Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el * 

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza Hévíz Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, továbbá e feladat ellátásának finanszírozási formáját és mértékét.

(2) Hévíz Város, mint kiemelt gyógyturisztikai település alapvető feladatának tekinti, hogy a közművelődés keretein belül mind a magyar, mind a külföldi vendégek számára színvonalas programokat biztosítson a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat által fenntartott, a helyi közművelődési feladatokat ellátó intézményekre,

b) az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő jogi vagy természetes személyekre, és

c) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

(2) Minden helyi lakosnak és közösségnek joga van ahhoz, hogy azonos feltételek mellett vegye igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat.

3. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok, közművelődési alapszolgáltatások köre

3. § Az önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

4. Az önkormányzati közművelődési feladatellátásban résztvevő intézmények

4. § (1) Az önkormányzat a 3. §-ban felsorolt alapszolgáltatásokat azok igénybevételét és közművelődési tevékenység végzésének helyszíneit saját fenntartású intézményében a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben 8380 Hévíz, Rákóczi Ferenc utca 17-19. (továbbiakban: intézmény) látja el, továbbá e feladatok ellátására közművelődési megállapodást köthet.

(2) Az intézmény telephelyei:

a) *  Művelődési Ház 8380 Hévíz, Rákóczi Ferenc utca 9.,

b) Múzeum és Kiállítótér 8380 Hévíz, Attila út 123.,

c) Városi könyvtár 8380 Hévíz, Rákóczi Ferenc utca 17-19.

(3) Az intézmény külön megállapodás szerint használója a Városi Konferenciateremnek (közösségi színtér) 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

5. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban:

a) a városban tevékenységet folytató társadalmi és civil szervezetekkel, különösen a Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel,

b) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és fővárosi szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel, valamint

c) a városban kulturális tevékenységet végző, illetve a városi székhelyű gazdasági társaságokkal, különösen a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft-vel, magánszemélyekkel, valamint

d) az egyházakkal,

e) oktatási, nevelési intézményekkel.

5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése és felülvizsgálata

6. § A rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei

7. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet

a) társadalmi szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely:

aa) főtevékenységként vagy más tevékenysége mellett, kiemelten ideértve a turisztika, idegenforgalom területén történő működést, közművelődési tevékenységet is folytat,

ab) a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vette és

ac) köztartozása nincs,

b) gazdálkodó szervezettel, ideértve az egyéni vállalkozót is akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha

ba) tevékenységi körében szerepel a közművelődési tevékenység vagy turisztikai, idegenforgalomi tevékenység keretében lát el kulturális, közművelődési feladatokat, rendezvényszervezést és

bb) köztartozása nincs.

(2) A közművelődési megállapodást az intézmény készíti elő, az a képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg.

7. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

8. § (1) *  A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következő:

a) költségvetési forrás,

b) pályázati forrás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot,

c) saját bevétel.

(2) *  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben állapítja meg az intézmény költségvetését, biztosítja a működés forrását.

(3) Az intézmény a tárgyévi költségvetése alapján készíti el az által nyújtott közművelődési alapszolgálatások megszervezéshez az éves szolgáltatási tervet, mely az intézmény éves munkatervének részét képezi.

8. Záró rendelkezések

9. § (1) A rendelet 2020. november 15-én lép hatályba.

(2) A rendeletet a helyben szokásos módon történő közzé tételen kívül a rendelet 4. § felsorolt intézményben is ki kell helyezni azok közösségi forgalom számára megnyitott tereiben.

(3) * 

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére