Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a parkolóhely-megváltás eljárási szabályairól

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet személyi és tárgyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és személyegyesülésre, aki olyan építési tevékenységet (új építés, meglévő épület átalakítása, bővítése stb.) rendeltetésmód változtatást vagy rendeltetési egység szám változtatást végez, amely többlet parkolóhely létesítési kötelezettséget von maga után, ezáltal a rendelet szerinti személygépjármű elhelyezés tekintetében érdekelt (a továbbiakban: érdekelt).

2. § A rendelet területi hatálya Hévíz város közigazgatási területén az 1. mellékletében meghatározott övezeti felosztás szerint terjed ki az 1. § szerinti személyekre és tárgyra.

3. § (1) A gépjármű elhelyezés és a többlet parkolási igény mértékét, mennyiségét és módját - ideértve az akadálymentes parkolóhelyek kialakítására vonatkozó előírásokat is - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai és a 2. § szerinti és a helyi építési szabályzatról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) alapján kell meghatározni.

(2) Az előírt számú parkolóhelyet az érdekeltnek saját telkén belül kell biztosítania az OTÉK-ban meghatározott szabályok, valamint HÉSZ alapján.

(3) A szükséges parkolóhelyek teljes mennyiségének telken belüli biztosításától kizárólag az alábbi esetekben lehet eltekinteni:

a) a gépkocsival a telekre való be- és kihajtás forgalomtechnikai okokból nem engedélyezhető,

b) a telek megközelítése kizárólag meglévő gyalogos, sétáló utca vagy tervezett gyalogos utca felől lenne lehetséges,

c) a telken értékvédelem alatt lévő épület áll és az a parkolók teljes körű kialakítását nem teszi lehetővé,

d) a telken meglévő értékes növényzet (pl.: védett fa) miatt az épületen kívüli parkoló, vagy mélygarázs építése jelentős növénykárral járna, vagy

e) a telek fennmaradó beépítése, és/vagy geomorfológiai, vagy geometriai adottságai (például keskeny telekszélesség, kis telekmélység vagy egyéb korlátozás) miatt a telken belüli parkolás ésszerű műszaki keretek között nem megvalósítható.

(4) Ha az előírt számú parkolóhelynek a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti biztosítására részben vagy egészben nincs lehetőség, úgy a személygépjármű elhelyezési kötelezettség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének fennállása esetén az alábbiak szerint teljesíthető:

a) az érdekelt Hévíz Város közigazgatási területén a tervezett beruházás helyszínétől - közterületi telekhatártól - légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül az előírt számú újonnan létesítendő parkolóhelyet a tervezett építkezéssel egyidejűleg másik, nem közterületi ingatlanon biztosítja, melyet tulajdoni lap másolatával vagy legalább 10 év határozott idejű bérleti szerződés bemutatásával köteles igazolni, vagy

b) az érdekelt helyett a hiányzó számú parkolóhelyek építését a Hévíz Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a 4. §-ban foglaltak szerint megkötött szerződés alapján - a parkolóhely-megváltási díj parkolóalapba történő befizetését követően - az Önkormányzat átvállalja.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti bérleti szerződés meghatározott időtartamon belüli megszűnése esetén az érdekelt köteles az 4. §-ban meghatározott díjat az Önkormányzat számára megfizetni.

4. § (1) Az érdekelt az új épület létesítése, meglévő épület átépítése alapján fennálló, a rendeltetésmódosítás helye szerinti telken kívüli parkolóhely építési kötelezettségét az előírt számú parkolóhelynek megfelelő mértékben, pénzbeni megváltást követően az Önkormányzat átvállalhatja, a 3. § (3) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének fennállása esetén.

(2) A parkolóhely építési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, valamint az építési kötelezettség Önkormányzat általi átvállalásáról az érdekelt és az Önkormányzat szerződést köt. A szerződésnek tartalmaznia kell a megvalósítandó parkolóhelyek számát, a megváltási díj összegét és egyösszegű befizetésének kötelezettségét, valamint az Önkormányzat letéti számlájának megjelölését, amelyre a befizetést teljesíteni kell.

(3) A szerződés hatályba lépésének és a parkolóhely-építési kötelezettség pénzbeli megváltásáról igazolás kiállítás feltétele a megváltási díj befizetésének igazolása.

(4) Abban az esetben, ha a parkolóhely-építési kötelezettség pénzbeli megváltásáról és Önkormányzat általi átvállalásáról létrejött szerződés bármely okból megszűnik, vagy az építési vagy fennmaradási engedélyt az építési hatóság jogerősen elutasítja, az Önkormányzat haladéktalanul intézkedik a befizetett díj visszafizetéséről.

(5) Az Önkormányzatot, annak intézményét vagy gazdasági társaságát saját beruházása esetén, ha az előírt számú parkolóhely a 3. § (3) bekezdése szerint telken belül nem biztosítható, a többlet parkolóhelyek létesítése után a rendelet szerinti pénzbeli megváltási kötelezettség nem terheli.

5. § (1) A parkolóhely-építési kötelezettség megváltási díjának összegét a következők szerint kell meghatározni:

Parkolóhely-építési kötelezettség helye Parkolóhely-megváltás díja
(Ft/parkolóhely)
I. Belváros nettó 2 000 000,-
II. Városközpont nettó 1 500 000,-
III. Az I. és II. övezetbe nem tartozó területek nettó 1 000 000,-

(2) A parkolóhely-megváltásként az érdekelt által az Önkormányzatnak befizetett összeget elkülönítetten kell kezelni (parkolóalap), és azt Hévíz Város közigazgatási területén létesítendő közterületi parkolóhelyek építésére, vagy e célra szolgáló területek megszerzésére kell fordítani. A befizetett megváltási díjakról, valamint az ennek fejében megvalósított vagy megvalósítandó parkolóhelyek számáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(3) A parkolóalapba befolyt megváltási díj felhasználása érdekében hozandó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(4) Az átruházott parkolóhely-építési kötelezettség megváltásának díjából finanszírozott közterületi parkolók közhasználatúak, a befizetett megváltási díj alapján nem jelölhetők meg kizárólagos használatra, használói nem mentesülnek az esetleges díjfizetés alól.

(5) A közterületi parkolók megváltási díja az építés feltételeként attól függetlenül fizetendő, hogy az engedménnyel érintett ingatlan tulajdonosai vagy bérlői a közterületen megvalósított parkolóhelyeket ténylegesen használják majd vagy sem.

(6) Amennyiben a parkolóhelyek megváltására rendeltetés mód váltása, funkcióváltás, -bővítés, tetőtér-beépítés során kialakuló lakáshoz, lakásokhoz kapcsolódóan kerül sor, a megváltási díjat a kialakított, önálló rendeltetésű egységek között arányosan kell megosztani.

6. § A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020. (XI. 3.) önkormányzati rendeletéhez

A várakozóhely területi elhelyezkedése szerinti díjövezetek

a) - I. díjövezet: belváros

- a városnak a Kölcsey Ferenc utca nyugati oldala, a Széchenyi István utca déli oldal, Petőfi Sándor utca keleti oldala, és a Park utca, Festetics György tér, a Deák Ferenc tér által határolt területe. Az övezetek közt nincs átfedés

b) - II. díjövezet: városközpont

- a városnak a Széchenyi István utca déli oldala, Zrínyi Miklós utca keleti oldala, Hunyadi köz és Rudifürdő köz déli oldala, a Flavius üzletház területe, az 1627/10 hrsz. ingatlan keleti sarokpontjától (Helyijárati központ és autóbusz pályaudvar területétől) az 1621 hrsz. ingatlan (Piac) dél-keleti sarkától nyugatra eső, a Széchenyi István utca északi oldala, a Petőfi Sándor utca nyugati oldala, a Park utca északi oldala, a Vörösmarty Mihály utca keleti oldala által határolt terület

c) - III. díjövezet:

- a városnak az I. és II. díjövezeten kívül fekvő területei.

Az övezeti lehatárolás 1. függeléke a pontosító övezeti térkép.


  Vissza az oldal tetejére