság
1. Állást foglal az önkormányzati intézmények előterjesztéseiről
2. Állást foglal a foglalkoztatás politikával, munkahely teremtéssel kapcsolatos előterjesztésekről
3. Állást foglal az egészségügy témaköreit érintő előterjesztésekről
4. Állást foglal a szociális terület, szociálpolitika előterjesztéseiről
5. Állást foglal az ifjúságpolitikai előterjesztésekről
6. Állást foglal gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások előterjesztéseiről
7. Állást foglal köznevelés, óvoda, bölcsőde előterjesztéseiről
8. Állást foglal a közintézmények elnevezésével kapcsolatos előterjesztésekről
9. Állást foglal közterületek elnevezésével kapcsolatos előterjesztésekről
10. Állást foglal közterületi emlékmű állítás előterjesztésről
11 Állást foglal az együttműködési megállapodás külföldi vagy hazai önkormányzattal előterjesztésekről
12. Állást foglal kulturális szolgáltatás könyvtári ellátás, filmszínház, muzeális kérdések, kulturális örökség, helyi közművelődési tevékenység előterjesztéseiről
13. Állást foglal civil és társadalmi szervezetekkel kötött együttműködések előterjesztéseiről
14. Állást foglal sport ügyek előterjesztéseiről
15. Állást foglal intézményvezetői pályázatok előterjesztéseiről
16. Állást foglal kitüntetési javaslatokról
C
Ügyrendi és Jogi Bizottság
1. Ellátja az ügyrendi bizottsági feladatokat, ennek keretében lebonyolítja a képviselő-testületi üléseken szükséges titkos szavazásokat
2. Engedélyezi a polgármester külföldi kiküldetését
3. Ellátja a vagyon-nyilatkozat tételekkel kapcsolatos bizottsági feladatokat
4. Ellátja az összeférhetetlenséggel, méltatlansági ügyekkel kapcsolatos bizottsági feladatokat
5. Előterjeszti a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatot
6. Állást foglal az önkormányzati rendeletek előterjesztéseiről
7. Állást foglal peres ügyek előterjesztéseiről

  Vissza az oldal tetejére