Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:

A bevételek főösszege előirányzat 5.238.395.000 Ft,

teljesítés 5.240.643.000 Ft;

Kiadások főösszege előirányzat 5.238.395.000 Ft,

teljesítés 3.881.714.000 Ft.

(2) A költségvetési bevételeket 3.718.524.000 Ft módosított előirányzattal,

3.720.772.000 Ft teljesítéssel;

ebből

működési célú bevételeket 3.006.785.000 Ft módosított előirányzattal,

3.009.035.000 Ft teljesítéssel;

felhalmozási célú bevételeket 711.739.000 Ft módosított előirányzattal,

711.737.000 Ft teljesítéssel;

A költségvetési kiadásokat 5.201.696.000 Ft módosított előirányzattal,

3.845.015.000 Ft teljesítéssel;

ebből:

működési célú kiadásokat 3.063.655.000 Ft módosított előirányzattal,

2.728.799.000 Ft teljesítéssel;

felhalmozási célú kiadásokat 2.138.041.000 Ft módosított előirányzattal,

1.116.216.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

(3) A finanszírozási bevételéket 1.519.871.000 Ft módosított előirányzattal

1.519.871.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

A finanszírozási kiadásokat 36.699.000 Ft módosított előirányzattal,

36.699.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

(4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

a) személyi juttatásokat 1.007.964.000 Ft módosított előirányzattal,

984.944.000 Ft teljesítéssel;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót

207.761.000 Ft módosított előirányzattal,

201.094.000 Ft teljesítéssel;

c) dologi kiadásokat 1.297.894.000 Ft módosított előirányzattal,

1.144.156.000 Ft teljesítéssel;

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 13.639.000 Ft módosított előirányzattal,

10.301.000 Ft teljesítéssel;

e) egyéb működési célú kiadások 536.397.000 Ft módosított előirányzattal

219.429.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-26. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/2. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/3. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000.000 Ft polgármesteri keretből 2.531.000 Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.363.388.000 Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 41-42. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 21.561.212.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.179.606.138 Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 1.909.192.000 Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 176.546.740 Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2019. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 19.031.000 Ft összegben, az önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitel 2019. 12. 31-ei állományát 1.197.791.000 Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásának 204.824.000 Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. december 31-i létszámkeretét 237 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a város maradványát 1.358.929.000 Ft értékben, ezen belül

a) az Önkormányzat maradványát 1.321.411.000 Ft

b) a Polgármesteri Hivatal maradványát 17.527.000 Ft

c) a GAMESZ maradványát 795.000 Ft

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 96.000 Ft

e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát 6.295.000 Ft

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 12.805.000 Ft

összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2019. évi maradvány a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző
polgármester

1. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D E F
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Tel-
jesítés
%-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Tel-
jesítés
%-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. Személyi juttatások (K1) 602 487 405 477 1 007 964 590 595 394 349 984 944 98
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 812 195 129 474 941 669 812 194 129 474 941 668 100 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 121 531 86 230 207 761 118 821 82 273 201 094 97
4 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 713 876 584 018 1 297 894 634 663 509 493 1 144 156 88
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 80 341 6 342 86 683 79 782 7 009 86 791 100 0 0
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 526 11 113 13 639 1 546 8 755 10 301 76
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 621 278 14 540 635 818 621 277 14 540 635 817 100 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 0
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 527 224 876 260 1 403 484 527 303 876 370 1 403 673 100 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 9 789 58 149 67 938 9 787 47 305 57 092 84
10 0 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 159 098 175 035 334 133 159 088 172 124 331 212 99
11 0 elvonások, befizetések (K502) 0 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 317 530 237 221 554 751 320 729 235 958 556 687 100 működési célú tartalék (K513) 2 469 2 469 0 0
13 0 általános tartalék (K513) 130 068 1 789 131 857 0 0
14 5. Felhalmozási bevételek (B5) 0
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) 0 0 0
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 19 447 40 800 60 247 19 447 40 800 60 247 100 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 739 375 1 324 280 3 063 655 1 514 500 1 214 299 2 728 799 89
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 1 285 77 1 362 1 285 76 1 361 100
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 180 180 0 180 180 100 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 6. Beruházások (K6) 1 732 254 169 988 1 902 242 837 391 91 565 928 956 49
20 0 7. Felújítások (K7) 49 715 0 49 715 36 705 0 36 705 74
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 20 198 20 198 0 20 216 20 216 100 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 9 900 4 232 14 132 9 900 4 232 14 132 100 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 12 004 78 232 90 236 0 78 232 78 232 87
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000 0 4 600 4 600 92
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 53 844 13 880 67 724 53 843 13 880 67 723 100
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 737 290 1 269 495 3 006 785 1 740 008 1 269 027 3 009 035 100 felhalmozási célú tartalék (K513) 22 391 733 23 124 0 0
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 651 910 59 829 711 739 651 909 59 828 711 737 100 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 870 208 267 833 2 138 041 927 939 188 277 1 116 216 52
27 Költségvetési bevételek összesen: 2 389 200 1 329 324 3 718 524 2 391 917 1 328 855 3 720 772 100 Költségvetési kiadások összesen: 3 609 583 1 592 113 5 201 696 2 442 439 1 402 576 3 845 015 74
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 220 383 -262 789 -1 483 172 2 391 917 1 328 855 3 720 772
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) 1820/2017(XI.8.) korm. határozat 588 859 0 588 859 588 859 588 859 100 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) 0 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 0 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 630 751 262 319 893 070 630 751 262 319 893 070 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0 0
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 33 212 4 730 37 942 33 212 4 730 37 942 100 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 32 439 4 260 36 699 32 439 4 260 36 699 100
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 0 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)
43 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 252 822 267 049 1 519 871 1 252 822 267 049 1 519 871 100 Finanszírozási kiadások összesen 32 439 4 260 36 699 32 439 4 260 36 699 100
47 Bevételek összesen 3 642 022 1 596 373 5 238 395 3 644 739 1 595 904 5 240 643 100 Kiadások összesen 3 642 022 1 596 373 5 238 395 2 474 878 1 406 836 3 881 714 74

1/1. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D E F
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés Kiadások 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Telje-
sítés %-a
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Telje-
sítés
%-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások 602 487 405 477 1 007 964 590 595 394 349 984 944 98
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 812 195 129 474 941 669 812 194 129 474 941 668 100 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 121 531 86 230 207 761 118 821 82 273 201 094 97
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 3. Dologi kiadások 713 876 584 018 1 297 894 634 663 509 493 1 144 156 88
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 80 341 6 342 86 683 79 782 7 009 86 791 100 0 0 0
6 3. Közhatalmi bevételek 527 224 876 260 1 403 484 527 303 876 370 1 403 673 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 526 11 113 13 639 1 546 8 755 10 301 76
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 4. Működési bevételek 317 530 237 221 554 751 320 729 235 958 556 687 100 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre 9 789 58 149 67 938 9 787 47 305 57 092 84
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 159 098 175 035 334 133 159 088 172 124 331 212 99
10 elvonások, befizetések 0 0 0
11 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 20 198 20 198 0 20 216 20 216 100 működési célú tartalék 0 2 469 2 469 0 0 0 0
12 általános tartalék 130 068 1 789 131 857 0 0 0 0
13 0
14 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 737 290 1 269 495 3 006 785 1 740 008 1 269 027 3 009 035 100 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 739 375 1 324 280 3 063 655 1 514 500 1 214 299 2 728 799 89
15
16 Költségvetési bevételek összesen: 1 737 290 1 269 495 3 006 785 1 740 008 1 269 027 3 009 035 100 Költségvetési kiadások összesen: 1 739 375 1 324 280 3 063 655 1 514 500 1 214 299 2 728 799 89
17
18 Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -2 085 -54 785 -56 870 225 508 54 728 280 236 -493
19 Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére 0
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 588 859 0 588 859 0 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
23 Hitel felhasználása felhalmozásra -588 859 0 -588 859 0
24 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 630 751 262 319 893 070 630 751 262 319 893 070 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0 0
28 előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása -629 439 -208 004 -837 443 0 0 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 33 212 4 730 37 942 33 212 4 730 37 942 100 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32 439 4 260 36 699 32 439 4 260 36 699 100
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36 Finanszírozási bevétel összesen 34 524 59 045 93 569 663 963 267 049 931 012 995 Finanszírozási kiadások összesen 32 439 4 260 36 699 32 439 4 260 36 699 100
37 Bevételek összesen 1 771 814 1 328 540 3 100 354 2 403 971 1 536 076 3 940 047 127 Kiadások összesen 1 771 814 1 328 540 3 100 354 1 546 939 1 218 559 2 765 498 89

1/2. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D E F
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Telje-
sítés
%-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Telje-
sítés
%-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2
3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Felhalmozási kiadás
4 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0 0
5 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 621 278 14 540 635 818 621 277 14 540 635 817 100
6 5. Felhalmozási bevételek 0 6. Beruházások 1 732 254 169 988 1 902 242 837 391 91 565 928 956 49
7 5.1. Immateriális javak értékesítése 0 7. Felújítások 49 715 0 49 715 36 705 0 36 705 74
8 5.2. Ingatlanok értékesítése 19 447 40 800 60 247 19 447 40 800 60 247 100 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0
9 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 285 77 1 362 1 285 76 1 361 100 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 12 004 78 232 90 236 0 78 232 78 232 87
10 0 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000 0 4 600 4 600 92
11 5.4. Részesedések értékesítése 0 180 180 0 180 180 100 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre 53 844 13 880 67 724 53 843 13 880 67 723 100
12 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 0 0 felhalmozási célú tartalék 22 391 733 23 124 0 0 0
13 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 870 208 267 833 2 138 041 927 939 188 277 1 116 216 52
14 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 900 4 232 14 132 9 900 4 232 14 132 100
15
16
17 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 651 910 59 829 711 739 651 909 59 828 711 737 100
18 Költségvetési bevételek összesen: 651 910 59 829 711 739 651 909 59 828 711 737 100 Költségvetési kiadások összesen: 1 870 208 267 833 2 138 041 927 939 188 277 1 116 216 52
19 0
20 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 218 298 -208 004 -1 426 302 -276 030 -128 449 -404 479 28 0
21 Működési többlet felhasználása felhalmozási hiány fedezésére 0 0 0 0
22 0 0
23 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások 0
24 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 0
25 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra 588 859 0 588 859 588 859 588 859 100 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0
26 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0
27 8.1.3. Maradvány igénybevétele 0 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0
28 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra 629 439 208 004 837 443 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0
29 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0
30 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0
31 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 0 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 0
32 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 0 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 0
33 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0
34 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 0
35 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0
36 Finanszírozási bevétel összesen 1 218 298 208 004 1 426 302 588 859 0 588 859 41 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
37 Bevételek összesen 1 870 208 267 833 2 138 041 1 240 768 59 828 1 300 596 61 Kiadások összesen 1 870 208 267 833 2 138 041 927 939 188 277 1 116 216 52

1/3. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
2019. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban
2019. évi bevételi terv 2019. évi teljesítés
Megnevezés Mérték (2019. évi január 1. napjától) Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2019. évi előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2018. évi előirányzat összesen Teljesítés %-a
1.) Helyi adók
Építményadó Diferenciált 600-1000,- Ft/m2/év 134 990 98 610 233 600 135 002 98 618 233 620 100
Idegenforgalmi adó 515,- Ft/fő/éjszaka 150 934 477 966 628 900 150 950 478 016 628 966 100
Iparűzési adó 2%, 218 716 299 684 518 400 218 754 299 736 518 490 100
Helyi adók összesen: 504 640 876 260 1 380 900 504 706 876 370 1 381 076 100
2.) Pótlék, bírság 2 076 2 076 2 076 2 076 100
3.) Átengedett központi adók
Gépjárműadó 3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW 19 000 19 000 19 027 19 027 100
Átengedett központi adók összesen: 19 000 19 000 19 027 0 19 027 100
0
4.) Egyéb sajátos bevétel 0
Építésügyi bírság 0 0
Szabálysértési bírság 0 0 0
Egyéb közhatalmi bírság 1 500 1 500 1 487 1 487 99
Talajterhelési díjbevétel 8 8 7 7 88
Környezetvédelmi bírság 0 0
Egyéb sajátos bevétel összesen: 1 508 0 1 508 1 494 0 1 494 99
0 0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: 527 224 876 260 1 403 484 527 303 876 370 1 403 673 100

1/4. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi zárszámadási rendelet
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban
2019. évi bevételi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Megnevezés Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Telje-
sítés
%-a
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Állami támogatás 0
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 809 771 127 978 937 749 809 771 127 978 937 749 100
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 608 538 608 538 608 538 608 538 100
5. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 88 677 88 677 88 677 88 677 100
6. T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 101 686 127 978 229 664 101 686 127 978 229 664 100
7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 870 10 870 10 870 10 870 100
8. Egyéb központi támogatás 0 0 0
9. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás 2 272 2 272 2 271 2 271 100
10. Elszámolásból származóbevételek 152 1 496 1 648 152 1 496 1 648 100
11. 0
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0
13. Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: 0 275 275 275 275 100
14. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 275 275 275 275 100
15. Központi kezelésű előirányzatok: 0 0 0 0
16. Gyermekvédelmi kedvezmény 0 0 0
17. Fejezeti kezelésű előirányzatok: 52 144 33 52 177 52 144 33 52 177 100
18. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja 0 0 0
19. 2019. évi bérkompenzáció 0 0 0
20. Tüzifa támogatás 0 0 0
21. Gyermekvédelmi kedvezmény 0 0 0
22. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004 0 0 0
24. MTÜ Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő N.Zrt „Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és visszaigényelhető áfa 0 0 0
25. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Dr. Schulhofsétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 13 007 13 007 13 007 13 007 100
26. SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013 39 137 39 137 39 137 39 137 100
27. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 33 33 33 33 100
28. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 2 468 2 468 0 2 468 2 468 100
29. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 468 2 468 2 468 2 468 100
30. Önkormányzatoktól támogatás működési célra: 4 485 0 4 485 3 205 0 3 205 71
31. Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás 4 485 4 485 3 205 3 205 71
32. Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: 56 629 2 776 59 405 55 349 2 776 58 125 98
33.
34. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:
35. RefurbCultur Projekt HUHR/1601/3.1.1/0016 19 610 19 610 19 610 19 610 100
36. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 19 610 19 610 0 19 610 19 610 100
37. 0
38. Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: 868 824 151 860 1 020 684 867 543 151 860 1 019 403 100
39.
40. Polgármesteri Hivatal
41. Nemzeti Választási Iroda 2 847 2 847 2 846 0 2 846 100
42. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 2 847 0 2 847 2 846 0 2 846 100
43. Polgármesteri Hivatal összesen: 2 847 0 2 847 2 846 0 2 846 100
44.
45. GAMESZ
46. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 2 005 2 005 2 005 2 005 100
47. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 0
48. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 2 005 2 005 2 005 2 005 100
49. GAMESZ mindösszesen: 0 2 005 2 005 2 005 2 005 100
50.
51. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
52. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0 140 140 140 140 100
53. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 140 140 140 140 100
54. Lakosságtól 588 588 606 606 103
55. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 588 588 606 606 103
56. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: 0 728 728 746 746 102
57.
58. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
59. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
60. Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre 10 396 10 396 10 588 10 588 102
61. Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 10 040 10 040 10 515 10 515 105
62. Társadalombizt alap iskolaegészségügy 429 429 484 484 113
63. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
64. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 1 421 1 421 2 088 2 088 147
65. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 20 865 1 421 22 286 21 587 2 088 23 675 106
66. Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: 20 865 1 421 22 286 21 587 2 088 23 675 106
67.
68. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 80 341 6 342 86 683 79 782 7 009 86 791 100
69. Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 0 20 198 20 198 0 20 216 20 216 100
70. 0
71. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: 892 536 156 014 1 048 550 891 976 156 699 1 048 675 100

1/5. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi zárszámadási rendelet
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft
2019. évi bevételi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Megnevezés Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Telje-
sítés
%-a
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Felhalmozási bevételek:
3. Ingatlanértékesítés 19 447 40 800 60 247 19 447 40 800 60 247 100
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 24 24 23 23 96
5. Gépkocsiértékesítés 0 0 0
6. Gépjármű várakozóhely megváltás 0
7. Felhalmozási bevételek összesen.: 19 447 40 824 60 271 19 447 40 823 60 270 100
8.
9. Részesedések érétkesítése
10. Hévíz Toutist Nkft. részedés értékesítés 180 180 180 180 100
11. Aquamarin Szállodaüzemeltető Kft. üzletrész értékesítés - foglaló 0 0 0 0
12. Részesedések érétkesítése összesen: 0 180 180 0 180 180 100
13.
14. Felhalmozási célú állami támogatások
15. Felhalmozási célú állami támogatások összesen: 0 0 0 0
16.
17. Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről:
18. Kisfaludy 2030 reptér pályázat megvalósíthatósági tanulmány visszaigényelhető Áfa 14 540 14 540 14 540 14 540 100
19. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 621 278 621 278 621 277 621 277 100
20. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: 621 278 14 540 635 818 621 277 14 540 635 817 100
21.
22. Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről:
23. Hévízi TDM Egyesület 2019. évi minőségfejl tám. elszámolás szerint visszafizetendő 1 261 1 261 1 261 1 261 100
24. Szabó Lőrinc utcai új útszakasz telektulajd. fizetett önerő hozzájárulás 9 900 9 900 9 900 9 900 100
25. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: 9 900 1 261 11 161 9 900 1 261 11 161 100
26.
27. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés
28. Lakásépítési kölcsön visszatérülés 2 971 2 971 2 971 2 971 100
29. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: 0 2 971 2 971 0 2 971 2 971 100
30.
31. Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: 650 625 59 776 710 401 650 624 59 775 710 399 100
32.
33. Polgármesteri Hivatal
34. Felhalmozási bevételek:
35. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 53 53 53 53 100
36. Felhalmozási bevételek összesen: 53 53 53 53 100
37. Polgármesteri Hivatal Összesen: 53 53 53 53 100
38.
39. GAMESZ
40. Felhalmozási bevételek:
41. Régi járdaseprő gép értékesítés 1285 0 1285 1 285 1 285 100
42. Felhalmozási bevételek összesen.: 1285 0 1285 1 285 1 285 100
43. GAMESZ összesen: 1285 0 1285 1 285 1 285 100
44.
45. Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen: 651 910 59 829 711 739 651 909 59 828 711 737 100

1/6. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi zárszámadási rendelet
2019. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Megnevezés Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Teljesítés %-a
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
3. Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda
4. Keszthely adó- átadás 20 000 20 000 18 182 18 182 91
5. Alsópáhok adó-átadás 25 000 25 000 24 242 24 242 97
6. Jogi viták miatti tartalék 7 020 7 020 0 0
7. Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra 4 500 4 500 4 500 4 500 100
8. Bursa Hungarica ösztöndij 1 375 1 375 1 375 1 375 100
9. Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 1 350 1 350 1 350 1 350 100
10. Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 50 50 0 0
11. Nagykanizsai Tankerületi Központ 2 802 2 802 1 667 1 667 59
12. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 124 124 62 62 50
13. "Zala két keréken" 1 778 1 778 1 777 1 777 100
14. SportOverBorders projekt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 3 913 3 913 3 912 3 912 100
15. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 9 763 58 149 67 912 9 762 47 305 57 067 84
16.
17. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
18. Hévíz Sportkör 128 258 128 258 128 258 128 258 100
19. Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze 11 554 11 554 11 553 11 553 100
20. Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás 0 0 0
SportOverBorders projekt Hévíz Sportkör 44 44 44 44 100
21. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.] 19 500 19 500 19 500 19 500 100
22. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 65 000 65 000 65 000 65 000 100
23. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram 5 000 5 000 5 000 5 000 100
24. Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) 50 000 50 000 50 000 50 000 100
25. Musica Antiqua Együttes Baráti Köre 2 000 2 000 2 000 2 000 100
26. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 3 500 3 500 3 500 3 500 100
27. Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 500 500 500 500 100
28. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 1 000 1 000 1 000 1 000 100
29. Hévízi Kálvin Alapítvány 1 700 1 700 1 700 1 700 100
30. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300 300 300 300 100
31. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 000 2 000 2 000 2 000 100
32. Polgárőr Egyesület Alsópáhok 1 000 1 000 1 000 1 000 100
33. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 2 000 2 000 0 0
34. Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 500 500 500 500 100
35. Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület 300 300 300 300 100
36. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 50 50 50 50 100
37. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 900 900 900 900 100
38. Hévíz és Térsége KamaraiTagok Kultúrális Alapítványa 100 100 0 0
39. Keszthelyi Mentők Alapítvány 75 75 75 75 100
40. Városi könyvkiadás támogatása 0 0 0
41. Polgári Védelmi Szövetség 50 50 50 50 100
42. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) 150 150 0 0
43. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat 127 127 0 0
44. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére 0 0
45. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk.részére 0 0
46. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarkanizsa önkormányzata (Szerbia) részére 0 0
47. "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére 0 0
48. "Európa a polgárokért " projekt társpályázóinak támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva) 16 674 16 674 16 674 16 674 100
49. Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" III-IV. kötet) 1 000 1 000 1 000 1 000 100
50. Dr. Szarka Lajos: Hévíz Beadeker 525 525 525 525 100
51. Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány 400 400 400 400 100
52. Rákóczi Szövetség 50 50 50 50 100
53. SportOverBorders projekt Cazma 9 951 9 951 9 951 9 951 100
54. SportOverBorders projekt Koprovnica 9 273 9 273 9 273 9 273 100
55. Dr Ladányi Péter: Keszthelyi Nagyváthy Szakközépiskola intézmény története c. kötet megjelentetésének támogatása 50 50 50 50 100
56. Tar Ferenc: Egy arisztokrata család mindennapjai c. kötewt megjelentetésének támogatása 50 50 50 50 100
58. Felosztható keret 0 534 534 0 0
59. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 159 080 175 035 334 115 159 079 172 124 331 203 99
60.
61. Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen 168 843 233 184 402 027 168 841 219 429 388 270 97
62.
63. Polgármesteri Hivatal
64. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
65. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 26 26 25 25 96
66. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 26 0 26 25 0 25 96
67.
68. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
69. VÜZ Kft. Keszthely 18 18 9 9 50
70. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 18 18 9 0 9 50
71.
72. Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: 44 0 44 34 0 34 77
73.
74. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen 9 789 58 149 67 938 9 787 47 305 57 092 84
75. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen 159 098 175 035 334 133 159 088 172 124 331 212 99
76.
77. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: 168 887 233 184 402 071 168 875 219 429 388 304 97

1/7. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi zárszámadási rendelet
2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban
A B C D E F G H I J K
Beruházás 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor- Megnevezés fejlesztés státusza Nettó ÁFA Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés %-a
szám
Hévíz Város Önkormányzat
I. Immateriális javak
1. HÉSZ módosítás új beruházás 2 363 637 3 000 3 000 1 621 1 621 54
2. Hévíz Város Turisztikai honlpajának fejlesztése áthúzódó 12 000 3 240 15 240 15 240 15 240 15 240 100
3. "Hévíz - Balaton Airport Elezete Tanulmány új beruházás 14 540 3 926 18 466 18 466 18 466 18 466 100
4. 2 db licence vásárlás új beruházás 276 75 351 351 350 350 100
Immateriális javak összesen 29 179 7 878 37 057 3 351 33 706 35 677 1 971 33 706 96
II. Felújítás
1. Hévízi Illyés Gyula Általános főbejárati lépcső felújítása új beruházás 0 0 0 0 0
2. MLSZ "Pályaépítési Program" keretében 2 db műfüves pálya felújítása új beruházás 30 709 8 291 39 000 39 000 33 246 33 246 85
3. Hévíz, Zrinyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése 4 500 1 215 5 715 5 715 0 0
4. Hévíz, Kossuth L. u. 7. szám alatti 2 db önkormányzati tulajdonú ingatlan nyílászáró cseréje új beruházás 3 937 1 063 5 000 5 000 3 459 3 459 69
Felújítás összesen 39 146 10 569 49 715 49 715 0 36 705 36 705 0 74
III. Ingatlan beruházások
1/1. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 áthúzódó 9 213 2 488 11 701 11 701 9 970 9 970 85
1/2. Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ láp terület hatástanulmány 6.000 e Ft) új beruházás 24 980 6 745 31 725 31 725 0 0
2. Gyógyhelyi főtér GINOP-7.19-17-2017-00003 áthúzódó 21 871 5 905 27 776 27 776 27 775 27 775 100
3. Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastuktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása ) áthúzódó 7 874 2 126 10 000 10 000 0 0
4. Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 206.676 e Ft) áthúzódó 211 019 3 525 214 544 214 544 214 542 214 542 100
5. Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése) áthúzódó 12 071 3 260 15 331 15 331 15 330 15 330 100
6/1. Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 áthúzódó 145 378 39 252 184 630 184 630 133 585 133 585 72
6/2. Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) 118 110 31 890 150 000 150 000 150 000 150 000 100
6/3. Nagyparkoló tér nyugati üzletsor előtti szennyvíz gerincvezeték kiviteli tervei 0 0 0 0 0
7. Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca) áthúzódó 0 0 0 0 0
8. Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés áthúzódó 12 367 3 339 15 706 15 706 0 0
9/1. Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek áthúzódó 0 0 0 0 0
9/2. Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 új beruházás 69 000 0 69 000 69 000 27 600 27 600 40
10/1. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (75.092 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) áthúzódó 77 153 20 832 97 985 97 985 97 984 97 984 100
10/2. Hévíz Város Térfigyelő kamerarendszerének + Eon tápellátás kiépítése II. ütem (14 db kamera, vezeték nélküli jelátviteli rendszer) új beruházás 17 395 4 697 22 092 22 092 22 079 22 079 100
11. "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 áthúzódó 59 056 15 945 75 001 75 001 0 0
12/1. Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft) új induló 67 427 540 67 967 67 967 67 966 67 966 100
12/2. Széchenyi utca Kölcsey és Ady u. közötti szakasz déli oldalán 12 parkolóhely megépítése (Kormányzati döntés alapján! 24.882 ezer Ft) új induló 20 938 5 653 26 591 26 591 0 0
13. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat új induló 513 064 138 527 651 591 651 591 5 636 5 636 1
14. HEBI állomás áthelyezése a helyi járati autóbusz pu-hoz új induló 1 181 319 1 500 1 500 0 0
15. " Hévíz - Balaton Airport légi járműmozgási területén repülőtéri burkolati jelekújrafestése" új induló 0 0 0 0 0
16. Hévíz, 1088/6. hrsz-ú, 2140 m2 "kivett parkoló" vásárlása Aquamarin Kft-től 41 000 11 070 52 070 52 070 52 070 52 070 100
17. PH 2. emeleti tárgyalói és irodai fal gyártása és beépítése új induló 1 200 324 1 524 1 524 1 524 1 524 100
18. Hosszúföldek Sportcentrum tereprendezés, ép. engedélyezési és kiviteli tervek új induló 975 264 1 239 1 239 0 0
19. Szabó Lőrinc u. új útszakasz víz- és szennyvíz közmű kiépítése (műszaki ellenőr díja 1.000 e Ft) új induló 23 823 0 23 823 23 823 6 274 6 274 26
20. Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"TOP 1.2.1-15 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés váll díj 30%-a) 294 294 294 0 0
21. Hévíz, 846 hrsz-ú, a Széchenyi u .54. és 5+6. házszám között elhelyezkedő -jelenleg útként és parkolóként használt - területrész megvásárlása új induló 10 377 10 377 10 377 0 0
22. Polgármesteri Hivatal 304. iroda korszerűsítése új induló 1 893 511 2 404 2 404 2 403 2 403 100
Ingatlan beruházások összesen 1 467 659 297 212 1 764 871 1 675 112 89 759 834 738 787 881 46 857 47
IV. Gépek berendezések és felszerelések
1. Eszközbeszerzés (defibrillátor beszerzés is) új induló 7 606 2 054 9 660 6 350 3 310 2 918 1 918 1 000 30
2. Értékhatár alatti eszközbeszerzés új induló 1 000 270 1 270 1 270 1 261 1 261 99
3. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) új induló 0 0 0 0
4. Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 új induló 12 598 3 402 16 000 16 000 0 0
Gépek berendezések és felszerelések összesen 21 204 5 726 26 930 6 350 20 580 4 179 1 918 2 261 16
V. Járművek 0
Járművek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Számítástechnikai eszközök
1 Informatikai eszközök beszerzése új induló 10 000 2 700 12 700 12 700 1 433 1 433 11
2 Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés új induló 2 000 540 2 540 2 540 2 538 2 538 100
3 IT eszközök beszerzése új induló 0 0 0 0 0
Számítástechnikai eszközök összesen: 12 000 3 240 15 240 0 15 240 3 971 0 3 971 26
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül
1. "Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedése" NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 támogatás visszafizetés 12 004 12 004 12 004 0 0
2. "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projelkt folyósított előlegének visszafizetése 78 232 78 232 78 232 78 232 78 232 100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 90 236 0 90 236 12 004 78 232 78 232 0 78 232 87
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 49 688 49 688 49 688 49 687 49 687 100
2. Hévíz Sportkör támogatása felhalmozásra 4 156 4 156 4 156 4 156 4 156 100
3. Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve) 0 0 0
4. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350 100
5. Hévíz TV Nonprofit Kft. 9 530 9 530 9 530 9 530 9 530 100
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: 67 724 0 67 724 53 844 13 880 67 723 53 843 13 880 100
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása
1. Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása 5 000 5 000 5 000 4 600 4 600 92
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: 5 000 0 5 000 0 5 000 4 600 0 4 600 92
Önkormányzat mindösszesen: 1 732 148 324 625 2 056 773 1 800 376 256 397 1 065 825 882 318 183 507 52
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal
1. Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is) új induló 1 500 464 1 964 1 964 387 0 387 20
2. Informatikai eszközök új induló 4 717 1 493 6 210 1 839 4 371 306 91 215 5
3. Immateriális javak új induló 783 211 994 994 994 994 0 100
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: 7 000 2 168 9 168 2 833 6 335 1 687 1 085 602 18
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
1. Járdaseprő gép új induló 23 000 6 210 29 210 29 210 0 29 210 29 210 100
2. Egyéb tárgyi eszköz új induló 4 445 1 200 5 645 5 645 0 5 596 5 596 99
3. Internetes étkezési rendszer új induló 913 247 1 160 1 160 1 160 1 160 100
4. 24 db ebédlő asztal és 144 db SAI szék új induló 3 453 932 4 385 4 385 4 385 4 385 100
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 31 811 8 589 40 400 40 400 0 40 351 40 351 0 100
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 1 027 277 1 304 1 304 1 304 1 304 100
2. 5 db Metal pavilon új induló 1 011 273 1 284 1 284 1 284 1 284 100
3. Egyéb tárgyi eszköz új induló 1 121 302 1 423 1 423 1 420 1 420 100
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 3 159 852 4 011 1 423 2 588 4 008 1 420 2 588 100
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 1 874 506 2 380 600 1 780 2 162 582 1 580 91
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 1 874 506 2 380 600 1 780 2 162 582 1 580 91
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
1. Kisértékű tárgyi eszközök új induló 621 168 789 789 787 787 100
2. Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök) új induló 1 099 297 1 396 1 396 1 396 1 396 100
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen 1 720 465 2 185 2 185 2 183 2 183 0 100
XII. Pénzügyi befektetések:
Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 777 712 337 205 2 114 917 1 847 817 267 100 1 116 216 927 939 188 277 53

1/8. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban
A B
Sor- Megnevezés 2019. évi terv
szám Kötelező Nem kötelező Előirányzat összesen
1. Céltartalék
2. Felhalmozási tartalék
3. Egyéb felhalmozási tartalék 22 391 733 23 124
4. Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg 0 0 0
5. Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka 0 0 0
6. Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!) 0 0 0
7. Felhalmozási tartalék összesen 22 391 733 23 124
8.
9. Működési tartalék
10. Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 0 0
11. Polgármesteri hatáskörben felhasználható 2 469 2 469
12. Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész 0 0
13. Működési tartalék összesen 0 2 469 2 469
14. Céltartalék összesen: 22 391 3 202 25 593
15.
16. Általános tartalék
17. Testületi hatáskörben felhasználható 127 845 1 789 129 634
18. Kötelezettségek a tartalék terhére:
19. "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg 0 0 0
20. "Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő 2 223 2 223
21. Általános tartalék összesen: 130 068 1 789 131 857
22. Tartalék mindösszesen: 152 459 4 991 157 450

2/1. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban
A B C D E F
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés Telje-
sítés %-a
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés Telje-
sítés %-a
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 64 325 37 793 102 118 55 075 28 516 83 591 82
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 812 195 129 474 941 669 812 194 129 474 941 668 100 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 12 271 13 590 25 861 9 974 10 129 20 103 78
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 356 883 290 375 647 258 289 598 223 104 512 702 79
5 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 56 629 2 776 59 405 55 349 2 776 58 125 98
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 526 11 113 13 639 1 546 8 755 10 301 76
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
8 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 621 278 14 540 635 818 621 277 14 540 635 817 100 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 527 224 876 260 1 403 484 527 303 876 370 1 403 673 100 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 9 763 58 149 67 912 9 762 47 305 57 067 84
10 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 159 080 175 035 334 115 159 079 172 124 331 203 99
11 elvonások , befizetések (K502) 0 0 0 0
12 4. Működési bevételek (B4) 106 519 81 500 188 019 103 705 79 346 183 051 97 működési célú tartalék (K513) 0 2 469 2 469 0 0
13 általános tartalék (K513) 130 068 1 789 131 857 0 0
14 5. Felhalmozási bevételek
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) 0
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 19 447 40 800 60 247 19 447 40 800 60 247 100 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 734 916 590 313 1 325 229 525 034 489 933 1 014 967 77
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 24 24 0 23 23 96
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 180 180 0 180 180 100 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 6. Beruházások (K6) 1 684 813 159 285 1 844 098 791 770 86 795 878 565 48
20 7. Felújítások (K7) 49 715 0 49 715 36 705 0 36 705 74
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 19 610 19 610 0 19 610 19 610 100 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 9 900 4 232 14 132 9 900 4 232 14 132 100 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 12 004 78 232 90 236 0 78 232 78 232 87
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000 0 4 600 4 600 92
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 53 844 13 880 67 724 53 843 13 880 67 723 100
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 1 502 567 1 109 620 2 612 187 1 498 551 1 107 576 2 606 127 100 felhalmozási célú tartalék (K513) 22 391 733 23 124 0 0
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 650 625 59 776 710 401 650 624 59 775 710 399 100 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 822 767 257 130 2 079 897 882 318 183 507 1 065 825 51
27 Költségvetési bevételek összesen: 2 153 192 1 169 396 3 322 588 2 149 175 1 167 351 3 316 526 100 Költségvetési kiadások összesen: 2 557 683 847 443 3 405 126 1 407 352 673 440 2 080 792 61
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -404 491 321 953 -82 538 741 823 493 911 1 235 734 -1 497
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!) 588 859 588 859 588 859 588 859 100 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 0 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 610 610 248 353 858 963 610 610 248 353 858 963 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
37 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 33 212 4 730 37 942 33 212 4 730 37 942 100 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) 32 439 4 260 36 699 32 439 4 260 36 699 100
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 0 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) 0
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 0 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) 749 595 560 126 1 309 721 752 695 561 640 1 314 335 100
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 0 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) 46 156 10 650 56 806 44 336 4 717 49 053 86
43 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
46 Finanszírozási bevétel összesen 1 232 681 253 083 1 485 764 1 232 681 253 083 1 485 764 100 Finanszírozási kiadások összesen 828 190 575 036 1 403 226 829 470 570 617 1 400 087 100
47 Bevételek összesen 3 385 873 1 422 479 4 808 352 3 381 856 1 420 434 4 802 290 100 Kiadások összesen 3 385 873 1 422 479 4 808 352 2 236 822 1 244 057 3 480 879 72

2/1/1. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C C D F
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Telje-
sítés összesen
Telje-
sítés %-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Telje-
sítés összesen
Telje-
sítés %-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 95 099 98 067 193 166 93 757 96 684 190 441 99
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 20 088 19 206 39 294 19 705 18 840 38 545 98
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 2 847 2 847 2 846 0 2 846 100 3. Dologi kiadások (K3) 4 961 57 091 62 052 4 419 50 854 55 273 89
5 0
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0
7 0 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre 26 0 26 25 0 25 96
9 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre 18 0 18 9 0 9 50
10 4. Működési bevételek (B4) 15 786 801 15 784 799 100 elvonások, befizetések (K502)
11 0 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek 0 általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése 0
14 5.2. Ingatlanok értékesítése 0 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 120 192 174 364 294 556 117 915 166 378 284 293 97
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 53 53 0 53 53 100
16 5.4. Részesedések értékesítése 0 Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 6. Beruházások (K6) 2 833 6 335 9 168 1 085 602 1 687 18
18 0 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 2 862 786 3 648 2 861 784 3 645 100 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 53 53 0 53 53 100 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 833 6 335 9 168 1 085 602 1 687 18
24 Költségvetési bevételek összesen: 2 862 839 3 701 2 861 837 3 698 100 Költségvetési kiadások összesen: 123 025 180 699 303 724 119 000 166 980 285 980 94
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 81 13 966 14 047 81 13 966 14 047 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 117 249 159 612 276 861 120 327 163 801 284 128 103 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 833 6 282 9 115 1 085 549 1 634 18 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 120 163 179 860 300 023 121 493 178 316 299 809 100 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 123 025 180 699 303 724 124 354 179 153 303 507 100 Kiadások összesen 123 025 180 699 303 724 119 000 166 980 285 980 94

2/2. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
2019. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forint
A B C D E F G H I
2019. évi adatok
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó Dologi kiadások Működési célú támogatás ÁHT-én belülre Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen
Sor-
szám
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
Köte-
lező feladat
Nem köte-
lező feladat
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés Telje-
sítés
%-a
1. 502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15 0 0 180 180 180 180 100
2. 502211Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15 4 098 902 26 740 6 584 31 740 6 584 21
3. 502227 Széchenyi utca zárt árok csapadék.elvez. (Kormányzati döntés! 2019-ben 16.699 e Ft) 17 665 17 665 17 665 17 665 100
4. 505402 HeBi üzemeltetés 5 000 3 881 5 000 3 881 78
5. 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. 1 969 1 969 0 0
6. 503310 Áplolási támogatás 500 390 500 390 78
7. 503305 Temetési támogatás 600 296 600 296 49
8. 503307 Iskolakezdési támogatás 800 368 800 368 46
9. 503308 Születési támogatás 1 000 550 1 000 550 55
10. 503303 Méltányossági támogatás 717 716 717 716 100
11. 503301 Rendkívüli támogatás 2 137 1 546 2 137 1 546 72
12. 503304 Gyógyszertámogatás 1 100 765 1 100 765 70
13. 503306 Lakhatási támogatás 1 846 1 846 1 846 1 846 100
14. 503309 Köztemetés 121 120 389 0 0 510 120 24
15. 503311 Védőoltás 350 214 350 214 61
16. 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj 4 200 3 610 4 200 3 610 86
17. 505602 Szünidei gyermekétkeztetés 400 69 400 69 17
18. 503301 Szociális célú tüzelőanyag, tüzifa 1 922 2 268 1 727 1 652 0 0 4 190 3 379 81
19. 503402 Lakossági kölcsön kiadásai 20 20 0 0
20. 503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai 110 110 0 0
21. 504101 Ingatlanhasznosítás 6 431 3 554 5 192 2 869 9 985 8 061 81
22. 504201 Továbbszámlázások 288 13 763 149 7 125 14 051 7 274 52
23. 505101 Önkormány.jogalk. 44 895 44 895 8 035 8 034 1 220 832 54 150 53 761 99
24. 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok 0 0 3 361 3 277 3 361 3 277 98
25. 505201 Hévíz folyóirat 3 200 1 557 800 246 11 272 9 175 15 272 10 978 72
26. 505501 Közvilágítás 14 591 9 092 14 591 9 092 62
27. 502207 "Gyógyhelyi főtér" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 12 738 1 890 12 738 1 890 15
28. 502225 "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005 1 778 1 777 1 778 1 777 100
29. 505301 Főépítészi feladatok ellátása 6 833 6 066 6 833 6 066 89
30. 505502 Város- és községgazdálkodás 62 103 6 648 68 751 73 572 93
31. 505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása) 5 000 67 361
6 211
5 000
32. 505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás) 5 000 5 000
33. 505202 Forrás újság 14 684 12 989 14 684 12 989 88
34. 505601 Nyári napközi 2 048 1 632 432 257 350 343 2 830 2 232 79
35. 505102 Nemzetközi kapcsolatok 3 562 1 185 2 000 570 12 716 6 408 18 278 8 163 45
36. 505102 Nagyköveti program 0 0 0
37. 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai 634 32 817 258 13 338 33 451 13 596 41
38. 505401 Parkolási tevékenység 10 187 3 061 10 180 3 059 1 945 606 1 940 604 10 605 9 526 26 404 25 309 96
39. 505103 Reprezentáció 17 979 17 624 7 805 7 803 3 852 3 580 29 636 29 007 98
40. 503201 Működési célú pénzeszköz átadás 5 850 56 247 5 850 45 466 139 812 158 361 139 811 155 450 360 270 346 577 96
41. 502301 ASP rendszer bevezetése 0 0
42. 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) 3 649 2 841 3 649 2 841 78
43. 503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások 0 0 0
44. 505801"Európa a polgárokért" 0 0 0 16 674 16 674 16 674 16 674 100
45. 502206 Buszpályaudvar áttelepítése 13 361 7 611 13 361 7 611 57
46. 502201 Széchenyi utca fejlesztése (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 73.299 e Ft) 82 193 82 192 82 193 82 192 100
47. 505901 Egyéb ki nem emelt 7 846 3 363 1 947 649 33 139 138 389 30 712 128 253 0 181 321 162 977 90
48. 502218 Zrinyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj. 294 294 0 0
49. 503107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 2 124 62 126 64 51
50. 502221 Festetics sétány 21 874 8 876 21 874 8 876 41
51. 510000 „Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány+áfa 0 0 0
52. 502231 "Kisfaludy 2030" reptér pályázat 2 542 1 2 542 1 0
53. 502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció 373 373 0 0
54. 505804 YOUTH & SPA projekt 97 96 10 018 9 039 10 115 9 135 90
55. 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer 1 116 1 116 1 116 1 116 100
56. 502230 Schullhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat 5 145 1 389 6 553 2 045 13 087 2 045 16
57. 505805 Boldog Békeidők Hévize 6 797 6 795 6 797 6 795 100
58. 502220 Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 3 820 3 810 3 820 3 810 100
59. 502232 Szabó Lőrinc utca új útszakasz beruházás 7 372 940 7 372 940 13
60. 502303 Informatikai rendszer szállítása, bevezetése 29 021 29 020 29 021 29 020 100
61. 505803 SportOverBorders pályázat 3 913 3 912 19 268 19 268 23 181 23 180 100
62. 505806 "Helyi termék, helyi érték" VP6-19.2.1-42-7-17 1 640 1 640 1 640 1 640 100
63. 502217 Új parkolóhelyek kialakítása 250 250 250 250 100
Működési c. kiadások össz.: 64 325 37 793 55 075 28 516 12 271 13 590 9 974 10 129 356 883 290 375 289 598 223 104 9 763 58 149 9 762 47 305 159 080 175 035 159 079 172 124 0 0 0 0 2 526 11 113 1 546 8 755 1 190 903 1 014 967 85

2/3. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft
A B C D E F G H
Megnevezés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Telje-
sítés
%-a
1. Szociálpolitikai juttatások
2. Települési támogatás
4. Ápolási támogatás 0 500 500 390 390 78
5. Települési támogatás 0 0 0
6. Temetési támogatás 600 600 296 296 49
7. Iskolakezdési támogatás 800 800 368 368 46
8. Születési támogatás 1 000 1000 550 550 55
9. Méltányossági támogatás 717 717 716 716 100
10. Rendkívüli támogatás 2137 0 2137 1 546 1 546 72
11. Köztemetés 389 0 389 0 0 0
12. Lakhatási támogatás 1 846 1846 1 846 1 846 100
13. Gyógyszertámogatás 1 100 1100 765 765 70
14. Védőoltás 350 350 214 214 61
15. Települési támogatás összesen: 2 526 6 913 9 439 1 546 5 145 6 691 71
16. Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján 4200 4200 3 610 3 610 86
17. Összesen: 0 4200 4200 0 3 610 3 610 86
18. Ellátottak támogatása mindösszesen: 2 526 11 113 13 639 1 546 8 755 10 301 76

2/4. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban
A B C D E F G H
Megnevezés 2018. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Teljesítés
%-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 0 0
3. óvodáztatási támogatás 0 0 0 0
4. Összesen: 0 0 0 0 0
5.
6.
7. Mindösszesen: 0 0 0 0 0 0

3/1. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D E F
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Köte-
lező feladat
Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Köte-
lező feladat
Nem kötelező feladat Telje-
sítés összesen
Telje-
sítés %-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Telje-
sítés %-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 242 882 27 869 270 751 242 777 27 679 270 456 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 49 709 4 972 54 681 49 693 4 943 54 636 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 0 2 005 2 005 0 2 005 2 005 100 3. Dologi kiadások (K3) 211 328 32 926 244 254 210 692 31 948 242 640 99
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 111 767 32 894 144 661 111 743 32 846 144 589 100 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése 0
14 5.2. Ingatlanok értékesítése 0 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 503 919 65 767 569 686 503 162 64 570 567 732 100
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 285 0 1 285 1 285 1 285 100
16 5.4. Részesedések értékesítése 0 Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 6. Beruházsok (K6) 40 400 0 40 400 40 351 0 40 351 100
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 111 767 34 899 146 666 111 743 34 851 146 594 100 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 285 0 1 285 1 285 0 1 285 100 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 40 400 0 40 400 40 351 0 40 351 100
24 Költségvetési bevételek összesen: 113 052 34 899 147 951 113 028 34 851 147 879 100 Költségvetési kiadások összesen: 544 319 65 767 610 086 543 513 64 570 608 083 100
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 2 162 0 2 162 2 162 2 162 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 389 990 30 868 420 858 389 990 29 781 419 771 100 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 39 115 0 39 115 39 066 39 066 100 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 431 267 30 868 462 135 431 218 29 781 460 999 100 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 544 319 65 767 610 086 544 246 64 632 608 878 100 Kiadások összesen 544 319 65 767 610 086 543 513 64 570 608 083 100

3/2. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C D E F
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Telje-
sítés
%-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Teljes
ítés
%-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 1. Személyi juttatások (K1) 86 936 10 450 97 386 86 936 10 370 97 306 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 15 778 2 721 18 499 15 778 2 657 18 435 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 13 873 13 873 13 803 13 803 99
5 0
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 0 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek 0 0 4 4 elvonások, befizetések
11 0 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek 0 általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése 0
14 5.2. Ingatlanok értékesítése 0 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 116 587 13 171 129 758 116 517 13 027 129 544 100
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0
16 5.4. Részesedések értékesítése 0 Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 6. Beruházások (K6) 2 185 0 2 185 2 183 0 2 183 100
18 0 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 0 0 0 0 4 4 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 2 185 0 2 185 2 183 0 2 183 100
24 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 4 4 Költségvetési kiadások összesen: 118 772 13 171 131 943 118 700 13 027 131 727 100
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 43 43 43 43 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 116 544 13 171 129 715 116 566 13 027 129 593 100 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 2 185 2 185 2 183 2 183 100 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 118 772 13 171 131 943 118 792 13 027 131 819 100 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 118 772 13 171 131 943 118 792 13 031 131 823 100 Kiadások összesen 118 772 13 171 131 943 118 700 13 027 131 727 100

3/3. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2019. évi pénzügyi mérleg

ezer forintban
A B C C D F
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Telje-
sítés %-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Telje-
sítés %-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 27 602 63 018 90 620 27 447 63 000 90 447 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 5 263 13 011 18 274 5 262 13 009 18 271 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 140 140 0 140 140 100 3. Dologi kiadások (K3) 58 785 122 304 181 089 58 733 122 287 181 020 100
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 74 330 40 227 114 557 80 367 40 223 120 590 105 elvonások, befizetések 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek 0 általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése 0
14 5.2. Ingatlanok értékesítése 0 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 91 650 198 333 289 983 91 442 198 296 289 738 100
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0
16 5.4. Részesedések értékesítése 0 Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 6. Beruházsok (K6) 1 423 2 588 4 011 1 420 2 588 4 008 100
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 588 588 0 606 606 103 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 74 330 40 955 115 285 80 367 40 969 121 336 105 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 423 2 588 4 011 1 420 2 588 4 008 100
24 Költségvetési bevételek összesen: 74 330 40 955 115 285 80 367 40 969 121 336 105 Költségvetési kiadások összesen: 93 073 200 921 293 994 92 862 200 884 293 746 100
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 3 148 3 148 3 148 3 148 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 14 172 157 378 171 550 14 172 157 377 171 549 100 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 1 423 2 588 4 011 1 420 2 588 4 008 100 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 18 743 159 966 178 709 18 740 159 965 178 705 100 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 93 073 200 921 293 994 99 107 200 934 300 041 102 Kiadások összesen 93 073 200 921 293 994 92 862 200 884 293 746 100

3/4. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
019. évi zárszámadási rendelet
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2019. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
A B C D E F
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés
Sor-
szám
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Teljesítés összesen Telje-
sítés %-a
Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Elő-
irányzat összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Telje-
sítés összesen
Telje-
sítés %-a
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 85 643 168 280 253 923 84 603 168 100 252 703 100
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 18 422 32 730 51 152 18 409 32 695 51 104 100
4 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 20 865 1 421 22 286 21 587 2 088 23 675 106 3. Dologi kiadások (K3) 68 046 81 322 149 368 57 418 81 300 138 718 93
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 24 899 81 814 106 713 24 899 82 755 107 654 101 elvonások befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 172 111 282 332 454 443 160 430 282 095 442 525 97
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 600 1 780 2 380 582 1 580 2 162 91
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 45 764 83 235 128 999 46 486 84 843 131 329 102 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 600 1 780 2 380 582 1 580 2 162 91
24 Költségvetési bevételek összesen: 45 764 83 235 128 999 46 486 84 843 131 329 102 Költségvetési kiadások összesen: 172 711 284 112 456 823 161 012 283 675 444 687 97
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 14 707 14 707 14 707 14 707 100 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 111 640 199 097 310 737 111 640 197 654 309 294 100 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 600 1 780 2 380 582 1 580 2 162 91 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 126 947 200 877 327 824 126 929 199 234 326 163 99 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
44 Bevételek összesen 172 711 284 112 456 823 173 415 284 077 457 492 100 Kiadások összesen 172 711 284 112 456 823 161 012 283 675 444 687 97

4/1. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

2019. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti maradvány kimutatása
2019. december 31.

e Ft
A B C D E F I J K
Sor-
szám
Eszközök Hévíz Város Önkor-
mányzata
Polgármest. Hivatal GAMESZ Brunszvik Festetics Művelődési Központ TASZII GAMESZ és int. ö.: Mindössz.
1. 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei 3 316 526 3 698 147 879 4 121 336 131 329 400 548 3 720 772
2. 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 080 792 285 980 608 083 131 727 293 746 444 687 1 478 243 3 845 015
3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 1 235 734 -282 282 -460 204 -131 723 -172 410 -313 358 -1 077 695 -124 243
4. 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 485 764 299 809 460 999 131 819 178 705 326 163 1 097 686 2 883 259
5. 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1 400 087 1 400 087
6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 85 677 299 809 460 999 131 819 178 705 326 163 1 097 686 1 483 172
7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 321 411 17 527 795 96 6 295 12 805 19 991 1 358 929
8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 0
9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0
10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0
12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0
13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 0 0 0 0 0 0 0
14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 0 0 0 0 0 0 0
15. C) Összes maradvány (=A+B) 1 321 411 17 527 795 96 6 295 12 805 19 991 1 358 929
16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4 794 231 795 96 6 295 12 805 19 991 25 016
17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 1 316 617 17 296 0 0 0 0 0 1 333 913
18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) 0 0 0 0 0 0 0 0
19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0 0 0 0 0 0 0

4/2. melléklet a 20/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti eredménykimutatása
2019. december 31.

e Ft
A B C D E F I J K
Sor-
szám
Eszközök Hévíz Város Önkormány-zata Polgármest. Hivatal GAMESZ Brunszvik Festetics Művelődési Központ TASZII GAMESZ és int. ö.: Mindössz.
1. 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 1 451 165 0 1 451 165
2. 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 35 897 553 126 627 95 191 92 427 314 245 350 695
3. 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 100 000 0 100 000
4. I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) 1 587 062 553 126 627 0 95 191 92 427 314 245 1 901 860
5. 04. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0
6. 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0
7. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 941 668 285 762 458 254 131 776 175 557 311 456 1 077 043 2 304 473
9. 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 79 016 2 846 2 004 746 23 675 26 425 108 287
10. 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 94 715 583 583 95 298
11. 09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 81 904 92 1 305 5 416 96 1 822 83 818
12. III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 1 197 303 288 700 462 146 131 781 176 719 335 227 1 105 873 2 591 876
13. 10. Anyagköltség 21 390 10 490 95 977 4 830 9 550 19 171 129 528 161 408
14. 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke 281 943 31 933 101 438 6 286 135 664 101 013 344 401 658 277
15. 12. Eladott áruk beszerzési értéke 21 5 450 5 450 5 471
16. 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5 738 145 184 28 212 6 095
17. IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 309 092 42 568 197 599 11 116 150 664 120 212 479 591 831 251
18. 14. Bérköltség 12 236 164 372 232 789 84 396 66 553 211 749 595 487 772 095
19. 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések 71 558 26 829 38 662 12 805 24 151 42 011 117 629 216 016
20. 16. Bérjárulékok 19 357 38 583 54 595 18 272 18 320 51 499 142 686 200 626
21. V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 103 151 229 784 326 046 115 473 109 024 305 259 855 802 1 188 737
22. VI. Értékcsökkenési leírás 239 286 3 043 15 562 1 015 5 590 4 825 26 992 269 321
23. VII. Egyéb ráfordítások 2 441 365 14 404 37 140 3 151 5 595 16 131 62 017 2 517 786
24. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -308 529 -546 12 426 1 026 1 037 -18 773 -4 284 -313 359
25. 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0
26. 18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0