Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozóhelyekre, valamint a kijelölt védett várakozási övezetekre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt várakozó helyet (fizető parkolót) igénybe vevő gépjármű üzembentartójára. Üzembentartó a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó.

(3) Amennyiben a parkolási zónában kihelyezett tábla másként nem rendelkezik, a mozgáskorlátozottak által vezetett, vagy őket szállító járművek a várakozási övezetek területén - kivéve a Nagyparkoló tér területét - a mozgáskorlátozotti igazolvány látható kihelyezésével, időkorlátozás nélkül várakozhatnak. A Nagyparkoló tér várakozási övezet területén a mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járművekre az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 41. § (3)-(5) bekezdés előírásai az irányadók.

(4) *  Hévíz város közigazgatási területén a díjköteles közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 5. As. 2. (a továbbiakban: parkoló-rendszer üzemeltetője) üzemelteti.

A várakozási övezetek

2. § (1) A várakozási övezetek területén, a környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges - zöld alapszínű - rendszámmal rendelkező) gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni.

(2) A várakozási övezetek: a KRESZ 15. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt - és e rendelet 1. mellékletével megállapított - olyan körülhatárolt területek (fizető parkolók), amelyek január 1. és december 31. közötti időszakban - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a hét valamennyi napján 8:00 és 18:00 óra között díjfizetés (várakozási díj), vagy mobiltelefonos díjfizetés ellenében használhatók.

(3) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében megállapított munkaszüneti napokon, továbbá húsvétvasárnap, pünkösdvasárnap, és december 24-én a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

(4) Fizető parkolókat a KRESZ 112/d. és 112/e. ábra szerinti „Várakozó övezet” illetve „Várakozó övezet vége” jelzőtáblával, valamint az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával kell megjelölni.

(5) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán - a nem magyar anyanyelvűeknek is jól érthető módon - lehetőség szerint rajzjellel piktogrammal - fel kell tűntetni:

a) az adott helyen várakozás díjfizetési kötelezettségét;

b) a díjfizetés időszakát;

c) a várakozási díj összegét jármű-fajtánként;

d) a pótdíj összegét;

e) a fizetés módját (készpénz, bankkártya, mobiltelefon),

f) a nem őrzött parkolóra utalást;

g) a működtető nevét és elérhetőségét (ügyfélszolgálat),

h) a díj szedését szabályozó jogszabály megjelölését.

(6) A várakozóhely használat alatt a fizető parkoló-rendszer üzemeltetője nem biztosítja a gépjármű őrzését, és nem felel a gépjárműben keletkezett, neki nem felróható károk megtérítéséért, továbbá a gépjármű eltulajdonításáért.

3. § A polgármester felhatalmazást kap a várakozóhelyek határozott időre, legfeljebb 1 évre szóló bérletbe adására, eseti megállapodás alapján. A bérleti díj összegére a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.

A bérletek

4. § (1) A várakozási övezetben hévízi lakossági bérlet vásárolható, melyre hévízi bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemélyek jogosultak.

(2) Az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival foglalkoztatási viszonyban állók a tulajdonukban, használatukban álló, egy személygépkocsira, vagy motorkerékpárra, intézményi alkalmazotti bérletet vásárolhatnak. A foglalkoztatási jogviszony fennállását igazolni kell.

(3) A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet használatára az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó természetes és jogi személyek jogosultak, akik hévízi üzlettel rendelkeznek, illetve Hévízen működő gazdálkodó szervezetekben, intézményekben alkalmazottak és Hévízen állnak foglalkoztatási jogviszonyban. Az üzletműködtetést vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazolni kell a vonatkozó engedély, irat, munkáltatói igazolás bemutatásával.

(4) Nem lakossági városi „V” jelű bérlet váltható e rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározottak szerint.

(5) * 

5. § (1) A rendelet hatálybalépését követően kiállított bérletek nem papíralapú bérletek (elektronikus bérlet), azok forgalmi rendszámra elektronikusan kerülnek kiadásra.

(2) A bérlet alapján történő várakozás ellenőrzése rendszám alapján, elektronikus úton történik.

(3) A bérlet vásárlásakor nyugta kerül kiállításra, papír alapú bérletet nem. A nyugta tartalmazza a bérlet érvényességét.

(4) A bérletek a 1. mellékletben meghatározottak szerint érvényesek a várakozási övezetekben.

(5) A bérleteket a fizető parkoló-rendszer üzemeltetője - az ügyfélszolgálati irodában - adja ki annak, aki parkolási, várakozási díj és pótdíj hátralékkal nem rendelkezik és a bérlet jogosultsági feltételeit a rendelet szerint igazolja.

(6) Az éves bérlet érvényességi ideje tárgyév január 1-jétől a következő év január 31. napjáig szól.

(7) * 

A várakozási díj megfizetése és megfizetésének ellenőrzése

6. § (1) A várakozási díj mértékét, valamint a bérletek árát a rendelet 2. melléklete állapítja meg.

(2) A minimálisan megfizetendő várakozási díj összegére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/A. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) *  A parkoló-rendszer üzemeltetője - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a várakozási övezetet érintő rendezvények esetén, az övezeti várakozási díjat alkalmazva kizárólagosan parkolási célra csoportos fizetésre is megállapodást köthet.

7. § (1) A várakozási díj a parkoló automatával működtetett parkolóhelyeken a várakozás megkezdésekor - minimum 15 perc időtartamot alapul véve - fizetendő,

a) a várakozási díjat a parkoló automatánál az ott megjelölt pénzérmékkel készpénzben, bankkártyával, egyéb bankkártyát helyettesítő fizetési applikációval, a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül, valamint a parkolási ellenőrnél bankkártyával lehet kifizetni;

b) a parkoló automatánál a várakozási díj fizetése a parkoló automatán feltüntetett telefonszámok mobiltelefonnal történő hívásával vagy szöveges üzenet (SMS) küldésével is történhet.

c) amennyiben a mobiltelefonon keresztül történő várakozási díj fizetése a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nem lehetséges, az igénybevevő a parkolást a parkoló automatánál vagy a parkolási ellenőrnél köteles kifizetni.

(2) A várakozás megkezdését követően:

a) a parkoló automatáknál készpénzes vagy bankkártyás és a parkolási ellenőrnél történő bankkártyás fizetés esetén a várakozási díj megfizetésének regisztrálása a gépjármű forgalmi rendszáma alapján, elektronikus úton történik, a kapott bizonylatot nem szükséges a gépjármű szélvédője mögé elhelyezni;

b) mobilfizetési szolgáltatás igénybevétele esetén a várakozás megkezdését követően azonnal a mobiltelefonos hívást, szöveges üzenetküldést kell elindítani, a gépjárművet csak a visszaigazoló szöveges üzenet megérkezését követően lehet a várakozóhelyen hagyni.

(3) A várakozási díj megfizetését a parkolási ellenőr elektronikus úton ellenőrzi. A várakozási díj és pótdíj megfizetésére a Kkt. 15/C. § (1)-(3) bekezdésében, 15/D. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A várakozási díjat és a pótdíjat a parkoló-rendszer üzemeltetője szedi be.

8. § (1) A várakozási díj megfizetése nélkül vagy bérlet nélkül vagy a bérlet érvényességi 1. melléklet szerinti szabályok megszegésével várakozó gépjárműre (szélvédőjére) helyezve, a parkoló ellenőr a várakozási díj megfizetésének hiányára, a bérlethasználati szabály megsértésére utaló, a várakozási díj és pótdíj megfizetésére vonatkozó írásbeli felhívást helyez el, színes vízhatlan csomagban, az időpont és a gépjármű rendszámának az elektronikus parkolási rendszerben történő rögzítése mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés dokumentálására a képrögzítő eszközt lehet igénybe venni.

(3) A parkoló-rendszer üzemeltetője, üzemidőben, a várakozási díj és a pótdíj megfizetését is biztosító, továbbá a fogyasztói panaszokat intéző, a város területén fenntartott ügyfélszolgálatot működtet. Az (1) bekezdés szerinti felhívásnak az ügyfélszolgálat elérhetőségét tartalmaznia kell.

(4) *  Az ügyfélszolgálati feladatokat a parkoló-rendszer üzemeltetője látja el, a 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 5. szám alatti címen (a továbbiakban: Parkolási Iroda).

9. § (1) *  A parkoló-rendszer üzemeltetője rendezvényi, közszolgálati, közmű-szolgáltatási célból parkolási engedélyt bocsát ki határozott időre (nap, hét, év). Az éves engedélyek a kiadás napjától a kiadás évét követő év március 1. napjáig érvényesek.

(2) A parkolási engedélyek - ide nem értve a napi érvényességűt - tárcsa használatával legfeljebb 2 óra időtartamú díjfizetés nélküli várakozásra jogosítanak.

(3) *  A kiadott közszolgálati, közszolgáltatási célú térítésmentes parkolási engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

(4) * 

(5) *  Önkormányzati rendezvényi célú parkolási engedély napi (több napra is vonatkozó) érvényességű lehet, díja 500,- Ft/nap, értékesítését, kiadását és nyilvántartását a parkoló-rendszer üzemeltetője intézi, kiadását a rendezvény szervezője kezdeményezheti.

(6) Az (3) bekezdés szerinti parkolási engedély kérelemre, a közszolgálati, közszolgáltató, közműszolgáltató szerv tulajdonában, üzemben tartásában lévő járműre a forgalmi engedély bemutatása után adható ki. Az önkormányzati szerv, intézmény dolgozójának tulajdonát képező, üzemben tartásában lévő járműre parkolási engedély a szerv vezetőjének kérelmére adható abban az esetben, ha dolgozó a szerv közfeladatának ellátása során saját gépjármű használatára kötelezett és ezt a szerv vezetője igazolja. A Hévíz Város Önkormányzat vagy intézménye tulajdonát képező, üzemben tartásában lévő közfeladat ellátásra szolgáló járműre, mint közszolgálati járműre éves parkolási engedély kiadására a (3) bekezdést kell alkalmazni.

(7) Egészségügyi (közszolgálati) parkolási engedélyt a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira kaphat kérelmére.

(8) Az (3) bekezdés szerint parkolási engedélyt kaphat kérelmére a Hévízen működő egyház képviselője, a (6) bekezdés alkalmazása nélkül.

(9) A várakozási területen a közúti közlekedésről szóló törvény szerint, a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű díjfizetés és időtartam korlátozás nélkül várakozhat.

(10) Tárcsa alkalmazása esetén a várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(11) * 

Átmeneti rendelkezések

10. § * 

10/A. § *  A rendelet hatálya alá tartozó várakozási területek járművel történő várakozási célú használatáért várakozási díjat 2021. május 31-ig nem kell fizetni.

Záró rendelkezések

11. § (1) A rendelet 2020. augusztus 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet.

dr. Tüske Róbert Kepli József János
jegyző alpolgármester

1. melléklet 25/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Várakozási övezetbe sorolt területek

I. Zóna (piros)

Nagyparkoló tér
A zónában a hévízi lakossági, az intézményi alkalmazotti bérlet, a nem lakossági foglalkoztatotti bérlet és a nem lakossági V bérlet nem érvényes.
Petőfi Sándor utca
A nem lakossági V bérlet legfeljebb 1 óra időtartamú parkolásra jogosít, várakozási díj megfizetése nélkül parkolási tárcsa kihelyezésével.
Az élelmiszer áruház előtt kijelölt 4 db parkolóhelyen várakozási díj megfizetése nélkül, parkoló tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 perc időtartamra (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni. A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!
A hévízi lakossági bérlet, a nem lakossági foglalkoztatotti valamint az intézményi alkalmazotti bérlet a zónában nem érvényes.
Ady Endre utca
A zónában a bérletek nem érvényesek.

II. Zóna (sárga)

Honvéd utca,
Park utca,
József Attila utca,
Széchenyi István utcai 58 férőhelyes parkoló (víztoronynál)
A Hévízi lakossági bérlet és a nem lakossági V bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
Az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet munkanapokon jogosít várakozásra, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet a Park utcában, a Honvéd utcában, a József Attila utcában éves érvényességgel, a Széchenyi utcai 58 férőhelyes parkolóban szeptember 1-június 30-ig várakozásra jogosít, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.
A József Attila utca - Honvéd utca - Rózsa köz közötti szakaszon (orvosi rendelő)
E kijelölt várakozó helyeken várakozási díj megfizetése nélkül tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 percig (türelmi idő 5 perc) lehet várakozni. A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani! E kijelölt várakozó helyeken a bérletek nem érvényesek.
Zrínyi Miklós utca 1. szám alatti parkoló, továbbá
a Kossuth Lajos utcának a Széchenyi István utca - Honvéd utca közötti szakasza
a Hévízi lakossági bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít.

2. melléklet a 25/2020.(VII. 20.) önkormányzati rendelethez

A várakozási díj mértéke, valamint a bérletek ára

I. A várakozási övezetbe sorolt területeken a várakozás díja

1. Díjosztályok

A közúti járműveket az alábbi díjosztályokba kell besorolni:

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és három vagy négykerekű motorkerékpárok.

(Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók stb.)

2. Várakozási díj óránként

Zóna Díjosztály A
I. Zóna (piros) 400 Ft/óra
II. Zóna (sárga)) 300 Ft/óra

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. A parkolás üzemeltetője jogosult minden egyes kiküldött fizetési felszólítás után kezelési költséget felszámolni, mely magában foglalja az ügyviteli és a postai költségeket. ÁFÁ-t csak a várakozási díj tartalmaz.

II. A bérletek árai

A B C
Bérlet megnevezés Időtartam Összeg (Ft)
Hévízi lakossági 4. § (1) bek. éves 4 000
Önkormányzati intézményi alkalmazotti 4. § (2) bek. éves 4 000
Nem lakossági, foglalkoztatotti 4. § (3) bek. éves 4 000
Nem lakossági városi V 4. § (4) bek. éves 10 000

A bérletek érvényessége tárgy év január 1-jétől következő év január 31-ig tart. Bérlet csere díja (elveszett bérlet, gépjármű csere) 500 Ft. A bérletek korlátozásait az 1. melléklet tartalmazza. A bérletek ára az ÁFÁ-t tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére