Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ);

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII);

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevétele: 2.515.126.000,- forint, ebből:

a) működési célú bevételek 1.622.182.000,- forint;

b) felhalmozási célú bevételek 892.944.000,- forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 3.3620.593.000,- forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevétele összesen: 6.135.719.000,- forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadása 5.957.246.000,- forint, ebből:

a) működési célú kiadások 2.595.312.000,- forint;

b) felhalmozási célú kiadások 3.361.934.000,- forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 319.400.000,- forint, melyből 126.400.000,- forint a működési tartalék és 193.000.000,- forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 178.473.000,- forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadása összesen: 6.135.719.000,- forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 877.922.000,- forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 161.323.000,- forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.076.298.000,- forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16.309.000,- forint;

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 463.460.000,- forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 3.113.767.000,- forint költségvetési maradvány igénybevételével és 11.526.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 1.197.897.000,- Ft, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 1.915.870.000,- forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3.,3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 5.911.943.000,- forint;

b) kiadási főösszege 5.911.943.000,- forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 278.455.000,- forint;

b) kiadási főösszege 278.455.000,- forint.

7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 454.271.000,- forint;

b) kiadási főösszege 454.271.000,- forint.

8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 122.439.000,- forint;

b) kiadási főösszege 122.439.000,- forint.

9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 71.254.000,- forint.

b) kiadási főösszege 71.254.000,- forint;

10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2021. évi:

a) bevételi főösszege 436.271.000,- forint;

b) kiadási főösszege 436.271.000,- forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2021. január 1-jei időpontra 200,25 fő költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

12. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében és a 225/L. §-ában foglaltak - alapján a cafetéria juttatás a Hévízi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói vonatkozásában 2021. évre bruttó 245.000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2021. évben esedékes összege az önkormányzatnál 371.988.000,- forint. (6. melléklet).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 170.459.000,- forint. (7. melléklet).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata

ba) az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon és a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, az engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás utáni felhasználással,

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetőjének írásos indoklása alapján külön előterjesztés készítése szükséges, az álláshely betöltésének engedélyezéséről Képviselő -testület dönt.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve az évközben keletkezett bérmaradvány jutalomra felhasználása a Képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

(8) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója, a filmszínházi (mozi) tevékenységéről - az újra nyitást követően havonta köteles beszámolni az árbevétel, nézőszámok, vetítésszámok, nyitvatartás és a költségek alakulásáról.

(9) Költségvetési szervmegbízási szerződést indokolt esetben a megbízási szerződés polgármesteri jóváhagyását követően köthet.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a Képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

19. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezetője köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

20. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000,- forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, járványveszély, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

21. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

22. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

23. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

24. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület a tárgy évi költségvetési rendelet elfogadásáig felhasznált összeggel csökkentve havonta egyenlő arányban elosztva biztosítja. Az intézményfinanszírozás összege minden hónap ötödikéig kerül utalásra az intézmény részére.

25. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2022. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

26. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

27. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2021. évi előirányzat 2021. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. Személyi juttatások (K1) 659 849 218 073 877 922
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 353 454 105 325 458 779 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 117 579 43 744 161 323
4 1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 742 523 333 775 1 076 298
5 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 58 335 2 374 60 709
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 300 14 009 16 309
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
8 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 890 316 0 890 316 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 228 947 534 585 763 532 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 1 350 30 503 31 853
10 0 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 28 006 138 632 166 638
11 elvonások, befizetések (K502) 138 569 0 138 569
12 4. Működési bevételek (B4) 124 890 214 272 339 162 működési célú tartalék (K513) 86 400 20 000 106 400
13 általános tartalék (K513) 20 000 0 20 000
14 5. Felhalmozási bevételek (B5)
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 0 0 0 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 796 576 798 736 2 595 312
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 0 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 3 115 908 40 448 3 156 356
20 7. Felújítások (K7) 5 715 0 5 715
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 2 628 2 628 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 0 0 0
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 1 863 0 1 863
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 765 626 856 556 1 622 182 felhalmozási célú tartalék (K513) 178 000 15 000 193 000
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 890 316 2 628 892 944 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 3 301 486 60 448 3 361 934
27 Költségvetési bevételek összesen: 1 655 942 859 184 2 515 126 Költségvetési kiadások összesen: 5 098 062 859 184 5 957 246
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -3 442 120 0 -3 442 120
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) 495 300 0 495 300 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) 160 121 0 160 121
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) 0 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 001 000 0 1 001 000 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
37 8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8131) 2 112 767 0 2 112 767
38 8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
39 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 11 526 0 11 526 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
40 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 18 352 0 18 352
41 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
42 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)
43 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)
44 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
45 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
46 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
47 Finanszírozási bevétel összesen 3 620 593 0 3 620 593 Finanszírozási kiadások összesen 178 473 0 178 473
48 Bevételek összesen 5 276 535 859 184 6 135 719 Kiadások összesen 5 276 535 859 184 6 135 719

1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások 659 849 218 073 877 922
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 353 454 105 325 458 779 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117 579 43 744 161 323
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei 0 0 0 3. Dologi kiadások 742 523 333 775 1 076 298
5 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 58 335 2 374 60 709
6 3. Közhatalmi bevételek 228 947 534 585 763 532 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300 14 009 16 309
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 4. Működési bevételek 124 890 214 272 339 162 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre 1 350 30 503 31 853
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 28 006 138 632 166 638
10 elvonások, befizetések 138 569 0 138 569
11 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 működési célú tartalék 86 400 20 000 106 400
12 általános tartalék 20 000 0 20 000
13
14 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 765 626 856 556 1 622 182 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 1 796 576 798 736 2 595 312
15
16 Költségvetési bevételek összesen: 765 626 856 556 1 622 182 Költségvetési kiadások összesen: 1 796 576 798 736 2 595 312
17
18 Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -1 030 950 57 820 -973 130
19 Működési többlet finanszírozása felhalmozási hiány fedezésére -57 820 -57 820
20 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
21 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 495 300 0 495 300 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 160 121 0 160 121
23 Hitel felhasználása felhalmozásra -495 300 0 -495 300
24 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26 8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 1 001 000 0 1 001 000 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27 8.1.3.2. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele (pályázatok) 2 112 767 0 2 112 767
28 8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0 0 0
29 előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása -1 915 870 0 196 897 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
30 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 526 0 11 526 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 18 352 0 18 352
31 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
32 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
33 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
34 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
35 8.1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
36 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
37 Finanszírozási bevétel összesen 1 209 423 0 3 322 190 Finanszírozási kiadások összesen 178 473 0 178 473
38 Bevételek összesen 1 975 049 798 736 4 886 552 Kiadások összesen 1 975 049 798 736 2 773 785

1/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2020. évi előirányzat 2020. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2
3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 Felhalmozási kiadás
4 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0 0
5 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 890 316 0 890 316
6 5. Felhalmozási bevételek 6. Beruházások 3 115 908 40 448 3 156 356
7 5.1. Immateriális javak értékesítése 7. Felújítások 5 715 0 5 715
8 5.2. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0
10 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
11 5.4. Részesedések értékesítése 0 0 0 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre 1 863 0 1 863
12 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 felhalmozási célú tartalék 178 000 15 000 193 000
13 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 3 301 486 60 448 3 361 934
14 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 2 628 2 628
15
16
17 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 890 316 2 628 892 944
18 Költségvetési bevételek összesen: 890 316 2 628 892 944 Költségvetési kiadások összesen: 3 301 486 60 448 3 361 934
19
20 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -2 411 170 -57 820 -2 468 990
21 Működési többlet felhasználása felhalmozási hiány fedezésére 0 57 820 57 820
22 0
23 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
24 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
25 8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra 495 300 0 495 300 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
26 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
27 8.1.3. Maradvány igénybevétele 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
28 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra 282 442 0 282 442 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
29 8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra (pályázatok) 1 633 428 0 1 633 428
30 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
32 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
33 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
34 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
35 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
36 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
37 Finanszírozási bevétel összesen 2 411 170 0 2 411 170 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
38 Bevételek összesen 3 301 486 60 448 3 361 934 Kiadások összesen 3 301 486 60 448 3 361 934

1/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi várható támogatása

forint
Támogatás jogcíme 2021. évi állami támogatásból származó eredeti előirányzat szerint elszámolható támogatás
létszám mutató Fajlagos összeg Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban
1.1.. Települési önkormányzatok általános működésének általános és ágazati feladatainak támogatása
2.1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
3.1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésénak támogatása önkormányzatokért felelős miniszterárium 2020. 01.01-re vonatkozó adata: 4699 fő 18,31 5 475 000 100 247 250
Településüzemeltetés:
4.1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása 373,5 ha 25.200 Ft/ha 9 412 200
5.1.1.1.2. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása 320.000 Ft/km 18 464 000
6.1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása 19 638 69 Ft/m2 1 355 022
7.1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak fenntartásának támogatása 227 000 Ft/km 6 179 621
9.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4 699 2 700 12 687 300
10.1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 21 fő 2 550 Ft/fő 53 550
148 398 943 1.1 összesen
13.1.2.. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
14.1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát 125 97 400 12 175 000
15.1.2.2.Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok elismert létszáma alapján járó átlagbéralapú támogatás 119+6x2=131 fő és 115+6x2=127 fő 11,4 4 861 500 55 421 100
16.1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokú végzettségű
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok 3,0 432 000 1 296 000
Mesterpedagógus 4,0 1 611 000 6 444 000
18.1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása 8 órát meghaladó nyitva tartás esetében
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása 8,3 2 919 000 24 227 700
99 563 800 1.2 összesen
20.1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
22. 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás.
23. 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat
Számított szakmai létszám meghatározása
Számított alaplétszám (2020. 01.01-i lakosságszám szerint Cserszegtomaj 3419 fő) + (Hévíz lakosságszám szerint 2020. 01.01: 4699 fő) 8118 fő
Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közöshivatal település szám szerint:0 0,0
Számított alaplétszám korrekciója (4 -nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat:1) 1,0
Támogatás összege Hévíz 1; Cserszegtomaj 1 2,0 4 100 000 8 200 000
25.1.3.2.3. Szociális étkezés 75 66 360 4 977 000
26. 1.3.2.4, Házi segítségnyújtás
27.1.3.2.4.1. Szociális segítés 0 25 000 0
28. 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás 35 363 000 12 705 000
30.1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 25 217 000 5 425 000
40. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
41. 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás 15 fő ellátott 3,5
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 0,9 5 100 000 4 590 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2,6 4 260 000 11 076 000
42. 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt, a települések típusát és adóerőképességét figy-be véve) 3 552 000
43. 1.3.4. Települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
44. 1.3.4.1. Bértámogatás ( Számított segítői létszám [46+(11 demens*1,19) ]/4=14,715 fő) 15 4 234 040 63 510 600
45. 1.3.4.2. Intézmény üzemeltetési támogatás (Összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt.) 41 814 000 155 849 600 1.3 összesen
46. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
47. 1.4.1.1. Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 401 fő 11,07 2 376 000 26 302 320
48. 1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 18 413 070 44 715 390 1.4 összesen
49. Szünidei étkeztetés támogatása (Támogatás fajlagos összege az adóerőképesség szerint van differenciálva.) 192 285 54 720
200 619 710 1.3+1.4. összesen
50. 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
52. 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása 4 699 2 170 10 196 830
10 196 830 1.5. összesen
V. Szolidaritási hozzájárulás: 2019. évi adatok, mivel az IPA adőerőképesség megállapításának határideje 2020. 10.30. 27.846.676.959 x [0,45 + (82.965- 68.001) / (90.000 - 68.001) *(0,52 - 0,45)] / 100 = 138.565.065 Ft -138 569 211 -138 569 211 5.5. összesen
Költségvetési tv 2. sz melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen: 320 210 072 320 210 072 I-V. mindösszesen

1/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban
Megnevezés Mérték (2021. évi január 1. napjától) 2021. évi bevételi terv
Kötelező feladat Nem kötelező feladat 2020. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók
Építményadó Diferenciált 600-1000,- Ft/m2/év 50 000 174 000 224 000
Idegenforgalmi adó 530,- Ft/fő/éjszaka 112 146 172 518 284 664
Iparűzési adó 1%, 53 301 188 067 241 368
Helyi adók összesen: 215 447 534 585 750 032
2.) Pótlék, bírság 4 500 4 500
3.) Átengedett központi adók
Gépjárműadó 3 évig 345 Ft/KW,
4-7 évig 300 Ft/KW,
8-11 évig 230 Ft/KW,
12-15. évig 185 Ft/KW,
16. és felette 140 Ft/KW
0 0
Átengedett központi adók összesen: 0 0
4.) Egyéb sajátos bevétel
Építésügyi bírság 0
Szabálysértési bírság 0 0
Egyéb közhatalmi bírság 9 000 9 000
Talajterhelési díjbevétel 0 0
Környezetvédelmi bírság 0
Egyéb sajátos bevétel összesen: 9 000 0 9 000
0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: 228 947 534 585 763 532

1/5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2021. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1. Hévíz Város Önkormányzat
2. Állami támogatás
3. Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 353 454 105 325 458 779
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai 148 399 148 399
5. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 99 564 99 564
6. T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 0 0 0
7. Szociális és gyermekjóléti támogatás 50 524 105 325 155 849
8. Gyermekétkeztetési támogatás 44 770 44 770
9. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 197 10 197
10. Egyéb központi támogatás 0 0 0
11. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 0 0 0
12. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0
15. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
16. Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: 5 889 175 6 064
17. EMVA "Boldog békeidők" 2019 5 889 5 889
18. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 175 175
19. Központi kezelésű előirányzatok: 0 0 0
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok: 29 711 0 29 711
21. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. dec. bérkompenzációja 20 20
22. 2021. évi bérkompenzáció 240 240
23. Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 12 261 12 261
24. KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása 5 000 5 000
25. "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 12 190 12 190
26. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 2 099 2 099
27. EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 099 2 099
28. Önkormányzatoktól támogatás működési célra: 2 315 0 2 315
29. Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás 2 315 2 315
30. Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: 37 915 2 274 40 189
31. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 0 0
32. Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: 391 369 107 599 498 968
Polgármesteri Hivatal
33. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 0 0
34. Polgármesteri Hivatal összesen: 0 0 0
GAMESZ
35. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0 100 100
36. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 0 0 0
37. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 100 100
38. GAMESZ mindösszesen: 0 100 100
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
39. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0 0 0
40. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 0 0 0
41. Lakosságtól 0 0 0
42. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 0 0 0
43. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: 0 0 0
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
44. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
45. Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre 10 000 0 10 000
46. Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 10 000 0 10 000
47. Társadalombizt alap iskolaegészségügy 420 0 420
48. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 0 0 0
49. Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ 0 0 0
50. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: 20 420 0 20 420
51. Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: 20 420 0 20 420
52. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 58 335 2 374 60 709
53. Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 0 0 0
54. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: 411 789 107 699 519 488

1/6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft
Sor-
szám
Megnevezés 2021. évi bevételi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási bevételek:
1. Ingatlanértékesítés 0 0 0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0
3. Felhalmozási bevételek összesen.: 0 0 0
4. Részesedések érétkesítése összesen: 0 0 0
5. Felhalmozási célú állami támogatások összesen: 0 0 0
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:
6. Hévíz Város fenntartható közlekedése
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007
630 761 0 630 761
7 "Hévíz Termelői piac megújulása"
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
259 555 0 259 555
8. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: 890 316 0 890 316
9. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: 0 0 0
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés
10. Lakásépítési kölcsön visszatérülés 0 2 628 2 628
11. Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: 0 2 628 2 628
12. Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: 890 316 2 628 892 944

1/7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2021. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
1. Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda
2. Keszthely adó- átadás 10 000 10 000
3. Alsópáhok adó-átadás 15 000 15 000
5. Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra 0
6. Bursa Hungarica ösztöndij 2 900 2 900
7. Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 1 350 1 350
8. Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 0
9. Nagykanizsai Tankerületi Központ 1 732 1 732
10. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 451 451
11. Sport over Borders pályázati elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség 130 130
12. Refurbculture pályázati elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség 290 290
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 1 350 30 503 31 853
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
14. Hévíz Sportkör 0
15. Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze 28 006 28 006
16. Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás 0
17. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [HVÖ 1/2016. (I. 28.) Kt. hat.] 0
18. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 128 852 128 852
19. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram 0
20. Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) 0
21. Musica Antiqua Együttes Baráti Köre működés 0
22. Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület működési támogatás 0
23. Hévízi Szobakiadók Szövetsége 0
24. Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 100 100
25. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 500 500
26. Hévízi Kálvin Alapítvány 1 000 1 000
27. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 0
28. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 930 1 930
29. Polgárőr Egyesület Alsópáhok 0
30. Hévízi Római Katolikus Egyházközösség 0
31. Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 0
32. Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület 0
33. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 0
34. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 900 900
35. Keszthelyi Mentők Alapítvány 0
36. Polgári Védelmi Szövetség 0
37. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) 150 150
38. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat 200 200
39. Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület 0
40. Cser Kiadó Hévíz Folyóirat Antológia kiadása 5 000 5 000
41. Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány 0
42. You & Spa Erasmus+ projekt Lendava 0
43. You & Spa Erasmus+ projekt Magyarkanizsa (Szerbia) 0
44. You & Spa Erasmus+ projekt Iseo 0
45. You & Spa Erasmus+ projekt Hargita Megye 0
46. Felosztható keret 0 0
47. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 28 006 138 632 166 638
48. Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen 29 356 169 135 198 491
Polgármesteri Hivatal
49. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
50. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 0 0 0
51. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0
52. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 0 0 0
53. Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: 0 0 0
54. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen 1 350 30 503 31 853
55. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen 28 006 138 632 166 638
56. Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: 29 356 169 135 198 491

1/8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D E F G
Beruházás 2021. évi előirányzat
Megnevezés fejlesztés státusza Nettó ÁFA Bruttó Kötelező feladat Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat
I. Immateriális javak
1. Kálvária, "Kultúrbarangolás Hévízen" TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010 áthúzódó 6 693 1 808 8 501 8 501
Immateriális javak összesen 6 693 1 808 8 501 8 501 0
II. Felújítás
1. Hévíz, Zrinyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése áthúzódó 4 500 1 215 5 715 5 715
Felújítás összesen 4 500 1 215 5 715 5 715 0
III. Ingatlan beruházások
1/1. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Autobuszpályaudvar építés munkái áthúzódó 341 459 341 459 341 459
1/2. Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 megvalósítása Vörösmarty utcai kerékpárút építés munkai áthúzódó 168 002 168 002 168 002
1/3. Fenntartható közlekedés (műszaki ellenőri díjkülönbözet) nem része a pályázatnak HVÖ 197/2019. (IX. 2.) Kt. hat. áthúzódó 9 213 2 488 11 701 11 701
1/4. Fenntartható közlekedés megvalósítása (műszaki ellenőri tervezett kiadás, 2.111 e Ft és tartalék 733 ezer Ft) áthúzódó 2 395 449 2 844 2 844
2. Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz elvezetés kialakítása (1455/8 hrsz ingatlan közművesítése) áthúzódó 13 386 3 614 17 000 17 000
3. Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca) áthúzódó 2 000 540 2 540 2 540
4. Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés áthúzódó 5 038 1 361 6 399 6 399
5. "Hévíz Termelői piac megújulása"
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
áthúzódó 246 293 66 499 312 792 312 792
6. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése
GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat
áthúzódó 494 410 133 489 627 899 627 899
7. 846 hrsz-ú ingatlan útként használt részének megvásárlása új induló 2 839 2 839 2 839
8. Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"
TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010 (engedélyezési tervdok. és ktgbecslés váll díj 30%-a)
áthúzódó 74 944 20 235 95 179 95 179
9. Hévíz Széchenyi u. 54. és 56. házszámok közötti jelenleg útként és parkolóként használt kb.530m2 terület megvásárlása áthúzódó 10 377 10 377 10 377
10. Közvilágítás tervezés, engedélyezés és bővítés (Park utca és Strecker köz) új induló 4 000 1 080 5 080 5 080
11. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt áthúzódó 659 296 178 010 837 306 837 306
12. Magyar Falu Program keretében 932/1 hrsz-on Ady utca és Kölcsey utca közötti kerékpárút építése (új parkolóhelyek és sétány kialakításának része) áthúzódó 39 334 10 620 49 954 49 954
13. Vörösmarty utca járdaépítés és útaszfaltozás (Kormány döntés szükséges!) új induló 130 000 35 100 165 100 165 100
14. "Okos parkolás" kialakítása (Kormány döntés szükséges!) új induló 230 000 62 100 292 100 292 100
15. Térfigyelő kamera V. ütem (Kormány döntés szükséges!) új induló 30 000 8 100 38 100 38 100
Ingatlan beruházások összesen 2 462 986 523 685 2 986 671 2 983 832 2 839
IV. Gépek berendezések és felszerelések
1. Eszközbeszerzés új induló 6 000 1 620 7 620 7 620
2. Értékhatár alatti eszközbeszerzés új induló 1 000 270 1 270 1 270
3. Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004 áthúzódó 12 600 3 400 16 000 16 000
4. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt áthúzódó 40 267 10 872 51 139 51 139
5. "Hévíz Termelői piac megújulása"
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
áthúzódó 17 970 4 852 22 822 22 822
6. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kezelésében lévő Dr.Schulhoff sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00015 pályázat áthúzódó 7 559 2 041 9 600 9 600
7. Kálvária "Kulturbarangolás Hévízen"
TOP 1.2.1-15-ZA1-2016-00010
áthúzódó 6 299 1 701 8 000 8 000
8. Share Music új induló 1 054 284 1 338 1 338
9. Knowledge Well új induló 6 350 1 714 8 064 8 064
Gépek berendezések és felszerelések összesen 99 099 26 754 125 853 115 181 10 672
V. Járművek 0 0 0 0 0
Járművek összesen 0 0 0 0 0
VI. Számítástechnikai eszközök
1. Informatikai eszközök beszerzése új induló 4 490 1 212 5 702 1 003 4 699
2. "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt áthúzódó 1 150 311 1 461 1 461
3. Robots Connecting új induló 8 715 2 353 11 068 11 068
Számítástechnikai eszközök összesen: 14 355 3 876 18 231 2 464 15 767
VII. Egyéb tartós részesedés
1. HÉVÜZ Kft alapítása (jegyzett tőke átadása) új induló 3 000 3 000 3 000
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 3 000 0 3 000 3 000 0
VIII Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0 0
IX ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 1 863 1 863 1 863
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: 1 863 0 1 863 1 863 0
X Felhalmozási kölcsön nyújtása
1. Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása 5 000 5 000 5 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: 5 000 0 5 000 0 5 000
Önkormányzat mindösszesen: 2 597 496 557 338 3 154 834 3 120 556 34 278
XI. Hévízi Polgármesteri Hivatal
1. Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is) új induló 1 000 270 1 270 1 270
2. Informatikai eszközök új induló 1 520 410 1 930 1 930
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: 2 520 680 3 200 1 930 1 270
XII. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
1. Beruházás új induló 3 937 1 063 5 000 5 000
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 3 937 1 063 5 000 0 5 000
XIII. 2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 787 213 1 000 1 000
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: 787 213 1 000 0 1 000
XIV. 3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
1. Tárgyi eszköz beszerzés új induló 3 071 829 3 900 0 3 900
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 3 071 829 3 900 0 3 900
XV. 4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
1. Eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk 500 e Ft; Óvodai fejlesztés, napvitorla 1500 e Ft) új induló 787 213 1 000 1 000 0
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen 787 213 1 000 1 000 0
XVI. Pénzügyi befektetések: 0 0 0 0 0
Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 2 608 598 560 336 3 168 934 3 123 486 45 448

1/9. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban
Sor-
szám
A B
Megnevezés 2021. évi terv
Kötelező Nem kötelező Előirányzat összesen
Céltartalék
Felhalmozási tartalék
1. Share Music,Robots Connecting, Knowledge Well pályázatok során felmerülő árfolyamkülönbözetekre fedezet 15 000 15 000
2. Egyéb felhalmozási tartalék 178 000 178 000
3. Felhalmozási tartalék összesen 178 000 15 000 193 000
Működési tartalék
4. Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása 0 0 0
5. Polgármesteri hatáskörben felhasználható 5 000 5 000
6. Share Music,Robots Connecting, Knowledge Well pályázatok során felmerülő árfolyamkülönbözetekre fedezet 15 000 15 000
7. Váratlan kiadások tartaléka 86 400 86 400
8. Működési tartalék összesen 86 400 20 000 106 400
9. Céltartalék összesen: 264 400 35 000 299 400
Általános tartalék
10. Testületi hatáskörben felhasználható 20 000 20 000
11. Általános tartalék összesen: 20 000 0 20 000
12. Tartalék mindösszesen: 284 400 35 000 319 400

2/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2021. évi előirányzat 2021. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 66 567 20 920 87 487
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 353 454 105 325 458 779 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 16 901 8 620 25 521
4 1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 474 106 179 839 653 945
5 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 37 915 2 274 40 189
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 300 14 009 16 309
7 2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) 0 0
8 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) 890 316 0 890 316 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9 3. Közhatalmi bevételek (B3) 228 947 534 585 763 532 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) 1 350 30 503 31 853
10 működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) 28 006 138 632 166 638
11 elvonások , befizetések (K502) 138 569 0 138 569
12 4. Működési bevételek (B4) 27 558 108 348 135 906 működési célú tartalék (K513) 86 400 20 000 106 400
13 általános tartalék (K513) 20 000 0 20 000
14 5. Felhalmozási bevételek
15 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)
16 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) 0 0 0 Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 834 199 412 523 1 246 722
17 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
18 5.4. Részesedések értékesítése (B54) 0 0 0 Felhalmozási kiadás
19 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 6. Beruházások (K6) 3 112 978 29 278 3 142 256
20 7. Felújítások (K7) 5 715 0 5 715
21 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 2 628 2 628 ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) 0 0 0
23 felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) 0 5 000 5 000
24 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89) 1 863 0 1 863
25 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 647 874 750 532 1 398 406 felhalmozási célú tartalék (K513) 178 000 15 000 193 000
26 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 890 316 2 628 892 944 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 3 298 556 49 278 3 347 834
27 Költségvetési bevételek összesen: 1 538 190 753 160 2 291 350 Költségvetési kiadások összesen: 4 132 755 461 801 4 594 556
28
29 Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) -2 594 565 291 359 -2 303 206
30
31 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
32 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
33 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 495 300 495 300 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 160 121 0 160 121
34 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
35 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
36 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 1 001 000 0 1 001 000 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8131) 2 112 767 0 2 112 767
37 8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
38 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 11 526 11 526 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
39 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) 18 352 0 18 352
40 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) 844 625 280 189 1 124 814
42 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) 2 930 11 170 14 100
43 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
44 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
45 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
46 Finanszírozási bevétel összesen 3 620 593 0 3 620 593 Finanszírozási kiadások összesen 1 026 028 291 359 1 317 387
47 Bevételek összesen 5 158 783 753 160 5 911 943 Kiadások összesen 5 158 783 753 160 5 911 943

2/1/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2021. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2021. évi előirányzat 2021. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 99 504 73 724 173 228
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 18 086 15 794 33 880
4 1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 3. Dologi kiadások (K3) 7 745 60 402 68 147
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0
10 4. Működési bevételek (B4) 15 402 417 elvonások, befizetések (K502)
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 125 335 149 920 275 255
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 1 930 1 270 3 200
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 15 402 417 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 930 1 270 3 200
24 Költségvetési bevételek összesen: 15 402 417 Költségvetési kiadások összesen: 127 265 151 190 278 455
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 125 320 149 518 274 838 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 1 930 1 270 3 200 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 127 250 150 788 278 038 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 127 265 151 190 278 455 Kiadások összesen 127 265 151 190 278 455

2/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D. E F G H I
2021. évi előirányzat
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó Dologi kiadások Működési célú támogatás ÁHT-én belülre Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező feladat Nem kötelező feladat
1. 502206 Hévíz Város fenntartható közlekedése TOP-3.1.1-15ZA1-2016-00007 137 555 137 555
2. 502207 "Gyógyhely fejlesztés"
GINOP-7.1.9-17-2017-00003
13 950 3 069 94 346 111 365
3. 502208 Térségi Sport és rendezvénycsarnok ép. 1 969 1 969
4. 502219 Termelői piac fejlesztés
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005
4 645 1 104 6 441 12 190
5. 502222 Városi térfigyelő kamerarendszer 7 670 7 670
6. 502230 Schullhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat 5 145 1 389 6 553 13 087
7. 505810 KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása 7 274 7 274
8. 503201 Működési célú pénzeszköz átadás 1 350 30 503 28 006 138 632 198 491
9. 503301Rendkívüli támogatás 2 300 2 300
10. 503301 Szociális célú tüzelőanyag, tüzifa 1 886 1 691 3 577
11. 503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj 4 200 4 200
12. 503303 Méltányossági támogatás 3 609 3 609
13. 503304 Gyógyszertámogatás 1 100 1 100
14. 503305 Temetési támogatás 600 600
15. 503306 Lakhatási támogatás 1 800 1 800
16. 503307 Iskolakezdési támogatás 800 800
17. 503308 Születési támogatás 800 800
18. 503309 Köztemetés 251 0 251
19. 503310 Ápolási támogatás 500 500
20. 503311 Védőoltás 600 600
21. 504101 Ingatlanhasznosítás 6 431 7 330 13 761
22. 504201 Továbbszámlázások 288 13 763 14 051
23. 505101 Önkormány.jogalk. 34 233 10 704 1 220 46 157
24. 505102 Nemzetközi kapcsolatok 900 540 3 621 5 061
25. 505103 Reprezentáció 8 039 5 640 3 999 17 678
26. 505201 Hévíz folyóirat 0
27. 505202 Forrás újság 15 928 15 928
28. 505301 Főépítészi feladatok ellátása 0
29. 505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok 3 361 3 361
30. 505401 Parkolási tevékenység 3 870 635 39 327 43 832
31. 505402 HeBi üzemeltetés 4 500 4 500
32. 505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) 2 536 2 536
33. 505501 Közvilágítás 14 591 14 591
34. 505502 Város- és községgazdálkodás 78 265 6 648 84 913
35. 505502 Város és közs.gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása) 5 000 5 000
36. 505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás) 5 000 5 000
37. 505601 Nyári napközi 1 844 389 350 2 583
38. 505602 Szünidei gyermekétkeztetés 400 400
39. 505701 Vagyongazdálkodás kiadásai 634 34 843 35 477
40. 505901 Egyéb ki nem emelt kiadások 10 137 2 051 43 408 46 648 102 244
41. 502217 Új parkoló helyek kialakítása 500 500
42. 502220 "Kultúrbarangolás Hévízen" 4 724 11 786 16 510
43. 503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás 6 451 457
44. 505808 Share Music 13 765 13 765
45. 505809 Robots Connecting 12 964 12 964
46. 505807 Knowledge Well 11 197 11 197
47. 503106 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 56. pontja alapján önkormányzat által fizetendő szolidarítási hozzájárulás 138 569 138 569
Működési c. kiadások össz.: 66 567 20 920 16 901 8 620 474 106 179 839 1 350 30 954 28 006 138 632 138 569 0 2 300 14 009 1 120 773

2/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft
Sor-
szám
A B C D
Megnevezés 2021. évi előirányzat
Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
Szociálpolitikai juttatások
Települési támogatás
1. Ápolási támogatás 500 500
2. Települési támogatás 0 0 0
3. Temetési támogatás 600 600
4. Iskolakezdési támogatás 800 800
5. Születési támogatás 800 800
6. Méltányossági támogatás 3 609 3609
7. Rendkívüli támogatás 2300 2300
8. Köztemetés 0 0 0
9. Lakhatási támogatás 1 800 1800
10. Gyógyszertámogatás 1 100 1100
11. Védőoltás 600 600
12. Települési támogatás összesen: 2 300 9 809 12 109
13. Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011. (I. 26.) Ör. alapján 4200 4200
14. Összesen: 0 4200 4200
15. Ellátottak támogatása mindösszesen: 2 300 14 009 16 309

3/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2021. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2021. évi előirányzat 2021. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 226 008 14 426 240 434
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 38 152 2 435 40 587
4 1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 0 100 100 3. Dologi kiadások (K3) 163 600 4 650 168 250
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 75 092 24 908 100 000 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 427 760 21 511 449 271
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 0 5 000 5 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 75 092 25 008 100 100 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 5 000 5 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 75 092 25 008 100 100 Költségvetési kiadások összesen: 427 760 26 511 454 271
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 352 668 -3 497 349 171 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 5 000 5 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 352 668 1 503 354 171 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 427 760 26 511 454 271 Kiadások összesen 427 760 26 511 454 271

3/2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2021. évi Pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2021. évi előirányzat 2021. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 93 086 93 086
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 14 242 14 242
4 1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 3. Dologi kiadások (K3) 14 111 14 111
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek 0 0 elvonások, befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 121 439 0 121 439
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 1 000 0 1 000
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 0 0 0 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 1 000 0 1 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 122 439 0 122 439
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 121 439 0 121 439 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 1 000 1 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 122 439 0 122 439 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 122 439 0 122 439 Kiadások összesen 122 439 0 122 439

3/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2021. évi pénzügyi mérleg

ezer forintban
Sor-
szám
A B C D
2021. évi előirányzat 2021. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Személyi juttatások (K1) 36 823 36 823
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 5 586 5 586
4 1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 0 0 0 3. Dologi kiadások (K3) 27 845 27 845
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek 0 ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 0 0 0 elvonások, befizetések 0
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 70 254 0 70 254
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházások (K6) 0 1 000 1 000
18 7. Felújítások 0 0 0
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 0 0 0 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 1 000 1 000
24 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 70 254 1 000 71 254
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 0 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) 0
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 70 254 0 70 254 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 1 000 1 000 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 70 254 1 000 71 254 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 70 254 1 000 71 254 Kiadások összesen 70 254 1 000 71 254

3/4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2021. évi Pénzügyi mérleg

ezer forint
Sor-
szám
A B C D
2021. évi előirányzat 2021. évi előirányzat
Bevételek Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen Kiadások Kötelező feladat Nem kötelező feladat Előirányzat összesen
1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadás
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Személyi juttatások (K1) 137 861 109 003 246 864
3 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 24 612 16 895 41 507
4 1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) 20 420 0 20 420 3. Dologi kiadások (K3) 55 116 88 884 144 000
5
6 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 5. Egyéb működési célú kiadások
8 3. Közhatalmi bevételek ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9 működési célú támog. államháztartáson kívülre
10 4. Működési bevételek (B4) 22 225 80 614 102 839 elvonások befizetések
11 működési célú tartalék
12 5. Felhalmozási bevételek általános tartalék
13 5.1. Immateriális javak értékesítése
14 5.2. Ingatlanok értékesítése Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 217 589 214 782 432 371
15 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0
16 5.4. Részesedések értékesítése Felhalmozási kiadás
17 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Beruházsok (K6) 0 3 900 3 900
18 7. Felújítások
19 6. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21 felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22 Működési pénzforgalmi bevétel összesen : 42 645 80 614 123 259 felhalmozási célú tartalék
23 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 0 0 0 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 0 3 900 3 900
24 Költségvetési bevételek összesen: 42 645 80 614 123 259 Költségvetési kiadások összesen: 217 589 218 682 436 271
25
26
27
28 8. Finanszírozási célú bevételek 9. Finanszírozási célú kiadások
29 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 0 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) 174 944 134 168 309 112 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) 0 3 900 3 900 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40 8.1.7. Betétek megszüntetése 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43 Finanszírozási bevétel összesen 174 944 138 068 313 012 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
44 Bevételek összesen 217 589 218 682 436 271 Kiadások összesen 217 589 218 682 436 271

4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2021. évi költségvetési rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1. Költségvetési bevételek
2. Önkormányzatok műk. Támogatása 38 232 38 232 38 232 38 232 38 232 38 232 38 232 38 232 38 232 38 232 38 232 38 227 458 779
3. Egyéb működési célú támogatások áht. belül 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 060 60 709
4. Közhatalmi bevételek 63 628 63 628 63 628 63 628 63 628 63 628 63 628 63 628 63 628 63 628 63 628 63 624 763 532
5. Működési bevételek 28 264 28 264 28 264 28 264 28 264 28 264 28 264 28 264 28 264 28 264 28 264 28 258 339 162
8. Működéci c. bev. össz. 135 183 135 183 135 183 135 183 135 183 135 183 135 183 135 183 135 183 135 183 135 183 135 169 1 622 182
9. Felhalmozási célú támog. áht-én belül 74 193 74 193 74 193 74 193 74 193 74 193 74 193 74 193 74 193 74 193 74 193 74 193 890 316
10. Felhalmozási bevételek 0
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 2 628
12. 0
13. Felhalmozási c. bev. össz. 74 412 74 412 74 412 74 412 74 412 74 412 74 412 74 412 74 412 74 412 74 412 74 412 892 944
14. Fininaszírozási célú bevételek 0
15. Finanszírozási célú bevételek 301 716 301 716 301 716 301 716 301 716 301 716 301 716 301 716 301 716 301 716 301 716 301 717 3 620 593
16. Bevételek mindösszesen: 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 298 6 135 719
17.
18. Kiadások
19. Személyi juttatások 73 160 73 160 73 160 73 160 73 160 73 160 73 160 73 160 73 160 73 160 73 160 73 084 877 922
20. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó 13 444 13 444 13 444 13 444 13 444 13 444 13 444 13 444 13 444 13 444 13 444 13 436 161 323
21. Dologi kiadások 89 692 89 692 89 692 89 692 89 692 89 692 89 692 89 692 89 692 89 692 89 692 89 604 1 076 298
22. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 360 16 309
23. Elvonások, befizetések 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 552 138 569
24. működési célú támog. ÁHT-án belül 2 654 2 654 2 654 2 654 2 654 2 654 2 654 2 654 2 654 2 654 2 654 2 659 31 853
25. működési célú támog. ÁHT-án kívül 13 887 13 887 13 887 13 887 13 887 13 887 13 887 13 887 13 887 13 887 13 887 13 881 166 638
26. működési tartalékok 10 533 10 533 10 533 10 533 10 533 10 533 10 533 10 533 10 533 10 533 10 533 10 537 126 400
27. Működ. c. kiadás össz.: 216 276 216 276 216 276 216 276 216 276 216 276 216 276 216 276 216 276 216 276 216 276 216 113 2 595 312
28. Beruházás 263 031 263 031 263 031 263 031 263 031 263 031 263 031 263 031 263 031 263 031 263 031 263 015 3 156 356
29. Felújítás 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 479 5 715
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 413 5 000
31. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 158 1 863
33. felhalmozási tartalékok 16 083 16 083 16 083 16 083 16 083 16 083 16 083 16 083 16 083 16 083 16 083 16 087 193 000
34. Felhalm. c. kiadás össz.: 280 162 280 162 280 162 280 162 280 162 280 162 280 162 280 162 280 162 280 162 280 162 280 152 3 361 934
35. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 13 343 13 343 13 343 13 343 13 343 13 343 13 343 13 343 13 343 13 343 13 343 13 348 160 121
36. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 522 18 352
37. Finanszírozási kiadás 14 873 14 873 14 873 14 873 14 873 14 873 14 873 14 873 14 873 14 873 14 873 14 870 178 473
38. Kiadások összesen: 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 311 511 298 6 135 719

5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi engedélyezett létszámkeret

Sor-
szám
A B C D E F G H I J
Intézmény Munkaviszonyban foglalk. köztisztviselő Közalkalmazott Összesen Létszámkeret
Főfoglal-
kozású
rész-
foglalkozású
főfoglal-
kozású
rész-
foglalkozású
főfoglal-
kozású
rész-foglalkozású főfoglal-
kozású
részfoglalkozású
1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 31. 12. 31. 1. 1. 12. 31. 1. 1. 5. 31. 12. 31. 1. 1. 5. 31. 12. 31.
1. Hévíz Város Önkormányzat 4 4 2 2 6 6 6,0 6,0
2. Polgármesteri Hivatal 2 2 34 34 36 36 36,0 36,0
3. GAMESZ
4. Konyha-étterem 20 20 20 20 20 20,0
5. Zöldterület és köztisztasági csoport 26 26 26 26 26 26,0
6. Gazdasági szervezet 8 8 8 8 8 8,0
7. Műszaki csoport 11 11 11 11 11 11,0
8. Technikai dolgozók csoportja 6 6 6 6 6 6,0
9. GAMESZ összesen: 71 71 71 71 71,0 71,0
10. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
11. Házi segítségnyújtás (vezető 1 fő és gondozó 7 fő) 6 6 6 6 6 6
12. Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 1 1
13. Idősek bentlakásos ellátása 31 31 31 31 31 31
14. Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) 2 2 2 2 2 2
15. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 2 2 2 2 2
16. Szociális étkeztetés 2 2 2 2 2 2
17. Központi igazgatás 5 5 5 5 5 5
18. Háziorvosi ügyeleti ellátás: ügyeleti koordinátor 1 fő, takarító 1 fő 2 2 2 2 2 2
19. Bölcsőde: bölcsődevezető, kisgyermeknevelő1 fő, valamint kisgyermeknevelő 4 fő 5 5 5 5 5 5
20. Bölcsődei dajkák 2 fő és kisegítő 1 fő 2 2 2 2 2 2
21. Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.: 58 58 58 58 58,0 58,0
22. Festetics György Művelődési Központ
23. Igazgató megbízott 1 1 1 1 1 0 1,00
24. Közvetlenül az intézményvezető alá rendeltek:
25. Gazdasági ügyintéző 1 1 1 1 1 1,00
26. Ügyviteli alkalmazott 1 1 1 1 1 1,00
27. Múzeumi adatrögzítő 1 1 1 1 1 1,00
28. Muzeológus 0 0 0,25 -0,25 0 0 0 0,25 -0,25 0 0,25 -0,25 0,00
29. Közművelődés
30. Rendezvénytechnikus 1 1 1 1 1 1,00
31. Műszaki alkalmazott 1 1 1 1 1 1,00
32. Könyvtár
33. Könyvtáros 1 1 1 1 1 1,00
34. Filmszínház
35. Raktáros 1 1 1 1 1 1,00
36. Festetics György Művelődési Kp. Össz.: 8 8 0,25 -0,25 0 8 8 0,25 -0,25 0 8,25 -0,25 8,00
37. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
38. Óvónő 12 12 12 12 12 12
39. Dajka 6 6 6 6 6 6
40. Pedagógiai asszisztens asszisztens 2 2 2 2 2 2
41. Óvodatitkár 1 1 1 1 1 1
42. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz.: 21 21 21 21 21,0 21,0
43. GAMESZ és intézmények összesen: 8 8 0 0 0 0 0 0 150 150 0,25 -0,25 0 158 158 0,25 -0,25 0 158,25 -0,25 158
44. Mindösszesen: 14 14 0 0 36 36 0 0 150 150 0,25 -0,25 0 200 200 0,25 -0,25 0 200,25 -0,25 200

6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS
a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft
A B C D E F G
Kötelezettségvállalás módja Kötelezettségvállalás megnevezése Időtartam
2021. 2022. 2023. 2024.
Működési kiadás
1. 70/ikt. 1911. jk. 4. sz. Balatoni Szövetség tagdíj határozatlan 300 300 300 300
2. HVÖ 20/1990. (XI. 6.) Kt. hat. Települési Önkorm. Országos Szövetsége határozatlan 100 100 100 100
3. HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%) határozatlan 10 000 10 000 10 000 10 000
4. HVÖ 125/1991. (X. 15.) Kt. hat. Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%) határozatlan 15 000 15 000 15 000 15 000
5. HVÖ 43/1993. (III. 4.) Kt. hat. Magyar Urbanisztikai Társaság határozatlan 10 10 10 10
6. 16/2012. (III. 28.) önk. r. Helyi díjak és kitüntetések határozatlan 900 900 900 900
7. 32/2014. (IX. 25.) önk. r. Közoktatásért díjak, kitüntetések határozatlan 1 190 1 190 1 190 1 190
8. 2644/2001. DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetése határozatlan 1 600 1 600 1 600 1 600
9. HIV/198/2020. Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás határozatlan 35 35 35 35
10. Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás 3 050 3 050 3 050 3 050
11. HIV/178-39/2020 TC Informatika Kft - térfigyelő rendszer üzemeltetése 2022.12.31 7 285 7 285 0 0
12. 631-5/2007 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj határozatlan 40 40 40 40
13. SZO/112-2/2010 Társasház - Közös ktg, és biztosítási díj Kossuth u. 7. határozatlan 210 210 210 210
14. SZO/200-2/2010 Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5. határozatlan 199 199 199 199
15. KGO/190-3/2010 Deák téri üzletház üzemeltetési ktg határozatlan 1 863 1 863 1 863 1 863
16. SZO/465-2/2016 Karsádi György János EV (5.985 eFt/év) megszünt 0 0 0 0
17. Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége határozatlan 15 15 15 15
18. 637-2/2009, HIV/724-2/2019, HIV/2699/2019. 1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe) 2029.02.01 3 883 3 883 3 883 3 883
19. HIV/1169-1/2018 Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása (1.800 eFt/év) megszünt 0 0 0 0
20. HIV/1169-2/2018 Fehér Renátó - Héviz Folyóirat főszerkesztő-helyettesi feladatok ellátása (1.500 eFt/év) megszünt 0 0 0 0
21. VFO/280-14/2014 Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet határozatlan 30 30 30 30
22. VFO/385-2/2014 Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.(153 eFt/év) lejárt 0 0 0 0
23. VFO/1002-5/2014 Mobiltoalett Kft - bérleti szerződés határozatlan 457 457 457 457
24. KGO/266-2/2014 Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás határozatlan 198 198 198 198
25. KGO/263-4/2014 CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása határozatlan 217 217 217 217
26. HIV/590-2/2018 GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása határozatlan 1 320 1 320 1 320 1 320
27. HIV/9327-2/2019 dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás 2024.09.01 3 810 3 810 3 810 3 810
28. PMH/18-7/2017 DRV Zrt. - térfigyelő kamerarendszer 2021.12.31 277 0 0 0
29. HIV/2888-8/2020 Maraton Lapcsoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítása (évi 15 674 eFt) 2021.02.28 2 613 0 0 0
30. HIV/1202-19/2020 BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanácsadás határozatlan 3 300 3 300 3 300 3 300
31. HIV/7342/2019. International Cert Hungary Kft - felülvizsgálati szerz 2021.12.31 297 0 0 0
32. HIV/26-97/2019 Pefőti Irodalmi Muzeum - szolgáltatás (Héviz folyóirat) határozatlan 100 100 100 100
33. VFO/31-138/2015 Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT) határozatlan 38 38 38 38
34. 2017.02.28 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT) Zrinyi 130/b. határozatlan 212 212 212 212
35. HIV/4442-13/2018 Optiterm Kft. - hivatal épület hütő-fütő rendszer karb.t. határozatlan 712 712 712 712
36. Öko-Grill Kft - Víz vásárlása (Park.Irodának) határozatlan 175 175 175 175
37. Generali Bizt. - Kötelező felelősségbiztositás (SCK-670) határozatlan 52 52 52 52
38. Generali Bizt.- Casco biztositás (SCK-670) határozatlan 107 107 107 107
39. Genertel Bizt.- Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199) határozatlan 44 44 44 44
40. Alianz Bizt. - Casco biztosítás (NKD-199) határozatlan 77 77 77 77
41. Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493) határozatlan 98 98 98 98
42. Unica Bizt. - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493) határozatlan 48 48 48 48
43. 68360 Aegon Biztosító Zrt -Önkormányzati Vagyonbiztosítás határozatlan 1 844 1 844 1 844 1 844
44. Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készítése és közvetítése, MTVA-val együttmüködés 2021.12.31 35 000 0 0 0
45. VFO/208-10/14 Zalaispa Zrt - Hulladék gyűjtés díja határozatlan 22 000 22 000 22 000 22 000
46. Magyar Posta - Postaköltség határozatlan 732 732 732 732
47. SZO/181-28/2016 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állatorvosi tev határozatlan 3 277 3 277 3 277 3 277
48. 2017.07.12 ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert) Deák tér 1. határozatlan 283 283 283 283
49. KGO/217-14/2017 CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel 2027.12.06 155 395 155 395 155 395 155 395
50. HIV/823-21/2020. Dr. Farkas Ügyvédi Iroda határozatlan 8 870 8 870 8 870 8 870
51. HIV/4755/2020. EMoGÁ Kft 2021.09.30 2 095 0 0 0
52. HIV/1169-3/2018 Pávai Bt. - Héviz Folyóirat szerkesztőségi feladatok (900 eFt/év) megszünt 0 0 0 0
53. HIV/259-7/2020 Szabó Béla EV határozatlan 5 640 5 640 5 640 5 640
54. 5481/2009 Zm.Korm.Hiv - Takarnet program használata - adatfirssités határozatlan 217 217 217 217
55. SZO/95-11/2013 Hévizgyógyfürdőkórház tulajdonában lévő nyilvános WC bérleti dija határozatlan 1 524 1 524 1 524 1 524
56. VFO/128-3/2016 Csiha Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft határozatlan 671 671 671 671
57. VFO/392-2/2014 Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-parkolás mobil fizetési rendszeren keresztül határozatlan 200 200 200 200
58. HIV/178-140/2020 Hunguest Hotels Zrt - antenna bérlet határozatlan 424 424 424 424
59. HIV/6654-3/2020 Creativon Kft. -Héviz Folyóirat nyomdai elők.munkái (991 eFt/év) megszünt 0 0 0 0
60. Tel-Info Bt. 2021.12.31 610 0 0 0
61. HIV/280-57/2018 TC Informatika Kft - Adatvédelmi feladatok határozatlan 1 067 1 067 1 067 1 067
62. HIV/9949-2/2018 Nagymihály Csaba - Önk.int.rendszergazdai feladatok határozatlan 3 048 3 048 3 048 3 048
63. HIV/178-164/2020 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (hevizairport.com) 2022.12.31 873 873 0 0
64. HIV/178-162/2020 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (heviz.hu) 2022.12.31 873 873 0 0
65. HIV/178-163/2020 Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (onkormanyzat.heviz.hu) 2022.12.31 873 873 0 0
66. HIV/479-7/2019 Allfordent Kft - fogászati ügyelet ellátás Keszthely határozatlan 2 400 2 400 2 400 2 400
67. Media Control Group Kft. 2022.02.28 153 26 0 0
68. HIV/178-138/2020 TC Informatika Kft. - rendszergazdai szolg. 2022.12.31 991 991 0 0
69. HIV/522-29/202 Magyar Turizmus Média Kft. - megállapodás 2023.05.31 848 848 353 0
70. HIV/3171-1/2020 Nagymihály Csaba -projektvezetői feladatok(park.rendsz.) 2021.01.31 238 0 0 0
71. HIV/178-163/2020 Webmark Europe Kft. - weboldal karbantartás 2021.11.30 839 0 0 0
72. HIV/178-34/2020 Adatközpont Kft. - parkoló automaták bérbevétele 2021.06.30 9 487 0 0 0
73. HIV/4964-1/2020 N3 PR-, Kft. - kommunikációs tanácsadás (7.620 eFt/év) lejárt 0 0 0 0
74. HIV/3369-1/2020 Mediaworks Hungary Zrt. - reklám közzététel (8.255 eFt/év) lejárt 0 0 0 0
75. HIV/178-35/2020 Poli Computer PC Kft. - park.dijsz. ell.szoftver felhaszn.(9.468 eFt/év) 2021.06.30 4 734 0 0 0
76. HIV178-20/2020 NETLOCK Kft. - tanusitványszolgáltatás 2022.03.31 73 55 0 0
77. HIV/2953-8/2020 HÉTFA Kft. - nemzetközi pályázatok előkészitése 2021.02.28 2 540 0 0 0
78. HIV/1436-8/2020 Adeptus Europe Kft. - beruh.müszaki-tanácsadói feladat 2021.02.13 2 152 0 0 0
79. Magyar Telecom határozatlan 2 000 2 000 2 000 2 000
80. Vizmü - vizdij 15 240 15 240 15 240 15 240
81. E-on - áramdij 24 500 24 500 24 500 24 500
82. HIV/4779-19/2020 Szente Zoltán EV - HEBI kerékpárok javítása, karbantartása (1.660 eFt/év) 2021.03.31 415 0 0 0

7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2021 évi költségvetési rendelet
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás

ezer Ft
Sor-
szám
A B
Megnevezés Közvetett támogatás
Önkormányzat:
1. Építményadó: 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek 2.263 adótárgy, 258.308 m2-re vonatkozóan. 165 330
2. Iparűzési adó: 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, (140 db) 706
valamint adómentesség azon háziorvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg (3 db) 972
3. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény
4. Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes 167 008
TASZII
Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 1 630
Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 1 821
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás 0
TASZII összesen: 3 451
Önkormányzat és intézményei összesen: 170 459

8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

ezer Ft
Sorszám A B C D E F G H I
Megnevezés Felvett/tervezett hitel összege Hitelállomány 2021. 01. 01. napján Futamidő Felvétel éve Lejárat Törlesztés Törlesztés (Tárgy évet követő években/év) Kamat
Mértéke Összege
Felhalmozási célú hitel
1. hosszúlejáratú fejlesztési hitel 1 197 791 1 048 067 8 év 2019. 2027.12.06 160 121 160 121 Euribor + 0,43 % + 1,5 % 10 397
2. hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Kormány döntés szükséges!) 495 300 0 10 év 2021. 80 000 4 300
3. Felhalmozási célú hitel össz.: 1 693 091 1 048 067 160 121 240 121 14 697

Hévíz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

ezer Ft
Sorszám A B C D E F G H I
Megnevezés Adott hitel összege Hitelállomány 2021. 01. 01. napján Futamidő Felvétel éve Lejárat Törlesztés Kamat
Mértéke Összege
1. Felhalmozási célú hitel
2. munkált. lakásép. kölcsön 27 330 15 687 10 év folyamatos folyamatos 2 628 0% -
3. Felhalmozási célú hitel össz.: 27 330 15 687 2 628 -

  Vissza az oldal tetejére