Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ);

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII);

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevétele: 2.562.181.000,- forint, ebből:

a) működési célú bevételek 1.656.174.000 forint,

b) felhalmozási célú bevételek 906.007.000 forint.

(2) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 3.634.419.000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevétele összesen: 6.196.600.000 forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadása 5.992.754.000 forint, ebből:

a) működési célú kiadások 2.618.857.000 forint;

b) felhalmozási célú kiadások 3.373.897.000 forint.

(2) *  Az Önkormányzat tartaléka 115.024.000 forint, melyből 100.907.000 forint a működési tartalék és 14.117.000 forint a felhalmozási tartalék.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 203.846.000 forint.

(4) *  Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadása összesen: 6.196.600.000 forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) *  A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 879.744.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 161.505.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.147.627.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16.309.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 413.672.000 forint.

(2) *  A költségvetés egyensúlyát 3.102.219.532 forint költségvetési maradvány igénybevételével és 36.889.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja, ebből a működési jellegű kötelező feladatok 1.249.698.532 forint, működési jellegű nem kötelező feladatok 118.977.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladatok 1.733.544.000 forint. Az előző évi költségvetési maradvány összege összesen: 3.102.219.532 forint, intézményenkénti kimutatása:

a) Hévíz Város Önkormányzat maradványa 3.045.318.764 forint,

b) Hévízi Polgármesteri Hivatal maradványa 20.650.352 forint,

c) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetének maradványa 3. 531.540 forint,

d) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványa 1.308.980 forint,

e) I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény maradványa 15.071.685 forint,

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványa 16.338.211 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3.,3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) *  Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 5.911.643.000 forint,

b) kiadási főösszege 5.911.643.000 forint.

(2) *  A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 283.655.000 forint,

b) kiadási főösszege 283.655.000 forint.

7. § *  A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 449.785.000 forint,

b) kiadási főösszege 449.785.000 forint.

8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2021. évi:

a) *  bevételi főösszege 122.820.000 forint;

b) *  kiadási főösszege 122.820.000 forint.

9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 71.254.000,- forint.

b) kiadási főösszege 71.254.000,- forint;

10. § *  A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 439.837.000 forint,

b) kiadási főösszege 439.837.000 forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § *  A költségvetési szervek létszámkerete 2021. január 1-jei időpontra 200,25 fő, melynek időbeli változását költségvetési szervenkénti megbontásban az 5. melléklet állapítja meg.

12. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében és a 225/L. §-ában foglaltak - alapján a cafetéria juttatás a Hévízi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói vonatkozásában 2021. évre bruttó 245.000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2021. évben esedékes összege az önkormányzatnál 371.988.000,- forint. (6. melléklet).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 170.459.000,- forint. (7. melléklet).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata

ba) az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon és a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, az engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás utáni felhasználással,

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetőjének írásos indoklása alapján külön előterjesztés készítése szükséges, az álláshely betöltésének engedélyezéséről Képviselő -testület dönt.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve az évközben keletkezett bérmaradvány jutalomra felhasználása a Képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

(8) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója, a filmszínházi (mozi) tevékenységéről - az újra nyitást követően havonta köteles beszámolni az árbevétel, nézőszámok, vetítésszámok, nyitvatartás és a költségek alakulásáról.

(9) Költségvetési szervmegbízási szerződést indokolt esetben a megbízási szerződés polgármesteri jóváhagyását követően köthet.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a Képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

19. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezetője köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

20. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000,- forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, járványveszély, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

21. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

22. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

23. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

24. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület a tárgy évi költségvetési rendelet elfogadásáig felhasznált összeggel csökkentve havonta egyenlő arányban elosztva biztosítja. Az intézményfinanszírozás összege minden hónap ötödikéig kerül utalásra az intézmény részére.

25. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2022. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

26. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

27. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi pénzügyi mérleg

1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi működési pénzügyi mérleg

1/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

1/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi várható támogatása

forint
Támogatás jogcíme 2021. évi állami támogatásból származó eredeti előirányzat szerint elszámolható támogatás
létszám mutató Fajlagos összeg Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban
1.1.. Települési önkormányzatok általános működésének általános és ágazati feladatainak támogatása
2.1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
3.1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésénak támogatása önkormányzatokért felelős miniszterárium 2020. 01.01-re vonatkozó adata: 4699 fő 18,31 5 475 000 100 247 250
Településüzemeltetés:
4.1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása 373,5 ha 25.200 Ft/ha 9 412 200
5.1.1.1.2. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása 320.000 Ft/km 18 464 000
6.1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása 19 638 69 Ft/m2 1 355 022
7.1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak fenntartásának támogatása 227 000 Ft/km 6 179 621
9.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4 699 2 700 12 687 300
10.1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 21 fő 2 550 Ft/fő 53 550
148 398 943 1.1 összesen
13.1.2.. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
14.1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát 125 97 400 12 175 000
15.1.2.2.Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok elismert létszáma alapján járó átlagbéralapú támogatás 119+6x2=131 fő és 115+6x2=127 fő 11,4 4 861 500 55 421 100
16.1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokú végzettségű
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok 3,0 432 000 1 296 000
Mesterpedagógus 4,0 1 611 000 6 444 000
18.1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása 8 órát meghaladó nyitva tartás esetében
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása 8,3 2 919 000 24 227 700
99 563 800 1.2 összesen
20.1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
22. 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás.
23. 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat
Számított szakmai létszám meghatározása
Számított alaplétszám (2020. 01.01-i lakosságszám szerint Cserszegtomaj 3419 fő) + (Hévíz lakosságszám szerint 2020. 01.01: 4699 fő) 8118 fő
Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közöshivatal település szám szerint:0 0,0
Számított alaplétszám korrekciója (4 -nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat:1) 1,0
Támogatás összege Hévíz 1; Cserszegtomaj 1 2,0 4 100 000 8 200 000
25.1.3.2.3. Szociális étkezés 75 66 360 4 977 000
26. 1.3.2.4, Házi segítségnyújtás
27.1.3.2.4.1. Szociális segítés 0 25 000 0
28. 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás 35 363 000 12 705 000
30.1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 25 217 000 5 425 000
40. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
41. 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás 15 fő ellátott 3,5
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 0,9 5 100 000 4 590 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2,6 4 260 000 11 076 000
42. 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt, a települések típusát és adóerőképességét figy-be véve) 3 552 000
43. 1.3.4. Települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
44. 1.3.4.1. Bértámogatás ( Számított segítői létszám [46+(11 demens*1,19) ]/4=14,715 fő) 15 4 234 040 63 510 600
45. 1.3.4.2. Intézmény üzemeltetési támogatás (Összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt.) 41 814 000 155 849 600 1.3 összesen
46. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
47. 1.4.1.1. Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 401 fő 11,07 2 376 000 26 302 320
48. 1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 18 413 070 44 715 390 1.4 összesen
49. Szünidei étkeztetés támogatása (Támogatás fajlagos összege az adóerőképesség szerint van differenciálva.) 192 285 54 720
200 619 710 1.3+1.4. összesen
50. 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
52. 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása 4 699 2 170 10 196 830
10 196 830 1.5. összesen
V. Szolidaritási hozzájárulás: 2019. évi adatok, mivel az IPA adőerőképesség megállapításának határideje 2020. 10.30. 27.846.676.959 x [0,45 + (82.965- 68.001) / (90.000 - 68.001) *(0,52 - 0,45)] / 100 = 138.565.065 Ft -138 569 211 -138 569 211 5.5. összesen
Költségvetési tv 2. sz melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen: 320 210 072 320 210 072 I-V. mindösszesen

1/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi közhatalmi bevételek

1/5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi költségvetés működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

1/6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi költségvetés felhalmozási bevételek

1/7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

1/8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi felhalmozási kiadásai

1/9. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet kiadási tartalék

2/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi pénzügyi mérlege

2/1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2021. évi Pénzügyi mérleg

2/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

2/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft
Sor-
szám
A B C D
Megnevezés 2021. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
Szociálpolitikai juttatások
Települési támogatás
1. Ápolási támogatás 500 500
2. Települési támogatás 0 0 0
3. Temetési támogatás 600 600
4. Iskolakezdési támogatás 800 800
5. Születési támogatás 800 800
6. Méltányossági támogatás 3 609 3609
7. Rendkívüli támogatás 2300 2300
8. Köztemetés 0 0 0
9. Lakhatási támogatás 1 800 1800
10. Gyógyszertámogatás 1 100 1100
11. Védőoltás 600 600
12. Települési támogatás összesen: 2 300 9 809 12 109
13. Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011. (I. 26.) Ör. alapján 4200 4200
14. Összesen: 0 4200 4200
15. Ellátottak támogatása mindösszesen: 2 300 14 009 16 309

3/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2021. évi Pénzügyi mérleg

3/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2021. évi Pénzügyi mérleg

3/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2021. évi pénzügyi mérleg

3/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2021. évi Pénzügyi mérleg

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2021. évi költségvetési rendelethez

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi engedélyezett létszámkeret

6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS
a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft
A B C D E F G
Kötelezettségvállalás módja Kötelezettségvállalás megnevezése Időtartam
2021. 2022. 2023. 2024.
Működési kiadás
1. 70/ikt. 1911. jk. 4. sz. Balatoni Szövetség tagdíj határozatlan 300 300 300 300
2. HVÖ 20/1990. (XI. 6.) Kt. hat. Települési Önkorm. Országos Szövetsége határozatlan 100 100 100 100
3. HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%) határozatlan 10 000 10 000 10 000 10 000
4. HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%) határozatlan 15 000 15 000 15 000 15 000
5. HVÖ 43/1993. (III. 4.) Kt. hat. Magyar Urbanisztikai Társaság határozatlan 10 10 10 10
6. 16/2012. (III. 28.) önk. r. Helyi díjak és kitüntetések határozatlan 900 900 900 900
7. 32/2014. (IX. 25.) önk. r. Közoktatásért díjak, kitüntetések határozatlan 1 190 1 190 1 190 1 190
8. 2644/2001. DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetése határozatlan 1 600 1 600 1 600 1 600
9. HIV/198/2020. Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás határozatlan 35 35 35 35
10. Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás 3 050 3 050 3 050 3 050
11. HIV/178-39/2020 TC Informatika Kft - térfigyelő rendszer üzemeltetése 2022.12.31 7 285 7 285 0 0
12. 631-5/2007 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj határozatlan 40 40 40 40
13. SZO/112-2/2010 Társasház - Közös ktg, és biztosítási díj Kossuth u. 7. határozatlan 210 210 210 210
14. SZO/200-2/2010 Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5. határozatlan 199 199 199 199
15. KGO/190-3/2010 Deák téri üzletház üzemeltetési ktg határozatlan 1 863 1 863 1 863 1 863
16. SZO/465-2/2016 Karsádi György János EV (5.985 eFt/év) megszünt 0 0 0 0
17. Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége határozatlan 15 15 15 15
18. 637-2/2009, HIV/724-2/2019, HIV/2699/2019. 1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe) 2029.02.01 3 883 3 883 3 883 3 883
19. HIV/1169-1/2018 Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása (1.800 eFt/év) megszünt 0 0 0 0
20. HIV/1169-2/2018 Fehér Renátó - Héviz Folyóirat főszerkesztő-helyettesi feladatok ellátása (1.500 eFt/év) megszünt 0 0 0 0
21. VFO/280-14/2014 Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet határozatlan 30 30 30 30
22. VFO/385-2/2014 Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.(153 eFt/év) lejárt 0 0 0 0
23. VFO/1002-5/2014 Mobiltoalett Kft - bérleti szerződés határozatlan 457 457 457 457
24. KGO/266-2/2014 Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás határozatlan 198 198 198 198
25. KGO/263-4/2014 CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása határozatlan 217 217 217 217
26. HIV/590-2/2018 GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása határozatlan 1 320 1 320 1 320 1 320
27. HIV/9327-2/2019 dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás 2024.09.01 3 810 3 810 3 810 3 810
28. PMH/18-7/2017 DRV Zrt. - térfigyelő kamerarendszer 2021.12.31 277 0 0 0
29. HIV/2888-8/2020 Maraton Lapcsoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítása (évi 15 674 eFt) 2021.02.28 2 613 0 0 0
30. HIV/1202-19/2020 BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás határozatlan 3 300 3 300 3 300 3 300
31. HIV/7342/2019. International Cert Hungary Kft - felülvizsgálati szerz 2021.12.31 297 0 0 0
32. HIV/26-97/2019 Pefőti Irodalmi Muzeum - szolgáltatás (Héviz folyóirat) határozatlan 100 100 100 100
33. VFO/31-138/2015 Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT) határozatlan 38 38 38 38
34. 2017.02.28 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT) Zrinyi 130/b. határozatlan 212 212 212 212
35. HIV/4442-13/2018 Optiterm Kft. - hivatal épület hütő-fütő rendszer karb.t. határozatlan 712 712 712 712
36. Öko-Grill Kft - Víz vásárlása (Park.Irodának) határozatlan 175 175 175 175
37. Generali Bizt. - Kötelező felelősségbiztositás (SCK-670) határozatlan 52 52 52 52
38. Generali Bizt.- Casco biztositás (SCK-670) határozatlan 107 107 107 107
39. Genertel Bizt.- Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199) határozatlan 44 44 44 44
40. Alianz Bizt. - Casco biztosítás (NKD-199) határozatlan 77 77 77 77
41. Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493) határozatlan 98 98 98 98
42. Unica Bizt. - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493) határozatlan 48 48 48 48
43. 68360 Aegon Biztosító Zrt -Önkormányzati Vagyonbiztosítás határozatlan 1 844 1 844 1 844 1 844
44. Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készítése és közvetítése, MTVA-val együttmüködés 2021.12.31 35 000 0 0 0
45. VFO/208-10/14 Zalaispa Zrt - Hulladék gyűjtés díja határozatlan 22 000 22 000 22 000 22 000
46. Magyar Posta - Postaköltség határozatlan 732 732 732 732
47. SZO/181-28/2016 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állatorvosi tev határozatlan 3 277 3 277 3 277 3 277
48. 2017.07.12 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert) Deák tér 1. határozatlan 283 283 283 283
49. KGO/217-14/2017 CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel 2027.12.06 155 395 155 395 155 395 155 395
50. HIV/823-21/2020. Dr. Farkas Ügyvédi Iroda határozatlan 8 870 8 870 8 870 8 870
51. HIV/4755/2020. EMoGÁ Kft 2021.09.30 2 095 0 0 0
52. HIV/1169-3/2018 Pávai Bt. - Héviz Folyóirat szerkesztőségi feladatok (900 eFt/év) megszünt 0 0 0 0
53. HIV/259-7/2020 Szabó Béla EV határozatlan 5 640 5 640 5 640 5 640
54. 5481/2009 Zm.Korm.Hiv - Takarnet program használata - adatfirssités határozatlan 217 217 217 217
55. SZO/95-11/2013 Hévizgyógyfürdőkórház tulajdonában lévő nyilvános WC bérleti dija határozatlan 1 524 1 524 1 524 1 524
56. VFO/128-3/2016 Csiha Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft határozatlan 671 671 671 671
57. VFO/392-2/2014 Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-parkolás mobil fizetési rendszeren keresztül határozatlan 200 200 200 200
58. HIV/178-140/2020 Hunguest Hotels Zrt - antenna bérlet határozatlan 424 424 424 424
59. HIV/6654-3/2020 Creativon Kft. -Héviz Folyóirat nyomdai elők.munkái (991 eFt/év) megszünt 0 0 0 0
60. Tel-Info Bt. 2021.12.31 610 0 0 0
61. HIV/280-57/2018 TC Informatika Kft - Adatvédelmi feladatok határozatlan 1 067 1 067 1 067 1 067
62. HIV/9949-2/2018 Nagymihály Csaba - Önk.int.rendszergazdai feladatok határozatlan 3 048 3 048 3 048 3 048
63. HIV/178-164/2020 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (hevizairport.com) 2022.12.31 873 873 0 0
64. HIV/178-162/2020 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (heviz.hu) 2022.12.31 873 873 0 0
65. HIV/178-163/2020 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (onkormanyzat.heviz.hu) 2022.12.31 873 873 0 0
66. HIV/479-7/2019 Allfordent Kft - fogászati ügyelet ellátás Keszthely határozatlan 2 400 2 400 2 400 2 400
67. Media Control Group Kft. 2022.02.28 153 26 0 0
68. HIV/178-138/2020 TC Informatika Kft. - rendszergazdai szolg. 2022.12.31 991 991 0 0
69. HIV/522-29/202 Magyar Turizmus Média Kft. - megállapodás 2023.05.31 848 848 353 0
70. HIV/3171-1/2020 Nagymihály Csaba -projektvezetői feladatok(park.rendsz.) 2021.01.31 238 0 0 0
71. HIV/178-163/2020 Webmark Europe Kft. - weboldal karbantartás 2021.11.30 839 0 0 0
72. HIV/178-34/2020 Adatközpont Kft. - parkoló automaták bérbevétele 2021.06.30 9 487 0 0 0
73. HIV/4964-1/2020 N3 PR-, Kft. - kommunikációs tanácsadás (7.620 eFt/év) lejárt 0 0 0 0
74. HIV/3369-1/2020 Mediaworks Hungary Zrt. - reklám közzététel (8.255 eFt/év) lejárt 0 0 0 0
75. HIV/178-35/2020 Poli Computer PC Kft. - park.dijsz. ell.szoftver felhaszn.(9.468 eFt/év) 2021.06.30 4 734 0 0 0
76. HIV178-20/2020 NETLOCK Kft. - tanusitványszolgáltatás 2022.03.31 73 55 0 0
77. HIV/2953-8/2020 HÉTFA Kft. - nemzetközi pályázatok előkészitése 2021.02.28 2 540 0 0 0
78. HIV/1436-8/2020 Adeptus Europe Kft. - beruh.müszaki-tanácsadói feladat 2021.02.13 2 152 0 0 0
79. Magyar Telecom határozatlan 2 000 2 000 2 000 2 000
80. Vizmü - vizdij 15 240 15 240 15 240 15 240
81. E-on - áramdij 24 500 24 500 24 500 24 500
82. HIV/4779-19/2020 Szente Zoltán EV - HEBI kerékpárok javítása, karbantartása (1.660 eFt/év) 2021.03.31 415 0 0 0

7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2021 évi költségvetési rendelet
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás

ezer Ft
Sor-
szám
A B
Megnevezés Közvetett támogatás
Önkormányzat:
1. Építményadó: 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek 2.263 adótárgy, 258.308 m2-re vonatkozóan. 165 330
2. Iparűzési adó: 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, (140 db) 706
valamint adómentesség azon háziorvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg (3 db) 972
3. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény
4. Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes 167 008
TASZII
Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 1 630
Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 1 821
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 0
TASZII összesen: 3 451
Önkormányzat és intézményei összesen: 170 459

8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban
 * 

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

ezer Ft
Sorszám A B C D E F G H I
Megnevezés Adott hitel összege Hitelállomány 2021. 01. 01. napján Futamidő Felvétel éve Lejárat Törlesztés Kamat
Mértéke Összege
1. Felhalmozási célú hitel
2. munkált. lakásép. kölcsön 27 330 15 687 10 év folyamatos folyamatos 2 628 0% -
3. Felhalmozási célú hitel össz.: 27 330 15 687 2 628 -

  Vissza az oldal tetejére