Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevétele: 5.808.645.000,- forint, ebből:

a) működési célú bevételek 3.114.413.000,- forint;

b) felhalmozási célú bevételek 2.694.232.000,- forint.

(2) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.390.256.000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevétele összesen: 7.198.901.000,- forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadása 6.995.359.000,- forint, ebből:

a) működési célú kiadások 3.689.439.000,- forint;

b) felhalmozási célú kiadások 3.305.718.000,- forint.

(2) *  Az Önkormányzat tartaléka 851.478.000,- ezer forint, melyből 626.352.000,- forint a működési tartalék és 225.126.000,- forint a felhalmozási tartalék.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 203.744.000,- forint.

(4) *  Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadása összesen: 7.198.901.000,- forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) *  A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 989.131.000,- forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 192.751.000,- forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.289.512.000,- forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16.309.000,- forint;

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 1.201.736.000,- forint.

(2) *  A költségvetés egyensúlyát 1.358.929.000,- forint előző évi maradvány igénybevételével és 31.327.000,- forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 297.413.000,- Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 55.869.000,- Ft, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 1.036.974.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3.,3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) *  Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege 6.867.586.000,- forint;

b) kiadási főösszege 6.867.586.000,- forint.

(2) *  A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege 286.855.000,- forint;

b) kiadási főösszege 286.855.000,- forint.

7. § *  A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege: 541.059. 000 forint;

b) kiadási főösszege: 541.059.000 forint.

8. § *  A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege: 123.508.000 forint;

b) kiadási főösszege: 123.508.000 forint.

9. § *  A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege: 224.573.000 forint;

b) kiadási főösszege: 224.573.000 forint.

10. § *  A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2020. évi:

a) bevételi főösszege 470.511.000,- forint;

b) kiadási főösszege 470.511.000,- forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2020. január 1-jei időpontra 235,25 fő költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

12. § *  Az önkormányzatnál, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak éves cafetéria juttatása bruttó 200.000 Ft. A polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak és a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester cafetéria juttatása - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében és a 225/L. §-ában, valamint a 14/2020. (IX. 24.) jegyzői utasítás 1.pontjában foglaltak - alapján bruttó 245.000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2020. évben esedékes összege az önkormányzatnál 1.091.077.000 forint. (6. melléklet).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 164.468.000 forint. (7. melléklet).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) *  Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2020. évben 164.149.000 forint működési és marketing támogatást nyújt. A támogatás összegéből 50.000.000 forint támogatást a 2020. évi bérek és járulékai, 2020. évi szállítói kiadások, továbbá 2019. évi teljesítésű szállítói kiadások finanszírozására biztosít, 2020. február 28-ig egyösszegű pénzügyi teljesítéssel.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.

A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetőjének írásos indoklása alapján külön előterjesztés készítése szükséges, betöltéséről Képviselőtestületi határozat dönt.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve az évközben keletkezett bérmaradvány jutalomra felhasználása, a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt, a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.

(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

a) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 20.000.000 forint;

b) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;

c) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;

d) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;

e) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;

f) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;

g) *  köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint;

(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

a) *  2020. évi rendezvényterv megvalósítása 18.213.000 forint.

b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;

c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;

d) kiállítások szervezéséhez útiköltség 1.500.000 forint;

e) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;

f) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint;

g) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;

h) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint

i) aggregátor üzemeltetése 600.000 Ft,

j) könyvtári programok 1.805.000 Ft.

19. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezetője köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2021. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

27. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

28. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. Személyi juttatások (K1) 624 775 364 356 989 131
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 679 699 105 530 785 229 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 118 798 73 953 192 751
4 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 737 696 551 816 1 289 512
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 235 915 5 130 241 045
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 300 14 009 16 309
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 1 876 885 0 1 876 885 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 811 925 17 385 829 310 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 11 081 143 676 154 757
10 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 144 695 274 932 419 627
11 működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) 0 1 000 1 000
12 4. Működési bevételek (B4) 180 044 1 075 283 1 255 327 elvonások, befizetések (K502) 0 0 0
13 működési célú tartalék (K513) 148 018 148 018
14 5. Felhalmozási bevételek (B5) általános tartalék (K513) 366 637 111 697 478 334
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 2 028 2 402 4 430 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 2 005 982 1 683 457 3 689 439
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 3 515 115 3 630
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 796 350 796 350 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 2 746 563 248 650 2 995 213
20 7. Felújítások (K7) 18 326 19 050 37 376
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 3 502 3 502 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 9 931 3 006 12 937 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 0 0 0
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 28 681 14 322 43 003
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 907 583 1 206 830 3 114 413 felhalmozási célú tartalék (K513) 135 763 89 363 225 126
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 892 359 801 873 2 694 232 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 929 333 376 385 3 305 718
27 Költségvetési bevételek összesen: 3 799 942 2 008 703 5 808 645 Költségvetési kiadások összesen: 4 935 315 2 059 842 6 995 157
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 135 373 -51 139 -1 186 512
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) 155 395 0 155 395
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 307 273 51 656 1 358 929 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 27 114 4 213 31 327 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 43 619 4 730 48 349
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)
43 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 334 387 55 869 1 390 256 Finanszírozási kiadások összesen 199 014 4 730 203 744
47 Bevételek összesen 5 134 329 2 064 572 7 198 901 Kiadások összesen 5 134 329 2 064 572 7 198 901

1/1. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei2020. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások 624 775 364 356 989 131
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 679 699 105 530 785 229 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 798 73 953 192 751
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei 0 0 0 3. Dologi kiadások 737 696 551 816 1 289 512
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 235 915 5 130 241 045
6 3. Közhatalmi bevételek 811 925 17 385 829 310 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300 14 009 16 309
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 4. Működési bevételek 180 044 1 075 283 1 255 327 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 11 081 143 676 154 757
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 144 695 275 932 420 627
10 elvonások, befizetések 0 0 0
11 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 3 502 3 502 működési célú tartalék 0 148 018 148 018
12 általános tartalék 366 637 111 697 478 334
13
14 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 907 583 1 206 830 3 114 413 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 2 005 982 1 683 457 3 689 439
15
16 Költségvetési bevételek összesen: 1 907 583 1 206 830 3 114 413 Költségvetési kiadások összesen: 2 005 982 1 683 457 3 689 439
17
18 Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -98 399 -476 627 -575 026
19 Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére 425 488 425 488
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 155 395 0 155 395
23 Hitel felhasználása felhalmozásra 0 0 0
24 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 1 307 273 51 656 1 358 929 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
28 előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása -1 036 974 0 -1 036 974 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 27 114 4 213 31 327 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 43 619 4 730 48 349
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 297 413 55 869 353 282 Finanszírozási kiadások összesen 199 014 4 730 203 744
37 Bevételek összesen 2 204 996 1 688 187 3 893 183 Kiadások összesen 2 204 996 1 688 187 3 893 183

1/2. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei2020. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2
3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Felhalmozási kiadás
4 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
5 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 1 876 885 0 1 876 885
6 5. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások 2 746 563 248 650 2 995 213
7 5.1. Immateriális javak értékesítése 7. Felújítások 18 326 19 050 37 376
8 5.2. Ingatlanok értékesítése 2 028 2 402 4 430 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 515 115 3 630 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0
10 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
11 5.4. Részesedések értékesítése 0 796 350 796 350 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre 28 681 14 322 43 003
12 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 felhalmozási célú tartalék 135 763 89 363 225 126
13 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 929 333 376 385 3 305 718
14 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 931 3 006 12 937
15
16
17 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 892 359 801 873 2 694 232
18 Költségvetési bevételek összesen: 1 892 359 801 873 2 694 232 Költségvetési kiadások összesen: 2 929 333 376 385 3 305 718
19
20 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 036 974 425 488 -611 486
21 Felhalmozási többlet felhasználása működési hiány fedezésére 0 -425 488 -425 488
22 0
23 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
24 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
25 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra 0 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
26 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
27 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
28 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra 1 036 974 0 1 036 974 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 1 036 974 0 1 036 974 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
37 Bevételek összesen 2 929 333 376 385 3 305 718 Kiadások összesen 2 929 333 376 385 3 305 718

1/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi várható támogatása

Támogatás jogcíme 2020. évi állami támogatásból származó eredeti előirányzat szerint elszámolható támogatás 2020.évre járó tényleges összeg
létszám mutató Fajlagos összeg Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása 2019 évi támogatása szerint KEKKH 2019. 01.01-re vomnatkozó adata: 4740 fő 18,40 5 450 000 84 363 600 100 280 000 2020. február hónapban - a hivatalok törzskönyvezését követően - kerül sor az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím ésa a beszámítás figyelembe vételével az önkormányzatot ténylegesen megillető támogatás megállapítására.
I.1.b) településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 373,5 ha 25.200 Ft/ha 9 412 200
V. beszámítás -9 412 200
I.1.ba) - V. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 0
I.1. bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 320.000 Ft/km 18 400 000
V. beszámítás -18 400 000
I.1.bb) - V. közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 19 638 69 Ft/m2 1 355 022
V. beszámítás -1 355 022
I.1.bc) - V. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása 227 000 Ft/km 6 212 990
V. beszámítás -6 212 990
I.1.bd) - V. közutak fenntartásának támogatása beszámítás után 0
I.1.c) egyéb önkormányzati feladatok 4 740 2 700 12 798 000
V. beszámítás -12 798 000
I.1.c) - V. egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 20 2 550 Ft/fő 51 000
V. beszámítás -51 000
I.1.d) - V. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után 0
I.1.e) üdülőhelyi feladatok támogatása 610 672 214 1,00 610 672 214
V. beszámítás -98 302 859
I.1.e) - V. üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás után 512 369 355
f) beszámítás, kiegészítés: Beszámítás szerinti támogatás csökkentés összesen: = (25.671.471.729*0,55/100)*[100+(75.823-52.001)/(115.000-52.001)*(110-100)]/100=146.532.071 Ft
(g) teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás146.802.364-146.532.071=270.293 Ft)
596 732 955 I. összesen
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
II.1. Óvodában fogélalkoztatott pedagógusok és az e pdedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása
II.1. (1)1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó átlagbér támogatás összege 124+6x2=136 fő és 107+4x2=115 fő 11,3 4 371 500 49 397 950
II.1.(2)1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbér alapú támogatása 8,3 2 400 000 19 920 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás I. pont szerinti támogatás beszámítás nélkül: 743 265 026 Beszámítás: 2018. évi IPA alap szerint 146 532 071 -48 229 212 98 302 859 (I.1.e) sort terhelő összeg)
II.2. (1) 1 óvodaműködtetési támogatás (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát) 123,7 97 400 12 048 380
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
II. 4. a (1)Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészíto támogatása, akik a minosítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg 1,00 396 700 396 700 2020. január-1-ei átsorolással alapfokú II. minősítést szerzők támogatása májusban leszfelmérve . Önkormányzatunknál lesz 2 fő
II.4.a (2). Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg 1,00 1 447 300 1 447 300 2020. január-1-ei átsorolással alapfgokú mester minősítést szerzők száma májusban lesz felmérve. Önkormányzatunknál lesz 2 fő
83 210 330 II. összesen
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
III. 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35.000 Ft/fő alatti adóerőképesség esetén differenciáltan jár 0
III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
III. 2. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
III.2 aa) Számított szakmai létszám meghatározása
III. 2. aaa) Számított alaplétszám (2019. 01.01-i lakosságszám szerint Cserszegtomaj 3343 fő) + (Hévíz népességnyilvántartó adata szerint 2019. 01.01: 4740 fő) 8 083
III. 2. aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közöshivatal település szám szerint:0 0,0
III. 2. aac) Számított alaplétszám korrekciója (4 -nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat:1) 1,0
III. 2. ab) Támogatás összege Hévíz 1; Cserszegtomaj 1 2,0 3 780 000 6 800 000 7 560 000 Információnk szerint a felmérés a 2019. évi összeget hozza és 2020. első két hónapjában a 2019. évi támogatásnak megfelelően folyósítják a támogatást. 2020. márciustól változik a 2020. évi támogatásnak megfelelő összegre.
III. 2. c) Szociális étkezés 74 65 360 4 836 640
III. 2. d) Házi segítségnyújtás
III. 2. da) Szociális segítés 1 25 000 25 000
III. 2. db) Személyi gondozás 41 330 000 13 530 000
III. 2. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 25 190 000 4 750 000
III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
III.3.a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 0,9 4 419 000 3 977 100
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2,6 2 993 000 7 781 800
III.3. b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Miniszterek döntése alapján a települések típusát és adóerőképességét figy-be véve) 6 677 000
III. 4. Települési önk. által nyújtott egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
III. 4. a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása [45+(12 demens*1,19) ]/4=14,82 15 3 858 040 57 870 600
III. 4. b) Intézmény üzemeltetési támogatás 41 938 000
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása
III. 5. a) Intézményí gyermekétkeztetés támogatása
III. 5. aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 571 fő 14,48 2 200 000 31 856 000
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 18 354 770
III. 5. b). Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása összege (Ft/étkezési adag, adóerőképeswség szerint differenciálva) 192 285 54 720
198 451 630 III. összesen
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
IV.1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása 4 740 1 251 5 929 740
5 929 740 IV. összesen
V. Szolidaritási hozzájárulás: (146.802.364 - 759.242.056) * [75 + (75823 - 60001) / (125000 - 60001) * (100 - 75)] / 100 - 0 = 0 0 0 V. összesen
Költségvetési tv 2. sz melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen: 884 324 655 884 324 655 I-V. mindösszesen

1/4. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat2020. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban
Megnevezés Mérték (2020. évi január 1. napjától) 2020. évi bevételi terv
Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2020. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók
Építményadó Differenciált 600-1000,- Ft/m2/év 231 190 10 231 200
Idegenforgalmi adó 530,- Ft/fő/éjszaka 136 631 969 137 600
Iparűzési adó 2%, 436 994 16 406 453 400
Helyi adók összesen: 804 815 17 385 822 200
2.) Pótlék, bírság 6 200 6 200
3.) Átengedett központi adók
Gépjárműadó 3 évig 345 Ft/KW,
4-7 évig 300 Ft/KW,
8-11 évig 230 Ft/KW,
12-15. évig 185 Ft/KW,
16. és felette 140 Ft/KW
0 0
Átengedett központi adók összesen: 0 0
4.) Egyéb sajátos bevétel
Építésügyi bírság 0
Szabálysértési bírság 0 0
Egyéb közhatalmi bírság 910 910
Talajterhelési díjbevétel 0 0
Környezetvédelmi bírság 0
Egyéb sajátos bevétel összesen: 910 0 910
0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: 811 925 17 385 829 310

1/5. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban
Sor-szám Megnevezés 2020. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Állami támogatás 0
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 521 987 103 449 625 436
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 280 246 280 246
5. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 98 107 98 107
6. T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 0 0 0
7. Szociális és gyermekjóléti támogatás 86 687 103 449 190 136
8. Gyermekétkeztetési támogatás 44 529 44 529
9. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 12 418 12 418
10. Egyéb központi támogatás 0 0
11. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 157 182 157 182
12. Elszámolásból származó bevételek 530 2 081 2 611
13.
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
15. Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: 0 175 175
16. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 175 175
17. Központi kezelésű előirányzatok: 0 0 0
18.
19. Fejezeti kezelésű előirányzatok: 205 759 0 205 759
20. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. dec. bérkompenzációja 0 0
21. 2020. évi bérkompenzáció 0 0
22.
23.
24. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 107 033 107 033
25. Hévíz Város fenntartható közlekedése
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007
12 261 12 261
26. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 20 640 20 640
27. "Kultúrbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 ZA-2016-00010 16 450 16 450
28. HUHR/1901/4.1.2/0068 RobotsConnecting nemzetközi projekt 16 551 16 551
29. HUHR/1901/3.1.2/0053 Share Music nemzetközi projekt 17 984 17 984
30. HUHR/1901/4.1.2/0116 Knowledge Well nemzetközi projekt 14 433 14 433
31. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 6 6
32. Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális feladatokra biztosított támogatása 401 401
33. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 2 099 2 099
34. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 099 2 099
35. Önkormányzatoktól támogatás működési célra: 5 911 0 5 911
36. Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás 5 911 5 911
37. Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: 211 670 2 274 213 944
38.
39. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
40. Thermál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület támogatás visszatérítése 1 000 1 000
41. Youth & Spa Erasmus+ projekt 2 502 2 502
42. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 3 502 3 502
43.
44. Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: 891 369 111 306 1 002 675
45.
46. Polgármesteri Hivatal
47.
48. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 0 0
49. Polgármesteri Hivatal összesen: 0 0 0
50.
51. GAMESZ
52. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 592 592
53. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
54. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 592 592
55. GAMESZ mindösszesen: 0 592 592
56.
57. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
58. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0 0 0
59. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 0 0
60. Lakosságtól 0 0
61. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 0 0
62. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: 0 0 0
63.
64. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
65. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
66. Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre 10 000 10 000
67. Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 13 825 13 825
68. Társadalombizt alap iskolaegészségügy 420 420
69. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
70. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 2 264 2 264
71. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 24 245 2 264 26 509
72. Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: 24 245 2 264 26 509
73.
74. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 235 915 5 130 241 045
75. Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 0 3 502 3 502
76.
77. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: 915 614 114 162 1 029 776

1/6. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft
Sor-
szám
Megnevezés 2020. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Felhalmozási bevételek:
3. Ingatlanértékesítés (1455/106. hrsz-u terület; 1455/108, 109, 110 hrsz-ú területek együtt: 87 m2; Kölcsey u-i nyilvános WC) 2 028 2 402 4 430
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 3 154 115 3 269
5. Hévízi Polgármesteri hivatal
6. Felhalmozási bevételek:
7. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 361 361
8.
9. Felhalmozási bevételek összesen.: 5 543 2 517 8 060
10.
11. Részesedések érétkesítése
12. Aquamarin Szállodaüzemeltető Kft. üzletrész értékesítés 796 350 796 350
13. Részesedések érétkesítése összesen: 0 796 350 796 350
14.
15. Felhalmozási célú állami támogatások
16. Felhalmozási célú állami támogatások összesen: 0 0 0
17.
18. Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:
19. Hévíz Város fenntartható közlekedése
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007
560 281 560 281
20. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 179 360 179 360
21. "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 75 141 75 141
22. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004 0 0
23. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 880 000 880 000
24. "Kultúrbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00010 111 680 111 680
25. Magyar Falu Program, Önkormányzati kerékpárút építése 49 953 49 953
26. HUHR/1901/4.1.2/0068 RobotsConnecting nemzetközi projekt 11 068 11 068
27. HUHR/1901/3.1.2/0053 Share Music nemzetközi projekt 1 338 1 338
28. HUHR/1901/4.1.2/0116 Knowledge Well nemzetközi projekt 8 064 8 064
29. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: 1 876 885 0 1 876 885
30. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
31. Hévíz Sportkör TAO támogatás önkormányzati önrész visszafizetése 9 931 9 931
32. Szabó Lőrinc utcai új útszakasz telektulajd. fizetett önerő hozzájárulás 0 0
33. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: 9 931 0 9 931
34.
35. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés
36. Lakásépítési kölcsön visszatérülés 3 006 3 006
37. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: 0 3 006 3 006
38.
39. Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: 1 892 359 801 873 2 694 232

1/7.  * melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2020. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
3. Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda
4. Keszthely adó- átadás 54 955 54 955
5. Alsópáhok adó-átadás 83 000 83 000
6. Jogi viták miatti tartalék 0 0
7. Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra 4 500 4 500
8. Bursa Hungarica ösztöndíj 2 900 2 900
9. Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 1 350 1 350
10. Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 50 50
11. Nagykanizsai Tankerületi Központ 2 320 2 320
12. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 451 451
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 5 850 143 676 149 526
14. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
15. Hévíz Sportkör 126 954 126 954
16. Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze 17 741 17 741
17. Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás 0 0
18. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [HVÖ 1/2016. (I. 28.) Kt. hat.] 10 500 10 500
19. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 85 554 85 554
20. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram 0 0
21. Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) 164 149 164 149
22. Musica Antiqua Együttes Baráti Köre működés 2 000 2 000
23. Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület működési támogatás 200 200
24. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2 000 2 000
25. Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 160 160
26. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 500 500
27. Hévízi Kálvin Alapítvány 1 000 1 000
28. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 0 0
29. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 000 2 000
30. Polgárőr Egyesület Alsópáhok 1 000 1 000
31. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 0 0
32. Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 150 150
33. Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület 75 75
34. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 0 0
35. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 900 900
36. Keszthelyi Mentők Alapítvány 0 0
37. Polgári Védelmi Szövetség 50 50
38. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) 0 0
39. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat 0 0
40. Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület 1 000 1 000
41. Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" V-VI. kötet) 1 000 1 000
42. Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány 0
43. You & Spa Erasmus+ projekt Lendava 410 410
44. You & Spa Erasmus+ projekt Magyarkanizsa (Szerbia) 376 376
45. You & Spa Erasmus+ projekt Iseo 467 467
46. You & Spa Erasmus+ projekt Hargita Megye 461 461
47. Rákóczi Szövetség 50 50
48. Felosztható keret 0 930 930
49. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 144 695 274 932 419 627
50. Thermál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület 1 000 1 000
51. Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre összesen 1 000 1 000
52. Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen 150 545 419 608 570 153
53. Polgármesteri Hivatal
54. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
55. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 0 0 0
56. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
57. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 0 0
58. Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: 0 0 0
59. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen 5 850 143 676 149 526
60. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen 144 695 274 932 419 627
61. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: 150 545 419 608 570 153

1/8. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban
Sorszám A B C D E F G
Beruházás 2020. évi előirányzat
Megnevezés fejlesztés státusza Nettó ÁFA Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat
I. Immateriális javak
1. HÉSZ módosítás áthúzódó 1 406 379 1 785 1 785
2. Kálvária, "Kultúrbarangolás Hévízen" TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010 áthúzódó 6 693 1 807 8 500 8 500
Immateriális javak összesen 8 099 2 186 10 285 10 285 0
II. Felújítás
1. PH felújítása (konferenciaterem + PM iroda) új beruházás 15 000 4 050 19 050 19 050
2. Hévíz, Zrinyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése áthúzódó 4 500 1 215 5 715 5 715
3. Hévíz, Szabó Lőrinc utcai játszótér felújítás tervezése új beruházás 3 858 1 042 4 900 4 900
4. Honvéd utcai lépcsősor melletti csapadékgerinc csere új beruházás 2 871 776 3 647 3 647
5. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 (gazdasági épület) áthúzódó 3 200 864 4 064 4 064
Felújítás összesen 29 429 7 947 37 376 18 326 19 050
III. Ingatlan beruházások
1/1. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autóbuszpályaudvar építés munkái új induló 341 459 92 194 433 653 433 653
1/2. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkai új induló 168 002 45 361 213 363 213 363
1/3. Fenntartható közlekedés (műszaki ellenőri díjkülönbözet) nem része a pályázatnak HVÖ 197/2019. (IX. 2.) Kt. hat. áthúzódó 9 213 2 488 11 701 11 701
1/4. Fenntartható közlekedés megvalósítása (műszaki ellenőri tervezett kiadás, 2.111 e Ft és tartalék 733 ezer Ft) új induló 2 395 449 2 844 2 844
2. Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastuktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása ) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000
3. Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése) áthúzódó 3 000 810 3 810 3 810
4. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros)
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 (+22Kv-os vill. vez. kiváltás)
áthúzódó 53 897 14 553 68 450 68 450
5. Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca) áthúzódó 2 000 540 2 540 2 540
6. Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés áthúzódó 5 038 1 361 6 399 6 399
7/1. Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt)
GINOP-7.1.6-16-2017-00004
áthúzódó 50 443 0 50 443 50 443
7/2. Hévíz Ady u tó melletti sétány kiviteli fedvényterve új beruházás 550 159 709 709
7/3 Hévíz Ady u. (Festetics fürdő előtt) közvilágításhoz védőcsövezés új beruházás 1 397 377 1 774 1 774
8/1. Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése III. ütem (27 db kameraelhelyezése 21 helyszínen) új beruházás 44 785 12 092 56 877 56 877
8/2. Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének IV. ütem (7 db kamera+ villamos ellátásának tervezése és kivitelezése) új beruházás 19 945 5 385 25 330 25 330
9. "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 áthúzódó 59 888 16 170 76 058 76 058
10. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat áthúzódó 509 105 137 457 646 562 646 562
11. HEBI állomás áthelyezése a helyi járati autóbusz pu-hoz áthúzódó 1 181 319 1 500 1 500
12/1 Szabó Lőrinc u. új útszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (pótmunkák nettó10.593 eFt+tervezői díj Br 1.219 e Ft+műszaki ellenőr díja Br 1.551 e Ft) fordított Áfá-s áthúzódó 29 575 747 30 322 30 322
12/2 Szabó Lőrinc u. új útszakasz közvilágítás engedélyezési és kiviteli terv készítése új induló 190 52 242 242
13. Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés váll díj 30%-a) áthúzódó 78 307 20 338 98 645 98 645
14. Hévíz 1089/1hrsz-ú ( iskolaudvar) kisméretű 20X 40 rekortán borítású pálya kiépítése áthúzódó 0 0
15. Hévíz Széchenyi u. 54. és 56. házszámok közötti jelenleg útként és parkolóként használt kb.530m2 terület megvásárlása áthúzódó 10 377 10 377 10 377
16. Közvilágítás tervezés, engedélyezés és bővítés (Park utca és Strecker köz) új induló 2 537 686 3 223 3 223
17. Új parkolóhelyek és sétány kialakítása (Széchenyi utca Kölcsey és Ady utcák közötti szakaszán) áthúzódó 4 510 1 218 5 728 5 728
18. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt áthúzódó 659 296 178 010 837 306 837 306
19. Hévíz, 022/53 hrsz.hosszúföldek sportlétesítmény kialakítása áthúzódó 975 264 1 239 1 239
20. HEBI rendszer 2. számú állomás áthelyezése új induló 2 776 750 3 526 3 526
21. Rekortánborítású sportpálya kialakítása a 1089/1 és 1089/2. hrsz-ú területen (Hévíz Széchenyi u.) új induló 12 503 3 376 15 879 15 879
22. Magyar Falu Program keretében kerékpárút építés Hévíz Széchenyi u. 931/1 hrsz-on. új induló 39 333 10 620 49 953 49 953
Ingatlan beruházások összesen 2 120 551 547 902 2 668 453 2 610 501 57 952
IV. Gépek berendezések és felszerelések
1. Eszközbeszerzés új induló 6 000 1 620 7 620 7 620
2. Értékhatár alatti eszközbeszerzés új induló 1 000 270 1 270 1 270
3. Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt)
GINOP-7.1.6-16-2017-00004
áthúzódó 12 598 3 402 16 000 16 000
4. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt áthúzódó 40 267 10 872 51 139 51 139
5. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros)
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004
áthúzódó 2 527 698 3 225 3 225
6. Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"
TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010
áthúzódó 6 299 1 701 8 000 8 000
7. HUHR/1901/3.1.2/0053 Share Music új induló 1 054 284 1 338 1 338
8. HUHR/1901/4.1.2/0116 Knowledge Well új induló 6 350 1 714 8 064 8 064
Gépek berendezések és felszerelések összesen 76 095 20 561 96 656 79 386 17 270
V. Járművek
1. Skoda Octavia új induló 6 693 1 807 8 500 8 500
Járművek összesen 6 693 1 807 8 500 0 8 500
VI. Számítástechnikai eszközök
1 Informatikai eszközök beszerzése (Hévízaiport.com szerver cseréje 2.300 e Ft és önkormányzat.heviz.hu szerver cseréje 2.300 e Ft) új induló 4 490 1 212 5 702 1 003 4 699
2 IT eszközök közbeszerzése új induló 114 613 30 946 145 559 145 559
3 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt áthúzódó 1 150 311 1 461 1 461
4. Informatikai eszközbeszerzés (Parkolási tevékenység) új induló 180 49 229 229
5. HUHR/1901/4.1.2/0068 RobotsConnecting új induló 8 715 2 353 11 068 11 068
Számítástechnikai eszközök összesen: 129 148 34 871 164 019 13 761 150 258
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 0 0 0 0 0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 11 794 11 794 11 794
2. Hévíz Sportkör támogatása felhalmozásra 3 000 3 000 3 000
3. Egyéb szálláshelyek 2020. évi minőségfejlesztési támogatása {192/2019. (VIII. 29.) Kt. hat.} 14 322 14 322 14 322
4. Hévízi Televízió beruházási támogatás 13 887 13 887 13 887
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: 43 003 0 43 003 28 681 14 322
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása
1. Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása 5 000 5 000 5 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: 5 000 0 5 000 0 5 000
Önkormányzat mindösszesen: 2 418 018 615 274 3 033 292 2 760 940 272 352
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal
1. Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is) új induló 1 000 270 1 270 1 270
2. Informatikai eszközök új induló 1 520 410 1 930 1 930
3. Iroda felújítás új induló 6 063 1 637 7 700 7 700
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: 8 583 2 317 10 900 1 930 8 970
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
1. Beruházás ( Weidemann rakodógép 17.000 e Ft; egyéb 5.000 e Ft) új induló 17 323 4 677 22 000 22 000
2. Skoda Octavia személygépkocsi új induló 3 465 935 4 400 4 400
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 20 788 5 612 26 400 26 400 0
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 3 937 1 063 5 000 2 000 3 000
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 3 937 1 063 5 000 2 000 3 000
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 2 362 638 3 000 300 2 700
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 2 362 638 3 000 300 2 700
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
1. Eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk 500 e Ft; Óvodai fejlesztés, napvitorla 1500 e Ft) új induló 1 575 425 2 000 2 000
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen 1 575 425 2 000 2 000
XII. Pénzügyi befektetések:
Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 2 455 263 625 329 3 080 592 2 793 570 287 022

1/9. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban
Sor-szám A B
Megnevezés 2020. évi terv
Kötelező Nem kötelező Előirányzat összesen
1. Céltartalék
2. Felhalmozási tartalék
(Aquamarin Kft értékesítés vételár foglaló nélkül 1.383.694 e Ft
Le: Hitel törlesztés és kamat tárgy évi. évi összege 170.000 e Ft
3. Egyéb felhalmozási tartalék 135 763 89 363 225 126
4. Ebből: Kötelezettséggel terhelt egyéb felhalmozási tartalék: IT eszközök beszerzése 0 0
5. Felhalmozási tartalék összesen 135 763 89 363 225 126
6.
7. Működési tartalék
8. Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 0 0
9. Polgármesteri hatáskörben felhasználható 3 411 3 411
10. Kötelezettséggel terhelt működési céltartalék: Jogi viták miatti tartalék (Alsópáhok: 10.721 e Ft; Keszthely : 12.920 e Ft) 23 641 23 641
11. Váratlan kiadások tartaléka 120 966 120 966
12. Működési tartalék összesen 0 148 018 148 018
13. Céltartalék összesen: 135 763 237 381 373 144
14.
15. Általános tartalék
16. Testületi hatáskörben felhasználható 366 637 111 697 478 334
17. Általános tartalék összesen: 366 637 111 697 478 334
18. Tartalék mindösszesen: 502 400 349 078 851 478

2/1. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 73 522 26 741 100 263
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 679 699 105 530 785 229 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 18 878 9 991 28 869
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 431 728 316 559 748 287
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 211 670 2 274 213 944
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 300 14 009 16 309
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 1 876 885 0 1 876 885 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 811 925 17 385 829 310 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 5 850 143 676 149 526
10 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 144 695 274 932 419 627
11 működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) 0 1 000 1 000
12 4. Működési bevételek (B4) 25 347 963 645 988 992 elvonások , befizetések (K502) 0 0 0
13 működési célú tartalék (K513) 0 148 018 148 018
14 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék (K513) 366 637 111 697 478 334
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 2 028 2 402 4 430 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 043 610 1 046 623 2 090 233
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 3 515 115 3 630
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 796 350 796 350 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 2 713 933 233 980 2 947 913
20 7. Felújítások (K7) 18 326 19 050 37 376
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 3 502 3 502 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 9 931 3 006 12 937 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 0 0 0
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 28 681 14 322 43 003
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 728 641 1 092 336 2 820 977 felhalmozási célú tartalék (K513) 135 763 89 363 225 126
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 892 359 801 873 2 694 232 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 896 703 361 715 3 258 418
27 Költségvetési bevételek összesen: 3 621 000 1 894 209 5 515 209 Költségvetési kiadások összesen: 3 940 313 1 408 338 5 348 651
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -319 313 485 871 166 558
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 155 395 155 395
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 287 051 34 360 1 321 411 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 27 114 4 213 31 327 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) 43 619 4 730 48 349
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) 762 847 505 044 1 267 891
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) 32 630 14 670 47 300
43 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 314 165 38 573 1 352 738 Finanszírozási kiadások összesen 994 491 524 444 1 518 935
47 Bevételek összesen 4 935 165 1 932 782 6 867 947 Kiadások összesen 4 934 804 1 932 782 6 867 586

2/1/1. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 105 590 79 656 185 246
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 18 340 16 264 34 604
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 6 782 49 323 56 105
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0
10 4. Működési bevételek (B4) 112 402 514 elvonások, befizetések (K502)
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 130 712 145 243 275 955
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 361 361
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 1 930 8 970 10 900
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 473 402 875 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 930 8 970 10 900
24 Költségvetési bevételek összesen: 473 402 875 Költségvetési kiadások összesen: 132 642 154 213 286 855
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 231 17 296 17 527 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 130 008 127 545 257 553 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 1 930 8 970 10 900 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 132 169 153 811 285 980 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 132 642 154 213 286 855 Kiadások összesen 132 642 154 213 286 855

2/2. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban
Sorszám A B C D. E F G H I
2020. évi előirányzat
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó Dologi kiadások Működési célú támogatás ÁHT-én belülre Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat
1. 502206 Hévíz Város fenntartható közlekedése
TOP-3.1.1-15ZA1-2016-00007
12 261 12 261
2. 502207 "Gyógyhely fejlesztés"
GINOP-7.1.9-17-2017-00003
13 950 3 069 92 846 109 865
3. 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. 1 969 1 969
4. 502211Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása"
TOP-2.1.2-15 (+ előtető a 902/29 hrsz-on)
4 098 902 16 076 3 808 24 884
5. 502218 Zrinyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj. 77 77
6. 502219 Termelői piac fejlesztés
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
0 0 1 912 1 912
7. 502221 Festetics sétány 24 315 24 315
8. 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer 7 670 7 670
9. 502227 Széchenyi utca zárt árok csapadék.elvez. 0 0
10. 502230 Schullhof sétány
GINOP-7.1.9-17 pályázat
5 145 1 389 6 553 13 087
11. 502232 Szabó Lőrinc utca új útszakasz beruházás 9 504 9 504
12. 502303 Informatikai rendszer szállítása, bevezetése 9 750 9 750
13. 503201 Működési célú pénzeszköz átadás 5 850 143 676 144 695 274 932 569 153
14. 503301Rendkívüli támogatás 2 300 2 300
15. 503301 Szociális célú tüzelőanyag, tüzifa 1 886 1 691 3 577
16. 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj 4 200 4 200
17. 503303 Méltányossági támogatás 3 609 3 609
18. 503304 Gyógyszertámogatás 1 100 1 100
19. 503305 Temetési támogatás 600 600
20. 503306 Lakhatási támogatás 1 800 1 800
21. 503307 Iskolakezdési támogatás 800 800
22. 503308 Születési támogatás 800 800
23. 503309 Köztemetés 251 0 0 251
24. 503310 Áplolási támogatás 500 500
25. 503311 Védőoltás 600 600
26. 504101 Ingatlanhasznosítás 6 431 7 330 13 761
27. 504201 Továbbszámlázások 288 13 763 14 051
28. 505101 Önkormány.jogalk. 34 233 10 704 1 220 46 157
29. 505102 Nemzetközi kapcsolatok 900 540 3 621 5 061
30. 505103 Reprezentáció 8 462 5 805 4 035 18 302
31. 505201 Hévíz folyóirat 3 018 720 8 419 12 157
32. 505202 Forrás újság 15 928 15 928
33. 505301 Főépítészi feladatok ellátása 7 289 7 289
34. 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok 0 0 3 361 3 361
35. 505401 Parkolási tevékenység 11 372 2 755 2 814 546 51 225 68 712
36. 505402 HeBi üzemeltetés 3 596 3 596
37. 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) 3 696 3 696
38. 505501 Közvilágítás 14 591 14 591
39. 505502 Város- és községgazdálkodás 78 265 6 648 84 913
40. 505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása) 5 000 5 000
41. 505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás) 5 000 5 000
42. 505601 Nyári napközi 1 844 389 350 2 583
43. 505602 Szünidei gyermekétkeztetés 400 400
44. 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai 634 35 240 35 874
45. 505901 Egyéb ki nem emelt, éven túli kötelezettségvállalási lista 6.sz. melléklet alapján.Ebből a sorból éves lejárattal: nettó 14.500 ezer Ft támogatott beruházásokhoz kapcsolódó szakmai, szakértői szolgáltatás, határon átnyúló pályázatok és nemzetközi kapcsolatok szakmai támogatása, ellátása nettó 12.800ezer Ft ) 9 762 1 991 42 398 145 926 0 200 077
46. 502217 Új parkoló helyek kialakítása 193 193
47. 502220 "Kultúrbarangolás Hévízen" 4 724 11 786 16 510
48. 502233 MLSZ pályaépítés rekortán pályaépítés 805 805
49. 503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás 6 451 457
50. 505603 Koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet 38 137 38 137
51. 505804 You & Spa Erasmus+ pályázat 1 714 1 714
52. 505809 RobotsConnecting 13 577
53. 505808 Share Music 15 998
505807 Knowledge Well 12 072
54. 505810 KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 Hévízi-tó átfogó tóvédelmi program 490
Működési c. kiadások össz.: 73 522 26 741 18 878 9 991 431 728 316 559 5 850 144 127 144 695 276 646 0 0 2 300 14 009 1 422 909

2/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft
Sorszám A B C D
Megnevezés 2020. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Szociálpolitikai juttatások
2. Települési támogatás
4. Ápolási támogatás 0 500 500
5. Települési támogatás 0 0
6. Temetési támogatás 600 600
7. Iskolakezdési támogatás 800 800
8. Születési támogatás 800 800
9. Méltányossági támogatás 3 609 3609
10. Rendkívüli támogatás 2300 0 2300
11. Köztemetés 0 0 0
12. Lakhatási támogatás 1 800 1800
13. Gyógyszertámogatás 1 100 1100
14. Védőoltás 600 600
15. Települési támogatás összesen: 2 300 9 809 12 109
16. Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011. (I. 26.) Ör. alapján 4200 4200
17. Összesen: 0 4200 4200
18. Ellátottak támogatása mindösszesen: 2 300 14 009 16 309

3/1. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 243 756 17 890 261 646
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 45 606 3 087 48 693
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 0 592 592 3. Dologi kiadások (K3) 186 058 18 262 204 320
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 75 092 24 908 100 000 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 475 420 39 239 514 659
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 26 400 0 26 400
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 75 092 25 500 100 592 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 26 400 0 26 400
24 Költségvetési bevételek összesen: 75 092 25 500 100 592 Költségvetési kiadások összesen: 501 820 39 239 541 059
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 795 0 795 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 399 533 13 739 413 272 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 26 400 0 26 400 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 426 728 13 739 440 467 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 501 820 39 239 541 059 Kiadások összesen 501 820 39 239 541 059

3/2. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 91 622 0 91 622
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 15 775 0 15 775
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 3. Dologi kiadások (K3) 14 111 0 14 111
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek 0 0 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 121 508 0 121 508
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 2 000 0 2 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 0 0 0 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 000 0 2 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 123 508 0 123 508
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 96 96 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 121 412 0 121 412 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 000 2 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 123 508 0 123 508 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 123 508 0 123 508 Kiadások összesen 123 508 0 123 508

3/3. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2020. évi pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 27 374 60 126 87 500
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 4 566 10 455 15 021
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 38 382 78 670 117 052
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 52 768 5 000 57 768 elvonások, befizetések 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 70 322 149 251 219 573
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 2 000 3 000 5 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 52 768 5 000 57 768 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 000 3 000 5 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 52 768 5 000 57 768 Költségvetési kiadások összesen: 72 322 152 251 224 573
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 6 295 6 295 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 11 259 144 251 155 510 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 000 3 000 5 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 19 554 147 251 166 805 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 72 322 152 251 224 573 Kiadások összesen 72 322 152 251 224 573

3/4. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2020. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 82 911 179 943 262 854
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 15 633 34 156 49 789
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 24 245 2 264 26 509 3. Dologi kiadások (K3) 60 635 89 002 149 637
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 5 231 5 231
10 4. Működési bevételek (B4) 26 725 81 328 108 053 elvonások befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 164 410 303 101 467 511
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 300 2 700 3 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 50 970 83 592 134 562 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 300 2 700 3 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 50 970 83 592 134 562 Költségvetési kiadások összesen: 164 710 305 801 470 511
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 12 805 12 805 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 100 635 219 509 320 144 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 300 2 700 3 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 113 740 222 209 335 949 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 164 710 305 801 470 511 Kiadások összesen 164 710 305 801 470 511

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2020. évi költségvetési rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1. Költségvetési bevételek
2. Önkormányzatok műk. Támogatása 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 73 694 884 325
3. Egyéb működési célú támogatások áht. belül 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 5 156 61 867
4. Közhatalmi bevételek 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 108 708 1 304 500
5. Működési bevételek 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 37 446 449 349
6. 0
7. 0
8. Működéci c. bev. össz. 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 225 003 2 700 041
9. Felhalmozási célú támog. áht-én belül 2 027
10. Felhalmozási bevételek 0
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 3 006
12. 0
13. Felhalmozási c. bev. össz. 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 5 033
14. Fininaszírozási célú bevételek 0
15. Finanszírozási célú bevételek 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 107 688 1 292 257
16. Bevételek mindösszesen: 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 332 942 3 997 331
17.
18. Kiadások
19. Személyi juttatások 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 86 755 1 041 056
20. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121 205 451
21. Dologi kiadások 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 98 051 1 176 612
22. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 13 640
23. Elvonások, befizetések 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 0
24. működési célú támog. ÁHT-án belül 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 55 185
25. működési célú támog. ÁHT-án kívül 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 26 585 319 015
26. működési tartalékok 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 231 596
27. Működ. c. kiadás össz.: 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 252 979 3 042 555
28. Beruházás 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 139 234 1 670 809
29. Felújítás 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 24 765
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5 000
31. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 3 723 44 681
33. felhalmozási tartalékok 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 103 555 1 242 657
34. Felhalm. c. kiadás össz.: 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 248 993 2 987 912
35. Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 35 373
36. Finanszírozási kiadás 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 35 373
37. Kiadások összesen: 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 504 919 6 065 840

5. *  melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi engedélyezett létszámkeret

Sorszám A B C D E F G H I J
Intézmény Munkaviszonyban foglalk. köztisztviselő Közalkalmazott Összesen Létszámkeret
Főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású rész-foglalkozású főfoglalkozású részfoglalkozású
1. 1. 10. 1. 11. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 1. 9. 1. 10. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 1. 2. 5. 16. 5. 18. 7. 1. 7. 6. 8. 18. 9. 1. 9. 11. 10. 1. 11. 1. 11. 15. 12. 1. 12. 16. 12. 30. 12. 31. 1. 1. 12. 1. 12. 31. 1. 1. 1. 2. 5. 1. 5. 16. 5. 18. 7. 1. 7. 6. 8. 18. 9. 1. 9. 11. 10. 1. 11. 1. 11. 15. 12. 1. 12. 16. 12. 30. 12. 31. 1. 1. 12. 1. 12. 31. 1. 1. 1. 2. 5. 1. 5. 16. 5. 18. 7. 1. 7. 6. 8. 18. 9. 1.9. 11. 10. 1. 11. 1. 11. 15. 12. 1. 12. 16. 12. 30. 12. 31.
1. Hévíz Város Önkormányzat 4 4 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0 0 6,0 6,0
2. Polgármesteri Hivatal * 3 -1 2 37 1 -4 34 0 0 0 0 40 1 -4 -1 36 0 0 40,0 1,0 0,0 -4,00,0 -1,0 36,0
3. GAMESZ
4. Konyha-étterem 22,5 -0,5 0 -1 -1 20 22,5 -0,5 0 -1 -1 20 22,5 -0,5 0 -1 -1 20,0
5. Zöldterület és köztisztasági csoport 26 26 26 26 26 26,0
6. Gazdasági szervezet 9 -1 8 9 -1 8 9 -1 8,0
7. Műszaki csoport 11 0 11 11 0 11 11 0 11,0
11. Technikai dolgozók csoportja 7 -1 6 7 -1 6 7 -1 6,0
13. GAMESZ összesen***: 75,5 -0,5 0 -1 -1 -2 71 0 0 75,5 0 0 -0,5 0 -1 -1 -2 0 0 71 0 0 75,5 0,0 0,0 -0,5 0,0 -1,0 -1,0 -2,00,0 0,0 71,0
14. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
15. Házi segítségnyújtás (vezető 1 fő és gondozó 7 fő) 8 -2 6 8 -2 6 8 -2 6
16. Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 1 1
17. Idősek bentlakásos ellátása 31 31 31 31 31 31
18. Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) 2 2 2 2 2 2
19. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 2 2 2 2 2
20. Szociális étkeztetés 3 -1 2 3 -1 2 3 -1 2
21. Központi igazgatás 5 5 5 5 5 5
22. Háziorvosi ügyeleti ellátás: ügyeleti koordinátor 1 fő, takaritó 1 fő 5 -2 -1 2 5 -2 -1 2 5 -2 -1 2
23. Bölcsőde: bölcsődevezető, kisgyermeknevelő1 fő, valamint kisgyermeknevelő 4 fő 5 5 5 5 5 5
24. Bölcsődei dajkák 2 fő és kisegítő 1 fő 3 -1 2 3 -1 2 3 -1 2
25. Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens (4 órás) 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0
26. Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.** 66 -5 0 -3 58 0 0 66 -5 0 -3 58 0 0 66,0 -5,00,0 -3,0 58,0
27. Festetics György Művelődési Központ
28. Igazgató megbízott 1 1 1 -1 0 1 0 1 1 0 1,00
29. Közvetlenül az intézményvezető alá rendeltek:
30. Gazdasági ügyintéző 1 1 1 -1 0 1 0 1 1 0 1,00
31. Gazdasági ügyintéző (üres) 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
32. Ügyviteli alkalmazott 1 1 1 -1 0 1 0 1 1 0 1,00
33. Gondnok, kisegítő alkalmazott 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
34. Múzeumi adatrögzítő 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
35. Múzeumi adatrögzítő 1 1 1 -1 0 1 1 1 0 1,00
36. Múzeumpedagógus 1 1 1 1 1 1,00
37. Muzeológus 1 1 1 1 0,25 0,25
38. Műszaki, fenntartási kisegítő alkalmazott 2 -2 0 2 -2 0 2 -2 0,00
39. Kisegítő alkalmazott (takarítók) 2 -1 -1 0 2 -1 -1 0 2 -1 -1 0,00
Múzeumi adminisztrátor 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
40. Közművelődés
41. Közművelődési szakember 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
42. Rendezvénytechnikus 1 1 1 -1 0 1 0 1 1 0 1,00
43. Média szerkesztő, szervező (üres) 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
44. Műszaki alkalmazott 1 1 1 -1 0 1 -1 1 1 1 -1 1 1,00
45. Ügyvitelei alkalmazott 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
46. Könyvtár
47. Könyvtáros 1 1 1 -1 0 1 0 1 1 0 1,00
48. Gyermek könyvtáros 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
Könyvtári adatrögzítő 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0,00
49. Művészeti vezető 1 -1 0 1 -1 0 0,5 -0,5 0,00
50. Filmszínház
51. Mozgóképforgalm., vmint műszaki és kisegítő alk. 3 -3 0 3 -3 0 3 -3 0,00
52. Raktáros 1 1 1 -1 0 1 0 1 1 0 0 1,00
53. Festetics György Művelődési Kp. össz: 0 8 8 23 0 0 0 0 -1 0 -3 0 0 -10 0 -6 -1 -1 1 2 -1 1 23 0 0 0 0 0 -1 0 -3 0 0 -2 0 -6 -1 -1 9 2 -1 1 23,75 0 0 0 0 0 -1,00 0 -3,000 0 -2,00 0 -6,50 -1,00 -1,00 9,25
54. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
55. Óvónő 13 -1 12 13 -1 12 13 -1 12
56. Dajka 8 -2 6 8 -2 6 8 -2 6
57. Pedagógiai asszisztens asszisztens 2 2 2 2 2 2
58. Óvodatitkár 1 1 1 1 1 1
59. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz: 24 -3 21 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 -3 21 0 0 24,0 -3,0 21,0
60. GAMESZ és intézmények összesen: 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,5 0 -0,5 0 -1 -1 -1 -10 0 -3 -10 -3 -6 -1 -1 151 2 -1 1 188,5 0 0 -0,5 0 -1 -1 -1 -10 0 -3 -2 -3 -6 -1 -1 159 2 -1 1 189,25 0,00 0,00 -0,50 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -10,000,00 -3,00 -2,00 -3,00 -6,50 -1,00 -1,00 159,25